Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 26.5.2010

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 26.5.2010 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:   7

Omluveni:                                 0

Neomluveni:                               4

Ověřovatelé zápisu:                       pí.Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel:                                pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Dotace – očkování dívek

5.      Dodatky ke smlouvám o poskytnutí půjčky

6.      Příspěvek na pohřebné

7.      Folklorní dny v Loučné nad Desnou

8.      Dřevosochání – podpora Ol. kraje

9.      Obnova VO Rejhotice , smlouva o dílo

10.  Obnova turistických map

11.  Realizace VO k Pohádkovému lesu

12.  Podpora mládeže – SDH

13.  Účast na svátcích města Sosnicowice

14.  Slavnostní otevření zámeckého parku

15.  Dohoda o provedení práce – lesní hospodář

16.  Rekonstrukce kuchyňské zahrady  - smlouva

17.  Smlouva na výrobu a odkup dříví

18.  Sečení trávy pro veřejnost

19.  Pronájem kulturního domu  pro občany – cena

20.  Vyjádření okres. soudu ve věci pohledávky Ing. Riedl

21.  Úprava objektu ČOV, realizace připojení

22.  Smlouva s Vodafonem   Czech republic

23.  Stezka vlka – patronát

24.  Finanční podpory – Den dětí, společenské akce Penzion Anín

25.  Žádost o převod altánu na ŘSD ČR

26.  Přístupová komunikace k domům č.p. 66,č.p. 205,č.p. 69 a lyž. areálu T.K.

27.  Realizace trvalkových záhonů v kuchyň. zahradě

28.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2009 a návrh závěrečného účtu

29.  Realizace stavebních parcel  na parcele č.18  kú Kociánov

30.  Stavební výhled Filipová

31.  Projekt na kanalizaci v místní části  Filipová

32.  Sdělení IZS Olom. kraje

33.  Úpravy v zámeckém parku

34.  Přístup na terasu grotty

35.  Poděkování redakci Šumpersko – Jesenickému  deníku

36.  Revitalizace přednádraží Kouty nad Desnou

37.  Žádosti o dotace

38.  Změny rozpočtu dle seznamu

39.  Jeseníky- Sdružení cest. ruchu – valná hromada

40.  Závěrečný účet obce

41.  Zpráva o výsledku hospodaření obce

42.  Schválení dotace z fondu na podporu výstavby a obnovy vodohosp. infrastruktury na území Ol. kraje od Olomouckého kraje

43.  Prodej a odkoupení majetku

44.  Ostatní

45.  Na vědomí

46.  Podněty a náměty občanů

47.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen

K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou ze dne 26.5.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1166.       Zvýšení vlastního podílu  na žádosti o dotaci  v oblasti zdravotnictví na 30% z celkových nákladů  projektu ( očkování dívek proti rakovině  děložního čípku )

1167.       Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce  ze dne 3.12.2009 uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s.  a dodatek  č.1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené dne 22.1.2010 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s.

1168.        Sdělení pořadatelům  Rallye Rejvíz

1169.       Příspěvek pí. Š. M. bytem  Rájec – Jestřebí 679 02 na pohřeb p. R. Š. ve výši 5 tis Kč

1170.       Uspořádání  vystoupení folklorních  skupin v rámci  XX. Mezinárodního folklorního festivalu a finanční dar za tato vystoupení ve výši 40  tis Kč

1171.       Smlouvu o poskytnutí dotace  mezi Olomouckým krajem  a Obcí Loučná nad Desnou ve výši 60 tis Kč  týkající se úhrady části nákladů na konání 3. ročníku Loučenského dřevosochání

1172.       Smlouvu o dílo č. 10510R  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o., Počernická 168, 100 99 Praha 10, týkající se vypracování projektové dokumentace na vedení VO Rejhotice – Pila

1173.       Realizace veřejného osvětlení  podél stezky v úseku od objektu bývalé pošty Kouty nad Desnou k Pohádkovému lesu za Hotelem Musil.

