Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 27.2.2013

Smlouva o poskytnutí dotace z ROPu na akci  Zkvalitnění míst pro parkování

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 27.2.2013 V 16.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    10       
Omluveni:                                                         1                                                                     
Neomluveni:                                                   0                                                                   
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Pavel Tříska
Zapisovatel:             pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Zahájení , uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Parkoviště KD, smlouva o poskyt. dotace
 5. Zástavní právo k půjčce
 6. Zařazení silnice III.třídy do plánu údržby Ol. kraje
 7. Účetní uzávěrky příspěvk. organizací
 8. Internetové připojení hasičské zbrojnice
 9. Nákup ozvuč.techniky – revokace usnesení
 10. Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou III. etapa
 11. Realizace obložení topení v budově MŠ
 12. Spolufinancování ostatní dopr. obslužnosti
 13. Prodej pozemků
 14. Odkup pozemků
 15. Ostatní
 16. Podněty, náměty a připomínky občanů
 17. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.2.2013.
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
764.    Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti.Střední Morava číslo ÚRRD-2013/0010/OKP mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava a Obcí Loučná nad Desnou týkající se projektů : Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa.
765.    Zástavní smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Klečkou bytem : Baška 530, 739 01 Baška , Ing. Z. Cvernou bytem : Branka 106; 763 26 Luhačovice týkající se zajištění pohledávek Zástavního věřitele - přijetí druhé části úvěru ve výši 6 mil Kč.
766.    Žádost na Olomoucký kraj ve věci zařazení komunikace III. třídy č.III/3696         Rejhotice – Přemyslov – Nové Losiny do plánu zimní údržby na příští období z důvodu žádostí občanů o zachování průjezdnosti této komunikace i v zimním období v rámci zvýšení návštěvnosti související s nárůstem cestovního ruchu.
767.    Účetní závěrku Mateřská škola Loučná nad Desnou , příspěvková organizace za rok 2012.
768.    Účetní závěrku Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk   za rok 2012.
769.    Účetní závěrku Obce Loučná nad Desnou   za rok 2012.
770.    Realizaci internetového připojení do budovy hasičské zbrojnice.
771.    Revokaci bodu usnesení č.751s tím, že zvyšuje pořizovací cenu do 22 tis Kč.
772.    Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk.
773.    Realizaci projektu Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou III. etapa sestávající z :
·        Realizace parkoviště Rýznar včetně odvodnění
·        Realizace komunikace podél parkoviště k rybářské baště
·        Stavba souvisejícího chodníku a rozšíření komunikace od I/44 včetně odvodnění
·        Realizace nového povrchu komunikací ( střed obce ) a příjezdu ke garážím
·        Obnova lipové aleje vedoucí podél parku vedle budovy OÚ
·        Dosadba zeleně v souladu s projektem Ing. Kubeši ( část )
·        Realizace mobiliáře ( lavičky a další )
774. Smlouvu o dílo č. GHC /2013-02-26 mezi Obcí Loučná nad Desnou a GHC regio s.r.o. týkající se etap přípravy projektu „ Revitalizace   středu obce Loučná nad Desnou – III. etapa.
775.Realizace obložení topení 1.NP a 2.NP v budově mateřské školy v ceně do 135 tis Kč.
776.Doplnění schválení podkladů prodeje pozemku původně zveřejněného a schváleného jako p.č. 1163/1 katastru nemovitostí v k.ú. Rejhotice usnesením č. 286 z 21.7.2004 - po zpracování geometrického plánu o parcely ve zjednodušené evidenci v něm obsažené:
        - Prodej pozemku – část parcely ZE st. 136 GP, výměra celkem 560 m2, (odprodávaná část dle zpracovaného geometrického plánu 290 m2) v katastrálním území Rejhotice.
         - Prodej pozemku – část parcely ZE 453 GP, výměra celkem 930 m2, (odprodávaná část dle zpracovaného geometrického plánu 768 m2) v katastrálním území Rejhotice.
