Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 19:01)

2.7 °C

Vlhkost

38%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 29.8.2012

Smlouva č. 10048591, Zástavní smlouva  č. 10048591 - Z

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 29.8.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    11       
Omluveni:                                                            0                                                         
Neomluveni:   0                                                                       
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec , p. Pavel Tříska
Zapisovatel:                  pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Vodovod Kolonka
 5. Parkoviště kulturní dům - smlouva o dílo, prohlášení obce
 6. Odkanalizování kultur. domu – projekt
 7. Kanalizace Rejhotice
 8. Žádosti o dotace
 9. Dodatek č. 1 k úvěru KA1007979
 10. Komunikace chat. oblast
 11. JSDH – dotace Ol. kraj
 12. Karta   hosta - partnerství k projektu
 13. Oprava Tatry 815
 14. Úprava venkovní posilovny
 15. Likvidace chodníků
 16. Rozpočtové změny
 17. Prodej a pronájem pozemků
 18. Ostatní
 19. Na vědomí
 20. Náměty a podněty občanů obce
 21. Závěr, poděkování za účast
 
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8.2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
649. Přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 800 tis Kč s určením na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospod. infrastruktrury – rekonstrukce části vodovodu v místní části Rejhotice a Filipová.
650. Smlouvu mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se poskytnutí finančních prostředků s určením na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospod. infrastruktury.
651. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a LAZAM uničovská stavební s.r.o. týkající   se snížení ceny na akci „ Loučná nad Desnou - obnova vodovodního řadu Filipová, Rejhotice ( Kolonka ) – havárie „ .
652. Smlouva o dílo č. 113/12 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se „ Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou - II. etapa „.
653. Vyčlenit finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu „Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa“ ve výši 4 532 797,88 Kč.
654. Vyčlenit každoročně finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu „Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II.etapa“ ve výši 112 000 Kč.
655. Smlouva č. 10048591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Loučná nad Desnou týkající se podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí , Prioritní osa 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury   a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1. – Snížení znečištění vod na akci „ Loučná nad Desnou – Kanalizace splašková část III „ .
656. Zástavní smlouvu č. 10048591 – Z  mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Loučná nad Desnou týkající se poskytnutí půjčky ve výši 4755891,19 Kč ( s ročním úrokem 1,0 % ) a zástavy pozemku , stavební parcela č.st. 66 a stavby č.p. ( část obce – Kociánov ) umístěné na pozemku parc. č. st. 66.
657. Podání žádosti o finanční podporu prostřednictvím MAS Šumperský venkov na : 
-     obnovu dětského dopravního hřiště při MŠ
-         obnovu starého hřbitova Kociánov
-         obnova komunikace chat. oblast – odvodnění
-         vybavení kulturní místnosti has. Zbrojnice ( židle , stoly )
658. Dodatek č. 1 KA1205387 k úvěrové smlouvě investičního úvěru KA1007939 mezi Volksbank CZ, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou ze dne 3.11. 2010.
659. Investiční záměr Kouty nad Desnou chat. oblast II. etapa .
660. Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje s určením na pořízení rekonstrukcí , opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Ol. kraje.
661. Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Ol. krajem a Obcí Loučná nad Desnou s určením na pořízení přenosné zásahové techniky .
662. Smlouva o budoucí smlouvě o partnerství k projektu - Karta hosta Jeseníky.
663. Provedení gen. opravy motoru TATRY 815 ( zásah. Vůz JSDH ).
664. Provedení terénních úprav ,oplocení a dalších prací u ZŠ (venkovní posilovna ).
665. Rozpočtové změny dle seznamu
666. Prodej pozemku – část parcely KN 631/11, orná půda, výměra celkem 3177 m², (odprodávaná část dle zpracovaného geometrického plánu 393 m²) v katastrálním území Kociánov. Účel – odkoupení pronajaté zahrádky žadatele T. R. Loučná nad Desnou ; 788 11. Prodej za cenu – 50,-Kč/m2 .
667. Pronájem části pozemku parcela KN 631/11 orná půda, celkem 3177 m², (pronajímaná část 400 m²) v katastrálním území Kociánov. Účel – zřízení pronajaté zahrádky žadatele.
         Pronájem plochy pro zřízení zahrádky dle žádosti pana T.B. , Loučná nad Desnou; 788 11 za cenu 2,- Kč/m2 a rok (dle dříve schválené ceny).
668. Odstranění stavby – chodníku – dle žádosti společenství pro dům 76,77 Loučná nad Desnou – chodník za domy Loučná nad Desnou 76, 77, 78 na parcele 631/3 v k.ú. Kociánov, - demontáž a celkovou úpravu terénu do 15.11.2012 .
 
 
669. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Výsledek Dřevosochání 2012 – výdaje a příjmy
 2. Balneopark – jednání
 3. Notářský zápis z jednání valné hromady VHZ Šumperk , a.s.
 4. Tisy v zámeckém parku - žádost obce o pomoc
 5. Žádost o zařazení Komoditní burzy Profit
 6. Monitoring návštěvnosti – zatím pozastaveno
 7. Příspěvek na II. Ročník soutěže mladých rybářů
 8. Sdělení SFŽP ČR ve věci provozování kanalizace
 9. Nabídka tanečních kurzů
 10. Plnění rozpočtu za rok 2012 ( daňové příjmy - daň z nemovitosti )
 11. Kanalizace Filipová – neúspěšnost s žádostí o dotace
 12. Nákup stolů do kulturní místnosti has. zbrojnice
 13. Prověřit OZV – pořádek v obci ( pálení odpadu )
 14. Nabídka ze strany provozovatelů sport. areálu K3SPORT na společné focení občanů
 
 
 
Starosta obce                                                   Ing.Pavel Martínek                  .................................
 
Ověřovatelé zápisu                                      p.Bohumil Tkadlec                ..................................
 
                                                                        p.Pavel Tříska                          .................................
 
Zapisovatelka                                                   pí.Helena Tkadlecová             ................................
 

Zveřejněno: 29. 8. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 29.8.2012

Zpět nahoru