Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

VZ 22. 10. 2003

Schválení Územního plánu Obce Loučná nad Desnou, posypové zařízení, Kociánov s.r.o., přestavba budovy kina

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 22.10.2003 V ZASEDACÍ MÍSTNOST ONBECNÍHO ÚŘADU


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 8
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Opršál, p. Tkadlec
zapisovatelka : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce:

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Prodej obecního majetku
Posyp. zařízení
Požární řád obce OZV 3/2003
Úprava hasič. závodní plochy
Žádost o umístění drobné stavby
Příspěvek Charitě
Vypovězení smlouvy o práv. službách
Převod platby za pronájem pozemku
Převod užívacího práva k bytu
Územní plán Obce Loučná nad Desnou
Regulační lán Kouty nad Desnou
Pronájem garáže
Přestavba budovy kina
Nákup digitálního fotoaparátu
Hospodaření obce za rok 2002
Kácení dřevin
Turnaj seniorů v kopané
Návštěva družeb. města Sosnicowice
Stavba chodníků
Výsadby zeleně
Převod majetku – tribuny
Kociánov s.r.o.
Kanalizace obce II.etapa včetně ČOV
Ostatní
Na vědomí
Dotazy veřejnosti, připomínky , náměty
Závěr, poděkování za účast


Pan starosta nás přivítal na veřejném zasedání zastupitelstva obce, byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse


Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.10.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje

235.Prodej pozemků p.č.531/17- 2.303 m² a p.č.158 - 4.508 m² a p.č.158 (PK) – 58m² v kú Kouty nad Desnou v ceně vyvolávací 20 mil Kč s tím, že fin. prostředky získané tímto prodejem budou určeny jako základ fin. prostředků , které musí doložit žadatel, tj. obec o dotaci
236.Nákup posypového zařízení za traktor v rámci zkvalitnění zimní údržby
237.Požární řád Obce Loučná nad Desnou, t.j. obecně závaznou vyhlášku č.3/2002
238.Vydláždění části závodní plochy JSDH u rybníka Kocián z důvodu narovnání startovních podmínek cca 12 m² zámkovou dlažbou
239.Umístění drobné stavby na parcele č.667/18 v kú Kociánov dle žádosti p.Petra Zdráhala, v souladu se stavebním zákonem
240.Vypovězení smlouvy o poskytování práv. služeb p. mgr. Zbránkovi a p. mgr. Nedomovi
241.V případě zaplacení nájmu za pronájem pozemku p.č.158 v Koutech nad Desnou v rámci stavby na řece Desné převod částky 20 tis Kč na TJ Spartak
242.Převedení práva užívacího k bytu č.11 v č.p. 80 z pí. Milady Macenauerové nar. 7.8.1958 na svého syna Františka Macenauera , nar. 15.7.1980
243.Začlenění využití ploch v ÚP obce Loučná nad Desnou – parcel 366/1 ( část ) a p.č. 366/2 v kú Rejhotice dle žádosti p.Ing. Unzeitiga ze dne 25.11.2002, zmocněného k jednání p. Tomášem Karešem
244.Územní plán Obce Loučná nad Desnou a OZV 4/2003
245.Regulační plán rekreačního krajinného celku Kouty nad Desnou a OZV 5/2003
246.Pronájem garáže vedle zdravotního střediska p.Snášelovi za 4 tis Kč dle žádosti ze dne 15.9.2003
247.Realizaci projektu na vybudování hasičské zbrojnice v budově kina včetně bytu 3+1
248.Nákup digitálního fotoaparátu do 20 tis korun pro dokumentování staveb, událostí na obci, pro potřeby kroniky obce a dalekohledu
249.Hospodaření obce za rok 2002
250.Převod výsledku z hospodářské činnosti na základní běžný účet
251.Pokácení 5 stromů v zámeckém parku dle seznamu
252.Pozvání družebního města Sosnicowice v měsíci květnu 2004 do naší obce s tím, že obec uhradí stravování , ubytování a provede prezentaci naší obce v rámci rozvoje turistického ruchu
253.Účast na fotbalovém turnaji seniorů v Polsku – Sosniciwicích s tím, že obec uhradí veškeré náklady spojené s tímto turnajem
254.Provedení inženýrských činností pro stavbu „ Chodníky Loučná nad Desnou „ Ing. Ludˇkem Cekrem dle nabídky ze dne 30.9.2003
255.Smlouvu o dílo 10/2003 a 11/2003 mezi Obcí Loučná nad Desnou a ing. Janou Mikyskovou , týkající se výsadeb zeleně
256.Převzetí do majetku Obce Loučná nad Desnou budovy tribuny , stav. pozemku k této stavbě, hřištˇ- fotbalového a tenis. kurtů včetně některých zařízení pro provoz tohoto areálu, pokud s tím bude TJ Spartak (valná hromada ) včetně složek – oddíl tenisu a oddíl kopané , souhlasit
257.Prodej zásob Kociánov s.r.o. za nákupní ceny
258. Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov spol s.r.o. , týkající se pronájmu lyž. vleku, rybářské bašty a domečku v zámeckém parku včetně drobného majetku
259.Realizaci II.etapy kanalizace Obce Loučná nad Desnou v úseku od nádraží Loučná nad Desnou k rod. domu Wolfovi včetně stavby nové ČOV
260.Provedení výběr. řízení na tuto stavbu a výběr. komisi ve složení : Ing.Pavel Martínek, p. Bohumil Tkadlec, Ing. Jan Turek, p.Petr Richter,p. Josef Strnka
261.Žádost o poskytnutí mimořádné podpory na stavbu splaškové kanalizace II.etapy obce Loučná nad Desnou včetně stavby ČOV ( dopis na Ministerstvo živ.prostředí ČR )
262.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 725/03 uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Horstav Olomouc, spol. s.r.o.
263.Zařazení plochy býv. překladiště p.č. 666/3, 666/4, 666/5, 791, 703, 677, 640/1, 666/1, 666/2, 756/2, 756/6, 756/3, 713, 756/4, 717, 756/1, 756/5, 664/2 kú Filipová doÚSES v rámci zpracovaného generelu a zařazení tohoto návrhu do změny Územního plánu obce Loučná nad Desnou
264.Prodej objektu na parcele č. 127/2 včetně přilehlého pozemku pí. Vymlátilové Anně, nar.21.5.1945 v ceně 1.000,-Kč
265.Rozdělení parcely č. 103/1 ( zahrada ) v k.ú. Kociánov za účelem prodeje dle žádosti – p. Charvát, pí. Charvátová
266.Rozdělení parcely 317/1 ( louka ) , v k.ú. Kouty nad Desnou za účelem prodeje dle žádosti p. Bihunce
267.Rozdělení parcely p.č.384/1 a 383 v k.ú. Kouty nad Desnou za účelem prodeje dle žádosti p.Pavla Bavlnky
268.Prodej pozemku parcela č.st. 229, 54 m², zastavěná plocha, nádvoří, v katastrálním území Kouty nad Desnou dle žádosti p. Dobroslava Látala dle dříve schválených podmínek
269.Prodej pozemku parcela č. 467/7, 1103 m², louka v kú Kouty n.Des. dle žádosti pana Dobroslava Látala ( rozdělení schváleno usnesením č.911) dle dříve schválených podmínek
270.Prodej pozemku parcela č. 385/1, 150 m², v kú Kouty n. Des. , dle žádosti p. Pavla Bavlnky dle dříve schválených podmínek
271.Prodej pozemku parcel ač. – stavební 167, 36 m ², zastavěná plocha , v kú Kouty nad Des., dle žádosti p. Jana Štolce, dle dříve schválených podmínek
272.Prodej pozemku, parcela č. 164/5, 559 m², a 164/7, 172 m² ostatní plochy , v kú Rejhotice , dle žádosti manželů Miroslava a Evy Křížových, dle dříve schválených podmínek
273.Prodej pozemků dle přiloženého soupisu v kú Kociánov, Filipová, Rejhotice dle žádosti Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně za cenu 49.930 ,- Kč
příloha č.1
274.Odprodej části p.č.1521 v kú Rejhotice p. Jaroslavu Strnadovi, nar.26.12.1944, bytem
Rejhotice 159, Loučná nad Desnou, dle dříve schválených podmínek
275.Podání trestního oznámení na p. Zdeňka Komínka, nar.18.11.1951, bytem
Rejhotice 22, Loučná nad Des. pro podvod a pokud s tímto budou souhlasit i jednotliví občané – rybáři, kteří se finančně podíleli na nákupu ryb do spodního rybníka ,postupovat v této věci společně a uhradit za ně veškeré soudní poplatky
276.Nákup nádrží pro prodej vánočních kaprů
277.K 15.11.2003 okamžité vypuštění spodního rybníka


