Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 8.8.2011

Molo zámecký park, obnova komunikace chat. oblast ..

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 8.8. 2011 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    9 (10)

Omluveni:                                                         2(1)

Neomluveni:                                                     0

Ověřovatelé zápisu:  P. Tkadlec Bohumil, p. Kopecký Martin

Zapisovatel:            pí.Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Obnova komunikace chatová oblast I.etapa
 5. Projekt obnovy zámeckého parku – dodatek ke smlouvě
 6. Molo zámecký park – smlouva o dílo
 7. Veřejné osvětlení - zámecký park, kulturní dům
 8. Obnova místních komunikací - střed obce
 9. Kanalizace, stavba ČOV -dodatek ke smlouvě
 10. Chodník Rejhotice – smlouva o dílo
 11. Kanalizace Filipová -dodatek ke smlouvě 
 12. Zdravotní středisko – projekt vytápění
 13. Energie -centralizované zadávání
 14. Úhrada materiálu na opravu propustu – žádost pan Řezáč
 15. Nákup venkovních laviček na sport. areál Kociánov
 16. Návrh zadání Územního plánu obce
 17. Parkoviště před kulturním domem

18.  Podpora kulturních akcí – změna pro rok 2012

 1. Seznam akcí pro rozpočet na rok 2012
 2. Obnova výsadeb v zámeckém parku v rámci údržby
 3. Smlouva na údržbu zeleně v obci( zeleň střed, východ a zámecký park )
 4. Sportovně-rekreační areál Kociánov - dodatek smlouvy
 5. Provozní řád Skateparku a Dětského hřiště
 6. Vodní přivaděč MVE Rejhotice
 7. Příspěvek Jeseníky -Sdružení cestovního ruchu
 8. Pronájem Rybářská bašta a rybník Kocián
 9. Ostatní
 10. Ukládá
 11. Na vědomí
 12. Podněty a náměty občanů
 13. Poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání schválen jednohlasně. K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.8.2011

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

303. výsledek výběrového řízení na obnovu místní komunikace v chatové oblasti Kouty nad Desnou – I.etapa a smlouva o dílo.

304. dodatek č.1 smlouvy o dílo 1/2010 mezi obcí Loučná nad Desnou a Projekce na 50. rovnoběžce, týkající se části projektu spodní části zámeckého parku.

305. smlouvu o dílo č. 211033S mezi obcí Loučná nad Desnou a Stapis – Sporek, s.r.o. týkající se „Dodávky a montáže mola u zámeckého rybníka včetně stavebních prací“.

306. smlouvu o dílo č. 2011-2   mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se projektové dokumentace na realizaci osvětlení v úseku od I/44 restaurace Na Staré poště ke kulturnímu domu.

307. smlouvu o dílo  č. 841/SAX2/64/11 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Strabag a.s. týkající se obnovy  místních komunikací ve středu obce .

308. dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2010/002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružením M+T pro Loučnou nad Desnou.

309. smlouvu o dílo č. 201 113 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se projektové dokumentace – Chodník podél I/44 Rejhotice.

310. dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 11/2011 mezi obcí Loučná nad Desnou a Voding Hranice, spol. s.r.o. týkající se akce „Loučná nad Desnou – splašková kanalizace Filipová, Kolonka“. – prodloužení termínu dokončení díla.

311. zpracování realizační projektové dokumentace části ústředního vytápění a domovního plynovodu v souladu s nabídkou Ing. Kateřiny Juránkové.

312. smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Obcí Rapotín a Obcí Loučná nad Desnou.

313. úhradu materiálu k opravě mostku na parcele č. 1532 v Rejhoticích dle žádosti . J. Ř., bytem 788 11 Loučná nad Desnou.

314. nákup venkovních laviček dle určení starostou obce (skatepark, dětské hřiště a areál u tančírny).

315.  návrh zadání územního plánu obce Loučná nad Desnou.

316. realizaci parkoviště před kulturním domem (severní strana) prostřednictvím dotací rozdělených na 3 části: obnova zeleně, realizace parkoviště, realizace veřejného osvětlení.

317.  pro příští rozpočtové období změnu v podpoře kulturních akcí, kdy tato bude směrována na vlastní zařízení obce.

