Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 11. 08. 2022
a svátek má Zuzana

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

2014 S1 Směrnice č. 1/2014 pro nakládání s pozemky

Pravidla prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku obce Loučná nad Desnou obálkovou metodou.

Směrnice č.1/2014:
schváleno 17.7.2014;
nabylo platnost 17.7.2014;
účinné od 1.8.2014;
platnost ukončena NE;
zrušena vyhláškou NE

Směrnice ve formátu *.pdf je ZDE

 

Směrnice č. 1/2014
pro nakládání s pozemky
 
Pravidla prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
Obce Loučná nad Desnou obálkovou metodou
 
Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou (dále jen ZO) schválilo dne 17.7.2014, usnesením č. 992. Směrnici č.1/2014 -  Pravidla prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku obce Loučná nad Desnou obálkovou metodou v následujícím znění:
 
Čl. I.
Vymezení účasti
Tato pravidla upravují postup při prodeji a pronájmu nemovitostí z majetku obce Loučná nad Desnou (dále jen „obec“). Těchto pravidel bude při prodeji a pronájmu nemovitostí užito, pokud o tomto způsobu prodeje zastupitelstvo obce předem rozhodne.
Prodeje obálkovou metodou se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby.
 
Čl. II.
Výše a úhrada kupní ceny
Minimální cena a způsob úhrady bude stanovena ZO při schválení záměru prodeje nebo pronájmu
 
