Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 29.6.2016

Obecně závazná vyhláška  obce o místních poplatcích, dotace - kříž v Rejhoticích

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 29. 6. 2016 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:             10                 
Omluveni:                                                        Ing. Martínek Pavel                                    
Neomluveni:                                                      0                 
Ověřovatelé zápisu:    pí. Petra Švestková, p .Radek Svedek, p. Petr Richter
Zapisovatel: pí .Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)    Zahájení
2)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)    Schválení programu
4)    Volba člena kontrolního výboru
5)    Obecně závazná vyhláška obce – o místních poplatcích
6)    Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou – obnova kříže v Rejhoticích
7)    Darovací smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a obcí Bělá pod Pradědem – „Lávka na ČHS“
8)    Nakládání s nemovitým majetkem – zřízení věcného břemene služebnosti, pronájem pozemku a zřízení práva stavby, záměr prodeje pozemků a staveb, pronájem nebytových prostor a sportovišť.
9)    Ostatní
10)Informace na vědomí
11)Diskuse
12)Závěr
 
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce:
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
411.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele
412.  Schválení programu
413.  Volbu člena kontrolního výboru pí. Wagnerovou Alenu, bytem   Loučná nad Desnou
414. Obecně závaznou vyhlášku obce Loučná nad Desnou - OZV 4/2016 o místních   poplatcích 
415. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou o poskytnutí dotace ve výši 37.873,- Kč z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu (obnova kříže v Rejhoticích)
416. Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi obcí Loučná nad Desnou a obcí Bělá pod Pradědem ve výši 20.000,- Kč za účelem financování činnosti koordinátora BOZP na staveništi v rámci stavby „Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle“
417. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.j. OULO 665/2016 „IP-12-8015895/2, Kouty nad Desnou – p.č. 449/4, AGRIA s.r.o., přípojka NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, úhrada 1000 Kč, dotčené pozemky:
         - KN 543/11 v k.ú. Kouty nad Desnou
418. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.j. OULO 665/2016 „IP-12-8015027/2, Kouty nad Desnou – Š., přípojka NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, úhrada 1000 Kč, dotčené pozemky:
         - KN 543/11 v k.ú. Kouty nad Desnou
419. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.j. OULO 688/2016 „IZ-12-8000421/VB-013a, Šumperk – Kouty Svazek obcí údolí Desné - VN“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – Venkovní vedení VN, 1x betonový sloup, 1x příhradový stožár, úhrada 500 Kč, dotčené pozemky:
         - KN 37/2, 1590/1, 1695 v k.ú. Rejhotice
         - ZE 1578 v k.ú. Rejhotice
420. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.j. OULO 688/2016 „IZ-12-8000421/VB-013b, Šumperk – Kouty Svazek obcí údolí Desné - VN“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, 1x betonový sloup, úhrada 500 Kč, dotčené pozemky:
         - KN 756/9 v k.ú. Filipová
421. Pronájem části pozemku a zřízení práva stavby na něm - pozemek p. č. 685 (trvalý travní porost, výměra 132 m2, část o výměře 25 m2 v k. ú. Rejhotice (prostor severně vedle domu č.p. 78 Rejhotice, blíže k silnici III-0447)
         Nájemce pozemku: B. P. a B. J., , bytem, 560 02 Němčice
         Cena: 2,- Kč/1m2/rok
         Doba: nájem na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
Nájem za účelem zřízení odstavné plochy pro motorové vozidlo s přístřeškem, povoleno umístění dočasných drobných staveb za respektování podmínek stavebního zákona.
422. Pronájem části pozemku a zřízení práva stavby na něm - pozemek p. č. 685 (trvalý travní porost, výměra 132 m2, část o výměře 25 m2 v k. ú. Rejhotice (prostor severně vedle domu č.p. 78 Rejhotice, dále od silnice III-0447)
         Nájemce pozemku: S. L., bytem 788 11 Loučná nad Desnou
          Cena: 2,- Kč/1m2/rok
          Doba: nájem na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
          Nájem za účelem zřízení odstavné plochy pro motorové vozidlo s přístřeškem, povoleno umístění dočasných drobných staveb za respektování podmínek stavebního zákona.
423. Záměr provedení vypořádání a prodeje pozemků nebo jejich částí tvořících parkoviště u obytného domu na adrese Rejhotice č.p. 152 stojícího na pozemku st.253/1 v k.ú. Rejhotice, vlastníkovi obytného domu na adrese Rejhotice č.p. 152 a pozemku st. 253/1.
          Vypořádávaný a prodávaný pozemek (nebo jeho část) v k.ú. Rejhotice:
          - KN 1565, ostatní plocha, výměra 8588 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – vypořádání s komunikací na p.č. 1565
          Kupující dle LV 659 pro k.ú. Rejhotice
          Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2
          Postup úkonů prodeje po schválení záměru:
          - zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků
          - zpracování návrhu smlouvy prodeje
          - Projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
          Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
424. Záměr prodeje pozemku p. č. st. 231, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 195 m2, v k. ú. Rejhotice, součástí pozemku je stavba- budova bez čísla popisného nebo evidenčního – objekt občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice)  
          Podmínky odprodeje budou stanoveny až po zhotovení znaleckého posudku o ceně předmětné nemovitosti.
425.   Pachtovní smlouva č. 7/2016 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o.       týkající se pronájmu minigolfového hřištěna pozemku p. č. 755/1 v k. ú. Kociánov včetně občerstvení, klubovny a sociálního zařízení v budově č. p. 91 (stavba občanského vybavení), která je součástí pozemku – parcela st. p. č. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 435 m², vše v k. ú. Kociánov.
Cena pronájmu je stanovena na 750,- Kč/ 1 měsíc.
Doba pronájmu: na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 (po dobu provozu minigolfu).
426.   Revokace bodu usnesení č. 370 ze dne 30. 3. 2016 týkající se pachtu pozemku pro manželé K. – z důvodu administrativní chyby ve výměře propachtované části pozemku p. č. 160/5 a p. č. 146/1 v k. ú. Kociánov.
427.   Pacht pozemku:
- p. č. 160/5 (trvalý travní porost, výměra 158 m2, část o výměře 15 m2 v k. ú. Kociánov (prostor v zahradě u domu č.p. 63 Kociánov)
- p.č. 146/1 (ostatní plocha, , výměra 180 m2, část o výměře 99 m2 v k. ú. Kociánov (prostor v zahradě u domu č.p. 63 Kociánov)
           Pachtýř pozemku:
K. Z,  bytem Loučná nad Desnou
K. M., bytem  Loučná nad Desnou
Cena: 2,- Kč/1m²/rok
Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných          staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení),není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího  souhlasu pronajímatele.
428. Výběr dodavatele elektrické energie a plynu pro období 1.1.2017 – 31.12.2018 společným postupem v rámci MAS Šumperský venkov – „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov – centrální dodávka elektrické energie a plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2017 do 31.12.2018“.
429. Smlouvu č. E 162-1/2016 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi obcí Nový Malín, Loučná nad Desnou a firmou Osigeno s.r.o. Vikýřovice, v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov – centrální dodávka elektrické energie pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2017 do 31.12.2018“ za účelem ustanovení centrálního zadavatele a práv a povinností účastníků smlouvy a činnosti vedlejšího účastníka smlouvy – výkon zadavatelských činností
430. Příkazní smlouvu č. 162/2016 mezi obcí a Osigeno s.r.o. Vikýřovice – pro předmět - zadavatelské činnosti „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov – centrální dodávka elektrické energie pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2017 do 31.12.2018“, v ceně za smlouvu 32 735 Kč
431. Smlouvu č. P 163-1/2016 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi obcí Nový Malín, Loučná nad Desnou a firmou Osigeno s.r.o. Vikýřovice, v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov – centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2017 do 31.12.2018“ za účelem ustanovení centrálního zadavatele a práv a povinností účastníků smlouvy a činnosti vedlejšího účastníka smlouvy – výkon zadavatelských činností
432. Příkazní smlouvu č. 163/2016 mezi obcí a Osigeno s.r.o. Vikýřovice – pro předmět - zadavatelské činnosti „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov – centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2017 do 31.12.2018“, v ceně za smlouvu 12 100 Kč
433.  Obchodní podmínky obce Loučná nad Desnou., ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům
434. Smlouvu o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům
 
 
435. Informace na vědomí:
 
 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2015.
 2. Svazek obcí údolí Desné – Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu dopravních prostředků
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2016
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2016
 5. Výsledky hospodaření za rok 2015 Kociánov s.r.o.
 6. Sdělení Ing. Martínka – Rezignace na místo jednatele ve společnosti Kociánov s.r.o.
 7. Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2016/2017
 8. Žádost paní M. o vysypání cesty asfaltovou drtí
 9. Sdělení Mgr. Jany Vildumetzové, náměstkyně ministra vnitra týkající se novely zákona č. 200/1990 Sb.
 10. Oprava silnice III. třídy na Přemyslov
 11. Uzavření obecního úřadu od 4.7. – 15.7.2016. Od 18.7 do 21.7. 2016 pokladna OÚ otevřena
 12. „Letní dny Loučné“
 
 
 
Starosta                                                      p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                                    pí. Petra Švestková
 
 
                                                                   p. Radek Svedek
 
 
                                                                   p. Petr Richter
 
 
Zapisovatelka                                            pí. Helena Tkadlecová
 
Zapsáno dne 29.6.2016

Zveřejněno: 30. 6. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 29.6.2016

Zpět nahoru