Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 8.7.2019

Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou na rok 2018, Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 8. 7. 2019 v 18:00 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ SKLENÍK
Přítomni:                 8
Omluveni:               Mgr. Fišnar Roman, pí. Fišnarová Jana, Mgr. Přidalík Martin
Neomluveni:          0
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pospíšil Miroslav, p. Tkadlec Bohumil
Zapisovatelka:         pí. Bližňáková Hana
Předsedající:          p. Jaroslav Sembdner, starosta obce                                       
 
Uvedení nového zastupitele Bohumila Tkadlece a vyzvání ke složení slibu člena zastupitelstva.
 
Předsedající vyzval nového člena zastupitelstva obce pana Bohumila Tkadlece ke složení slibu přečtením tohoto slibu a pronesením slova „slibuji“, a k následnému podpisu slibu.
Pan Bohumil Tkadlec takto učinil.
 
Program veřejného zasedání:
 
Návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Loučná nad Desnou:
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Námitka ověřovatele zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou dne 25. 3. 2019- usnesení nepřijato
5)      Jednací řád zastupitelstva obce Loučná nad Desnou – staženo z jednání
6)      Jednací řád finančního výboru obce Loučná nad Desnou – staženo z jednání
7)      Jednací řád kontrolního výboru obce Loučná nad Desnou – staženo z jednání
8)      Loučná lidem p.o. - Rozpočet na rok 2019 pro Loučná lidem, příspěvková organizace
9)      Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2018
10) Žádost o příspěvek na kroužek keramiky – usnesení nepřijato
11) Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Restaurování památného kamenného kříže v Rejhoticích“
12) Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou“
13) Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Obnova vybavení dětského dopravního hřiště v Loučné nad Desnou“
14) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8397/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou a MSEM, a.s. – „Rekonstrukce veřejného osvětlení Filipová – podél I/44“
15) Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Loučná nad Desnou - Kociánov - vodovodní řady lokalita A, lokalita B“
16) Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Přeložka STL plynovodního řadu – Loučná nad Desnou – Filipová“
17) Záměr realizace infrastruktury (vodovod, kanalizace, komunikace) k plánované výstavbě RD v k. ú. Kociánov „Ing. Zbyněk Cverna“  - schválení řešení
18) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 116/17 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ekozis spol. s r. o. – Chodník podél I/44 – Rejhotice
19) Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
20) Záměr zpracování projektové dokumentace na realizaci parkovací plochy na pozemku p. č. 655/1 v k. ú. Kociánov
21) Záměr zpracování ekonomické analýzy ve věci financování investiční akce „Infrastruktura – Filipová“ (vodovod, kanalizace, dešťová kanalizace, chodník)
22) Jmenování pracovní skupiny na přípravu podkladů pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce na období 2020-2030
23) Dočasné nařízení obce Loučná nad Desnou – staženo z jednání
24) Prodloužení licence programu CODEXIS – systém právních norem
25) Zápis ze Shromáždění občanů konaného dne 15. 4. 2019 ve Fara hostinci
26) „Petice proti odvolání starostky obce Loučná nad Desnou paní Petry Harazímové, MBA“
27) SMS info kanál obce – zřízení komunikačního kanálu mezi obcí a občany – zasílání běžných či krizových zpráv na registrované mobilní telefony
28) Nakládání s nemovitým majetkem          zřízení práva stavby a budoucí věcná břemena, zřízení věcného břemene
-          záměr prodeje pozemků
-          pacht pozemku
29) Ostatní
29.1. Záměr pronájmu tančírny
29.2. Stanovení jednorázové úhrady pro prodejce na akci Letní dny Loučné 2019
30) Informace na vědomí
31) Diskuse
32) Závěr
 
