Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zasedání zastupitelstva obce 13. 3. 2002

Změna rozpočtu,ÚP obce -připomínky,poplatky za PDO - upomínky,uvolnění prodeje pozemků obce

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ 13,3,2002 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných zastupitelů : 9

Omluveni :2

Neomluveni : 0

Zapisovatel : pí.Tkadlecová

Ověřovatelé zápisu : p.Menšík, p.Valla

 

Pan Ing. Pavel Martínek - starosta obce nás na veřejném zasedání přivítal a seznámil nás s programem veřejného zasedání

 

Program veřejného zasedání

 

1. Oprava střechy garáže obecní úřad

2. Údržba lyž.tras

3. Kanalizace středu obce

4. Územní plán obce - připomínky

5. Umístění obce na panoramatické mapě

6. Založení společnosti na realizaci lyžařského areálu

7. Příspěvek zájmovým organizacím ( TJ Spartak atd.)

8. Zařízení na úpravu vody

9. Smlouva o nájmu plynárenských zařízení

10. Rozmístění odpadkových košů

11. Úprava středu obce před obecním úřadem

12. Nákup kontejneru na odpad

13. Generální oprava traktoru, nákup čelní radlice

14. Napojení na internet pro zaměstnance bydlící na OÚ

15. Kontrolní a poradenská činnost

16. Žádost o zproštění poplatku za PDO

17. Změna zástavního práva Kapustovi

18. Prodej obecního majetku

19. Nákup zařízení - školní kuchyně

20. Rekonstrukce a dostavba ZŠ

21. Mandátní smlouva týkající se inž.činnosti na stavbu kanalizace

22. Dodatek ke smlouvě týkající se prodeje nemovitost č.p.119 v kú Rejhotice

23. Žádost o zaplacení paušálu pí.Šapovalové

 

2

 

24. Realizace Hg objektu - hydro . vrt

25. Úvěr ve výši 5mil Kč s určením na stavbu ryb.bašty a kanalizace středu obce

26. Zvýšení platu zaměstnanců OÚ o 11%

27. Odměny členům výborů

28. Obecně závazná vyhláška obce - hřbitov

29. Nový rozpočet obce

30. Laboratorní vzorky pitné vody

31. Uvolnění prodeje pozemků, které jsou v majetku obce

32. Převod výsledku hospodaření obce do běžného rozpočtu obce

33. Uznání dluhu mez Obcí Loučná nad Desnou a Lesy ČR s.p.

34. Provedení biologického hodnocení k urban. studii Přemyslovské sedlo

35. Hasič. areál

36. Internetové stránky obce+ internetová propagace turistické ubytovny

„Domeček“ , lyžařského vleku,rybníka na sportovní rybolov apod.

37. Právní zastupování obce

38. Údržbové práce vodojemu Kolonka

39. Odpady - prominutí poplatku

40. Nákup pozemků

41. Bere na vědomí

1. Převod majetku lesů

2. Družební spolupráce

3. Zpráva o činnosti místních knihoven

4. Územní generel dopravy a CR Jeseníky

5. Návštěva hasičů z družeb. Purgstallu

6. Stížnost občanů místní části Kolonka

7. Veřejně prospěšné práce alternativní tresty

8. ŽD - informace

9. Parkoviště ČHS

10. Slovo starosty rok 2001

11. Statické posouzení zdi

12. Předvolání k soudu

13. Dopis Judr.Janíčkovi

14. Rozbor vedlejší hospodářské činnosti obce 2001

15. Žádost o finanční podporu ČEZ a.s.

