Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

ZÁPIS Z VZ 20.9.2006

Prodej a pronájem majetku, dodatky smluv Hasič. zbrojnice, tančírna, obnova ZŠ, prodej pozemků, turistický balíček, nové pracovní místo

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 20.9. 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 7
Omluveni : 4
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : p.Opršál Jindřich, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Prodej a pronájem majetku
3. Přijaté finanční dary
4. Obnova kaple
5. Hasičská zbrojnice, tančírna,ZŠ obnova – dodatky smluv
6. Zvonice chata Švýcárna
7. Finanční dary na akce
8. Podpora TJ Spartak
9. Uložení zeminy a prodej zeminy
10. Čert na rybníku Kocián
11. Návštěvy partnerských měst
12. Závora ke vstupu do parku
13. Kaple – Vřesová studánka
14. Nové pracovní místo
15. Obnova skleník
16. Půjčka obci
17. Žádosti o dotace
18. Turistický balíček
19. Odvoz kamenů
20. I. změna ÚPD obce, OZV I/2006
21. Inventarizace majetku
22. Změna rozpočtu
23. Prodej pozemků.
24. 4.Změna ÚPD obce
25. Ostatní
26. Na vědomí
27. Podněty a náměty občanů
28. Rozloučení , poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse


Zastupitelstvo obce schvaluje :