1174.       Dotaci SDH Loučná nad Desnou mladým hasičům dle dříve schválených podmínek

1175.       Účast na svátcích města Sosnicowice  s účastníky a náklady dle určení starostou

1176.       Realizaci slavnostního  otevření zámeckého parku  dle programu a pozvání hostů dle určení starostou

1177.       Dohodu o provedení práce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Jonákem  týkající se výkonu funkce odborného lesního hospodáře

1178.       Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem  týkající se  technického dozoru investora

1179.       Smlouvu o dílo č.2010/002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Stav-Martech s.r.o. týkající se rekonstrukce  kuchyňské zahrady v zámeckém parku

1180.       Smlouvu na výrobu dříví (A) a odkup dříví (B) č.OL LOU O1/2010 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Winaer s.r.o.

1181.       Cenu za kosení trávy pro veřejnost  ve výši 350,- Kč/hod na  práce mulčovacího stroje.

1182.       Cenu za pronájem  kulturního domu pro potřeby občanů tzn. Svatby,životní jubilea, pohřby atd.  ve výši 2.000,- Kč/den  K této ceně  budou připočteny náklady  na vodné, stočné elektřinu a plyn dle aktuálního  odečteného stavu

1183.       Text  vyjádření okresnímu soudu  Šumperk ve věci č.j. 581 102 218/211 vymáhání dlužné částky soudní cestou

1184.       Zvednutí objektu ČOV o 2 m  oproti  původnímu projektu z důvodu nemožnosti  založení ČOV ( základů ) v terénu ( velké balvany říčního koryta  a vysoký stav spodní vody ) jaký se v místě stavby nachází

1185.       Zvýšení počtu odbočení  tj. přípojek  dle požadavků občanů včetně možné změny  v jejich umístění

1186.       Smlouvu o poskytování služeb a koupi zboží č. INR-2010-11084 106257 mez i Obcí Loučná nad Desnou  a Vodafone Czech Republic a.s.

1187.        Konání dogtrekkingové akce stezkou  vlka  a patronát nad touto akcí

1188.       Finanční dar na konání akce stezkou vlka ve výši 7,5 tis Kč

1189.       Finanční podporu – dar na celodenní společenskou akci v penzionu Annín v Koutech nad Desnou dle žádosti pí. I. K.ve výši 15 tis Kč

1190.       Finanční příspěvek na Den dětí ve výši 3 tis Kč dle žádosti občanského sdružení Rodiče dětem při Základní škole Loučná   nad Desnou

1191.       Žádat na ŘSD ČR o bezúplatný převod altánu nacházejícího se  v Obci Nesovice případně za cenu dle určení ŘSD ‚CR ( znalecký posudek atd . ) a jeho převoz a umístění v zámeckém parku za náklady , které ponese obec.

1192.       Ve věci přístupové komunikace  k domu č. 66, 205,68 a lyž. areálu T.K. provedení :

- zaměření dotčených pozemků a stávající komunikace

- připravit smlouvu  o smlouvách budoucích  na koupi pozemků pod stávající komunikací

- realizaci projektu  nové komunikace  v souladu s variantou  č. 1 z níž určit charakter komunikace

- vyhotovení kupních smluv  na odprodej části pozemků

-         v kupních smlouvách  zřízení předkupního práva jako práva věcného pro prodávajícího

1193.       Realizaci trvalkových záhonů v prostoru bývalé kuchyňské zahrady  dle nabídky  zahradní a krajinářské tvorby Ing. Jany Mikyskové

1194.       Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2009 a návrh  závěrečného účtu ( hospodaření ) Svazku obcí údolí Desné za rok 2009

1195.       Realizaci stavebních parcel  n parcela č. 18 kú Koc, o rozměrech 600 – 800 m² jedna parcela , realizaci  kanalizace  a VO a jejich  následující prodej