16. Hydrogeolog. průzkum - termální vrt

17. Závěrečné vyhodnocení dotace - plynofikace

18. Vernisáž fotografií p.Mateiciuka - Rejhotice a další

19. Odpady - rozesílání upomínek

20. Zámek

3

21. Střecha nové garáže - výzva k opravě

 

Program veřejného zasedání byl schválen zastupitelstvem obce 9 hlasy

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE13,3,2002

 

K jednotlivým bodům veřejného zasedání byla vedena průběžná diskuse

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

752. Provedení opravy střechy na garáži obecního úřadu ( stará budova ), včetně nátěru

fasády a dále nutnou opravu střechy budovy zámeckého parku

753. Příspěvek na údržbu lyž.tras (hlavní hřeben Jeseníků) 25tis Kč tj.smlouvou č01/2001

754. Výsledek výběrového řízení na provedení kanalizace středu obce Loučná nad Desnou

755. Smlouvu o díloč.01/2002 mezi Stav - Martech spol s.r.o. a Obcí Loučná nad Desnou na

vedení výstavby splaškové kanalizace v Loučné nad Desnou

756. Schvaluje do Územního plánu obce umístění čistírny odpadních vod do lokality vedle

nádraží Loučná nad Desnou na parcelách dle uvážení projektanta jako jednu z dalších

alternativ

757. Společenskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Desná a.s. za účelem založení

obchodní firmy - společnosti SKI AREÁL LOUČNÁ s.r.o.

758. Schvaluje pro ZO Kynologického klubu - ART-Loučná nad Desnou finanční podporu

ve výši 30 tis Kč

759. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi Obcí Loučná nad Desnou a Severomorav.

plynárenskou a.s., a ukládá starostovi obce jednat ve věci odprodeje STL Plynovodu -

místní části Kolonka a dalších zařízení na katastrálních území obce, které lze odprodat

760. Realizaci odpadkových košů,stojanů na kola a vymezovacích sloupků v prostoru před

obecním úřadem v provedení - litina v ceně max.70 tis Kč

761. Realizace odpadových košů na katastrálních územích obce v množství a provedení

nezbytně nutném - autobusové a vlakové zastávky, místa soustředění obyvatel apod.

762. Nákup kontejneru na odpad v hodnotě od 10 do 15tis Kč

763. Provedení generální opravy traktoru a nákup čelní hydraulické natáčecí radlice s

určením pro úklid sněhu, žacího zařízení

764. Připojení správce budovy na internet za měsíční paušální poplatek 100 Kč za podmínky,

že si zajistí antivirovou ochranu, aby nedošlo k ohrožení sítě počítače na obecním úřadě

765. Smlouvu o poskytnutí finančního daru TJ Spartak ve výši 110 tis Kč

 

 

4

 

766. Schvaluje navázání spolupráce s Ing. Karlem Ondráčkem týkající se kontrolní a

poradenské činnosti územních celků tj. naší obce

767. Převod domu č.p. 39 se staveb. plochou parc.č. 63 v kú Rejhotice na kterých vázne

zástavní právo k zajištění pohledávky obce vzniklé na základě smlouvy o půjčce na pana

Kapustu Ludvíka ml. za podmínky, že obdarovaný p. Ludvík Kapusta převezme práva

a povinnosti vyplývající ze smlouvy o zřízení zástavního práva v plném rozsahu

768. Odprodej buňky za min.cenu 10 tis Kč

769. Nákup plynové ohřívací vany s rezonem v ceně do 50 tis Kč dle žádosti zákl. školy ze

dne 11.2.2002

770. Smlouvu o dílo na dodávku stavby : Rekonstrukce a dostavba objektu základní školy

Loučná nad Desnou a VCES Olomouc s.r.o. Olomouc,Fibichova 2, 77200

771. Dodatek č.2 ke kupní smlouvě týkající se prodeje nemovitosti č.p.119 v kú Rejhotice

772. Proplacení el.energie ( paušál ) od 12.března 2001 do 14. listopadu 2001 v době

rekonstrukce domu č.p.164 pí.Šapovalové Lydii

773. Schvaluje vzít si úvěr od Československé obchodní banky a.s.ve výši 5milKč s určením

na stavbu kanalizace v obci a dále na stavbu rybářské bašty

774. Zvýšení platu zaměstnancům obecního úřadu pracujících na celý pracovní úvazek o 11%

a zahrnutí tohoto navýšení do rozpočtu obce

775. Opravu střechy na zdravotním středisku dle nabídky firmy Straka a spol.

776. Odměnu 500,- Kč členům výborů finančního, stavebního, kulturně školského,bytového a

sociálního, 1200,- Kč členům kontrolního výboru

777. Obecně závaznou vyhlášku Obce Loučná nad Desnou 1/2002

778. Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa a nájemné ve výši uvedené v této smlouvě

