Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 11. 08. 2022
a svátek má Zuzana

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

2018 01 Opatření obecné povahy č. 1/2018

Opatření obecné povahy 1/2018, Územní plán - Loučná nad Desnou  
OOP 1/2018:
Schváleno 7.2. 2018;
Nabylo platnost 8.2.2018;
Účinné od 27.2.2018;
Platnost ukončena NE;
Zrušena vyhláškou NE  
 
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE 

Obec Loučná nad Desnou

 

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Správní orgán, který územní plán vydal

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou

Datum nabytí účinnosti územního plánu

27.2.2018

Pořizovatel

Obecní úřad Loučná nad Desnou,

č. p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou

(prostřednictvím kvalifikované osoby ve smyslu § 6/odst. 2 a § 24 stavebního zákona)

 

(otisk úředního razítka)

Oprávněná osoba pořizovatele

Jméno a příjmení

Jaroslav Sembdner

Funkce

Starosta

Podpis

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2018

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou, na základě schválení bodu usnesení č. 726 a 727 z jednání zastupitelstva dne 7.2.2018, jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou – § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odstavce 2 stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 

I. vydává

Územní plán - Loučná nad Desnou

Územní plán Loučná nad Desnou obsahuje:

Příloha č. I

A.1. Územní plán – Textová část

Textová část Územního plánu obsahuje celkem 44 stran.

Příloha č. II

A.2. Územní plán – Grafická část

Grafická část Územního plánu obsahuje celkem 30 výkresů.

č.

č. výkr.

Název výkresu

Měřítko

1

A.2.1-1

Výkres základního členění území

1 : 5 000

2

A.2.1-2

Výkres základního členění území

1 : 5 000

3

A.2.1-3

Výkres základního členění území

1 : 5 000

4

A.2.1-4

Výkres základního členění území

1 : 5 000

5

A.2.1-5

Výkres základního členění území

1 : 5 000

6

A.2.2-1

Hlavní výkres

1 : 5 000

7

A.2.2-2

Hlavní výkres

1 : 5 000

8

A.2.2-3

Hlavní výkres

1 : 5 000

9

A.2.2-4

Hlavní výkres

1 : 5 000

10

A.2.2-5

Hlavní výkres

1 : 5 000

11

A.2.3-1

Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje

1 : 5 000

12

A.2.3-2

Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje

1 : 5 000

13

A.2.3-3

Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje

1 : 5 000

14

A.2.3-4

Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje

1 : 5 000

15

A.2.3-5

Dopravní a Technická infrastruktura – energetika a spoje

1 : 5 000

16

A.2.4-1

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

1 : 5 000

17

A.2.4-2

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

1 : 5 000

18

A.2.4-3

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

1 : 5 000

19

A.2.4-4

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

1 : 5 000

20

A.2.4-5

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

1 : 5 000

21

A.2.5-1

Koncepce uspořádání krajiny

1 : 5 000

22

A.2.5-2

Koncepce uspořádání krajiny

1 : 5 000

23

A.2.5-3

Koncepce uspořádání krajiny

1 : 5 000

24

A.2.5-4

Koncepce uspořádání krajiny

1 : 5 000

25

A.2.5-5

Koncepce uspořádání krajiny

1 : 5 000

26

A.2.6-1

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

27

A.2.6-2

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

28

A.2.6-3

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

29

A.2.6-4

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

30

A.2.6-5

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

 

Příloha č. III

B.1. Odůvodnění územního plánu – Textová část

Textová část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 348 stran.

Textová část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 kartogramy.

č.

Označení

Název kartogramu

Měřítko

1

Kartogram 1

Loučná - vymezení krajinných celků

-

2

Kartogram 2

Preventivní hodnocení krajinného rázu (Vorel, 2011)

-

3

Kartogram 3

Členění území dle diferencovaných krajinných jednotek

-

Příloha č. IV

B.2. Odůvodnění územního plánu – Grafická část

Grafická část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 15 výkresů.

č.

č. výkr.