 
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 7. 2019:
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
150. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
151. Program veřejného zasedání
152. Rozpočet příspěvkové organizace Loučná lidem na rok 2019
153. Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
154. Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč a Smlouvu o
        poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt
        „Restaurování památného kamenného kříže v Rejhoticích“, zastupitelstvo obce
        zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
155. Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 175 100,- Kč a Smlouvu o poskytnutí
        dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou na realizaci projektu
        „Dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou“, zastupitelstvo
        obce zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy
156.  Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč a Smlouvu o
         poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou na realizaci
         projektu „Obnova vybavení dětského dopravního hřiště v Loučné nad Desnou“,
         zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy
157. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8397/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou a MSEM,
        a.s. – k akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Filipová – podél I/44“ ve věci
        prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 31. 12. 2020.
158. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Loučná nad Desnou –
        Kociánov - vodovodní řady lokalita A, lokalita B“. Jako vítěze výběrového řízení nabídku
        společnosti EKOZIS spol. s r. o. s nabídkovou cenou 1 635 259,67 Kč bez DPH,
        1 978 664,20 Kč s DPH a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným
        uchazečem.
159. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Přeložka STL plynovodního řadu
        – Loučná nad Desnou - Filipová“. Jako vítěze výběrového řízení nabídku společnosti
         KAVOPLYN s. r. o. s nabídkovou cenou 1 108 166,- Kč bez DPH (1 340 881,- Kč vč.
         DPH) a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
160.  Varianta 3 - Ustoupení od spolupráce ve věci záměru realizace infrastruktury (vodovod, kanalizace,
         komunikace) k plánované výstavbě RD v k. ú. Kociánov na pozemcích investora Ing. Zbyňka Cverny 
161. Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 116/17 mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou
        EKOZIS spol. s. r. o. na realizaci projektu „Chodník podél I/44 – Rejhotice“ ve věci
         prodloužení termínu dokončení díla nejpozději do 31. 10. 2019. Důvodem je
         prodloužení vyřízení povolení změny stavby před dokončením – změna sestává ze
         změny trasy chodníku (bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci) dle
         požadavků majitelů dotčených pozemků a zrušení autobusové zastávky, jejíž realizace
         je bezpředmětná (zastávka již byla ze strany provozovatele autobusové dopravy
         zrušena)
162. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
163. Záměr zpracování projektové dokumentace na realizaci parkovací plochy na pozemku p. č. 655/1 v k. ú. Kociánov, ukládá starostovi obce a místostarostce obce provést výběr
        projektanta a hledání dotačních možností na financování projektu
164. Záměr zpracování ekonomické analýzy ve věci financování investiční akce „Infrastruktura –
        Filipová“ (vodovod, kanalizace, dešťová kanalizace, chodník) a pracovní skupinu ve složení:
        Ing. Chytil David, Ing. Bilík Martin, Ing. Procházková Hana, p. Sembdner Jaroslav, p. Tříska  Pavel
165. Pracovní skupinu na přípravu podkladů pro aktualizaci strategického plánu rozvoje obce na
        období 2020 – 2030 ve složení: Mgr. Jana Staňková, Mgr. Martin Přidalík, pí. Petra Harazímová, MBA, p. Pavel Tříska.
       - na tvorbě se budou podílet všichni zastupitelé obce se svými náměty a tyto
        budou předávat pracovní skupině ke zpracování
       - aktualizace je nezbytná s ohledem na budoucí rozvoj obce
       - příprava podkladů k projednání nejpozději do dalšího veřejného zasedání
166. Smlouvu č. 493190668 o dodávce doplňku Monitor Obecní samospráva k programovému
        vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktualizací, Smlouvu č. 493190667 o dodávce doplňku
        Liberis Silver k programovému vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktualizací, Servisní
        smlouvu č. 490191372k programovému vybavení CODEXIS GREEN- prodloužení licence
        programu
169. Zřízení „sms info kanálu obce“ - komunikačního kanálu mezi obcí a občany – zasílání
        běžných či krizových zpráv na registrované mobilní telefony a ukládá starostovi obce
        provést průzkum trhu za účelem výběru nejvhodnějšího poskytovatele této služby
170. Záměr na rozdělení a prodej pozemku – parcela KN 170/1, zahrada, o výměře 2734 m2