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

278.Finanční příspěvek Arcidiecézní charitě Olomouc z důvodu, že provozujeme se ztrátou DPS včetně rozvozu obědů279. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Realizovaný projekt na rekonstrukci stávajících a výstavbu nových chodníků v obci v úseku od restaurace Zálesí po dům rod. Trubáčkových v ceně asi 14 mil Kč
Stav ve věci připravenosti realizace knihy Historie obce Loučná nad Desnou, získání fotografického materiálu , včetně zakreslení polohy jednotl. domů k místní části Přemyslov
Nabídky na provedení světelné výzdoby obce v období vánočních svátků
Hospodářský výsledek podnikání obce ~ Kociánov s.r.o. za 09/2003
Dopis Ing. Miloslava Čecha ze dne 28.8.2003
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 202/2003
Jednání předsednictva Svazku obcí údolí Desné ve věci snížení vlak. spojů, jejich částečnou kompenzaci autobusy za účelem úspor – snížení jedné vlakové čety ( hlavní dopad na Obec Sobotín )
Uložení pokut ze strany ČIŽP , udělených na základě občanů na znečišťování ovzduší
Zprávu o provedení hlavní prohlídky a statického přepočtu zatížitelnosti mostu přes Desnou , EV.Č. 002 Rejhotice
Získání souhlasu k opravě kříže Rejhotice ( vyjádření majitelů parcel )
Stav ve věci přípravy žádosti o dotaci na realizaci obnovy oplocení a bran zámeckého parku, informačního systému zám. parku
K promyšlení změny v placení odpadů za strany poskytovatelů ubytování s ohledem na počet ubytovaných v minulém roce sníženým určitým procentem ( údaje z ubytovací knihy ) s tím, že na 3 osoby ( domácnost) vychází 1 popelnice , tj. 370,- Kč
Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2002/2003
Sborník prací žáků ZŠ Loučná nad Desnou 2003 a CD Sborování 2003 ( DPS Klubíčko a Loučňáček )
Nabídku na nákup sedaček do zdravotního střediska
Koncept alternativní dopravy regionu Jeseníky , zaslaný – Přátelé Jeseníků – Sojka
Návrh p. Bílovského na navázání družby s obcí nové Heřmínovy
Zápis společnosti Kociánov s.r.o.
Předání výsledků SLDB 2001, týkající se naší obce
Posouzení a projekt obnovy aleje u základní školy v Loučné nad Desnou
Otevřený dopis ligy na ochranu zvířat v Šumperku
Nabídku na vyřešení vnitřní komunikace mobilní sítě T-mobile s tím, že zatím je nebude realizovat
Zprávu Ing. Martínka o stavu tribuny, potřebách oprav s ohledem na turnaj seniorů v roce 2005
Dopis VCES ze dne 16.9.2002
Dar rybářského sdružení Kociánov – uzené ryby v ceně cca 1200 Kč u příležitosti návštěv druž. měst SRN,PR
Poděkování armádě ČR, Policii ČR, Záchranářské službě, Horské službě, IZS Ol. kraje – hasiči, JSDH Loučná, p. Chytilovi, p. Chytkovi za účast a především provedené ukázky v rámci branného dne mládeže s účastí veřejnosti
Žádost o finanční pomoc při obnově pomníku padlých v I.sv.válce
Oznámení o změně jízdného v okrese Šumperk a Jeseník
Stanovisko a hodnocení vlivů podle §11, zák. č.244/1992 Sb, o posuzování vlivů na živ. prostředí na stavbu silnice I/44 Rapotín – Jeseník Ministerstva živ. prostředí ČR
Výzva k podání vysvětlení na Policii ČR ve věci podaného trestního oznámení na p. Franze Kleina von Viesenberg
Výroční zprávu školy – Výchovného ústavu pro děti a mládež, Kouty nad Desnou

starosta: Ing. Pavel Martínek


ověřovatelé zápisu : p.Jindřich Opršál

p. Bohumil Tkadlec

zapsala: pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 30. 10. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 22. 10. 2003

Zpět nahoru