Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.1.2010

OZV 1/2010, Prodej vleku,

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 22.1.2010 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6

Omluveni:                                   5                                                         

Neomluveni:                                           0                                                       

Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel:  pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      OZV č.1/2010

5.      Servisní smlouva  na výpočetní kancelářskou techniku

6.      Dohoda o ukončení platnosti Dodatku č.2  mezi Obcí a pivovarem Staropramen

7.      Finanční podpora o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné

8.      Finanční příspěvek  na rok 2010  Domovu pokojného stáří sv. Hedviky

9.      Dodatek č. 3 mezi Obcí a Martech Holding. a.s.

10.  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

11.  Finanční příspěvek  v roce 2010 Pontis  Šumperk o.p.s.

12.  Finanční příspěvek  Charita Šumperk

13.  Vyúčtování poskytnutí finanční podpory

14.  Podání žádosti o dotaci v rámci POV

15.  Podání žádosti  o dotaci – význ. projekty Olomouckého kraje

16.   Podání žádosti  o dotaci na SFDI ČR

17.  Prohlášení obce

18.   Podání žádosti  o dotaci na Ol.kraj 

19.  Provedení označení dokončených budov

20.   Realizace kalendáře 2011

21.  Podání žádosti o dotaci – dovybavení JSDH

22.  Kácení náletových a havarijních dřevin zámecký park

23.  Darovací smlouva K3 Sport , s.r.o.

24.   Smlouva o půjčce mezi obcí a Invest CZ, a.s.

25.  Návštěvní řád zámeckého parku

26.  Dluhová služba – komentář

27.  Podání žádosti  o dotaci na Olomoucký kraj  - obnova  a výstavba  vodohosp. infrastruktury

28.  Prodej majetku  parcela č. 241/1

29.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Martinem Kociánem

30.  Revokace bodu č.1035 VZ 16.11.2009 – pronájem lyžařského vleku

31.  Prodej  lyž. vleku  k demontáži

32.  Věcná břemena

33.  Provedení prací na veřejné zeleni

34.   Rozsah změny  ÚPD č. 4 obce

35.  Dar obci – převedení pozemku – cesty

36.  Odkoupení pozemku převod ke zřízení přístupové cesty

37.  Zápisy z kontrol

38.  Slavnostní otevření zámeckého parku

39.  Ostatní

40.  Zastupitelstvo bere na vědomí

41.  Podněty a náměty občanů

42.  Poděkování za účast, závěr

K jednotlivým bodům probíhala  průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSDTVA OBCE ZE DNE  22.1.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1056.   OZV č.1/2010 týkající  se změny  výše poplatku z ubytovací kapacity , který se tímto zvyšuje  na 6,- Kč

1057.      Servisní smlouvu  SLA  „ Partner Plus „  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Design cis, s.r.o , týkající se  servisu na výpočetní a kancelářskou techniku

1058.      Dohodu  o ukončení  platnosti Dodatku  č. 2 ke smlouvě o dodávkách výrobků   a zboží mezi  Obcí Loučná nad Desnou a Pivovary  Staropramen a.s.

1059.      Neinvestiční příspěvek  na rok 2010 Domovu pokojného stáří  sv. Hedviky Vidnava  dle žádosti  ředitele Charity  Javorník  Roberta Neugebauera , DiS ve výši 10 tis Kč

1060.      Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo  č. 2008002 mezi Obcí  Loučná nad Desnou a Martech  Holding a.s týkající se víceprací na dodávku stavby :Projekt horní části zámeckého parku  v Loučné nad Desnou.

1061.      Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce  Loučná nad Desnou za rok 2009 a opatření k odstranění nedostatků.

1062.      Vyúčtování poskytnuté finanční podpory  ze strany:

-        TJ Spartak Loučná nad Desnou

-        MNS ZO č. 20905 kynologický klub - ART Loučná nad Desnou

-        Klub seniorů

1063. Podání žádosti  o finanční podporu – dotaci na Olomoucký v rámci Programu obnovy venkova  s určením  na obnovu  VO Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou  - Anín   a prohlášení, že Obec  má vlastní podíl  na realizaci této akce.

1064. Podání žádosti  o finanční podporu – dotaci na Olomoucký kraj v rámci významných projektů Olomouckého kraje  na realizaci Lávky Červenohorské sedlo.

