Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 08. 2019
a svátek má Radim

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(25. 8. 2019 02:47)

15.7 °C

Vlhkost

72.9%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 11.5.2012

Sloučení  ZŠ a MŠ,  Vystoupení Obce Loučná nad Desnou  ze společnosti VHZ ,a.s.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 11.5.2012 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    9         
Omluveni:                                                         2         
Neomluveni:                                                  0                     
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Pavel Tříska
Zapisovatel: pí. Jana Jelínková
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Protipovodňová ochrana – žádost na SFŽP
 5. Sloučení ZŠ a MŠ
 6. ZŠ – výjimka z počtu dětí
 7. Dostavba ZŠ – prodloužení termínu
 8. Informační letáky – zámecký park, obec
 9. Satelitní systém DPS
 10. Kanalizace Filipová- projekt ( změna termínu )
 11. TDI kanalizace Rejhotice – dodatek ke smlouvě
 12. Vystoupení Obce Loučná nad .Des. ze společnosti VHZ
 13. SDH – prapor
 14. Poskytnutí projektové dokumentace - Kostel Vřesová studánka
 15. Vlakové nádraží Loučná nad Des. – parkové úpravy
 16. Revokace usnesení č. 534
 17. Kronika obce za rok 2012
 18. Nákup pozemku – dřevosklad
 19. Úvěr od SFŽP ČR
 20. Prodej , pronájem majetku obce
 21. Ostatní
 22. Na vědomí
 23. Ukládá
 24. Podněty a náměty občanů obce
 25. Závěr, poděkování za účast
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
583. Podání žádosti na SFŽP ČR ( MŽP ČR ) prostřednictvím Svazku obcí údolí Desné na akci s názvem „ Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné „ a prohlášení, že má vlastní podíl v rámci rozpočtu ve výši 350 tis Kč a dále finanční prostředky na provoz systému v rámci rozpočtu obce násled. let.
584. Sloučení příspěvkové organizace : Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk , IČO 60341661, sídlo Loučná nad Desnou 58, a Mateřské školy Loučná nad Desnou, příspěvková organizace IČO 70974659, sídlo Loučná nad Desnou 70 s účinností od 1.1.2013 , nástupnická organizace Základní škola Loučná nad Desnou, okres Šumperk, veškerá práva a závazky přecházejí na přejímací organizaci v plném rozsahu .
585. Změnu názvu právnické osoby na Základní škola a mateřská škola Loučná nad Desnou , příspěvková organizace s účinností od 1.3.2013.
586. Dodatek č.5 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk.
587. Výjimku z počtu žáků na Základní škole Loučná nad Desnou , okres Šumperk pro školní rok 2012 – 2013 dle žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Věry Turkové ze dne 17. 4. 2012na 117 žáků , tj. 36 žáků pod stanovený limit 153 žáků.
588. Závazek uhradit zvýšené výdaje , a to nad výši stanovenou krajským normativem na vzdělávací činnost základní školy na 36 žáků pro školní rok 2012 – 2013.
589. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a JOKOV spol. s r.o. týkající se prodloužení termínu dostavby základní školy.
590. Realizaci informačního letáku „ Zámecký park „ v počtu 3000 ks a ceně do 20 tis Kč a informačního letáku „ Obec Loučná nad Desnou „ v počtu 3000 ks a ceně do 25 tis Kč.
591. Realizaci satelitního příjmu TV v DPS v ceně do 25 tis Kč.
592. Dodatek č. 3 k SOD č. 11/2011 zak. č, 13942 týkající se kanalizace Filipová - projekt, prodloužení termínu .
593. Dodatek č. 2 ke smlouvě z 26.8.2010 kanalizace splašková č.III týkající se TDI – kanalizace Rejhotice ( prodloužení činnosti TDI ).
594. Vystoupení Obce Loučná nad Desnou ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s. a žádost o vydání majetku obce od této společnosti ( vodovodní řad v Obci Loučná nad Desnou včetně vodojemu ).
595. Příspěvek SDH Loučná nad Desnou na pořízení slavnostního praporu ve výši do 50% ceny , zbývajících 50% kryto v rámci dotačního programu obce SDH, u příležitosti 125 let založení sboru dobrovolných hasičů.
596. Poskytnutí projektové dokumentace na stavbu kostela na Vřesové studánce případnému zájemci o realizaci této stavby .
597. Realizace studie na úpravy plochy nad vlakovým nádražím Loučná nad Desnou sestávající z :     -    parkové úpravy
-         chodníku
-         parkoviště pro cca 10 automobilů
598. Revokaci usnesení zastupitelstva obce č. 534 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.2.2012 u úpravy podmínek , kdy v bodu 3 se lhůta prodlužuje na 120 dní ze 60 dní z důvodu časové prodlevy zpracování zaměření pozemku KN 763/1.
599. Text kroniky obce za rok 2012 a odměnu kronikáři ve výši 10 tis Kč.
600. Kupní smlouvu mezi Desná a.s. se sídlem Maršíkovská 563, 788 11 Velké Losiny a Obcí Loučná nad Desnou týkající se koupě st.p.č. 120 zast. plocha a nádvoří o výměře 146 m² a pozemku p.č. 655/1 ostatní plocha o výměře 2448 m²v kú Kociánov v ceně 1500 tis Kč splatné ve dvou splátkách ( pozemek bývalého dřevoskladu u rybníka Kocián včetně vjezdu do garáží ).