        v k.ú. Filipová, z majetku obce dle žádosti.Pro stanovení podmínek pro rozdělení a prodej
        částí pozemku bylo vzato v úvahu:
       - žádost zájemců o část pozemku
       - jeho určení využití dle územního plánu
       - jeho stav pronájmu - pachtovní smlouva k jeho části, vyjádření pachtýřů k trvání smlouvy 
       - podmínka přístupnosti rozdělených částí pozemků dle odboru výstavby MěÚ Šumperk
171. Podmínky záměru pro rozdělení a prodej pozemku KN 170/1, zahrada, o výměře 2734 m2
        v k.ú. Filipová: - Prodejní cena: stanovuje se dle ceníku prodeje pozemků obce z 29.9.2015 :
        jako minimální pro výstavbu 400 Kč/m2, pro zahradu a zemědělské účely 50 Kč/m2,
        - Zveřejnění záměru s návrhem způsobu rozdělení pozemku do 15.8.2019
        - Podání žádostí zájemců dle zveřejněného záměru
        - Provedení úkonů prodeje po ukončení smlouvy o pachtu
        - Náklady na vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí
          uhradí kupující.
 172. Ukončení smlouvy o nájmu (nově pachtu) části pozemku p.č. 170/1 v k.ú. Filipová, uzavřené
          30.6.1992 mezi panem D. P. Loučná nad Desnou a jeho právními nástupci a obcí Loučná
          nad Desnou, dohodou s právními nástupci k 31.10.2019. Účelem je záměr nakládání
         s pozemkem rozdělením a prodejem.
173. Stažení z jednání bodu – „Záměr na Rozdělení a prodej pozemku – parcela KN 12, trvalý travní porost, o výměře 380 m2 v k.ú. Kociánov, z majetku obce dle žádosti.“
174. Stažení z jednání bodu - „Revokace bodu 372. usnesení ZO z 30.3.2016“
175. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
         stavby č. IE-12-8006415/1 Loučná nad Desnou – Kociánov, nové NNk, NNv, DTS a
         Dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006415/01, Obnova (výměna) zemního kabelového
         vedení NN 0,4 kV a trafostanice, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro:
         ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, zastoupenou dle plné moci ENPRO
         s.r.o., IČ 28628250 se sídlem Valašské Meziříčí, pro stavbu „ Zařízení distribuční
         soustavy – nové zemní vedení NN 0,4 kV“ a „Obnova (výměna) zemního kabelového  
         vedení NN 0,4 kV a trafostanice“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:
            - KN 1591/1, 1578/4 v k.ú. Rejhotice, ostatní plocha
            - KN st. 231 v k.ú. Rejhotice, zastavěná plocha a nádvoří
            - KN 1652/6, 1565, 1517/4, 1519/1, 56/8, 1515/3, 1517/2, 1520/1,1519/3, 1578/2,1591/1,           1577/1, 1591/2, v k.ú. Rejhotice, ostatní plocha
            - KN 63/6 v k.ú. Rejhotice, orná půda
            - KN 808/4, 808/1, 809/4, 808/2, 811/1, 867, 858, 810 k.ú. Kociánov, ostatní plocha
176. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést
        stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro: D.H. a P.H. bytem Olomouc,
        pro stavbu „Přípojka kanalizace k objektu na parc. č. st. 32 v k.ú. Kouty nad Desnou, v
        rámci stavby „Rodinný dům – Kouty nad Desnou, č.p. 31“, dotčené pozemky:
         - KN 547/1 a 547/2, ostatní plocha v k.ú. Kouty nad Desnou
177. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
        stavby č. IV-12-8024593/VB001 Loučná nad Desnou – Kociánov, č. parc. 170/4, souhlas s
        provedením stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem
        Děčín, zastoupenou dle plné moci EMONTAS s.r.o., IČ 25883551 se sídlem Olomouc, pro
        stavbu „Zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NNk “, v obci Loučná nad
        Desnou, dotčený pozemek:
        - KN 806 v k.ú. Kociánov
178. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
        stavby č. IV-12-8023572/1 Loučná nad Desnou – č. parc. 164 NNk, souhlas s provedením
        stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín,
        zastoupenou dle plné moci ELMONT Jeseník s.r.o, IČ 25904442 se sídlem Jeseník, pro
        stavbu „Zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NNk “, v obci Loučná nad
        Desnou, dotčený pozemek: - KN 806 v k.ú. Kociánov
179. Zřízení práva služebnosti - pozemkové - práva přístupu a průjezdu pro vlastníka stavby
        – oprávněný, na pč. st. 70/1 přes pozemek p.č. 218/5 ve vlastnictví obce Loučná nad
        Desnou v k.ú. Filipová, uzavřením smlouvy o právu služebnosti přístupu a průjezdu.
        Služebnost bezúplatná, zřízení naplňuje podmínku stanovenou ve smlouvě kupní
        k pozemku č. st. 70/2, při převodu do vlastnictví obce Loučná nad Desnou.
        dotčené pozemky: - KN 218/5 v k.ú. Filipová
180. Záměr pronájmu budovy „Tančírna“ Loučná nad Desnou č. p. 93
181. Jednorázovou úplatu za zřízení prodejního místa za účelem prodeje zboží a služeb na
        kulturní akci „Letní dny Loučné 2019“
a)       prodejní místo do 5 m2 - prodejce (vlastník prodejního stánku, nebo prodejce, který si stánek zapůjčí od obce), uhradí obci Loučná nad Desnou - nájemné včetně poplatku za použití veřejného prostranství částku ve výši 200,- Kč vč. DPH za kalendářní den, a to s předchozím souhlasem Obce Loučná nad Desnou a po vyplnění registračního formuláře 
 
