Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 2. července 2003

prodej bytu v č.p.78

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU , KONANÉHO DNE 2.7.2003 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

 

 

Veřejné zasedání  bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných zastupitelů : 8

Omluveni :  2

Neomluveni : 1

Ověřovatelé zápisu : p.Tkadlec Bohumil, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel : Ing. Turek

 

Program :

 

1.                  Prodej byt. fondu – dražba bytu

2.                  Projekt kotelny ve starém DPS

3.                  Projekt realizace TRV v č. p. 78

4.                  Realizace provizorního parkoviště

5.                  Zřízení věcného břemene na parcele 543/1 v KÚ Kouty nad Desnou

6.                  ČOV – Loučná, smlouva o provozování

7.                  Měřící zařízení na ČOV

8.                  Prodej majetku z domu č. p. 78

9.                  Odměny ředitelce MŠ, ZŠ, členům výborů a komisí

10.              Realizace opěrné zdi, smlouva na realizaci

11.              Obnova chodníků, smlouva na realizace

12.              Smlouva o exekuci

13.              Financování TJ Spartak

14.              Pronájem školní jídelny

15.              Dodatek č. 1 k OZV č. 2/2001

16.              Na vědomí

17.              Ostatní

18.              Závěr

 

ZO schválilo program ZO jednohlasně

Ing. Martínek nás na veřejném zasedání přivítal a diskuse k jednotlivým bodům probíhala průběžně

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

 

Zastupitelstvo obce schvaluje

 

229. Prodej bytů v č.p.20 Kociánov v souladu se žádostí pí. Bučkové a pí . Beňové za cenu                         dle původního odhadu s tím, že uhradí část nového odhadu (díl)

230.Prodej bytu v č.p. 78 Loučná nad Desnou po paní Kostkové dle pořadí:

1.      p.Fojtík    157 tis Kč   platba v hotovosti

2.      pí. Stonová  156 tis Kč platba v hotovosti

Pokud schválený zájemce nedodrží podmínky a do 14 dní nedojde k zaplacení částky přechází se na dalšího zájemce v pořadí.

231.Realizaci projektu na kotelnu – plynovou v budově starého penzionu – kina

232.Realizaci projektu  na TRV č.p.76,77,78 a následnou realizací osazení ve spolupráci s SBD Šumperk ( stejný dodavatel )

233.Realizaci provizorního parkoviště před domy Loučná nad Desnou č. p. 21, 23, 26

234.Smlouvu o provozování čistírny odpadních vod mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Fortex – AGS a.s., Jílová 1550/1 Šumperk

235.Realizaci měřícího zařízení na výtoku z ČOV + měření v souvislosti s vyhodnocením akce Kanalizace středu obce Loučná nad Desnou firmou Fortex – AGS a.s., Jílová 1550/1 Šumperk

236.Odprodej zařízení panelového domu č.p. 78 dle seznamu předloženým nájemníky nejvyšší nabídce  do 15  dnů po veřejném zasedání. Pokud nebude zařízení odprodáno, schvaluje jeho likvidaci – šrot apod.

237. Opravu příkopu dle žádosti pí. Kurkové ze dne 26.5.2003

238. Pololetní odměny ředitelce  ZŠ a MŠ

239. Odměny členům komisí a výborů za 2. čtvrtletí 2003

240. Odměnu zastupitelům obce a předsedům výborů ve výši poloviny jejich měsíční odměny za 1.pololetí 2003

241. Převod kladného hosp. výsledku ZŠ Loučná nad Desnou za kalendářní rok 2002 do rezerv. fondu ZŠ dle žádosti ředitelky školy ze dne 28.5.2003

242. Realizace opěrné zdi nad řekou Desnou v Koutech nad Desnou, chodníku od rodiny Osladilových k rozcestí u zeleniny p. Korbela a chodníku k nákup. středisku

243. Smlouva o dílo č. zhotovitele – 725/03 „Chodník u Tygra a chodník k Jednotě mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou Horstav Olomouc, společnost s r. o.

244.Smlouva o dílo č. zhotovitele – 724/03 „Obnova opěrné zdi nad řekou Desnou – povodeň 97‘ mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou Horstav Olomouc, společnost s r. o.