1196.       Ve stavebním výhledu pro místní část Filipová  následnou posloupnost prací

-    kanalizace a rozvod pitné vody

-    obnova VO a NN

-         realizace chodníků

1197.       Realizaci projektu na kanalizaci místní části Filipová včetně rozvodu pitné vody

1198.       Sdělení IZS Olomouckého kraje ve věci povodňových stavů v kú obce Loučná nad Desnou ve smyslu správného směrování oznámení v případě např. překážky v řece  Desné – Povodí Moravy s.p., překážky na Přemyslovském potoce- Lesy ČR s.p.  správa toků atd., to znamená že každý ze správců se má o svůj majetek řádně starat a v případě  stavu ohrožení  zajistit odpovídající techniku k případné minimalizaci škod dále viz sdělení

1199.       Provedení terénních úprav  v býv. kuchyň.  zahradě , spodní části zámeckého parku v okolí grotty sestávající z úprav tak, aby bylo možné plochy strojně udržovat  a dále jednoduchých  suchých zdí bránících sesuvu hlíny na obvodový chodník  okolo grotty

1200.       Realizaci jednoduchého dřevěného schodiště na horní terasu grotty

1201.       Poděkování redakci Šumperského a Jesenického  deníku za jeho obrovské přispění k tomu, že Obci Loučná nad Desnou se podařilo včas  přihlásit svoji pohledávku  do konkurzního řízení  společnosti Wisenberg,a.s. a tím uspět s získáním částky cca 1300 000 Kč

1202.       V případě realizace revitalizace   přednádraží železnice – Kouty nad Desnou , že poskytne Svazku obcí údolí Desné  jako realizátorovi této akce finanční částku odpovídají vlastnímu podílu nutnému k  doložení k poskytnuté dotaci na realizaci celé akce

1203.       Podání žádosti  o finanční podporu

-   dotaci v rámci operačního programu životního prostředí, pro vodu,vzduch a přírodu

-    přírodní blízká protipovodňová opatření OPŽP – PO 1 a6 na protipovodňová opatření         na řece Desné sestávající z:

-   úpravy mostu pod nádražím v Koutech nad Desnou ( zvýšení průtočného profilu)

-   odstranění mostu u Velosteel trading. S.r.o. v Rejhoticích u penzionu Zálesí a zvýšení zdí o cca 70 – 100 cm

-   výstavba nového mostu u Strongwood  a.s. s napojením na místní komunikace a firemní provoz

a prohlášení, že má vlastní podíl k dokrytí  na realizaci akce

1204.       Podání žádosti o finanční podporu- dotaci na realizaci obnovy zeleně v centru obce  a pozemcích  sběrných kontejnerů na odpady a prohlášení, že má vlastní podíl k pokrytí na realizaci akce

1205.       Podání žádosti o dotaci na realizaci obnovy zeleně ve spodní části zámeckého parku a ev. realizaci rybníka ve  spodní části zámeckého parku a prohlášení, že má vlastní podíl k pokrytí na realizaci akce

1206.       Podání žádosti o  dotaci v rámci  fondů EHP –Norsko  na obnovu zámeckého parku II.etapy  sestávající

-   z obnovy ohradní zámecké zdi

-   z obnovy kašny před budovou zámku včetně přívodu vody

-   realizace mol na horní a  dolní zámecký rybník

-   realizace bočního přístupu na stavbu grotty

-   obnovy komunikací ve spodní části parku

-   obnovy zeleně ve spodní části parku

- obnovy vstupní brány vedle hřiště TJ Spartak a prohlášení, že má vlastní podíl k pokrytí na realizaci celé akce

1207.       Podání žádosti o dotaci v rámci MAS Šumperský venkov na realizaci značení , přístřešku a posezení k Pohádkovému lesu v Koutech nad Desnou a prohlášení že má vlastní podíl k poskytnuté dotaci  na realizaci a dokončení  celé akce

1208.       Podání žádosti o dotaci v rámci MAS Šumperský venkov na realizaci mola na horní zámecký rybník a prohlášení ,že má vlastní podíl k poskytnuté dotaci  na realizaci a dokončení  celé akce