Čl. III.
Postup úkonů prodeje nebo pronájmu.
1.        Zastupitelstvo obce rozhodne o záměru prodeje, nebo pronájmu nemovitosti obálkovou metodou. Záměr musí být zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce nejméně 15 dnů.
2.        Záměr musí obsahovat popis předmětu prodeje, nebo pronájmu, nejnižší přípustnou nabídku, termín a způsob podávání nabídek, výši povinné jistiny a termín její splatnosti.
3.        Obálka s nabídkou musí být zřetelně označena nápisem „Prodej nemovitosti“ nebo „Pronájem nemovitosti“.
4.        V hlavní obálce budou na samostatném listu uvedeny identifikační údaje žadatele, tj. jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu. V případě právnické osoby bude uvedeno obchodní jméno, sídlo a IČ. Dále zde budou uvedeny identifikační údaje předmětné nemovitosti s uvedením čísla popisného nebo evidenčního u stavebního objektu popř. čísla bytu, nebo s uvedením čísla parcely v případě pozemku. Do hlavní obálky bude vložena samostatná obálka, která bude obsahovat údaje o nabídnuté ceně a rovněž identifikační údaje žadatele a prodávané, nebo pronajímané nemovitosti.
5.        Absence některé z náležitostí nabídky nebo nesprávné označení obálky nemá za následek neplatnost nabídky, je-li z ní dostatečně zřejmý úmysl zájemce nabýt předmětnou nemovitost do vlastnictví, nebo pronájmu za uvedenou cenu. Není-li tento úmysl zřejmý, bude nabídka vyřazena.
6.        Jeden zájemce může podat nabídku na koupi, nebo pronájmu více nemovitostí. Přitom postupuje u každé zvlášť, dle těchto pravidel. 
7.        Otevírání obálek s předloženými nabídkami bude provedeno na schůzce k tomu určené v záměru a jeho podmínkách, a to za účasti starosty a jím určených zastupitelů a pracovníků OÚ a dále zájemců, (pokud se zájemci dostaví). Termín otevírání obálek bude oznámen ve vyhlášeném záměru. Zájemce odevzdá obálku s nabídkou k zaevidování do podatelny Obecního úřadu Loučná nad Desnou v termínu uvedeném v textu vyhlášeného záměru a současně složí jistinu do pokladny obce v termínu uvedeném v textu vyhlášeného záměru.
8.        Do okamžiku otevírání obálek může každý ze zájemců vzít svoji nabídku zpět.
9.        Starosta při zahájení schůzky k otevírání obálek pověří některého ze zúčastněných, k otevírání předložených nabídek. Starosta s určenými účastníky schůzky následovně prověří, zda nabídky jsou úplné, zda jsou v souladu s těmito pravidly.
10.    Starosta s určenými účastníky schůzky vyřadí nabídky, které:
            byly doručeny po lhůtě stanovené v textu vyhlášeného záměru
            neobsahují veškeré náležitosti stanovené v čl.3, bod. 4 těchto pravidel s přihlédnutím k bodu 5.
            obsahují nabídku ceny nižší, než je minimální prodejní, nebo nájemní cena stanovená v textu vyhlášeného záměru.
11.    Účastníci, jejichž nabídky byly při posuzování vyřazeny, budou o této skutečnosti písemně vyrozuměni a bude jim vrácena jistina do 15 dnů ode dne vyřazení jejich nabídek.
12.    Nabídky, které nebyly vyřazeny (dále jen „nevyřazené nabídky“), se seřadí podle výše nabídnuté částky a vyhotoví se nový písemný seznam všech účastníků, kteří nevyřazené nabídky podali (dále jen „nevyřazení účastníci“). V případě stejné výše nabídnuté kupní, nebo nájemní ceny za nemovitost u více nevyřazených účastníků je pro určení jejich pořadí rozhodující datum a čas doručení obálky s nabídkou. V případě stejného data a času doručení obálek s nabídkami, postoupí starosta s určenými účastníky schůzky tyto nabídky k opakovanému výběru na veřejné zasedání ZO.
13.    Zájemce odevzdá obálku s opakovanou nabídkou do podatelny obecního úřadu Loučná nad Desnou v termínu do 11:30 hodin v den výše uvedeného zasedání zastupitelstva obce, kdy její výše musí být minimálně ve stejné výši jako nabídka původní. Tento postup se opakuje až do doby výběru jedné nejvyšší nabídky. Jako platná je považována poslední nabídka, která rozhodla o kupujícím.
14.    Po vyhotovení seznamu nevyřazených účastníků tito mohou být bez zbytečného odkladu informováni o jejich pořadí a o termínu, ve kterém bude ZO schvalovat převod, nebo pronájem nemovitosti.
15.    Seznam nevyřazených účastníků s uvedením jejich pořadí a výše nabídnuté kupní nebo nájemní ceny za nemovitost bude postoupen ZO, které na svém nejbližším zasedání rozhodne o převodu nebo pronájmu nemovitosti na nevyřazeného účastníka uvedeného na prvním místě v seznamu s tím, že pokud by tento nevyřazený účastník smlouvu o převodu nebo pronájmu nemovitosti ve stanovené lhůtě neuzavřel, schvaluje převod nebo pronájem nemovitosti postupně dalším nevyřazeným účastníkům dle pořadí.
16.    Obec Loučná nad Desnou prostřednictvím Obecního úřadu, písemně vyzve do 15 dnů od zasedání ZO, na kterém bylo rozhodnuto o převodu nebo pronájmu nemovitosti, prvního nevyřazeného účastníka v pořadníku uhrazení kupní nebo nájemní ceny, kterou nevyřazený účastník nabídl ve své nabídce a uzavření kupní nebo nájemní smlouvy na nemovitost. Kupní nebo nájemní smlouva nebude uzavřena dříve, než oslovený účastník zcela zaplatí nabídnutou kupní cenu. Jistina, kterou účastník složil, se započítává na celkovou kupní nebo nájemní cenu za nemovitost nabídnutou daným nevyřazeným účastníkem.
17.    Neuzavře-li nevyřazený účastník kupní nebo nájemní smlouvu do 30 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření smlouvy, popř. se mu nepodaří do 30 dnů výzvu k uzavření smlouvy doručit, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty složené nevyřazeným účastníkem na účet prodávajícího. Uhrazení smluvní pokuty proběhne započtením, a to tak, že pro započtení bude použita uvedená jistina, kterou si prodávající ponechá.
18.    ZO vezme usnesením na vědomí pořadník zájemců o koupi nebo pronájem předmětné nemovitosti a schválí prodej nebo pronájem zájemci, který za předmětnou nemovitost nabídl nejvyšší kupní nebo nájemní cenu. Obecní úřad vyzve dalšího zájemce, který se v pořadí nabídek podle výše kupní nebo nájemní ceny umístil na následujícím místě. S tímto zájemcem obec uzavře smlouvu o budoucí kupní nebo nájemní smlouvě. Na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo obce revokuje své usnesení o prodeji nebo pronájmu předmětné nemovitosti předchozímu zájemci a schválí její prodej nebo pronájem zájemci, se kterým byla uzavřena smlouva o budoucí kupní nebo nájemní smlouvě. Takto bude postupováno i v případě odstoupení dalších zájemců.
19.    Právo uzavřít kupní nebo nájemní smlouvu získá zájemce, který za předmětnou nemovitost nabídl nejvyšší cenu.
20.    Pokud zájemce odstoupí od svého záměru odkoupit nebo pronajmout nemovitost popř. nepodepíše kupní nebo nájemní smlouvu do 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu podpisu, jeho právo na koupi nebo pronájem nemovitosti zaniká. Na jeho místo nastupuje další zájemce, který se v pořadí nabídek podle výše ceny umístil na následujícím místě. Takto bude postupováno i v případě odstoupení dalších zájemců.
21.    Jestliže nedojde k uzavření kupní nebo nájemní smlouvy se žádným ze zájemců, zastupitelstvo obce vyhlásí nový záměr na prodej nebo pronájem nemovitosti.
 