898. Provedení veřejné soutěže na prodej nemovitosti Rejhotice č.p. 152 /( Starý DPS ) ) včetně garáže a přilehlých pozemků za vyvolávací cenu 2,5 mil Kč se lhůtou splatnosti vysoutěžené ceny do 1 měsíce od provedené soutěže tj. do 20. 10. 2006
899. Výsledek veřejné soutěže na prodej nemovitosti Rejhotice č.p. 152 ( Starý DPS ) včetně garáže a přilehlých pozemků tzn. prodej panu Davidu Partishovi bytem Drahanovice 162, 779 00 Olomouc v ceně 3 100 000,- Kč, a následně při nesplnění lhůty splatnosti dle následujícího pořadí :
1.KSS Seidl spol. s.r.o. , Ovesná 289/14 779 00 Olomouc, v ceně 3 000 000,- Kč
2. pan Josef Želinský, bytem 17. listopadu 413/1, 787 01 Šumperk v ceně 2 510 000,- Kč
900.Pronájem nemovitosti – staré části zámku st.p. 54;st.p. 55 a pozemek č. 716 ost. plocha v ceně 1.500 Kč/na měsíc na dobu 1 roku
901. Darovací smlouvy o přijetí fin. darů od K3 Sport , s.r.o. p. Tomáše Kareše, p. Radoslava Kováče, PROS-RS spol. s.r.o.
902. Převod finančních darů dle určení starostou obce na činnost spolků a zájmových organizací( Pěvecké sbory, TJ Spartak, hasiči a další )
903. Navýšení ceny na opravu zámecké kaple dle soupisu p. Janoty
904. Uvolnění částky, resp. úhradu provedení elektronické ochrany v zámecké kapli v ceně do 50 tis. Kč
905. Celkové vyúčtování oprav provedených na zámecké kapli za roky 2002 – 2006 a schvaluje výši poskytnutých finančních prostředků za toto období na opravy této stavby
906. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2006-03- 02 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Pros –RS spol. s.r.o.
907. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 117/06 ze dne 8.3.2006 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. , týkající se „Rekonstrukce a dostavby školského zařízení - Loučná nad Desnou 2006 „
908.Dodatek č. 1 a dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 212/06 ze dne 8.6.2006 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ a.s. týkající se víceúčelové haly - tančírny u rybníka Kocián
909. Dodatek č.2. smlouvy o dílo č. 101/06 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ a.s. , týkající se hasičské zbrojnice
910. Příspěvek 5 tis Kč TC sport Desná na maraton horských kol
911. Příspěvek 1 tis Kč tj. smlouvu č. 003/2006 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Cyklosenior Clubem týkající se velké ceny Energotisu
912. Příspěvek 7,5 tis Kč na realizaci XVI Mezinárodního folklorního festivalu formou za umístění reklamy
913. Závěrečné vyúčtování podpory TJ Spartak ze strany obce v rámci Mezinárodního fotbalového turnaje seniorů spřátelených měst a obcí v kopané
914. Cenu za uložení zeminy ( skládku ) 1.000,_ Kč za jeden automobil ( Tatra 815 )
915.Cenu za prodej přebytečné zeminy t.j 1 automobil v ceně 3.500,- kč
916.Návštěvu Macherenu v rámci partnerského setkání ve dnech 26.10.2006 – 29.10.2006 dle rozhodnutí starosty obce
917.Realizaci figury čerta na rybník Kocián v ceně do 50 tis Kč
918.Realizaci závory ke vstupu do spodní části zámeckého parku
919. Realizaci inzerátu v měsíčníku kultury a volného času věnovaného Jesenicku
920.Vytvoření nového pracovního místa s pracovním zařazením referent správy majetku obce, prodej pozemků životní prostředí atd. dle určení starostou obce a realizaci výběrového řízení na obsazení tohoto místa
921. Dopis na MŽP ČR ve věci stavby kaple na Vřesové studánce
922.Přepracování projektové dokumentace Ing. Jurgou do podoby naprosto kopie stavby kaple na Vřesové studánce odpovídající stavu 1945 s určením projektanta dle rozhodnutí starosty obce
923.Smlouvu o dílo č. D2/06 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Ivo Skoumalem na realizaci architektonické studie rekonstrukce kulturního domu
924. Smlouva o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s.
925.Podání žádosti o dotaci na obnovu přístupových komunikací a realizaci parkovištˇ k sportovnímu areálu u rybníka Kocián
926. Podání žádosti o dotaci na realizaci knihy - Loučná nad Desnou a Kouty nad Desnou ve fotografiích v rámci Euroregionu Glacensis
927. Podání žádosti o dotaci na II. etapu výstavby universální haly – tančírny u rybníka Kocián
928. Podání žádosti o dotaci na realizaci obnovy veřejného osvětlení v obci
929. Podání žádosti o dotaci na realizaci ÚPD obce
930.Realizovat žádosti o dotace na obnovu zám. parku , knihu o obci a obnovu přístupových komunikací k sportovnímu areálu Kociánov prostřednictvím Ing. Skály v souladu s jeho nabídkou
931. Rozdání 1 ks turistického balíčku tj. propagačního kompletu do každé rodiny při placení poplatku za odpady pod podmínkou, že občané mají splněny povinnosti vůči obci
932. Odvoz kamenů z hromadnic dle určení starostou obce a jejich návoz ke stavbě tančírny za plné odpovědnosti obce , určených na použití při této stavbě ( obklady zdí )
933. Inventarizaci majetku obce a likvidaci majetku dle seznamu
934.Likvidaci mobilních telefonů tj. ponechání těchto přístrojů současným zastupitelům obce a členům JSDH mimo SIM karty, které budou odevzdány ( u zastupitelů obce)
