Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 17.3.2004

Prodej Pošty Kouty, Změny rozpočtu

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ ND DESNOU, KONANÉHO DNE 17.3.2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOČNÉ NAD DESNOU


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 7
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Tříska, p. Opršál
zapisovatelka : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Smlouva o poskytování knih. služeb
Systém varování
Obnova místní vodoteče
Valná hromada svazku obcí údolí Desné
Příspěvek MŠ
Zámek – uveřejnění výsledku trestního oznámení
Bývalá skládka, likvidace, žádost o dotaci
Vítání občánků
Posudek na stav alejí ve středu obce
Finanční příspěvky na činnost – dary
Publikace o Loučné – smlouva
Právní ochrana starostovi obce, zaměstnancům OÚ
Obnova ZŠ – smlouvy
Změna nájemní smlouvy na byt
Prodeje pozemků, obecního majetku
Prominutí poplatků z OZV6/2004
Záštita nad pochodem „Stezkou vlka „
Parkové úpravy u Želez. Desná
Kronikář obce
Rozpočtová změna
Na vědomí ( petice občanů k dopravní obslužnosti )
Ostatní
Aktuální podněty zastupitelů, občanů
Závěr, poděkování za účast

Program VZ schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse


Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 17.3.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje

361. Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování knihovnických , informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny
362. Žádost o poskytnutí dotace na realizaci rozšíření systému varování v Obci Loučná nad Desnou
363. Příspěvek na konání valné hromady Svazku obcí údolí Desné ve výši 5 tis. Kč s místem konání – rybářská bašta
364. Příspěvek MŠ na zavedení HACCP dle žádosti ze dne 25.2.2004
365. Uveřejnění usnesení Policie ČR – SKPV Brno ČTS : PJM-219-2003 v obecním zpravodaji
366. Smlouvu o dílo mezi AZ GEO, s.r.o. a Obcí Loučná nad Desnou, týkající se průzkumu skládky pod zámkem
367. Žádost o dotaci na SF živ. prostředí ČR ve věci likvidace skládky pod zámkem
368. Provedení výb. řízení na dodavatele díla – likvidace skládky pod zámkem a výběrovou komisi v tomto složení :
Ing. Pavel Martínek, Ing. Jan Turek, p. Petr Richter, p. Bohumil Tkadlec, p. Jan Fišnar
369. Smlouvu o dílo č. 109/04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ s.r.o.,
týkající se obnovy základní školy
370. Investiční záměr na obnovu ZŠ Loučná nad Desnou , zpracovaný Ing. Miroslavem Svobodou – INREA Pro s.r.o.
371. Znovuzavedení vítání nově narozených občánků obce, vždy 1x ročně v lednu následujícího roku s tím, že rodině bude předán dar ve výši 2.000,-Kč
372. Provedení posudku na stromové aleje Lubošem Úřadníčkem
373. Finanční dar Přátelům Jeseníků – Sojka na jejich činnost ve výši 5 tis Kč
374. Smlouvu o zhotovení publikace o historii Loučné nad Desnou mezi Obcí Loučná nad Desnou a zhotovitelem TAOPRESS.CZ – Jiří Mareček
375. Realizaci právní ochrany – právní ochrana rodiny Rodina Standart starostovi obce
376. Prodej nemovitosti č.p. 1 ( bývalá pošta ) v Koutech nad Desnou a p.č.144, p.č.112, p.č.111 v kú Kouty nad Desnou
377. Rozdělení a prodej p.č.1652/3 o výměře 346 m2 v kú Rejhotice p. Jaroslavu Strnadovi , bytem Rejhotice 159, Loučná nad Desnou dle dříve schválených podmínek
378. Rozdělení pozemku 610/1 a následný odprodej části pozemku 610/1 v kú Filipová Ing. Bc. Pavlu Kolářovi , bytem Lermontova 19, 772 00 Olomouc dle dříve schválených podmínek
379. Záštitu Obce Loučná nad Desnou nad konáním pochodu se psy – Stezkou vlka
380. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak o poskytnutí finanční podpory
381. Prominutí poplatku dle OZV 6/2003 p. Miroslavu Šmídovi bytem Rejhotice 94 na základě jeho žádosti
382. Jako kronikáře obce Ing. Pavla Martínka , starostu obce do doby zajištění nového kronikáře
383.Rozpočtovou změnu, týkající se 320 tis Kč se z provozu dopravy 2221 převádí na ostatní činnost 6409 z důvodu změny schváleného rozpočtu Svazku obcí údolí Desné
384.Převod nájemní smlouvy na byt č.9 v domě č.p. 78 z pí.Jany Malé na pana Petra Plška trv. bydliště Loučná nad Desnou 78 a dále změny dle rozpisu
385. Uplatňovat zvýšení poplatku z kapacity za lůžko dle OZV 6/2004 od 1.července 2004 a do této doby poplatek vybírat 2 Kč /lůžko z důvodu uzavřených smluv ubytovatelů
386.Souhlasné prohlášení mezi Lesy ČR s.p. a Obcí Loučná nad Desnou za účelem provedení záznamu v katastru nemovitostí pro převedení vlastnického vztahu z České republiky (LČR) na Obec Loučná nad Desnou u parcely č. st.č.81 v kú Kouty n.Des, zast. plocha 46 m2
387. Realizaci vodního kola na rybník Kocián p. Růžičkou a umístění figuríny vodníka pro zvýšení atraktivnosti a zájmu návštěvníků hlavně s ohledem na děti
388. 1 ks sběrné nádoby na odpady ( plastové láhve ) 1100 L pro potřeby ZŠ a dále 4 ks sběrných nádob s objemem 220 L na skleněný odpad pro rozmístění do sídliště a k ZŠ poté, kdy z důvodu opravy školy bude odstaven velký kontejner od SITA a.s.
389. Mandátní smlouvu č.01-2004/TDI mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Hoškem , mandantářem , týkající se stavebně – techn. dozoru nad prováděním obnovy a dostavby ZŠ Loučná nad Desnou
390.Zrušení zástavního práva na parcele č.47/2 v kú Rejhotice ( nové č. 1656/51 vůči Radkovi a Renatě Muchovým ve prospěch Obce Loučná nad Desnou z důvodu odprodeje části pozemku 33 m2 Povodí Moravy s.p.
391. Realizovat jako obec obnovu kostela v Loučné nad Desnou včetně střechy
392.U příležitosti svátku reje čarodějnic předat MŠ dar na nákup nových hraček ve výši 5 tis Kč
393.Okamžitě realizovat obnovu zatrubněné kanalizace v úseku od silnice I/44 směrem k domu p. Dofky z důvodu poruchy potrubí v tomto místě ( průraz z důvodu netěsnosti )