Čl. IV.
Jistina
1.        Současně s předloženou nabídkou jsou zájemci povinni složit jistinu ve výši dle určení ve zveřejněném záměru obce za každou nemovitost, a to :  
            a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu obce Loučná nad Desnou v termínu do 11:30 hodin v den výše uvedené schůzky k otvírání obálek,
            b) na účet obce Loučná nad Desnou, č.ú. 5820841/0100 , variabilní symbol - datum narození, popř. IČ zájemce, v termínu uvedeném v textu vyhlášeného záměru, přitom rozhodující je den připsání finanční částky na účet obce.
2.        Nebude-li v den otevírání obálek uvedená částka složena v hotovosti na pokladně nebo připsána na účet obce, nebude se dále k předložené nabídce přihlížet.
3.        Zájemci, který ve své nabídce uvedl nejvyšší kupní cenu (dále jen „vybraný zájemce“), bude zaplacená jistina započítána na úhradu kupní nebo nájemní ceny. Ostatním zájemcům bude zaplacená jistina vrácena nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy byla s vybraným zájemcem uzavřena kupní smlouva, týkající se převodu nebo pronájmu předmětné nemovitosti nebo smlouva o budoucí kupní nebo nájemní smlouvě ve stejné věci.
4.        Vybranému zájemci, který po otevření obálek odstoupil od svého záměru nabýt nebo pronajmout nemovitost, nebude zaplacená jistina vrácena a propadá ve prospěch obce.
5.        Ustanovení předchozího odstavce o propadnutí jistiny ve prospěch obce se při odstoupení dalších zájemců použije přiměřeně.
6.        Za odstoupení podle odstavce 4 se považuje jakékoliv záměrné jednání vybraného zájemce směřující k neuzavření kupní nebo nájemní smlouvy po schválení prodeje nebo pronájmu zastupitelstvem obce. Za odstoupení se dále považuje neuzavření kupní, nebo nájemní smlouvy vybraným zájemcem do 30 dnů od doručení písemné výzvy k podpisu smlouvy. 
 
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1.        Obec Loučná nad Desnou si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a tím neuzavřít smlouvu o převodu nemovitosti s žádným zájemcem, případně záměr zrušit.
2.        Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Loučná nad Desnou dne 17.7.2014, číslo usnesení 992. a nabývají účinnosti dnem 01.08.2014.
 
 
 
Jaroslav Sembdner                                                                       Bohumil Tkadlec
starosta obce                                                                           místostarosta obce
Loučná nad Desnou                                                                  Loučná nad Desnou
 
 
 
Na úřední desce
            - vyvěšeno dne:          21.7.2014
            - sňato dne:                  7.8.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OULO 888/2014       

Zveřejněno: 30. 9. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - Platné  >  2014 S1 Směrnice č. 1/2014 pro nakládání s pozemky

Zpět nahoru