Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 8.3.2006

Přezkoumání výsledků hospodaření obce, tančírna Račí údolí, Vřesová studánka -zaměření komunikace, Obnova budovy nádraží Kouty nad Desnou

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 8.3.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 8
Omluveni : 3
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : p. Josef Strnka, p.Bohumil Tkadlec
zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Realizace chodníku Filipová
Nákup výpočetní techniky
Podpora veřejné linkové dopravy
Přezkoumání výsledků hospodaření obce
Úhrada za Střední hotelovou….
Závěrečný účet obce
Obnova NN – smlouvy o věcném břemeni
Návrh trasy obchvatové komunikace I/44
Žádost p. Kareše na zařazení do ÚPD
Parkoviště Přemyslov
Nákup pozemků za účelem realizace parkoviště
Odprodej budovy bývalého kina
Tančírna Račí údolí
Úhrada plateb za telefon veliteli JSDH
Úvěr od Volksbank CZ a.s.
Rekonstrukce ZŠ – smlouvy
Stavba hasičské zbrojnice – smlouvy
Rozpočtové změny
Parkové úpravy na zahradě MŠ
Místní akční skupina Údolí Desné
Vřesová studánka – zaměření komunikace
Multifunkční hala u rybníka Kocián
Obnova budovy staré spořitelny
Sochy žen s harfou – prohlášení obce
Obnova veřej. osvětlení – typy svítidel
Zámecký skleník – oprava
Obnova budovy nádraží Kouty nad Desnou – inf. středisko, rychlé občerstvení
Prodej pozemků
Ostatní
Na vědomí
Náměty, připomínky občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Z 8.3.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