         - Prodej pozemku – část parcely ZE 1631/2 GP, výměra celkem 90 m2, (odprodávaná část dle zpracovaného geometrického plánu 10 m2) v katastrálním území Rejhotice.
         - Prodej pozemku – část parcely ZE 1163/1 GP, výměra celkem 1555 m2, (odprodávaná část dle zpracovaného geometrického plánu 1278 m2) v katastrálním území Rejhotice.
Ceny odprodeje dle podmínek platných v době schválení původního usnesení – usnesení č. 781 z 13.3.2002, (za cenu 8 Kč/m2 , nebo znalecký posudek – použije se vyšší cena) s podmínkou předkupního práva obce za cenu prodeje, s provedením odprodeje dle dříve schválených podmínek.
Odkupující: do SJM K.L. a K. V., bytem Loučná nad Desnou.
777. Budoucí zřízení věcného břemene pro Natur Energo, s.r.o. Olomouc (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení (přípojka) VNk, dotčený pozemek:
               - ZE st.136 GP v k.ú. Rejhotice
               - ZE st.134 GP v k.ú. Rejhotice
               - ZE 436/2 GP v k.ú. Rejhotice
         - dle žádosti ENCO Group, s.r.o. Olomouc
778. Zřízení věcného břemene pro SMP Net, s.r.o. Ostrava (smlouvou o zřízení věcného břemene) – Plynovodní přípojka STL (KS 3101133), dotčený pozemek:
               - KN 667/10 v k.ú. Kociánov
         - dle žádosti Ekoplan, s.r.o. Ostrava
779. Zřízení věcného břemene pro SMP Net, s.r.o. Ostrava (smlouvou o zřízení věcného       břemene) – Plynovodní přípojka STL (KS 3102035), dotčený pozemek:
 - ZE 162 (PK) v k.ú. Filipová
        - dle žádosti Ekoplan, s.r.o. Ostrava
780. Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce s.r.o., zastoupenou EMONTAS s.r.o. Olomouc smlouvou o zřízení věcného břemene č. IV – 12- 8006712/002 -  umístění kabelového zemního vedení NNk k RD, „ Loučná nad Desnou – Rejhotice, NNk, Ing. Novák“ dotčený pozemek:
               - KN 1620/1 v k.ú. Rejhotice
         - dle žádosti EMONTAS s.r.o. Olomouc
781. Zřízení věcného břemene pro Obec Loučná nad Desnou, (ve smlouvě jako oprávněný) smlouvou o zřízení věcného břemene - umístění vodovodní přípojky a odběr vody ze studny k ČOV dotčený pozemek:
               - KN 700/1 v k.ú. Kociánov
                  Strana povinná Tělovýchovná jednota Spartak Loučná nad Desnou.
782. Zřízení věcného břemene pro Obec Loučná nad Desnou, (ve smlouvě jako oprávněný) smlouvou o zřízení věcného břemene - umístění vyústního objektu z ČOV - dotčený pozemek:
               - KN 841/1 v k.ú. Kociánov
                  Strana povinná - Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové.
783. Odkoupení pozemků pro přípravu výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová, obci Loučná nad Desnou - dotčené pozemky:
               - ZE st. 47 GP    52 m2 v k.ú. Filipová - stavba chodníku
               - ZE 152/2 GP    49 m2 v k.ú. Filipová – stavba chodníku
               - ZE 153/1 GP    79 m2 v k.ú. Filipová – autobusová zastávka (u Hudců)
                  Výkupní cena pozemků 70,- Kč/m2, prodávající P.M., Blansko, náklady prodeje hradí kupující.
        
 
 
 
 
784. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Stav přípravy společných oslav výročí příchodu Věrozvěstů na Moravu , program.
 2. Podpora vydání brožury o historii zámecké kaple.
 3. Přehled obdržených resp. schválených dotací
  • Dřevosochání 2013
  • Generální oprava motoru hasičského automobilu T815
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace na snížení imisí – Pořízení čistící komunální techniky
 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2012.
5.      Bezpečnostní zprávu o nápadu trestní činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě obvodního oddělení Policie ČR Velké Losiny za období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
 1. Provedení opravy mostu v místní části Filipová směr Maršíkov ze strany Olomouckého kraje
 2. Výroční zprávu Obce Loučná nad Desnou – Obecního úřadu Loučná nad Desnou za rok 2012 podle zákona 106/1999 Sb.
 
 
 
 
 
 
Starosta obce                                       Ing. Pavel Martínek
 
 
Ověřovatelé zápisu                          p. Bohumil Tkadlec
 
 
                                                            p. Pavel Tříska
 
 
Zapisovatelka                                       pí Helena Tkadlecová
 

Zveřejněno: 28. 2. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 27.2.2013

Zpět nahoru