Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 28.3.2018

Účetní uzávěrka  hospodaření obce Loučná nad Des. 2017, rozpočet obce Loučná nad Des.  na rok 2018

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 28. 3. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9                   
Omluveni: p. Švec Petr                                                                    
Neomluveni: 0                                                          
Ověřovatelé zápisu: pí. Švestková Petra, p. Tříska Pavel
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 
Program veřejného zasedání:
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o.
         - Žádost o převod výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu
         - Žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
         - Schválení účetní závěrky za rok 2017
         - Odpisový plán ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o. pro rok 2018
         - Smlouva o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků pro rok
            2018
 - Návrh rozpočtu na rok 2018 pro ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o.
5)      Loučná lidem p.o.
- Žádost o převod výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu – rozdělení zisku      
 z hospodářské činnosti
- Schválení účetní závěrky za rok 2017
- Návrh rozpočtu na rok 2018 pro Loučná lidem, příspěvková organizace
6)      Účetní závěrka hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2017
7)      Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2017
8)      Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2018
9)      Zrušení železničních přejezdů v km 10,220 (P9172), km 12,545 (P9181)
10) Smlouva o zřízení služebnosti č. VBS/2018/123/02 mezi obcí Loučná nad Desnou a Lesy ČR, s. p. – chodník u č.p. 10 Loučná nad Desnou
11) Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou a Aeri s. r. o. - chodník u benzinové stanice
12) Nakládání s nemovitým majetkem – právo stavby, budoucí věcné břemeno, pronájem, pacht, prodej, odkup pozemků a budovy
13) Ostatní
- Smlouva o dílo – Ing. Vitásek – TDI „Chodník podél I/44 – Rejhotice“
- Řešení osvětlovacích těles – VO Filipová
- Odkanalizování dalších částí obce – LA Kareš, ulička v místní části Loučná nad Desnou k. ú  Kociánov    
   rodinné domy
- Smlouva o dílo – FAINteam s. r. o. – GDPR audit
- Informace k riziku navýšení nákladů hospodářství obce
- Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 10048591 o poskytnutí podpory ze SFŽP – změna bankovních spojení
- Smlouva č. 460/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI – „Chodník podél I/44 – úsek zastávka ČD Rejhotice – Restaurace Podlesí“
14)Informace na vědomí
15)Diskuse
16)Závěr
 
 
 