318.  předběžný seznam akcí pro rozpočet obce na rok 2012:

-  kanalizace Rejhotice (pokračování akce zahájené v roce 2011)

-  chodník Rejhotice v úseku vlakové nádraží Rejhotice – penzion Zálesí

-  parkoviště kulturní dům včetně realizace VO  a obnovy zeleně

-  parkoviště panelové sídliště nad zdravotním střediskem

-  dostavba učeben v základní škole (nad jídelnou,dle určení ředitelky ZŠ)

-  kanalizace Filipová (zahájení)

-  komunikace chatová oblast II.etapa včetně rozšíření mostu

- cyklotrasa Filipová , vlaková zastávka – Kouty nad Desnou , vlakové nádraží

- osvětlení přechodu u r.d. P. T., Rejhotice

- obnova dětského dopravního hřiště včetně oplocení

a další ,dle aktuálních  dotačních  možností pro obec a žádostí občanů

319. provedení obnovy výsadeb v zámeckém parku v rámci limitu určeném na jeho údržbu dle dotačních podmínek (cca 250 tis Kč).

320. smlouvu o dílo č. 5/2010 mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Janou Mikiskovou týkající se dodávky prací a materiálu pro údržbu výsadeb v Obci Loučná nad Desnou.

321.  dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 127/10 ze dne 27. 8. 2010 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s.  týkající se „Rozšíření sportovně-rekreačního areálu Kociánov“.

322.  provozní řád veřejného Skateparku a provozní řád Dětského hřiště.

323.  že nemá námitek k realizaci vodního přivaděče, nového vstupního objektu pro MVE na parcelách č. 443/5 a 443/2 v KÚ Rejhotice dle předloženého záměru firmou NATUR ENERGO s.r.o.

324. příspěvek Jeseníky – sdružení cestovního ruchu na základě žádosti o poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu ve výši 18 tis Kč.

325. záměr realizace výběru nájemce objektu Rybářské bašty a rybníka Kocián jako celku s možností využití kulturního domu, tančírny (pouze za náklady–voda, elektřina) na dobu 5 let za podmínek – realizace  investice na objektu Rybářské bašty v minimální výši 700 tis Kč, která bude  finančně složena do jednoho měsíce po podpisu nájemní smlouvy na účet Obce Loučná nad Desnou a z něhož budou hrazeny investiční záměry ze strany nájemce – minimální  hodnota pronájmu  5. 000,- Kč měsíčně.

326. realizaci projektu – obnova zeleně  zámek sever  a s tím související  kácení dřevin v rozsahu  dle projektu  a podání žádosti o dotaci na tento projekt.

327.  nákup žacího zařízení  na dodaný malotraktor  John Deere.

328.  zvýšení  příspěvku  od letošního roku včetně narozeným občánkům na 3 tis Kč  a dětem nastupujícím do 1. třídy ZŠ na 2 tis Kč s platností od 1.9.2011.

329.  realizaci 10 kůlů a mostku na cestě ke Kouteckému pohádkovému lesu prostřednictvím Klubu českých turistů.

330. smlouvu o dílo č. 19/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a firmou Alestra s.r.o. týkající se realizace venkovní posilovny.

331.  podporu  ve výši 30 tis Kč restauraci Biograf dle žádosti p. Tomáše  Seidla  na pořádání  kulturních akcí .

332. nákup  traktoru  dle určení místostarostou  obce  ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu ,tj. obsluhou strojních údržbových zařízení obce.

333.  rozpočtové změny dle seznamu .

334. zřízení nového pracovního místa s pracovní náplní koordinátor investičních akcí obce a další dle určení starostou  obce  včetně výběru  odpovídajícího  pracovníka .

335. mandátní smlouvu č. 04/air/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem Jílová 2028/7 Zábřeh ;78901- Technický dozor na akci  Dodávka a montáž mola u zámeckého rybníka .

336. smlouvu o dílo  č. 1242/1/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a MIJA-THERM, s.r.o., Bludovská 10, 787 01 Šumperk , dodávka a montáž  markýzy na miniaturgolf.

337. mandátní smlouvu č.03/11EU a mezi Obcí Loučná nad Desnou a TROIS spol . s.r.o. týkající se podání žádostí  o dotace  v rámci  fondů  EU a další .

338. provedení inzerce  pro splnění   povinné publicity  v celostátním médiu  v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava  dle nabídky  Šumperského  a jesenického deníku  týkající se „ Dokončení sportovně rekreačního areálu Kociánov „  v ceně do 12 tis Kč.

339. Vystoupení folklórních souborů  v rámci  Šumperského folklórního festivalu v druhu, počtu a za podmínek dle určení starostou.