779. Nový rozpočet na rok 2002

780. Využít k zajištění laboratorních vzorků pitné vody v Obci Loučná nad Desnou nabídky

firmy Pavok - spol. s.r.o. a realizovat tuto službu v rámci již uzavřené smlouvy týkající se

provozování pitné vody ve vodovodním řadu Rejhotice a Kolonka

781. Uvolnit prodej pozemků,které jsou v majetku obce, a to v následujících cenách. Místním

občanům, kteří mají v obci trvalé bydliště v ceně 8Kč/m2 pokud bude cena odhadní vyšší,

tak za cenu odhadní. Občanům, kteří nemají v obci trvalé bydliště v ceně 16Kč/m2 pokud

bude odhadní cena vyšší, tak za cenu odhadní. Prodej pozemků v případě více zájemců

zastupitelstvo obce posuzuje individuálně včetně cen některých lukrativních nebo velmi

špatně položených pozemků. Do prodejní ceny se dále zahrnuje cena za vyhotovení

kupní smlouvy 1.000Kč,cena znaleckého posudku a dále možné vícenáklady související

s řízením

782. Převedení výsledků hospodářské činnosti obce do běžného rozpočtu obce

783. Uznání dluhu - dohody mezi Lesy ČR s.p. a Obcí Loučná nad Desnou

784. Provedení biologického hodnocení pro urbanistickou studii lyžař. areálu Přemyslov ve

 

 

5

spolupráci s Desnou a.s.

785. Provedení vydláždění plochy pro hasič. soutěže vedle uvažované stavby ryb. bašty

v provedení zámková dlažba

786. Realizaci internetové stránky - Turistická ubytovna „Domeček“ , Lyžařský vlek +

Rybník Kocián a její umístění na internetových stránkách Jeseníky

787. Umístění právního zástupce obce v budově obecního úřadu a smlouvu o poskytování

právních služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a Mgr.Janem Nedomou a Mgr.Milošem

Zbránkem s provedením vybavení kanceláře. Umístění v místnosti č.11

788. Provedení nezbytně nutných údržbářských prací na vodojemu - Kolonka, tj.vyčištění

rezervoáru, opravu špatných ventilů a dále výměnu čerpadla a provedení oprav na starém

tak, aby bylo připraveno jako náhradní

789. Nákup pozemků od pozemkového fondu 198/4 kú Přemyslov, 40/5 kú Kociánov, 749 kú

Kociánov, 228 kú Kouty nad Desnou, 289 kú Kouty nad Desnou

790. Úprava spodní části zámec. parku - srovnání plochy stav. strojem - nahrnutí materiálu

pod svah, zaštěrkování cest a vytěžení nálet. porostu

791. Prominutí poplatku za svoz a zneškodnění odpadu dle uplatněných žádostí - pí.Krčkové

Lucii, pí.Petře Opatrné, pí.Simoně Krahulové, pí Renatě Fojtíkové z důvodu dlouhodob.

pobytu v zahraničí do doby jejich návratu , p.Jánu Peknému a pí. Ludmile Frankové z

důvodu jejich dlouhodobému pobytu (nemoc) mimo trvalé bydliště do doby návratu

792. Schvaluje smlouvu o dílo č.0203 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing.Jiřím Halounem

793. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a

Jaroslavem Strnadem - prodej pozemku

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje

 

794. Zařazení realizace přeložky silnice I/44 v trase navrhovaného východního obchvatu

Loučná nad Desnou do seznamu veřejně prospěšných staveb v Územním plánu obce

795. Realizaci panoramatické mapy a umístění na této mapě

756. Z finančních důvodů nákup zařízení na fyzikální úpravu vody Anticalc

757. Nákup speciálních ochranných obleků dle nabídky ze dne 21.1.2002

758. Realizaci hg objektu pro účely využívání pitné vody dle nabídky Geo Group a.s.

759. Prominutí poplatku za svoz a zneškodnění kom.odpadu pí.Lence Fojtíkové, p.

Patriku Lidˇákovi, manželům Řezníčkovým

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

1. Protokol č.j.2/2001 o fyzickém předání pozemků dle zákona 114/2000 Sb, kterým se mění

 