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 3. 2018
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
750. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
751. Schválení programu
752. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. za rok 2017
753. Žádost o převod výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu Základní
        školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o.
754. Žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
        fondu Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o.
755. Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o. pro rok 2018
756. Smlouvu o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových 
        prostředků mezi Základní školou a Mateřskou školou Loučná nad Desnou, p.o. a obcí
        Loučná nad Desnou pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
757. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o. na rok 2018
758. Účetní závěrku Loučná lidem, p.o. za rok 2017
759. Žádost o rozdělení zisku za rok 2017 z hospodářské činnosti Loučná lidem, p.o.
        Zisk bude rozdělen na účty:
-          Nerozdělený výsledek hospodaření, účet 432 – 107.956,- Kč
-          Rezervní fond, účet 413 – 52.841,10 Kč
-          Fond odměn, účet 411 – 40.000,- Kč
760. Rozpočet Loučná lidem, p.o.  na rok 2018
761. Účetní závěrku hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2017
762. Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2017 a souhlasí s celoročním
        hospodařením bez výhrad
763. Závazné ukazatele rozpočtu obce Loučná nad Desnou na rok 2018
            Příjmy:              33 656 974,- Kč
            Výdaje:            46 656 974,- Kč
            Financování:     13 000 000,- Kč
            Rozpočet je schvalován jako schodkový. Schodek je krytý zůstatkem z minulých let.
764. Zrušení „Železničního přejezdu v km 10,220 (P9172) železniční trati č. 293 Šumperk –
        Kouty nad Desnou“ dle stejnojmenné projektové dokumentace zhotovené SART, stavby
        a rekonstrukce a.s. Šumperk, pro Svazek obcí údolí Desné – pro vyžadované stanovisko
        obce Loučná nad Desnou
765. Zrušení „Železničního přejezdu v km 12,545 (P9181) železniční trati č. 293 Šumperk –
        Kouty nad Desnou“ dle stejnojmenné projektové dokumentace zhotovené SART, stavby
        a rekonstrukce a.s. Šumperk, pro Svazek obcí údolí Desné – pro vyžadované stanovisko
        obce Loučná nad Desnou
766. Smlouvu o zřízení služebnosti č. VBS/2018/123/02 mezi obcí Loučná nad Desnou (jako
        stranou oprávněnou) a Lesy ČR, s. p. (jako stranou obtíženou) – chodník u č. p. 10
        Loučná nad Desnou - stavba: „Rekonstrukce chodníků v obci Loučná nad Desnou“
        - dotčené pozemky: p. č. 828/3 v k. ú. Kociánov
                                          p. č. 828/4 v k. ú. Kociánov
        - zřízení služebnosti za jednorázovou úplatu: cena dle znaleckého posudku č. 5010-
         190/2017 ve výši 11.122,- Kč bez DPH
767. Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (jako stranou oprávněnou)
        a Aeri, s. r. o., IČ, se sídlem Starobrněnská 334/4, Brno (jako stranou obtíženou) –           
        chodník u benzinové stanice - stavba: „Rekonstrukce chodníků v obci Loučná nad
        Desnou“ - dotčené pozemky: p. č. 829/5 v k. ú. Kociánov st. 65 v k. ú. Kociánov
        - zřízení služebnosti za cenu: cena dle znaleckého posudku nebo bezúplatně 
768. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
        smlouvu o právu provést stavbu – „Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad
        Desnou – opatření proti účinkům bludných proudů, v k. ú. Filipová“, pro Svazek obcí
        údolí Desné, IČ 65497074, pro zřízení předmětu smlouvy na p.č. 767, k. ú. Filipová,
        obci Loučná nad Desnou, délka 10 m - Dotčené pozemky:  KN 767 v k. ú. Filipová
769. Pacht části pozemku p. č. 719/1 (ostatní zeleň, výměra 74808 m2, v k. ú. Kociánov
       (prostor pro zahrádkářské účely) Pronajímaná část 586 m2.
        Pachtýř pozemku: Z.O., bytem Loučná nad Desnou, Cena: (2,-) Kč/1m2/rok
        Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
        Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných
        staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení) při 
        respektování ochranných pásem sítí, není povolen chov drobného zvířectva, chov a 
        pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
770. Prodej části pozemku – parcela KN 1568/1, výměra 884 m2, část 182 m2 pod novým ¨
        číslem 1568/3 dle GP 1052-26/2017, ostatní plocha, v katastrálním území Rejhotice –
         rozdělení a vypořádání se stavbou elektrizace železniční trati.
Nabyvatel: Svazek obcí údolí Desné, Šumperská 775, Rapotín, IČ 65497074
Prodejní cena: dle ceny znaleckého posudku 145,35 Kč/m2 .
Dle předložené kupní smlouvy za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu na rozdělení pozemku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
Zároveň se schvaluje rozdělení pozemku 1568/1 v k. ú. Rejhotice dle geometrického plánu pro oddělení pro územní řízení.
771. Záměr na odkup níže uvedené nemovitosti pro kupní smlouvu mezi Obcí Loučná nad
         Desnou a O.Z., bytem Loučná nad Desnou, o odkoupení části pozemku p. č. st. 47/2,
         zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1639 m2, odkupovaná část cca 30 m2 v k. ú. Kociánov:
Navrhovaná kupní cena za pozemek: 70,- Kč/m2
Kupující (obec) zajistí geometrický plán pro oddělení pozemku, kupní smlouvu, vklad do KN a platbu daně z nabytí nemovitosti.
Odůvodnění: odkup části pozemku – nemovitosti, za účelem vypořádání pozemku místní komunikace, dopravního hřiště u MŠ a pozemku vlastníka v místní části Loučná nad Desnou.
772. Odkoupení pozemku pro realizaci stavby kanalizace v místní části Filipová – podél I/44
        Dotčené pozemky: p. č. 613/29, o výměře 252 m2, ostatní plocha, silnice
        Výkupní cena: 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná nad Desnou,
        Prodávající dle LV 397 v k. ú. Filipová:
          M.G., Uherský Brod - podíl 3/8
          Z.K., Luhačovice – podíl 1/32
          J.M., Dobrkovice–podíl 1/32
          J.M., Biskupice – podíl 1/32
          L.M., Biskupice – podíl 1/32
          Z.V., Otrokovice – podíl 1/2
773. Revokaci bodu č. 729. ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 2. 2018 – ve znění:
         Neschvaluje výjimku pro provedení stavby IE-12-8004650 Loučná nad Desnou –
         Rejhotice, NNv, NNk – dle PD k uvedené akci pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035