724. Realizaci nového chodníku směr Filipová ve výši 1,5 mil Kč, tzn. , že nový chodník dostává přednost před chodníkem, kde dojde k uložení NN ( tento se uvede pouze do původního stavu )
725. Nákup výpočetní techniky do mateřské školy z finančního přebytku 69.160,- Kč vzniklého za rok 2005
726. Dohodu o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy
727. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2005 a opatření :
1. Od 1.1.2006 nebude starostovi obce hrazen příspěvek na obědy jako zaměstnancům obce
2. Obec bude provádět předpis pohledávek na účtu 315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy k okamžiku uskutečnění účetního případu
728. Úhradu 2.188,- Kč a 600,- Kč dle platebního rozkazu za společnost Střední hotelová škola „ Moravia „ v Loučné nad Desnou se zámeckým hotelem společnost s.r.o.
729. Závěrečný účet Obce Loučná nad Desnou za rok 2005
730. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČEZ DISTRIBUCE , a.s. a Obcí Loučná nad Desnou, týkající se uložení zemního vedení NN ( 2351 m ) a rozpojovací pojistkové skříně vč. pilíře ( 19 ks )
731. Návrh trasy obchvatové rychlostní komunikace směrem Tříramenný potok a zaslání jeho návrhu pro ÚPD Ol. kraje
732. Zanesení žádosti p. Kareše ze dne 12.1.2006 do nové ÚPD Obce Loučná nad Desnou
732. Odkoupení části obecního pozemku v kú Rejhotice č.parcely 1514/5 žadatelům za účelem realizace přístupové cesty
733. Nákup pozemků p.č. 73,74,67 a 149 v kú Rejhotice za účelem realizace, resp. zachování přístupové komunikace
734.Zaměření pozemku p.č. 1038/1;1071/4;1071/3;1069 v kú Rejhotice( části )
735.Oddělení pozemku p.č.1038/1;1071/4;1071/3;1069 za účelem realizace parkoviště kú Rejhotice
736. Odkoupení části pozemku p.č.1038/1;1071/4;1071/3 a 1069 v ceně do 6,- Kč/m² za účelem realizace odstavné plochy ( parkoviště ) pro lyžařský areál Přemyslov
737. Rozdělení parcely č.1222 v k.ú. Rejhotice, dle grafického přídělu vedené jako p.č. GP 1231/35 za účelem prodeje části tohoto pozemku.
738. Prodej části pozemku p.č.1222 v k.ú. Rejhotice dle grafického přídělu vedené jako p.č. GP 1231/35, paní Andrei Kantorové, bytem Šumvald 2, v ceně 100,- Kč za 1m² .
739. Rozdělení parcely č. 383 v k.ú. Kouty nad Desnou, za účelem prodeje části tohoto pozemku.
740. Prodej části pozemku p.č.383 v k.ú. Kouty nad Desnou, ostatní plocha, o výměře 111 m2 prodávaná výměra vznikne na základě geometrického plánu, panu Valíčkovi Miloslavu a paní MuDr. Plichtové Libuši, bytem Brněnská 53, Prostějov, v ceně 100,- Kč za 1m² . Odprodána bude pouze část sousedící s pozemkem žadatelů.
741. Prodej pozemku, nebo jeho části - parcela číslo p.č. 444/2, výměra 362 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území Kouty nad Desnou, dle žádosti paní Kotarové, Borovská 16, Šumperk , v ceně 100,- Kč za 1m² . Odprodána bude jen část dle grafické přílohy
742.Rozdělení parcely č. 444/2 v k.ú. Kouty nad Desnou, za účelem prodeje části tohoto pozemku.
743. Pronájem pozemku parcela p.č. 56/5, výměra 732 m2, orná půda, v katastrálním území Rejhotice, dle žádosti pana Matury Miroslava, Loučná nad Desnou 82 dle dříve stanovené ceny 2,- Kč za 1m² a rok . Je pod podmínkou jeho částečného zimního využití k nahrnutí sněhu z vedlejší udržované komunikace
744.Provedení opravy budovy zámeckého skleníku, tj. vymalování, opravy elektroinstalace, soc.zařízení včetně realizace nového druhu vytápění s termínem do listopadu 2006
745.Provedení projektu pro stavební povolení na realizaci vytápění budovy zámec. skleníku tj. smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing.Miroslavem Dvořákem
746. Odprodej budovy bývalého kina ,č.p.152, Rejhotice na st. p.č. 253/1; objekt bez č.p. ( garáž ) na st.p. 253/2, včetně zahrady p.č. 1477/2 za minimální cenu 2,5 mil Kč ( cena vyvolávací )
747. Úhradu plateb za mobil. telefon tzn. paušální měsíční platbu do výše 300,- kč za p. Mojmíra Kovaříka, velitele hasičů
748.Že odstupuje od odkoupení objektu tančírny v Račím údolí z důvodů :
- časových
- přístupu místních občanů
749. Smlouvu o poskytnutí úvěru od Volksbank CZ, a.s. ve výši 3 mil Kč
750. Smlouvu o dílo č.117/06 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se Rekonstrukce a dostavby školského zařízení - Loučná nad Desnou
751. Smlouvu č.10-2006/TD/ mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Hoškem o technic. dozoru na stavbu hasič. zbrojnice
752.Smlouvu č. 11-2006/TDI mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Hoškem na Rekonstrukci a dostavbu školského zařízení – Loučná nad Desnou
753. Rozpočtové změny dle seznamu
754. Vyřezání veškerých keřů za zahrady MŠ
755. Zahrnutí katastru obce do územní působnosti občanského sdružení Místní akční skupina Údolí Desné
756. Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Archeco, Ing. arch. Vítem Janků na realizaci stavby multifunkční haly , tj. projektu pro změnu stavby před dokončením, tj. objektu obdobného jako tančírna v Račím údolí s vnitřním uspořádáním dle určení – starostou obce
757. Realizaci stavby podobné tančírně v Račím údolí u rybníka Kocián
758. Provedení zaměření komunikace od silnice místní komunikace ČHS k základům kostela na Vřesové studánce neboť toto je podmínka pro další postup k realizaci stavebního povolení
759. Žádost o dotaci na multifunkční halu u rybníka Kocián na MMRČR a prohlášení o vlastních prostředcích
760. Realizaci projektu na obnovu domu č.p. 63 Loučná nad Desnou s určením pro dětskou ordinaci, informační středisko s internetovou kavárnou, muzea o průmyslové a zemědělské výrobě v obci, 3 apartmanů v II. NP a další
761. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing.arch. Ivo Skoumalem na realizaci projektu na obnovu domu č.p.63 ( záměr uveden pod bodem č.40 )
762.Vypsání odměny 1.000,- Kč na první informaci , týkající se umístění 2.sochy ženy s harfou
763. Prohlášení, že sochy – žena s harfou byly majetkem MNV resp. Obce Louč¨a byly součástí areálu zámeckého parku
764.Provedení veřejného osvětlení podél silnice I/44 typem svítidla Vista.. a osvětlení přechodů svítidlem Metropolis wide beam
765. A nemá námitek resp. doporučuje aby provoz rychlého občerstvení v obnovené budově nádraží Kouty nad Desnou prováděla Kocián s.r.o. a ukládá starostovi obce jednat s SOÚD
766. Prohlášení, že pozemky p.č. 51 a p.č. 46/3 v kú Kociánov nejsou vedeny jako veřejná ( účelová) komunikace a obec o tyto pozemky neprojevuje zájem z důvodu, že tyto jsou součástí stavby nákupního střediska
767. Provedení interního auditu p. Miroslavem Chaloupkou dle předložené nabídky
768. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a REMONS-CZ s.r.o.O provádění revizí, oprav a servisu vyhrazených plynových zařízení v objektu
769. Prodej has. automobilu škoda RTHP CAS 32 za 10 tis Kč
770. Provedení soupisu majitelů domácí drůbeže včetně počtu kusů
771. Odměnu paní Menšíkové Marii za provedení daň. přiznání Střední hotel. ….Moravia ve výši 500,- Kč
772. Darovací smlouvu č.GK/UKE/71/06 o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Obcí Loučná nad Desnou a Nadací ČEZ
773. Žádost o pronájem p.č.102 kú. Kouty nad Desnou za účelem stavby kaple na Vřesové studánce


774. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Dopis pana Řezáče ohledně údržby běžeckých tras a žádost obce o povolení přejezdu pozemků, které má p. Řezáč ve vlastnictví
Výběrové šetření v domácnostech v termínu od 25.2.2006 až 23.4.2006 (ČSÚ )
Skladbu a rozsah realizovaného propagačního materiálu o obci
Zahájení rekonstrukce nádraží v Koutech nad desnou ze strany SOÚD
Obdržení nadačního příspěvku v hodnotě 140 tis Kč od Nadace ČEZ na obnovu veřejného osvětlení panel. sídliště II.etapa
Předání kronik obce Státnímu okresnímu archivu Šumperk
Vyrozumění oprávněného o průběhu exekučního řízení ve věci vymáhání dluhu po panu Jaromíru Zugarovi a ukládá starostovi obce ve vymáhání pokračovat
Žádost o pomoc ve věci vracení půjčky na obnovu byt. fondu po povodni 9 na Ing. Miloslava Vlčka, poslance Parlamentu ČR
Nabídku na vypracování projektové dokumentace předloženou Ing. Petrem Kubešou
Stav ve věci tančírny v Račím údolí
Přehled plánovaných akcí v roce 2006
Návrh Města Šumperka a ponechává rozhodnutí na SOÚD
Žádost o pronájem garáže, zaslanou p. R. Svedkem ze dne 9.2.2006
Konání semináře o rozvoji turistiky v oblasti Hrubého Jeseníku - Loučná nad Desnou dne 21.června 2006
Nový systém svolávání zásahové jednotky
Možnost uvolnění 1 mil Kč /ročně ze strany obce s určením na obnovu fasád + oken vždy 10 rodinných domů v obci ( dar na dům ) doporučení novému zastupitelstvu na jedno volební období
Zápis u AK JUDr. mrázek a JUDr.Žák k problematice ztracených akcií, exekuce proti třední hotelová škola „ Moravia „ …..s.r.o.

starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………………………

ověřovatelé zápisu
Josef Strnka ……………………………………………

Bohumil Tkadlec ……………………………………………

zapsala Helena Tkadlecová …………………………………………..

Zveřejněno: 13. 3. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 8.3.2006

Zpět nahoru