1065. Podání žádosti  o finanční podporu – dotaci na SFDI ČR  na realizaci Lávky Červenohorské sedlo a prohlášení , že obec má vlastní podíl  k poskytnuté finanční podpoře tak, aby tato akce  byla realizována

1066. Prohlášení, že obec má vlastní prostředky  15 mil v poskytnuté dotaci  na realizaci  kanalizace  obce II. etapa  včetně stavby ČOV

1067. Podání žádosti o dotaci  - finanční podporu na Ol. kraj na kulturní akci II.ročník Dřevosochání

1068. Provedení označení v současnosti  stavebně opravených budov – MŠ, kulturní dům

1069. Realizace  kalendáře obce  2011, který bude  obsahovat fotografie  z kat. území  obce – příroda , památky , významné budovy atd. v nákladu 1 000 kusů .

1070. Podání  žádosti o finanční podporu na Olomoucký kraj  s účelem na dovybavení JSDH obce

1071. Provedení kácení náletových  a havarijních dřevin  ze spodní části zámeckého parku       z důvodu  přípravy  na další obnovu této části kulturní památky  azaměření spodní části zámeckého parku

1072.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a K 3 SPORT , s.r.o na poskytnutí daru ve výši  1,5 mil Kč

1073. Smlouvu o půjčce  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest  CZ a.s. ve výši  1 705 698 Kč s úrokem ve výši 7 %  se splatností  do 15.4.2010 s určením  na financování akce – revitalizace  středu obce  Loučná nad Desnou

1074. Návštěvní řád zámeckého parku

1075. Komentář k dosažené výši ukazatele dluhové služby

1076. Podání žádosti o finanční podporu  dotaci na Olomoucký kraj  v rámci programu  na podporu výstavby  a obnovy vodohospodářské  infrastruktury určené na úhradu  části vlastního podílu  k poskytnuté dotaci  ze SFŽP ČR na akci „ Snížení znečištění vod  v Obci Loučná nad Desnou „

1077. Prodej pozemku parcela číslo 241/1, výměra 608 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v katastrálním území Kouty nad Desnou, zájemcům : ½ SJM Ing. M a Ing. L.B., Tlumačov a ½ SJM Ing. M. a L. M., . Tlumačov za cenu 500,- Kč/m2 , dle dříve schválených podmínek.

1078. Uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě č.59 mezi obcí Loučná nad Desnou a M. K., o nájmu Restaurace RYBÁŘSKÁ BAŠTA, který řeší úpravu nájemného jeho prominutím na období únor 2010 až březen 2010 v celkové výši   7083 Kč, rozpočítáno na měsíční splátky jako kompenzace spoluúhrady za provozní náklady objektů obce – hasičská zbrojnice a stavba tančírny.

1079. Revokaci usnesení č.1035 s tím , že odstupuje  od uzavřené nájemní smlouvy  a to z technických a finančních  důvodů

1080.Prodej lyžařského vleku TATRAPOMA na svahu za hasičskou zbrojnicí (na pozemcích p. č. 763/1, 824, 649, 647, 560/2, 559, 546, 545/2, 545/1 v k. ú. Kociánov) v tomto pořadí:

         1.    Za 300 001,- Kč panu M. K., bytem 788 11 Loučná nad Desnou       se splatností do 31. 3. 2010.

         2.    Za 300 000,- Kč panu T. K., bytem  788 15 Velké Losiny, se splatností do 2 měsíců od podpisu smlouvy. 

1081. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelové přípojky NN pro pozemek 448/1, na pozemku parcela ZE 144, ZE 142/1, ZE 142/2, ZE 448/102EN k.ú. Rejhotice – okraje komunikace I/44 - dle žádosti pana P. M., Projekce EZ Šumperk, pro RD pana P., Rapotín.

1082. Budoucí zřízení věcného břemene (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ) - umístění stavebního objektu na části pozemku se zatrubněným vodním náhonem, na  parcele 839 k.ú. Kociánov – vodní plocha - dle žádosti S. R.

1083. Provedení prací na veřejné zeleni na pozemcích ve vlastnictví obce- vyřezání 2 ks smrků  bránících ve výhledu v křižovatce v sídlišti u č.p. 76

Na jednotlivé případy bude provedeno správní řízení o kácení dřevin mimo les.