         Děčín, zastoupené ENPRO ENERGO s.r.o., IČ 28628250 Valašské Meziříčí, spočívající
         v částečné obnově vedení NN na podpěrách ve stávající trase
Nové znění bodu:
Schvaluje výjimku pro provedení stavby IE-12-8004650 Loučná nad Desnou – Rejhotice, NNv, NNk – dle PD k uvedené akci pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 Děčín, zastoupené ENPRO ENERGO s.r.o., IČ 28628250 Valašské Meziříčí, spočívající v částečné obnově vedení NN na podpěrách ve stávající trase pouze v úseku od Trafostanice DTS SU 0359 po podpěrách č. 649 – 646, z důvodu prokázání nemožnosti jiného technického řešení
ze strany projektanta stavební akce.
774. Záměr na odkup – vypořádání - pozemků pod komunikací č. 24c (od mostu přes Hučivou
        Desnou po dům č. p. 18 Přemyslov) pro kupní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou, H.Y.,
        o odkoupení části pozemku p. č. 334, trvalý travní porost, o výměře 368 m2, odkupovaná část
        cca 47 m2 v k. ú. Přemyslov, a Lesy České republiky s. p. o odkoupení části pozemku p. č.
        338/3, ostatní plocha o výměře 421 m2, odkupovaná část cca 145 m2 v k. ú. Přemyslov
        (výměry odkupovaných částí budou upřesněny geometrickým plánem):
        Navrhovaná kupní cena za pozemek: 70,- Kč/m2
        Kupující (obec) zajistí geometrický plán pro oddělení pozemku, kupní smlouvu, vklad do KN
        a platbu daně z nabytí nemovitosti.
        Odůvodnění: odkup části pozemku – nemovitosti, za účelem vypořádání pozemku místní
        komunikace a pozemků vlastníků v místní části Přemyslov.
775. Podmínky přímého převodu nemovitosti „budovy pošty“ a její odkoupení
         dotčená nemovitost: - pozemek p. č. st. 137 o výměře 268 m2, zastavěná plocha a  
         nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 45, rodinný dům- pozemek p. č. 40/3 o výměře 121 m2,
         zahrada k. ú. Kociánov, část obce Kociánov, obec Loučná nad Desnou
         kupní cena: dle znaleckého posudku č. 5051-31/2018 ze dne 27. 2. 2018 - 2. 650.000,- Kč
         a zmocňuje starostu obce k uzavření a podpisu kupní smlouvy.
776. Bezúplatný převod pozemku p. č. 755/4, o výměře 81 m2, zahrada, v k. ú. Kociánov ve
        vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový
        úřad ČR, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem
        – chodník u  benziny
777. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Zdeňkem Vitáskem, Šumperk na
        realizaci technického dozoru investora pro stavbu „Chodník podél I/44 – Rejhotice“
        (akce z dotace SFDI)
778. Řešení osvětlovacích těles VO Filipová podél silnice I/44 – úsek RD Rambousek –
        kovárna v provedení dle návrhu zpracovatele PD
        VARIANTA: Stožáry výšky 6,2 m ve vzdálenosti 30 m se svítidly 150W (svítidla stejné
        jako kolem I/44 podél parku)
779. Odkanalizování areálu Kareš – Kouty nad Desnou
        - gravitační svedení splaškových vod do nově zbudované kanalizace s napojením na
        stávající kanál končící u RD K.
        - investor obec Loučná nad Desnou – předpokládá se spolufinancování ze strany majitele
        areálu Kareš
 780. Záměr podat žádost na odkup pozemku p.č. 1514/57 k.ú. Rejhotice (od domu č.p.76  
         Rejhotice směrem k mostu přes řeku Desnou podél silnice I/44), ostatní plocha,
         z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad pro
         zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, do majetku obce Loučná nad Desnou 
Odůvodnění: odkup pozemku za účelem budoucího zřízení veřejné infrastruktury v obci – chodníku, kanalizace a terénních úprav podél silnice I/44 v místní části Rejhotice.
781. Odkanalizování uličky v místní části Loučná nad Desnou – rodinné domy k. ú. Kociánov
        - odkoupení přípojky o průměru 150 mm od J.D., tuto přípojku prodloužit až po
         RCH a do této větve napojit všechny uvedené objekty
        - bude se jednat o prodloužení obecní kanalizace, která kapacitně postačí pro svedení 5
         rodinných domů touto užší trubkou o průměru 150 mm
782. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a FAINteam s.r.o., IČ: 06805035, se 
         sídlem Holická 1173/49a, Olomouc, Hodolany - provedení GDPR auditu
783. Informace k riziku navýšení nákladů hospodářství obce
        - Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
        hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
        násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými
        novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
        odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové
        legislativy
       by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení
       nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by mělo
       přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
       vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
       podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů
       na odpadové hospodářství.
784. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 10048591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
       prostředí ČR mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Obcí Loučná nad Desnou – změny
       bankovních spojení Fondu
785. Smlouva č. 460/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
       dopravní infrastruktury na rok 2018 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Obcí
       Loučná nad Desnou o spolufinancování projektu „Chodník podél I/44 – úsek zastávka ČD
       Rejhotice – Restaurace Podlesí, SO-101 – Chodník“ – ISPROFOND 5717510127
 
786. Informace na vědomí:
 
  1. Připomínky k územnímu plánu
  2. Zpráva o činnosti Místní knihovny v Loučné nad Desnou v roce 2017
  3. Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti
  4. Žádost o přezkoumání výkonu působnosti představenstva společnosti VHZ Šumperk, a. s.
  5. Parková chůze a chlapácký běh 18. dubna 2018
  6. Rybník Kocián - Začátek sportovního rybolovu 29. 3. 2018 ve 14:00 hodin
 
 
starosta obce                                      p. Jaroslav Sembdner
 
 
ověřovatel zápisu                               pí. Petra Švestková
 
 
 
                                                            p. Pavel Tříska
 
 
                                                       
zapisovatel                                          pí. Hana Bližňáková
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsáno dne 28. 3. 2018
 

Zveřejněno: 29. 3. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 28.3.2018

Zpět nahoru