Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 11. 08. 2022
a svátek má Zuzana

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

2019 01 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška 1/2019, o místním poplatku ze psů 

OZV 1/2019:

Schválena 30.10. 2019;

Na úřední desce vyvěšena od 21.11.2019 do 7.12.2019

Nabyla platnost 8.12.2019;

Účinná od 1.1.2020;

Platnost ukončena: NE

Zrušena vyhláškou: NE

Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

 

OBEC Loučná nad Desnou 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou 

Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou č. 1./2019, 

o místním poplatku ze psů 

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém zasedání dne 30.10.2019 usnesením
č. 248 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  
 

Čl. 1

Úvodní ustanovení 

(1)       Obec Loučná nad Desnou touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 

(2)       Správcem poplatku je obecní úřad.[1] 

Čl. 2 

Poplatník a předmět poplatku 

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[2] 

(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3] 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

(3)       V ohlášení poplatník uvede[4]  

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c)      další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku 

(4)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5] 

(5)       Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce. 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a)      za jednoho psa      ......................................................................................…60,- Kč, 

b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................................90,- Kč, 

c)      za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ...............................................60,- Kč, 

d)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let               ……………………….......................................................................................90,-Kč.

 

(2)       Sazba v domech se čtyřmi i více byty, kde k domu nepatří oplocený pozemek případně jiné pozemky, na kterých by byl pes trvale umístěn v prostoru pro chov vymezeném: 

a)      za prvního psa…………..……………………………………………………….700,- Kč 

b)      za druhého a dalšího psa……………………………………………………..1.050,- Kč 

c)      za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let…………………………………200,- Kč 

d)      za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let..300,- Kč 

Čl. 5  

Splatnost poplatku  

(1)       Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. 

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1)       Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[6].  

Čl. 7 

Navýšení poplatku 

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7] 

(2)       Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[8] 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku[9] 

(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 

(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 

(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.  

Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1)       Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy. 

(2)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9 /2016, o místních poplatcích schválena zastupitelstvem dne 15.12.2016, číslo usnesení 491. 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

            ...................................                                                       ..........................................

 

      Mgr. Martin Přidalík. MBA                                                        Petra Harazímová, MBA

 

                  místostarosta                                                                              starostka

 

 

 

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.11.2019

 

Sejmuto z úřední desky dne:      7.12.2019

 [1] § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[9] § 12 zákona o místních poplatcích

 

Zveřejněno: 17. 12. 2019

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - Platné  >  2019 01 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Zpět nahoru