1209.       Podání žádosti o dotaci na obnovu Základní školy IV. etapa  na Ministerstvo financí ČR a prohlášení že má vlastní podíl k poskytnuté dotaci na realizaci a dokončení  celé akce

1210.       Podání žádosti o dotaci na stavbu lávky na Červenohorském sedle  na Ministerstvo financí ČR a prohlášení že má vlastní podíl k poskytnuté dotaci na realizaci a dokončení  celé akce

1211.       Podání doplnění žádosti o dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na 3 140 tis Kč určené na akci „Loučná nad Desnou „

1212.       Podání žádosti o dotaci na Státní fond  dopravní infrastruktury  na realizaci chodníku  v úseku nádraží Rejhotice – Penzion Zálesí

1213.       Změny rozpočtu dle seznamu

1214.       Postup, aby  nejbližší valná hromada Jeseníky- sdružení cestovního  ruchu byla volební a aby byl proveden  v tomto sdružení forenzní audit

1215.       Závěrečný účet  Obce Loučná nad Desnou za rok 2009

1216.       Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce  Loučná nad Desnou za rok 2009 bez výhrad

1217.       Přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské struktury na území Olomouckého kraje na akci Loučná nad Desnou – ČOV a kanalizace  splašková II.část v celkové výši 1860 tis Kč

1218.       Prodej budovy – objekt k bydlení (bez č.p.) na parcele st.124/2 (odprodej bez parcely), v katastrálním území Kociánov.  Prodej za symbolickou cenu 1 Kč budoucím majitelům pozemku pod objektem – odprodávaným dle usnesení č. 1053 ze dne 2.12.2009 – důvod – převzetí povinností s případnou likvidací objektu nabyvatelem.

1219.       Prodej pozemku parcela č. 1231/59 – ostatní plocha,  o výměře 806 m², v katastrálním území Rejhotice, v Loučné nad Desnou dle žádosti manželů J. a J. K., 76361 Napajedla, (vlastníci sousedního pozemku s HOTELEM „POD SEDLEM“ za cenu 1.000,-  Kč/m2 , s provedením odprodeje dle dříve schválených podmínek.

1220.       Prodej, případně likvidace materiálu – vyřazený inventář základní školy – lavice, stoly, elektrorozvaděč – odprodat zájemcům za dosažitelnou symbolickou cenu, jinak likvidovat jako odpad podle druhu.

1221.       Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 755/4 o výměře 81 m2, zahrada, v k.ú. Kociánov od Pozemkového fondu ČR (jedná se o pozemek pod chodníkem vedle silnice I/44 mezi rybníkem Kocián a benzínovou pumpou) – vypořádání pozemků pod stavbou

 

1222. Zastupitelstvo obce neschvaluje :

Vyhotovení 4 map Jeseníky  ve středové oblasti  s Loučnou nad Desnou dle nabídky JENA Šumperk z důvodu nedostatku fin. prostředků

 

1223. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.Probíhající studii ekonomiky provozování železnice provozovanou Svazkem obcí údolí Desné zaměřenou na budoucnost

2.Zjednodušenou projektovou dokumentaci týkající se Revitalizace  přednádraží železnice – Kouty nad Desnou

3.Vzniklé těžkosti při podané žádosti o finanční podporu na Dostavbu sportovního areálu Kociánov týkající se zakládání veřejné podpory

4.Nevyhovění žádosti o dotaci ze strany Olomouckého kraje v rámci POV na projekt Vedení VO Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou – Anín

5.Účast na slavnostním otevření zámeckého parku delegací družebních měst Linden a Sosnicowice

6.Situaci ve sdružení – Jeseníky – sdružení cestovního ruchu

7.Realizace rozmístění informačních cedulí v rámci projektu Olomouckého kraje k významným turistickým cílům – PVE Dlouhé stráně

8.Stav ve věci vyřešení přístupové komunikace k domům č.p. 66,č.p. 205,č.p. 69 a lyž. areálu p. T. K.