245.Opěrná zeď nad řekou Desnou v Koutech nad Desnou je majetkem obce Loučná nad Desnou

246.Smlouva o provedení exekuce mezi obcí Loučná nad Desnou a soudním exekutorem JUDr. Jiřím Petruněm ve věci vymáhání dluhu proti povinnému Jaroslavu Zugarovi, Tylova 13, 787 01 Šumperk

247. Použití finančních darů pro TJ Spartak, které získá starosta obce, s dalším použitím pro TJ Spartak dle úvahy starosty obce

248.Zaměstnání p. Fuskové na obci za účelem praní dresů pro TJ Spartak s tím, že její plat bude hrazen ze získaných dotací

249. Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Loučná nad Desnou č. 2/2001

250. Zahrnutí do údržby hřbitova údržbu rybářské bašty (sekání trávy 1 x týdně), t. j. zvýšení měsíční odměny za údržbu hřbitova z 750 Kč. měsíčně na 1000 Kč měsíčně

251. Údržba trávníků, jejich sečení kolem panel. domů (majetek ČEZ a. s.) na náklady obce v částce 2 500 Kč  (čistá odměna pro pracovníka)

252. Přebytek 372,40 Kč z hospodářské činnosti převést na běžný účet

253. Realizace konceptu knihy o Loučné nad Desnou panem Jiřím Marečkem v ceně

     15 tis. Kč

254. Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 529000125 mezi obcí Loučná nad Desnou a Pojišťovnou České spořitelny, a. s.

255. Ve věci pronájmu rybníků v zámeckém parku

- nemá námitek k převzetí rybníka „Neptun“

- ve věci spodního rybníka v souladu se schválením ze dne 30. 1. 2001 bere věc za vyřízenou, kdy cena za pronájem byla uhrazena: nádobami, pstruží násadou (tj. materiálem) a dále odpracováním k vyrovnání panem Komínkem

- za další umístění ryb požadovat poloviční cenu pronájmu včetně nákladů na údržbu (skutečnou). Pokud ze strany p. Komínka tento návrh nebude akceptován, obrátit se na soud.

256. Podání žádosti na dotace (fondy EU atd.) na všechny hotové projekty, které budou a jsou k dispozici (ČOV + kanalizace, přístavba – klubovna ryb. bašta, chodníky atd.)

257. Aby doprovodu dětí na dětský tábor v Lindenu byly vyplaceny cestovní náhrady (diety)

258. Realizovat výběrové řízení na obnovu chodníků v panel. domech, realizovat parkoviště před domem č. p. 78 a výběr. komise ve složení: Ing. Martínek, Ing. Turek, p. Tkadlec,     p. Strnka, p. Richter

259. Dle sdělení p. Klabana realizovat zakoupení a instalaci zrcadla na výjezdu z komunikace s rozdělením nákladů na poloviny (pol. obec a pol. p. Klaban)

260. V případě zahraniční návštěvy v rámci konání noční has. soutěže uhradit ubytování delegací včetně úhrady nákladů na pohoštění

261. Realizaci vlajkových stožárů včetně nákupu státních vlajek – ČR, Polsko, Rakousko, SRN a Francie

262. Žádost o dotaci na MMR ČR na obnovu oplocení a bran zámeckého parku včetně realizace informačních tabulí zám. park a starý hřbitov

263. Obnova informačních tabulí na jednotlivých nádražích včetně ochranné fólie

264. Pronájem část pozemku parc. č. 553/1 zahrada o výměře cca 150 m² v k. ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou, Mederová Edita a Vogl Jiří

265. Odprodej pozemku parc. č. 636/2 zahrada o výměře 61 m² v k. ú. Kociánov, obec Loučná nad Desnou, Manželé Vystavělovi Karel a Marie , Loučná nad Desnou 17,dle dříve schválených podmínek, č. usnesení 781

266. Odprodej pozemku parc. č. 425/1 ostatní plochy o výměře 407 m² v k. ú. Kouty, obec Loučná nad Desnou, manželé Kukulovi Jiří a Rudolfa, Wolkerova 7, 787 01 Šumperk dle dříve schválených podmínek, č. usnesení 781

267. Odprodej pozemku parc. č. 196 louky o výměře 9 439 m² v k. ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou,  Mgr.Jánský Václav, Jilemnického 11, 772 00 Olomouc dle dříve schválených podmínek, č. usnesení 781