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

394.Finanční příspěvek asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených z důvodu realizace projektu sport. zařízení a dětského hřiště, který představuje vysokou finanční náročnost
395.Provádění parkových úprav u nádraží v Rapotíně, přesto, že tyto se pravděpodobně nacházejí na pozemcích Svazku obcí údolí Desné, neboťˇse vysloveně jedná o náklady související s upraveností obce , které jsou pravděpodobně nadstandartní dle výše ceny za projekt těchto úprav a pokud má Obec Rapotín zájem tyto upravovat, může k tomuto účelu zvolit jinou cestu( např. odkoupení pozemků za symbolickou částku ). Schválení projektu a jeho úhradu Svazkem považujeme za nedobré řešení pro budoucí spolupráci, neboťˇtoto v žádném případě nesouvisí s provozem železnice

396.Žádost o dotaci na realizaci II.etapy kanalizace obce včetně stavby ČOV pokud nebude realizován odprodej parkoviště na ČHS a dalších pozemků z důvodu nezadlužování se.


397. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1. Nedobrý stav ve věci údržby lyž. běžeckých tras s tím, že bude ze strany obce promyšlena organizace
Poděkování p. J. Opršálovi , jednateli s.r.o Kociánov ze strany Mateřská škola „Veselá školka“ Šumperk
Konání okružní jízdy partnerskými obcemi
Žádost o pracovní místo ze strany p. Stanislava Krahuly s tím, že obec by v této záležitosti velmi ráda vyhověla, ale bohužel prac. místa v současnosti nemáme
Konání orientačního pochodu se psy v kú Kouty nad Desnou – Stezkou vlka Hrubý Jeseník v termínu od 8.- 10.10. 2004
Schválený rozpočet TJ Spartak na rok 2004
Petici občanů, týkající se změn v dopravní obslužnosti obce, které vyplynuly z provedené integrace dopravy a ukládá starostovi obce v této záležitosti dále jednat o dojezdových a odjezdových časech z koncových stanic dle následujících priorit pro tvorbu nového jízdního řádu v pořadí
a) dostupnost do zaměstnání (Šumperk , Kouty nad Desnou )
b) dostupnost do škol
c) návaznost na další spoje
Provedení umístění reklam v prostoru ČHS, nákup nového fotoaparátu a dalekohledu
Podání žádosti o zaslání fotodokum. materiálu k zámku od Památkového úřadu Praha
Dopis pí. Libuše Šmerdové a trvá na vymáhání pohledávky cestou exekuce
Zprávu o veř. pořádku v obvodě OOP Velké Losiny v roce2003
Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2004
Zaslaný dopis majitelům psů , týkající se dodržování OZV obce
Dne 17.4.2004 bude proveden svoz nebezpečných odpadů. Rozvrh zastávek bude na vývěskách . Odpady budou přebírány od konkrétních osob. Skládkování v místě svozu předem je zakázáno, pokud k němu dojde, bude toto po předešlých zkušenostech považováno za vytváření černých skládek
Stav ve věci prodeje parkoviště ČHS
Poděkování p. Josefu Janotovi za vzornou vědomostní reprezentaci naší obce

Zveřejněno: 19. 3. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 17.3.2004

Zpět nahoru