9.Zprávu o 21. Marienmarktu v Lindenu ze dne 8,4. 2010 ze strany Dr. Lenze

10.Protokol  o výsledku  následné kontroly  na akci : Technické a kulturní zázemí u rybníka Kocián v Loučné nad Desnou – víceúčelová hala 1.etapa – bez závad

11. Předběžně informaci, že naší obci bylo vyhověno ve věci žádosti  o dotaci na realizaci kanalizace v úseku  budovy býv. kina dnes Biograf k r.d. K. ( pila nad nádražím Rejhotice )

12.Těžkosti při výstavbě ČOV a ukládá starostovi obce realizovat veškerá úsporná opatření která jsou možná tj. ukládání zeminy z výkopových prací v obci a další . Situace je považována vzhledem k terénním možnostem ( řečiště ) za velmi kritickou

13.Průběh stavebních prací probíhajících v obci

-   obnova VO Kouty nad Desnou – Anín

-   realizace VO k Pohádkovému lesu

-   realizace pěší komunikace pod  vedením VVN od odbočení k PVE Dlouhé Stráně k objektu  bývalé Pošty v Koutech nad Desnou

-   terénní úpravy v zámeckém parku v okolí kulturního domu  a grotty ve spodní části zámeckého parku

-   náběh údržbových prací  v zámeckém parku , kuchyňské zahradě a okolí základní školy

-   obnova kuchyňské zahrady, oplocení kašen a jejich zprovoznění včetně květinové výsadby  a realizace branek

-   těžkosti při zprovoznění horního zámeckého rybníka – nový požerák, opatření ke zvýšení průtočnosti horního rybníka Kocián a horního zámeckého rybníka

14.Výši uspokojení pohledávky obce vůči dlužníku Wisenberg, a.s ., kdy pohledávka bude uspokojena poměrně do výše  80,2329 % což činí  1 298 591,- Kč

15.Zápis č.6/2010 z jednání předsednictva Svazku obcí údolí Desné

16.Neukázněné chování občanů v zámeckém parku  spočívající v návštěvě parku se psy i přes rozmístění cedulí Návštěvní řád, kde je uveden  zákaz vstupu se zvířaty

17.Těžkosti při výstavbě ČOV a kanalizace obce

18.Nabídku práce   tazatelské činnosti ze strany Výzkumné agentury Sociotredy

19.Iniciativu MUDr. M.B. za účelem vytvoření stavebních parcel

20.Získání dotace ze strany Sdružení hasičů od Olomouckého kraje

21.Absenci jakékoliv aktivity  jednotlivých správců majetku při vybřežení Přemyslovského potoka  dne 22.5.2010

-   Lesy ČR s.p. – správce toků

-   Ol. kraj , silnice III. třídy – propusty

-   Majitel mostku  ve spodní části ( nad hřbitovem )

 

 

1224. Zastupitelstvo obce ukládá :

1.starostovi obce  jednat s Povodím Moravy s.p.  v záležitosti majitelů  MVE na toku řeky Desné, překážky v toku, dále s majiteli MVE ve věci krizových stavů a zajištěnosti jejich děl , aby neohrožovali životy a majetek  občanů obce. Průtočnost vody v korytě  řeky Desné  by  měla v místech připojení  MVE ( náhonů) odpovídat na přepadových hranách  3.stupni  povodňové aktivity ( průřezu koryta ) + 20 cm  ( výška určená k evakuaci )

2.starostovi obce , aby na valné hromadě Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu postupoval v souladu  s usnesením ZO .

 

starosta obce                         Ing. Pavel Martínek    ------------------------

 

ověřovatelé zápisu        pí.Marie Vystavělová              ------------------------

 

                                    p. Bohumil Tkadlec     ------------------------

 

zapisovatelka                          pí.Helena Tkadlecová              -----------------------

Zveřejněno: 27. 5. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 26.5.2010

Zpět nahoru