268. Odprodej stavebního objektu s pozemkem parc. č. stavební 127/2 zastavěná plocha o výměře 126 m² v k. ú. Kociánov, obec Loučná nad Desnou, Vymlátilová Anna Kociánov 39, 788 11, Loučná nad Desnou za  10 tis. Kč

269.  Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 543/1 ostatní plochy – komunikace dle GP 29/2003 z 12. února 2003 v k. ú. Kouty nad Desnou, obec Loučná nad Desnou, uložení kabelu NN pod povrch, ve prospěch SKI PROSPORT s. r. o. Kouty nad Desnou

270. Smlouvu o uzavření budoucích darovacích smluv mezi Obcí Loučná nad Desnou a Římskokatolickou farností  Loučná nad Desnou

271. Návrh smlouvy o půjčce č.2003003 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou MAR – TECH spol. s.r.o.

 

 

272. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

1.      Návrh jízdního řádu ČD na období 2003/2004

2.      Podnikání obce do 31. 5. 2003 resp. do 30. 6. 2003

3.      Stav věci lyžařského areálu Přemyslov

4.      Snížení ceny za odstranění směsného komunálního odpadu o 97,- Kč/t, tedy na částku       796,- Kč/t

5.      Dopisy p. Vymlátilové týkající se žádosti o odkoupení nemovitostí a vyznačení pozemku

6.      Sdělení p. Komínka ze dne 3. 6. 2003 s tím, aby tento neprodleně si odebral ze spodního rybníka svoje ryby a ukládá starostovi věc dále řešit

7.      Stav projektové dokumentace (připravenost obce ve věci:

      - ČOV Loučná nad Desnou

      - Kanalizace splašková část II.

      - Kanalizační přípojky k č. p. 78, OÚ

      - Projekt parkoviště před domem č. p. 76, 77, 78

      - Projekt zastávky u ŠD včetně chodníku

      - Projekt chodníku u rest. u Tygra včetně chodníku k JEDNOTĚ)

 1. Dopis p. Klabana ve věci bezpečnosti dopravy u Penzionu OAZA
 2. Stav ve věci řešení bezpečnosti obce vzhledem k PVE Dlouhé Stráně
 3. Výsledky fotbalového turnaje seniorů v Purgstallu v Rakousku
 4. Předání přestupků MěÚ Šumperk na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk
 5. Přehled projektů týkajících se turistického ruchu

- projekt klubovny Rybářská bašta

- projekt objektu tan. parket Ryb. bašta

- studie – plavecký bazén

- studie areálu u rybníka Kocián

  návrh na další projekt

- turistická ubytovna + info středisko (budova bývalé pošty v Koutech nad Desnou)

  generální oprava objektu

- úprava budovy Kina na turistickou ubytovnu se sálem (malý kulturní dům)

 1. Závady z prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedené na ZŠ Loučná nad   Desnou
 2. Provedenou dohlídku na stavbě kanalizace středu obce ze strany SFŽP ČR a z toho vyplývající závazky resp. povinnosti pro obec vzhledem k závěrečnému vyhodnocení akce
 3. Doplnění programu rozvoje cest. ruchu OL kraje
 4. Zprávu p. Babičky týkající se škod páchaných lesní zvěří – vysvětlení situace
 5. Žádost o prodloužení ZVA ke kanalizaci obce
 6. Jednání o zámku s bratry Kleinovými
 7. Úspěšné zakončení sezóny TJ Spartak Loučná nad Desnou, kterým je postup do vyšší soutěže
 8. Žádost p. Badala o pronájem kuchyně v ZŠ s tím, že ukládá starostovi, aby s žadatelem dále jednal o ekonomických podmínkách pronájmu. Zastupitelstvo obce je názoru, že vedoucí kuchyně při ZŠ může již řadu věcí plnit v současné době (2 jídla atd.)
 9. Sdělení o bezúplatném převodu zám. kostela od olomouckého Arcibiskupství
 10. Přehled výsledků rybník Kocián – sdružení

 

 

 

Ing. Martínek - starosta Obce Loučná nad Desnou

 

ověřovatelé zápisu :

p. Bohumil Tkadlec

pí. Marie Vystavělová

 

zapisovatel :

Ing. Jan Turek

Zveřejněno: 9. 7. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 2. července 2003

Zpět nahoru