935.Změnu č.1 ÚPD Loučná nad Desnou v textu usnesení včetně příloh č.1;č.2; a č.3
936. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2003 a vyhlášení závazné části územního plánu obce Loučná nad Desnou
937. Realizaci projektu školní družiny ( realizace 6 bytových jednotek ) v souladu s předloženou studií Ing. arch .Ivo Skoumala
938.Návštěvu družebního města Sosnicowice v rámci konání slavnosti dožínek a úhradu veškerých nákladů s návštěvou spojených
939. Změnu rozpočtu obce dle seznamu
940. Zařazení do plánu zimní údržby komunikací komunikace od r.d. Plškových č.p.31 k č.p. 65 za podmínek, že údržba bude zpoplatněna v ceně 330,- Kč/hod práce traktoru
941.Uvolnění bytu v č.p. 22 Rejhotice, tzn. jeho vyklizení z důvodu ukončení nájemní smlouvy s pane Komínkem a dočasné umístění občanů ze starého DPS do doby uvolnění nového DPS z důvodu prodeje budovy
942. Realizaci dne otevřených dveří ZŠ – III. etapa, hasičská zbrojnice a fotbalové hřiště formou slavnostního otevření spojené s rautem pro pozvané hosty a veřejnost dle určení starostou obce.
943.Výsledek výběrového řízení na dodavatele akce Rekonstrukce VO Loučná nad Desnou – Kociánov a smlouvu o dílo č.Z06031 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Elektroslužby Šumperk s.r.o., Zábřežská 462/2, 787 01 Šumperk
944. smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Cekrem týkající se projektu přístupových komunikací a parkovišt´k sportovnímu areálu u rybníka Kocián
945. Cenu pozemků prodávaných v Obci Loučná nad Desnou na 200 ,- Kč/m² s tím, že zastupitelstvo obce si vyhrazuje k prodeji přistupovat individuálně – poloha pozemků, byt. výstavba atd.s platností od 1.10.2006
946.Prodej pozemku parcela číslo ZE 1526 v kú Rejhotice paní Anežce Bělaškové, bytem Rejhotice 134, Loučná nad Desnou v ceně8,- Kč/m²
947. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1519/2 v kú Rejhotice na Olomoucký kraj
948. Bezúplatný převod pozemku p.č. ZE 1682 na Olomoucký kraj
949. Prodej pozemku parcela č. 310 v kú Kouty nad Desnou panu Vladimíru Bastlovi bytem : Podzámčí 680, Opočno v ceně 100,- Kč za 1m²
950. Prodej pozemku parcela č. 327 v kú Kouty nad Desnou panu Vladimíru Bastlovi bytem : Podzámčí 680, Opočno v ceně 100,- Kč za 1m²
951. Rozdělení pozemků p.č. 310 a p.č. 327 v kú kouty nad Desnou dle předloženého náčrtu
952.Prodej zděného objektu na p.č. 124/1 v kú Kociánov majitelům domu č.p. 43 Kociánov a to poměrnou částí za cenu odpovídající odhadní ceně stavby
953.Nákup pozemků p.č. 763/2, 764/6 v kú Kociánov prostřednictvím p. Jaroslava Strnada a schvaluje uvolnění finanční částky určené pro tento nákup
954.Pronájem 20m² pozemku z p.č. 72/1 v kú Kociánov na dobu určitou 1 roku z důvodu připravované rekonstrukce stavby , nemá námitek k dočasné stavbě na tutéž dobu určitou 1 roku , panu Františku Krmelovi bytem Loučná nad Desnou 31 v ceně za dříve schválených podmínek
955. Na základě písemného sdělení p. Josefa Fojtíka provedení zaměření MK vzhledem k parcele 149/6 v kú Rejhotice, vyhotovení GPL a následný odkup parcely 149/6 pokud tato je součástí místní komunikace
956. Souhlasné prohlášení mezi Obcí Loučná nad Desnou a PF ČR na jehož základě bude obci zapsán historický majetek doposud vedený ve správě PF ČR. Jedná se o pozemky vytyčené geometrickým plánem 287-14/2004 v kú Kouty nad Desnou číslo KN 232/3, 232/4,232/5, a 232/6 – vše travní porost ve výměrách dle GPL a geometrickým plánem 337-136/2006 v kú Kouty nad Desnou číslo KN 418/1 – travní porost o výměře dle GPL.
957. Prodej pozemku p.č. ZE 745 v kú Rejhotice p. Leoši Klabanoví , bytem Kociánov 65, Loučná nad Desnou v ceně 45,- Kč za 1 m²
958.Smlouva o půjčce na realizaci vybavení bufetu v nádraží Kouty nad Desnou mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o.
959. Rozdělení pozemku p.č. ZE 745 v kú Rejhotice
960. Odměny členům komisí a výborů za III. čtvrtletí 2006 ve výši 500,- Kč
961. Nemáme námitek k uložení zeminy na zpevnění svahu účelové komunikace v chat. oblasti – Annenské hory
962. Realizace 4. změny ÚP obce Loučná nad Desnou
963.Rozšíření návrhu zadání 3. změny ÚP obce týkající se parcel č. 372/1 a 372/2 v kú Rejhotice
964.Žádost obce o odprodej , případně převod pozemku p.č. 137/3 v kú Rejhotice – ostatní plocha 607 m² z majetku ČR ( správa PF ČR ) – pozemek pod místní komunikací nahrazující komunikaci 16 c
965.Souhlasné prohlášení s LČR s.p. o převodu historického majetku obce – parcela č. 819/2 a 819/1 v kú Kociánov z vlastnictví ČR ( správa LČR s.p. ) do majetku obce
966. Prohlášení , že se Obec Loučná nad Desnou plně staví a podporuje podnikatelský záměr K3 Sport s.r.o. Sjezd. areál U „Obrázku „ Kouty nad Desnou a veškeré ostatní snahy dalších podnikatelských subjektů považuje za snahu odejmout podnikatelský nápad K3 Sport s.r.o. a tyto nebude podporovat a v tomto duchu ukládá jednat starostovi obce
968.Smlouvu na prodej pozemků mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Leošem Klabanem týkající se postupného splácení pozemků a předkupní právo po dobu splácení
969. Návrh zadání 2.změny ÚPD Loučná nad Desnou