 

6

 

zákon172/1991 Sb, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví

obcí, ve znění pozdějších novel

2. Výsledek návštěvy mládeže z družebního města Sosnicowice a doporučuji příští návštěvu,

pokud se uskuteční, zpoplatnit

3. Zprávu o činnosti místní knihovny Loučná nad Desnou v roce 2002

4. Předložení územního generelu dopravy a CR Jeseníky a ukládá starostovi obce jednat ve

věci tunelu pod ČHS, lyžařského areálu Přemyslov dle dřívějšího schválení zastupitelstvem

obce

5. Návštěva hasičů z rakouského Purgstallu a ukládá starostovi, aby prostřednictvím hasič.

sboru obce zajistil perfektní úklid has.zbrojnice včetně jejího vymalování a uložení has.

potřeb tak, aby odpovídaly potřebám has. zásahu

6. Stížnost občanů místní části Kolonka a její další postoupení dle doporučení OKÚ Šumperk

ČIŽP Olomouc

7. Stav ve věci firmy - společnost Mera -Czech (zájemce o stavbu ČOV ČHS-jednání v

jednom z minulých zasedání ZO Loučná nad Desnou)

8. Možnost realizace prodloužení železnič.tratě do míst Kouty nad Desnou -Pelikán a nemá

vůči tomuto prodloužení námitek

9. Práci dvou občanů, a to p.Hrachoviny a p.Reicherta ve výkonu obecně prospěšných prací

10. Informace týkající se ŽD Desná

11. Žádost o pronájem parkovacích ploch na ČHS a dopis p.Milana Vobořila za dne

11.2.2002 a v pronájmu této plocz zatím nehodlá nic měnit

12. Slovo starosty obce k roku 2001 a ukládá předsedům výborů zpracovat zprávu pro

kroniku

13. Statické posouzení stability opěrné zdi - zámecký park Loučná nad Desnou a jednání o

podání soudní žaloby

14. Předvolání k soudu o ustavení opatrovníka ve věci nesvéprávné Anny Žíhové

15. Dopis Judr.Milanu Janíčkovi týkající se Štefana Kováče

16. Rozbor výsledků vedlejší hospodářské činnosti Obce Loučná nad Desnou za rok 2001

17. Informace k fotbalovému turnaji seniorů v Machernu

18. Informace k železnici Desná (Usnesení č.1/2002 z jednání Předsednictva Svazku obcí

údolí Desné)

19. Dopis řediteli org. jednotky ČEZ a.s. ve věci možné finanč. podpory z jejich strany

20. Obec obdržela dotaci 200 tis Kč na provedení hydrogeolog.průzkumu z MMR

21. Výsledek vyhodnocení dotace plynofikace Rejh + Kouty -závěrečné hodnocení

22. Konání vernisáže fotografií týkajících se naší obce, které nalezl a dále uspořádal

p. Mateiciuk z Oder, v termínu 2.5. - 30.6.2002 v prostorách Muzea Šumperk

23. Rozesílání upomínek v rámci poplatku za odpady a vymáhání částek dle sdělení

( 262 osob nezapl., chataři - zaplaceno 35 )

 

 

7

 

24. Zámek

25. Střecha garáže - výzva Lesostaveb k opravě stavby

26. Jednání o domově důchodců - vyhodnocení nabídek

27. Bere na vědomí havarijní stav budovy původně zamýšlené stavby nákupního střediska

v Koutech nad Desnou a ukládá stavebnímu výboru jednat ve věci odstranění stavby se

Stavebním úřadem Šumperk z důvodu nebezpečí této stavby

 

 

 

zapisovatel : Tkadlecová Helena

kontrola zápisu : starosta Ing. Pavel Martínek, p. Vilém Menšík, p.Zdeněk Valla.

 

Zveřejněno: 25. 3. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zasedání zastupitelstva obce 13. 3. 2002

Zpět nahoru