340. Prodej pozemku a souhlas s jeho rozdělením – část parcely KN 1620/1, ostatní plocha, výměra celkem 842 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu cca 383 m2,  v katastrálním území  Rejhotice, v Loučné nad Desnou za cenu : 100,- Kč/m2 žadateli – Ing. .L N., Praha 515.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 341. nákup CODEXIS ONLINE – profil OBEC od ATLAS consulting spol . s.r.o.

 

342. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

 1. Výroční zprávu Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s. za rok 2010.
 2. Výroční zprávu Charity Šumperk za rok 2010.
 3. Koordinační situaci z projektu: Rekonstrukce dolní části zámeckého parku, část pod zámkem v Loučné nad Desnou.
 4. Reklamace – Revitalizace středu Obce Loučná nad Desnou a Obnova zámeckého parku Loučná nad Desnou a jejich vyřízení.
 5. Zápis z prohlídky obecního úřadu z hlediska bezpečnosti a ochrany při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) – vyhledávání rizik.
 6. Návrh informační cedule k „Pohádkovému lesu“ v rámci poskytnuté dotace.
 7. Grafické návrhy na informační cedulky v rámci realizovaného arboreta v zámeckém parku.
 8. Stížnost na zaplavování sklepních prostor manželů J., Rejhotice, jako naprosto neoprávněnou a doporučuje stěžovatelům postupovat tak, jak nastínili ve své stížnosti.
 9. Nepodané žádosti o dotace – vestavěné kontejnery na základě vyhodnocení, že bychom v žádosti neuspěli (bodová hodnocení ve vztahu vyprodukovaných tun odpadu za rok).
 10. Plnění rozpočtu obce – rozpočtové příjmy k 06/2011.
 11. Obnova řeky Desné – stav.
 12. Příprava Dřevosochání 2011 – stav.
 13. Inspekční zprávu č.j.ČŠIM-606/11M, Protokol o provedené kontrole a další související dokumenty.
 14. Žádost SKI KLUBU Šumperk o snížení nájmu p.č. 540/1 KÚ Kouty nad Desnou.
 15. Podání žádosti o poskytnutí podpory na obnovu zeleně v severní části zámeckého parku.
 16. Finanční dary od jednotlivých subjektů a poděkování za jejich podporu.
 17. Sdělení Ing. Pospíšilovi, správci Lesy ČR, s.p. L.S. Loučná nad Desnou, ve věci poškození pozemků obce z komunikace vedoucí na kopec Kluč (nutno realizovat odvodňovací srážku – horskou vpusť).
 18. Žádost  o finanční příspěvek na prázdninový turnaj v minigolfu  a doporučuje starostovi obce  této žádosti vyhovět
 19. Žádost o finanční podporu na úhradu hudební produkce pro Letní karneval  pořádaný SDH Loučná nad Desnou a doporučuje  starostovi obce  této žádosti vyhovět
 20. Stav ve věci Změny č. 4 Územního plánu Obce Loučná nad Desnou
 21. Žádost JUDr.Jarmily Augustýnové na zřízení úředního dne notáře
 22. Zaslání žádosti  majitelům nemovitostí a doprovodných staveb , které negativně ovlivňují vzhled  obce o možnou nápravu stavu

 

343.Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou ukládá:

 1. Starostovi obce prověřit možnost změny organizace MŠ, ZŠ z pohledu zřizovatele s ekonomickými dopady na možné záměry.
 2. Místostarostovi obce prověřit dopravní kvalitu značení v obci a realizovat případné opravy.
 3. Starostovi obce  prověřit možnost pro Obec Loučná nad Desnou získání statutu města
 4. Starostovi obce informovat místní organizace  a spolky, aby v maximální míře využívali při realizaci hudebních produkcí krytá zařízení obce  pro tento účel realizovaná z důvodů možných problémů s případnými stěžovateli  na venku realizované hudební produkce
 5. Starostovi obce promyslet možnost umístění notářky JUDr. Jarmily Augustýnové v budově obce dle její žádosti
 6. Doplnit počty kontejnerů na třídění odpadů

 

 

Starosta obce               Ing. Pavel Martínek                         ........................................

 

Ověřovatelé zápisu            p.Bohumil Tkadlec                             ........................................

           

                                    p.Martin Kopecký                               .......................................

 

zapisovatelka               pí..Helena Tkadlecová                         .......................................

 

Zveřejněno: 10. 8. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 8.8.2011

Zpět nahoru