Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 01:03)

-8.1 °C

Vlhkost

32.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 3.10.2012

Smlouvy  o půjčce na akci Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou II etapa

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 3.10.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:                9         
Omluveni:                                                                     2                                                         
Neomluveni:                           0                                                                                               
Ověřovatelé zápisu: p. Tkadlec Bohumil, p. Pavel Tříska    
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
           
Program veřejného zasedání:
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Stavba parkoviště před KD – úvěrové smlouvy
 5. Stavba VO park – smlouva na TDI
 6. Stavební akce rok 2013
 7. Most Rejhotice – smlouva o právu provést stavbu
 8. Rozpočtové změny
 9. Vyřazení pohledávek
 10. Přeložka silnice I/44 – varianty
 11. Obtokový kanál Rejhotice
 12. Projekt odkanalizování části RD
 13. Pronájem majetku
 14. Ostatní
 15. Na vědomí
 16. Náměty a podněty občanů obce
 17. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 3.10.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
670.    Smlouvu o půjčce č. 1/2012 ve výši 4 mil Kč s úrokem 6% a splatností do 28.2.2014 týkající se akce „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II.etapa“.
671.    Smlouvu o půjčce ve výši 7,5 mil Kč s úrokem 7% se splatností do 30. června 2013 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ týkající se akce „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II.etapa“.
672.    Provedení dosadby zeleně na realizované parkoviště před kulturním domem v počtu a skladbě dle projektu Ing. Petra Kubeši .
673.    Smlouvu č. 12151 o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby s názvem „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou - II. etapa , část komunikace   a zpevnění plochy„   mezi Obcí Loučná nad Desnou a koordinátorem BOZP Ecologikal Consulting a.s.
674.    Mandátní smlouvu č. 04/air/2012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a ing. Pavlem Hoškem týkající se TDI na stavbu „ Veřejné osvětlení zámeckého parku II.etapa „ .
675.    Přehled stavebních akcí pro rozpočet na rok 2013
a.      kanalizace Rejhotice
b.      parkoviště Rýznar
c.      chodník Rejhotice
d.      parkoviště KD ( dofinancování )
e.      odvodnění komunikace chat. oblast Kouty nad Desnou
f.        chodník vedle objektu bývalé družiny .
676.    Smlouva o právu provést stavbu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic týkající se stavby „ Zvýšení průtočné výšky mostu M1 u pily včetně opravy komunikace „.
677.    Rozpočtové změny dle seznamu.
678.    Vyřazení pohledávek dle seznamu .
679.    Variantu č. 7 přeložky I/44, která nejméně ovlivní zastavěné území obce .
680.    Nerealizace obtokového kanálu v místní části Rejhotice.
681.    Realizace projektu na odkanalizování r.d. č. 86,88,89,140 v místní části Rejhotice    p.Strnka a další .
682.    Prodej kalendáře obce v ceně 20,- Kč /kus.
683.    Pronájem části pozemku parcela KN 631/11 orná půda, celkem 3177 m², (pronajímaná část 600 m²) v katastrálním území Kociánov. Účel – zřízení pronajaté zahrádky žadatele.
Pronájem plochy pro zřízení zahrádky dle žádosti manželů R. a J. S., Loučná nad Desnou, 788 11 za cenu 2,- Kč/m2 a rok .
684. Budoucí zřízení věcného břemene pro NATUR ENERGO s.r.o., Olomouc (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene) umístění kabelového zemního vedení NN, a potrubního přivaděče k MVE, dotčený pozemek:
      - KN 443/4              v k.ú. Rejhotice
- dle žádosti NATUR ENERGO s.r.o., Olomouc.
685. Výsledek výběrového řízení na stavební akci „Veřejné osvětlení – Loučná n.D. – osvětlení zámeckého parku II. etapa“ a Smlouvu o dílo č. Z12061 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Elektroslužby Šumperk s.r.o., Zábřežská 462/2, 78701 Šumperk.
686. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 123/11 ze dne 11.10.2011 týkající se stavby chodníku v Rejhoticích .
687. Za účelem územního a stavebního řízení a následné výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová pro uložení odlehčovacího potrubí z řadu dešťové kanalizace budované pod chodníkem, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu České republiky, sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00, dotčené stavbou umístěním odlehčovací stoky dešťové kanalizace DN 400 vyústěné do toku Desná, dotčené pozemky:
            - ZE 222 (GP)            k.ú. Filipová
            - ZE 227 (GP)            k.ú. Filipová.
688. Za účelem územního a stavebního řízení a následné výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová pronajmout pozemky ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky, sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00, dotčené stavbou :
            - KN 229/2 trvalý travní porost – celá, k.ú. Filipová
            - ZE st. 76 (GP) část o výměře 30 m2, k.ú. Filipová
-         ZE 229 (GP) část o výměře 270 m2 , k.ú. Filipová.
 
 
689. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Stav stavebních prací
-         kanalizace Rejhotice
-    parkoviště kulturní dům
-    parkoviště zdravotní středisko
-            úprava pozemků , oplocení venkovní posilovny
-    obnova hrobky rodiny Kleinů.
2. Obnova povrchu komunikace I/44 v úseku od penzionu Gól k mostu vlak. nádraží Kouty nad Desnou   a poděkování ŘSD ČR za koordinaci akce ve vztahu k realizaci akce kanalizace Rejhotice .
3.   Podání žádosti o dotaci :
-         obnova dopravního hřiště u MŠ
-    obnova výsadeb starý hřbitov.
4. Projekční připravenost na podání žádosti o dotace
-    obnova výsadeb v areálu hrobky r. Kleinů
-    obnova zámeckého parku II. etapa
-      vestavěné kontejnery na třídění odpadu ve středu obce
-    chodník Rejhotice v úseku vlakového nádraží Rejhotice – penzion Zálesí
-         chodník vedle budovy bývalé školní družiny ( úsek od autobusové zastávky směr vlakové nádraží ).
5. IV. změna ÚPD obce - nevyhovující stanovisko krajského úřadu Ol.kraje.
6. Nabídku Desná a.s. na odkup majetku .
7. Nabídku Desná a.s. na provádění zimní údržby.
 
 
 
Starosta                                         Ing.Pavel Martínek                  .............................................
 
Ověřovatelé zápisu                        p.Bohumil Tkadlec                  .............................................
 
                                                      p. Pavel Tříska             .............................................
 
Zapisovatelka                                pí. Helena Tkadlecová            .............................................
 
 

Zveřejněno: 4. 10. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 3.10.2012

Zpět nahoru