Název výkresu

Měřítko

1

B.2.1

Výkres širších vztahů

1 : 50 000

2

B.2.2-1-1

Koordinační výkres

1 : 5 000

3

B.2.2-1-2

Koordinační výkres

1 : 5 000

4

B.2.2-1-3

Koordinační výkres

1 : 5 000

5

B.2.2-1-4

Koordinační výkres

1 : 5 000

6

B.2.2-1-5

Koordinační výkres

1 : 5 000

7

B.2.2-2-1

Koordinační výkres – Detail

1 : 2 000

8

B.2.2-2-2

Koordinační výkres – Detail

1 : 2 000

9

B.2.2-2-3

Koordinační výkres – Detail

1 : 2 000

10

B.2.3-1

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

11

B.2.3-2

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

12

B.2.3-3

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

13

B.2.3-4

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

14

B.2.3-5

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000

15

B.2.4

Členění území dle diferencovaných krajinných jednotek - schéma

1 : 25 000

 

 

1. Postup při pořízení územního plánu

Postup pořízení územního plánu je popsán v textové části B.1 Odůvodnění územního plánu v kapitole 1.

 

2. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 a) až d) stavebního zákona

Pořizovatel podrobně posoudil jednotlivé kapitoly odůvodnění ÚP zpracované projektantem, které jsou rozvedeny také v kapitole 2 a 3 textové části B.1. Odůvodnění územního plánu (dále také jen Odůvodnění):

a)  Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a plánovací dokumentací vydanou krajem konstatuje, že záměry, týkající se řešeného území, jsou zapracovány, případně nejsou znehodnoceny navrženým jiným záměrem. Odůvodnění se uvedenou problematikou podrobně zabývá v kapitolách 2.1.1. a 2.1.2 Odůvodnění.

Pořizovatel na základě přezkoumání dospěl k závěru, že územní plán je v souladu s politikou územního rozvoje a plánovací dokumentací vydanou krajem.

b)  S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území se projektant podrobně zabývá v kapitole 2.2 textové části Odůvodnění.

Pořizovatel na základě přezkoumání dospěl k závěru, že cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu, který má územní plán řešit, byly splněny.

c)  Soulad s dalšími požadavky, vyplývajícími ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek lze konstatovat:

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.3 textové části Odůvodnění.

Na základě tohoto přezkoumání dospěl pořizovatel k závěru, že návrh územního plánu není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.

d)  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně řešení rozporů:

Při pořizování územního plánu byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích. Pořizovatel vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a zajistil upravení návrhu podle jednotlivých požadavků. Jejich vyhodnocení je uvedeno v kap. 2.4. 

Ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při projednávání návrhu územního plánu Loučná nad Desnou řešeny žádné rozpory

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a dospěl k závěru, že návrh územního plánu Loučná nad Desnou je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

 

3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byla dotčeným orgánem požadovaná, byla zpracována a předložena k projednání spolu s konceptem územního plánu dotčeným orgánům a veřejnosti. Podrobnosti jsou uvedeny v kap.3.2. textové části B Odůvodnění územního plánu.

 

4. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

Na základě stanoviska dotčeného orgánu – Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (č.j. KUOK 89990/2011 ze dne 11.8..2011) k návrhu zadání ÚP Loučná nad Desnou bylo v rámci konceptu územního plánu zpracováno Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území jehož součástí bylo Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní pro-středí pro účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a přiměřeně podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. a Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Loučná nad Desnou - koncept“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Dotčený orgán vydal stanovisko dne 6.2.2013 č.j. KUOK 14780/2013. Způsob zapracování požadavků vyplývajících ze stanoviska je uveden v tomto Odůvodnění v kapitole 3, podkapitole 3.2, oddílu 3.2.2. Výsledky vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Společné jednání o návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona se uskutečnilo 08.12.2014. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo součástí návrhu pro projednání dle § 50 stavebního zákona, neboť bylo součástí konceptu. Z těchto důvodů nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 dost. 5 stavebního zákona vydáno.

 

5. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno. Důvody jsou uvedeny v  podkapitole 3.3. textové části Odůvodnění. Stanovisko krajského úřadu dle § 50 dost. 5 stavebního zákona, viz výše.