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

971. Příspěvek na realizaci zvonice před chatou Švýcárna
972. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.Text posledního výtisku Loučenského zpravodaje
2.Výroční zprávu SCHKO Jeseníky
3.Autobusové jízdní řády v rámci uzavírky ČHS
4.Stav ve věci likvidace majetku školy v rámci obnovy
5.Převod budovy zámecké oranžerie na obec, návrh na opravu
6.Přiznání k dani z přidané hodnoty za Kociánov s.r.o.
7.Výsledky noční hasičské soutěže
8.Podanou žádost o provedení ukázek Armády ČR dne 22.září 2006, výsledek žádosti
9.Stav ve věci prací na obnově motokola AGON
10. Zápis z jednání SOÚD ze dne 26.6.2006
11. Žádost o přidělení bytu ze strany pí. Miškaninové
12. Zúčtování fin. toku od zřizovatele k 30.6.2006 MŠ Loučná nad Desnou
13. Zrušení nájemní smlouvy k 1.8.2006 ze strany Jakuba Komínka
14. Možnost realizování humanitární sbírky
15. Zpráva k provedeným pěstebním opatřením ( zpracoval Ing. Kubeša )
16. Nabídku na zpracování parkových úprav okolí hrobky rod. Kleinů a starého hřbitova
17. Volně pobíhající psi – pravomoci obce, nutná řešení
18. Sdělení MŽP k obnově kaple na Vřesové studánce a následné bvyjádření Arcibiskupství Olomouckého
19. Sdělení Povodí Moravy , s.p. ve věci vyčištění bezejmenného potoka
20. Přehled akcí v roce 2006, plnění
21. Stav ve věci Střední hotelová škola „ Moravia“ Loučná nad Desnou se zámeckým hotelem s.r.o.
22. Uzavírka ČHS v termínu od 21.9. do 31.10.2006

973. Zastupitelstvo obce ukládá :

1.Starostovi obce zahájit jednání s lesy ČR s.p., CHKO Jeseníky a KČT o obnovení červené turistické trasy směr Loučná ( rybník Kocián ) – Vlčí sedlo – Vernířovice a dále Vlčí sedlo směr hlavní hřeben ( Františkova myslivna )
2.Starostovi obce projednat s ředitelkou MŠ , aby provedla takové opatření, aby nedošlo k uzavření MŠ na dobu 2 měsícůstarosta obce

Ing. Pavel Martínek …………………………………………….

ověřovatelé zápisu

p. Jindřich Opršál …………………………………………


p. Bohumil Tkadlec ………………………………………….

zapisovatelka

pí. Helena Tkadlecová ……………………………………..

Zveřejněno: 21. 9. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 20.9.2006

Zpět nahoru