Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 4.12.2008

pronájem Rybářské bašty

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 4.12.2008 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  9

Omluveni: 2

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, pí.Marie Vystavělová

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.Uvítání přítomných

2.Volba ověřovatelů zápisu

3.Schválení programu veřejného  zasedání 

4.Pronájem majetku obce – rybářská bašta

5.Ceny vodného,stočného pro rok 2009

6.Výše nájemného v objektu DPS

7.Odpady – zvýšení ceny za svoz a likvidaci

8.Rozpočtové změny

9.Ostatní

10.Bere na vědomí

11.Podněty a názory občanů

12. Poděkování za účast, závěr

 

            Program veřejného zasedání byl jedbohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

            USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

            LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 4.12.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

732. Provedení soutěže na pronájem Objektu občanské vybavenosti č.p. 84 Loučná nad Desnou ; 788 11  „ Restaurace Rybářská bašta „ na pozemku parcela číslo  st. 346, výměra 159 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Kociánov.

Podmínky pronájmu :

-         nájemné stanoveno pevnou měsíční splátkou

-         provozní náklady na energii, plyn, vodné ,stočné, odpady, telekomunikační sítě, běžnou údržbu a revize hradí nájemce

-         doba pronájmu minimálně 3 roky se sankcí za předběžné ukončení ze strany nájemce ve výši tří měsíčních nájmů

-         smluvní podmínka: při neplnění smluvních podmínek, např. neplacení nájmu okamžité odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele

-         v průběhu nájmu bude nájemci pronajata  v případě dokončení i část budovy Tančírny ( sál s příslušenstvím )

-         pronájem se sjednává s vědomím probíhajících dokončovacích prací na okolních součástech areálu ( tančírna, komunikace , dětské hřiště )

733. Výběr nájemce Objektu občanské vybavenosti  „Restaurace Rybářské bašty“ č.p. 84 ; Loučná nad Desnou ; 788 11 na  pozemku parcela číslo  st. 346, výměra 159 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Kociánov tajným hlasováním.

734. Pronájem Objektu občanské vybavenosti „Restaurace Rybářské bašty „ Loučná nad Desnou č.p. 84; 788 11 na pozemku parcela číslo  st. 346, výměra 159 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Kociánov   na základě tajného hlasování  p. M. K.

Bytem Loučná nad Desnou  ; 788 11

Na dobu 3 let

735. Výši vodného pro místní část Rejhotice  16,- Kč/m³ vody od začátku roku 2009

736. Výši vodného pro místní část Kolonka 16,-Kč/m³ vody od začátku roku 2009

737.Zvýšení nájmu v objektu DPS Rejhotice č.p. 152 o 200,- Kč za měsíc od 1.1.2009.

738.Zřízení břemene k pozemkům 165/2 a 14 v kú Rejhotice  ve prospěch : Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, po provedení stavby „ Obnova železniční tratě č.293 v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou, část IV, provozní soubor PS 241 PZS v km 9,870. „

739.Zřízení věcného břemene (smlouvou o smlouvě budoucí ) k pozemku KN 232/3 v kú Kouty nad Desnou dle žádosti ČEZ a.s. – zemní přípojka NN pro lyžařský areál Kouty nad Desnou .

740.Servisní smlouvu SLA „PARTNER PLUS „ na výpočetní a kancelářskou techniku mezi Obcí Loučná nad Desnou a Design cis Šumperk

741.Umístění informační tabule , na pozemku p.č.496 v kú Rejhotice , Loučná nad Desnou  pro firmu  HSS – stavební servis s.r.o. Olomouc dle žádosti p. Ing. Jiřího Hovorky  v souladu s OZV obce , týkající se poplatku za umístění reklamních zařízení na veřejných prostranstvích obce  za 1 rok.

742. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a SPF Group v.o.s. , týkající se vyřizování dotace na kanalizaci obce

743.Dodatek č. 3 k obecně závazné vyhlášce  Obce Loučná nad Desnou č.2/2001, týkající se sazby poplatku  za svoz a likvidaci odpadů s účinností od 1.1.2009

744. Rozpočtové změny  dle seznamu

745.Podání žádosti  o dotaci v rámci Programu obnovy venkova na obnovu dětského hřiště u mateřské školy  sestávající

a.      obnovy ploch cest ( přeasfaltování )

b.      obnovy vodorovného značení

c.      obnovy výsadby zeleně

d.      obnovy oplocení

e.      doplnění dopravních prvků ( kola, tříkolky atd. )

746.Podání žádosti  o dotaci v rámci Programu obnovy venkova na rekonstrukci kříže od domu Jeglových

747.Smlouvu o sdružení mzdových prostředků a souvisejících  odvodů z mzdových prostředků mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Základní školou Loučná nad Desnou, okres Šumperk

748.Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2009

749.Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Cekr  CZ s.r.o. týkající se revitalizace chodníku k hřbitovu Loučná nad Desnou

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 

 Inzerci na mapách vydávaných firmou JENA a dalších podobných materiálech

 

 

Bere na vědomí :

1.      Den svozu odpadů 27.12.2008  ( místo 24.12.2008 )

2.      Výstava „ Zelené perly „ ( historické zahrady a parky Ol. Kraje ). Možnost zapůjčení expozice do Loučné nad Desnou

3.      Uzavření OÚ pro veřejnost na dobu od 22.12.2008 do 1.1.2009 ( včetně )

4.      Přezkum hospodaření a závěrečný účet SOÚD za rok 2007

 

 

Starosta obce                            Ing. Pavel Martínek             .........................

 

Ověřovatelé zápisu                     p.Bohumil Tkadlec                  .........................

 

                                                   pí.Marie Vystavělová              ........................

 

Zapisovatelka                             Helena Tkadlecová                  ........................

Zveřejněno: 5. 12. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 4.12.2008

Zpět nahoru