Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ konaného 21.12.2011

OZV 6/2011, mandátní smlouvy parkoviště ZS, Rýznar

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 21.12. 2011 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    10

Omluveni:                                                         1

Neomluveni:                                                     0

Ověřovatelé zápisu:  p. Bohumil Tkadlec                      

Zapisovatel:pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání  přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Parkoviště   zdravotní středisko
 1. Kanalizace Filipová – dotační management
 2. Infrastruktura  rod. domky Kociánov
 3. Komunikace a parkoviště panel. domy
 4. Změny rozpočtu
 5. Žádost p. V. – kluziště 
 6. Ples obce
 7. Závěrečné  zprávy  o udržitelnosti projektů
 8. Dodatek č.1  ke smlouvě  s DIOS Šternberk s.r.o.
 9. Projekt   komunikace  chat. oblast II. etapa
 10. Zakoupení nového fotoaparátu
 11. Servisní smlouva  na údržbu , správu a provoz  ITC
 12. OZV 6/2011
 13. Ostatní
 14. Pronájem  a prodej pozemků
 15. Na vědomí
 16. Podněty a náměty občanů obce
 17. Poděkování za účast, popřání  krásných svátků vánočních , hodně zdraví  a štěstí do nového roku

 

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodů probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr  veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.12.2011

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

476. Výsledek výběrového řízení  na stavební akci  s názvem :  Loučná – parkoviště  u zdravotního střediska  a smlouvu o dílo č.2011/031 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou LAZAM  uničovská stavební  s r.o.

477.  Mandátní smlouvu č. 05/11EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a ETC Consulting Prague týkající se zajištění kompletních  služeb  ve  vztahu  k financování  a poskytnutí dotace  na projekt  „ Loučná nad Desnou  - splašková kanalizace  Filipová , Kolonka „

478.  Výsledek výběrového řízení  na stavební akci  s názvem :  „ Rodinné domy Loučná nad Desnou  - infrastruktura „ a smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a firmou Ekozis spol. s r.o.

479. Výsledek  výběrového řízení  na stavební akci s názvem  : Loučná – parkoviště  a komunikace  Rýznar „  a smlouva  o dílo č.2011/032  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a firmou LAZAM  uničovská stavební  s.r.o.

480. Mandátní smlouvu č. 09/air/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Ing. Pavlem Hoškem  týkající se  akce„ Loučná nad Desnou  Parkoviště u zdravotního střediska „

481. Mandátní smlouvu č. 10/air/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Ing. Pavlem Hoškem  týkající se akce „ Loučná nad Desnou  Parkoviště a komunikace Rýznar „

482. Změny rozpočtu dle seznamu

483. Realizaci  Novoročního  plesu Obce  Loučná nad Desnou  v termínu 13.1.2012 s úhradou  souvisejících nákladů  dle určení starostou obce

484. Mandátní  smlouvu  č. GHC/2011-12-59 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a GHC regio s.r.o.  týkající se  sestavení zpráv  o udržitelnosti projektů : 

-         Rekonstrukce kulturního domu  v Loučné nad Desnou

-         Revitalizace  středu obce v Loučné nad Desnou

-         Revitalizace  území ve východní části  obce Loučná nad Desnou

-         Vybudování infrastruktury  pro zajištění dostupnosti  turistických  atraktivit pro zimní a letní sezónu

485. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  č. 94/2010 ID  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a DIOS Šternberk , spol. s r.o.  týkající se místní komunikace  od RD č.p. 31 po RD č.p. 14 , Loučná nad Desnou

486. Smlouvu o dílo  č. 201123 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o.  týkající se akce  na opravu komunikací : Kouty nad Desnou  - chatová oblast – II. etapa

487. Zakoupení nového fotoaparátu   pro potřeby dokumentování  akcí v ceně  do 15 tis Kč

488. Servisní smlouvu  „ SLA Partner plus 2012 „  č. 019/01/2012 – PS  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Design CIS , s.r.o.  týkající   se řízené  služby  v oblasti údržby , správy , provozu  a provozu ITC