1084. Rozsah změny územního plánu č.4 dle přílohy pro obnovení řízení o této změně. Příloha s jednotlivými pozemky a lokalitami bude připravena k nahlédnutí před zasedáním

1085. Převzetí daru, pozemku s cestou  č.p. 1620/1 dle oddělení geometrickým plánem, v k.ú. Rejhotice od pana S. J. (v případě odkupu cenu 1,- Kč/m2)

1086. Odkoupení, případně převod, pozemku s cestou  č.p. 1626/2 o výměře 1083 m2 v k.ú. Rejhotice od PFČR, k zajištění pozemku ke zřízení přístupové komunikace k RD paní F. a manželů K. v místní části Rejhotice.

1087. Zápis z provedené veřejnoprávní  kontroly   příspěvkové organizace

-              mateřská škola

-              Základní škola v Loučné nad Desnou

1088. Zápis o provedené kontrole – interním auditu Obce Loučná nad Desnou

1089. Slavnostní otevření zámeckého parku dne 27.5.2010  a zplnomocňuje  starostu obce  k pozvání hostů  a úhradě nákladů s touto akcí souvisejících

1090. Výrobu kovaných stojanů pro umístění cedulí – Návštěvní řád zámeckého parku

1091. Realizaci aktualizace informačních cedulí v zámeckém parku po provedené obnově horní části

1092. Pronájem části pozemku p.č . 763/1 v k. ú. Kociánov (část užívaná pro lyžařský vlek dle zákresu v územním plánu obce, orientačním vyměřením v katastrální mapě) včetně veřejného osvětlení lyžařského vleku, 2 ks dřevěných obslužných budov na pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Kociánov, elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky, za účelem provozování lyžařského vleku za cenu 5 Kč za 1 m2 na dobu 20 let. Nájemné bude hrazeno na celý kalendářní rok dopředu se splatností do 30. 6. příslušného kalendářního roku. První nájemné bude uhrazeno v odpovídající výši - poměrná část za období červenec 2010 – prosinec 2010

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje  :

1093. Finanční podporu občanskému sdružení  Obnova kulturního dědictví údolí Desné z důvodu  vysokých finančních objemů, které nese naše obec v rámci obnovy  vlastních památek – kulturní dům  ( zám. oranžerie ) a zámeckého parku.

1094. Finanční příspěvek na  poskytování  sociálních služeb  v roce 2010 Pontis Šumperk a.p.s. z důvodu  finančního krytí  námi provozovaných služeb  - DPS a dále uvolnění části peněz pro zdravotnictví   - očkování dívek  7 – 9. třída  ZŠ proti rakovině děložního čípku.

1095.Finanční příspěvek  na pokrytí části   nákladů  spojených  s poskytováním sociálních služeb v roce 2010 dle žádosti Charita Šumperk z důvodu finančního krytí  námi provozovaných služeb  - DPS a dále uvolnění části peněz pro zdravotnictví   - očkování dívek  7 – 9. třída  ZŠ proti rakovině děložního čípku.

 

 

1096. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Předání zámku a zámecké kaple  novému majiteli

2.      Počet přespaných nocí v kú obce za rok 2009

3.      Odeslání návrhu p. Alfréda Brendela na cenu  za celoživotní přínos v oblasti kultury

4.      Pozvání na Marienmarket do družebního města  Lindenu s tím, že se v letošním roce nezúčastníme  z důvodu  časové zaneprázdněnosti

5.      Výsledky sbírky „ Bílá pastelka „

6.      Přehled o činnosti MŠ Loučná nad Desnou ve školním roce 2008 – 2009

7.      Jednání a podklady  ve věci záplav. území Obce Loučná nad Desnou , předloženou dokumentaci ze strany Pöyry Enviroment a.s.

8.      Vysílání o zámku Loučná nad Desnou v pořadu Památky na prodej  dne 30.1.2010 v 18 00 hod ČT

9.      Konání výroční  členské schůze  Klubu seniorů

10.  Výsledky  Tříkrálové sbírky v naší obci

11.  Výdaje a příjmy obce za rok 2009

12.  Výši  ukazatele  dluhové služby

13.  Provádění inventarizace domů s ohledem  na rekreační objekty ve vztahu k placení poplatků za likvidaci a svoz odpadů 

14.  Jsou vyfoceny téměř všechny nemovitosti

 

 

Starosta obce                           Ing. Pavel Martínek             -----------------------------------------

 

Ověřovatelé zápisu               p.Bohumil Tkadlec                  -----------------------------------------

 

                                                pí. Marie Vystavělová            ------------------------------------------

 

Zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová            -----------------------------------------

Zveřejněno: 25. 1. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.1.2010

Zpět nahoru