b)       prodejní místo nad 5 m2 - v případě pronajatého prodejního stánku nebo vlastního prodejního zařízení nad 5 m2 se nájemné včetně poplatku za použití veřejného prostranství sčítá, např. 10 m2 – 400,- Kč atd. 
 
c)       v případě zájmu zajistí Obec Loučná nad Desnou připojení ke zdroji elektrické energie – 230V  (sazba 300,- Kč za jedno připojení na 1 kalendářní den), za každé další připojení se částka sčítá
 
d)       v případě zájmu zajistí Obec Loučná nad Desnou připojení ke zdroji elektrické energie – 400V (sazba 1.000,- Kč za jedno připojení na 1 kalendářní den), za každé další připojení se částka sčítá
 
Prodejce je povinen si na vlastní náklady zajistit prodlužovaní kabel pro připojení ke zdroji elektrické energie. Každý prodlužovací kabel musí být revidován. Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy.
               
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zpracovat a předložit k projednání nový tržní řád obce, a to nejpozději do 60 dnů od konání tohoto veřejného zasedání.
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 
167. Zápis ze Shromáždění občanů konaného dne 15. 4. 2019 ve Fara hostinci
168. „Petici proti odvolání starostky obce Loučná nad Desnou paní Petry
         Harazímové, MBA“
 
182. Informace na vědomí:
 
1. Rozpočtové opatření č. 1/ 2019
2. Rozpočtové opatření č. 2/ 2019
3. Rozpočtové opatření č. 3/ 2019
4. Odstoupení z funkce zastupitele obce Loučná nad Desnou pana Petra Švece
5. Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2018 s výrokem bez výhrad
6. Jmenování nové paní ředitelky příspěvkové organizace Loučná lidem, p. o.
7. Odkup movitého majetku – PC + mobilní telefon paní Harazímovou, MBA
8. Letní dny 2019 - program
9. Zápis kontrolního výboru obce Loučná nad Desnou ze dne 7. 4. 2019, Zápis kontrolního výboru obce Loučná nad Desnou ze dne 14. 4. 2019, Zpráva kontrolního výboru obce Loučná nad Desnou o revizi vyhlášek obce Loučná nad Desnou ze dne 20. 6. 2019
 
Zastupitelstvo obce projednalo bod programu č. 4 „Námitka ověřovatele zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 25. 3. 2019“ a bod programu č. 10 „Žádost o příspěvek na kroužek keramiky“. Při hlasování o těchto bodech zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení, a to z důvodu, že nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů pro jeho přijetí.
 
 
Starosta obce                                                    Sembdner Jaroslav 
            
 
Ověřovatel zápisu                                            Pospíšil Miroslav Ing.
 
 
                                                                           Tkadlec Bohumil
 
 
Zapisovatel                                                       Bližňáková Hana
 
 
Zapsáno dne: 8. 7. 2019
 

Zveřejněno: 15. 7. 2019

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 8.7.2019

Zpět nahoru