 

6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

ÚP Loučná nad Desnou byl zpracován tak, aby byly splněny všechny oprávněné požadavky občanů obce s ohledem na respektování stanovisek dotčených orgánů. Podrobné zdůvodnění je v kap. 3.5.

V dokumentaci návrhu územního plánu Loučná nad Desnou pro společné jednání o návrhu územního plánu byla navržena dvě území s variantním řešením V1 a V2.Podrobné odůvodnění je uvedeno v kap. 3.5.3. f.

 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch

Projektant podrobně v textové části Odůvodnění v kapitole 3.6.  odůvodnil jak postupoval při návrhu zastavitelných ploch. Zdůvodnění vychází z podrobné analýzy shromážděných dat, stanovisek dotčených orgánů a organizací a sociodemografické analýzy.

Územní plán Loučná nad Desnou stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti. Úměrně k předpokládanému demografickému vývoji a převládající potřebě rekreace jsou navrženy plochy umožňující přiměřený a rovnoměrný rozvoj ve všech oblastech: bydlení, smíšené venkovské bydlení, smíšené obytné–rekreační. Návrh umožňuje rozvoj občanské vybavenosti, technické infrastruktury a nabízí dopravní řešení.

Návrh územního plánu potvrzuje kvality, které obec Loučná nad Desnou má a snaží se o jejich zachování, rozvíjení a vhodné doplnění. Oproti stávajícímu ÚP došlo především k propracovanější regulaci využití funkčních ploch. V obecné rovině je tak sledována především redukce negativních dopadů návrhu na životní prostředí, krajinný ráz a zajištění dopravní obslužnosti území.

 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva, v  souladu s ustanovením § 53 odstavce 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednávání Územního plánu Loučná nad Desnou a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu:

1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu:

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy v kap. 2.4. Textové části Odůvodnění.

 

2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Loučná nad Desnou:

Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Loučná nad Desnou je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy v kap. 5 Textové části Odůvodnění, schválené zastupitelstvem obce dne 14.12.2017 č. usnesení 700.

 

 

 

3. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Loučná nad Desnou:

Vyhodnocení připomínek včetně připomínek sousedních obcí uplatněných k návrhu Územního plánu Loučná nad Desnou je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy v kap. 6 Textové části Odůvodnění, , schválené zastupitelstvem obce dne 14.12.2017 č. usnesení 701.

 

4. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu:

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy kap. 2.4.9 Textové části Odůvodnění.

 

II. ruší

Účinností tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Loučná nad Desnou, pozbývá platnost Územní plán obce Loučná nad Desnou schválený usnesením Zastupitelstva obce Loučná nad Desnou č 244. dne 22.10.2003, který nabyl účinnosti dne 7.11.2003, včetně všech jeho pozdějších změn číslo 1, 2, 3 a 4..

 

 

Poučení:

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odstavce 1., zákona 500/2004 Sb. - správní řád, každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Proti Územnímu plánu Loučná nad Desnou, vydaném formou opatření obecné povahy, nelze v souladu s ustanovením § 173 odstavce 2., zákona 500/2004 Sb. - správní řád, podat opravný prostředek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Sembdner                                                              Ing. Miroslav Pospíšil

Starosta                                                                                Místostarosta

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:

1.   Příloha č. I      Textová část  - Územní plán

2.   Příloha č. II     Grafická část - Územní plán

3.   Příloha č. III    Textová část  - Odůvodnění územního plánu

4.   Příloha č. IV    Grafická část - Odůvodnění územního plánu

 

Přílohy schválené ZO dne 14.12.2017

 

Příloha A   Rozhodnutí o námitkách OOP ÚP Loučná nad Desnou

Příloha B   Vyhodnocení připomínek k ÚP Loučná na d Desnou

Příloha C   Vyhodnocení stanovisek DO k ÚP Loučná nad Desnou

 

Zveřejněno: 5. 3. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - Platné  >  2018 01 Opatření obecné povahy č. 1/2018

Zpět nahoru