489. OZV č. 6/2011

490. , že trvá na schváleném seznamu  žádostí o dotace , tzn. , že nebude žádat za SOÚD na projekční práce  určené na protipovodňové a  další stavby . Uvedená záležitost nebyla ze strany vedení SOÚD s obcí  projednána  a pracovník Povodí Moravy ,s.p.  byl jednoznačně upozorněn, že naše obec tak postupovat nebude

491. Vydání dodatku  č.4 „ Změna zřizovací listiny  Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk „

492. Směrnice  o inventarizaci majetku č. 15.

493. Odměnu ředitelce  Základní školy Loučná nad Desnou  ve výši dle určení  starostou obce

494. Pronájem vozidla na údržbu běžeckých tratí PISTEN BULLY 100 pro dodavatele údržby běžeckých tratí – nájemní smlouva PB 100/2011, nájemce Obec Lipová Lázně, pronájem bezplatný, pouze za prokázání úhrady povinných servisních prací a prohlídek a potřebné údržby.

495. Pronájem části pozemku s místní komunikací, parcela KN 540/1, výměra 2012 m2, ostatní plocha, pronajímaná plocha 85 m2 v katastrálním území  Kouty nad Desnou za roční nájemné 595,- Kč pro dobu záboru pro stavbu I/44 Červenohorské sedlo - jih, nájemci ŘSD ČR dle nájemní smlouvy NS III/7003/3/2011/K1/4283

496. Pronájem části pozemku s místní komunikací, parcela KN 540/1, výměra 2012 m2, ostatní plocha, pronajímaná plocha 59 m2 v katastrálním území  Kouty nad Desnou za roční nájemné 413,- Kč pro dobu záboru pro stavbu I/44 Červenohorské sedlo - jih, nájemci ŘSD ČR dle nájemní smlouvy NS III/7003/6/2011/K1/4283.

497. Podání žádosti  o dotaci  na realizované parkoviště   k zámeckému parku  a sportovně rekreačnímu areálu Kociánov  v rámci ROP  Středné Morava  - IPRÚ Šumpersko  a prohlášení , že má vlastní podíl  v případě poskytnutí dotace  na tuto akci

498.Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti  koordinátora  BOZP mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Ecological Consulting a.s. týkající se  stavby „ Loučná nad Desnou – kanalizace splašková část III „

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

499. Vyhovět žádosti M. V.  z finančních důvodů  ( konec rozpočt. období  ) a dále důvodu, že se jedná  o ryze komerční akci ( bufet.prodej )

500. Revokace bodu  č. 474 týkající se  realizace závory  na komunikaci  směr Loučná nad Desnou – Vernířovice  na  parcele č. 859/1 k.ú. Kociánov

 

 

501. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

 1. Rozpočet obce – plnění příjmů do konce 11/2011
 2. Změnu č.4 ÚPD obce – postup realizace
 3. Žádost p. M. V.  o spolupráci  při vybudování  zimní ledové plochy
 4. Změnu ve funkci  předsedy SOÚD
 5. Konání Tříkrálové sbírky
 6. Zápis z jednání PPO ze dne  5.12.2011
 7. Změny tarifů vodného  a stočného ze strany  ŠPVS , a.s. Šumperk
 8. Předběžný rozpočet na zhotovení SAT  příjmu na DPS
 9.  Usnesení  a zápis z konané valné hromady SOÚD ze dne 16.12.2011
 10. Prohlášení přírodovědců ve věci Národního parku Jeseníky včetně  návštěvy u starosty obce  s tím, že stanovisko  v této záležitosti  ze strany obce je neměnné

 

 

 

 

starosta obce                                                   Ing.Pavel Martínek                  .................................

 

ověřovatelé zápisu :                                                 p.Bohumil Tkadlec                  .................................

 

                                                                        p. Pavel Tříska              .................................

 

zapisovatelka                                                   Helena Tkadlecová                  .................................

Zveřejněno: 22. 12. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ konaného 21.12.2011

Zpět nahoru