601. Záměr vzetí si úvěru ve výši 4,7 mil Kč s úrokem 1% a splatností 10 let od Státního fondu životního prostředí ČR s určením na úhradu 50% vlastního podílu k poskytnuté dotaci na akci“ Loučná nad Desnou - kanalizace splašková III „ se zástavou majetku obce v podobě víceúčelové budovy hasič. zbrojnice Loučná nad Desnou 91, st.p. 66 kú Kociánov a další úkony související   s tímto záměrem ( znal. odhad obce ).
602. Přijetí dotace z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji ve výši 2 000 000,- Kč na stavbu Loučná nad Desnou - kanalizace splašková – část III .
603. Pronájem pozemku (převedení smlouvy po zemřelém manželovi) – parcela KN 159/2, v katastrálním území Kociánov, trvalý travní porost, výměra celkem 565 m2, pronajímaná část 100 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro nájemce Š. Z. Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001 .
604. Pronájem pozemku (převedení nájemní smlouvy po převodu pozemku od PFČR do vlastnictví obce) – parcela KN 631/11, v katastrálním území Kociánov, orná půda, výměra celkem 3177m2, pronajímaná část 500 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro společné nájemce M. M. Loučná nad Desnou, a D. K., Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001 .
605. Pronájem pozemku (převedení nájemní smlouvy po převodu pozemku od PFČR do vlastnictví obce) – parcela KN 631/11, v katastrálním území Kociánov, orná půda, výměra celkem 3177m2, pronajímaná část 500 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro nájemce A. I. a M., Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001 .
606. Pronájem pozemku (převedení nájemní smlouvy po převodu pozemku od PFČR do vlastnictví obce) – parcela KN 631/11, v katastrálním území Kociánov, orná půda, výměra celkem 3177m2, pronajímaná část 400 m2 , k provozování zahrádkářské činnosti, pro nájemce R. S. a B., Loučná nad Desnou, za nájemné 1 Kč/m2 dle usnesení 554. ze 7.5.2001 .
607. Zřízení věcného břemene na pozemcích č.p. 657, 756, 874 k.ú. Kociánov smlouvou o zřízení věcného břemene – vymezení plochy pro zřízení venkovního posezení – v rozsahu 10 x 15 m
      Dotčený pozemek:
- KN 657, 756, 874             v k.ú. Kociánov
      Rozsah dotčení jednotlivých pozemků bude určen geometrickým plánem.
      Břemeno se zřizuje – bezúplatně ve prospěch vlastníka objektu č.p. 84 Loučná nad Desnou. Náklady na zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy a její vklad do katastru nemovitostí nese povinný z věcného břemene.
608. Revokace bodu usnesení č. 567 z veřejného zasedání ze dne 2.4.2012: oprava tiskové chyby v textu z „náklady zápisu hradí nabyvatel práva“ na : „náklady zápisu hradí povinný z věcného břemene“. Správné znění textu bodu:
Zřízení věcného břemene pro vlastníka budovy č.p. 84 na parcele st. 346 a parcely st. 346 v k.ú.Kociánov smlouvou o zřízení věcného břemene – k přístupu k budově č.p. 84 a pozemku p.č. st. 346 to je právo vstupu, vjezdu na pozemek, parkování na vyhrazených plochách, výjezdu z pozemku pro vlastníka nemovitosti, členů jeho domácnosti, jeho zaměstnanců, osobních a nákladních automobilů návštěvníků a zásobování + zahrádka
                        dotčený pozemek:    - KN 657       v k.ú. Kociánov
Právo věcného břemene bude do KN zaznamenáno na základě smlouvy s vlastníkem    jako bezplatné, náklady zápisu hradí povinný z věcného břemene .
609. Pronájem pozemků - Obec Loučná nad Desnou nájemce, pronajímatel PhDr. Faltejsková Irena a Valášek Vlastislav, pozemky KN 90/3, 1481/1, 1482/1, 1486/1, 1488, 1489, 1490/3, 1490/4, 1490/5, 1490/6, 1490/7, PZE 99/101 k.ú. Rejhotice, pronajímaná plocha celkem 23 314 m2 , nájemné 4,5 Kč/m2, celkem 104 913 Kč ročně, pronájem do roku 2022.
610. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje        z programu Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou na restaurování Hrobky rodiny Kleinů. 
611. Pověření pana starosty Ing. Pavla Martínka k podpisu smlouvy o   poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji na restaurování hrobky rodiny Kleinů.
612. Cenu za pronájem kulturního domu na konání akcí nekomerčního charakteru - svátky , křtiny , oslavy živ. Jubileí a další na 5.000,- Kč/den z původních 2000,- Kč /den s platností od 1. nově objednané svatby - případně další výše uvedené akce .
613. Smlouvu   č. E800/2012   o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Obec Nový Malín , Obec Loučná nad Desnou a Osigeno s.r.o., Smlouvu   č. E801/2012   o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Obec Nový Malín , Kociánov s.r.o .a Osigeno s.r.o, Smlouvu   č. E802/2012   o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Obec Nový Malín , Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk , příspěvková organizace a Osigeno s.r.o., Smlouvu   č. E803/2012   o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Obec Nový Malín , Mateřská škola Loučná nad Desnou ,příspěvková organizace a Osigeno s.r.o., Mandátní smlouvu   č. MAS-ŠPK-E008/2012   Obec Loučná nad Desnou a Osigeno s.r.o . Předmětem smluv je výběrové řízení na dodávku el. energie.
 
614. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
 1. Vystoupení hostů ve věci Národního parku Jeseníky
 2. Schválení dotace na :
-         úhradu 50% vlastního podílu obce na kanalizaci Rejhotice ve výši 2 mil Kč
-         parkoviště nad zdravotním střediskem 0,5 mil Kč
-         parkoviště před kulturním domem ( hodnota zatím neupřesněna )
-         tvorba územně plánovací dok. Obce 0,2 mil Kč
-         arboretum zám. park – 10 tis Kč
 1. Stavební práce jaro 2012
-         realizace nové kanceláře v budově OÚ
-         kanalizace Rejhotice
-         dostavba ZŠ – učebny informatiky   a cizích jazyků
-         kácení dřevin zámecký park , výsadba
-         umístění čarodějnice – areál rybníka Kocián
-         oprava dláždění hřbitova Rejhotice
-         informační cedule, pítko a držák konví hřbitov Rejhotice
 1. Studii Balneopark Loučná nad Desnou - „ Od pramene k moři „
 2. Kulturní dům – využití
 3. Kontrola dotačních akcí ze strany FÚ Olomouc – bez závad
 4. Žádost Moravské národní obce o.s. ve věci vyvěšování moravské vlajky s tím, že platí dřívější usnesení ZO
 5. Informace o plánovaném výpadku služeb poskytovaných společností Telefonika Czech Republic , a.s.
 6. Zápis č. 2/2012 a usnesení č. 2/2012 z jednání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné
 7. Přehled získaných dotací od roku 2000 doposud ( pro potřeby soutěže Vesnice roku )
 8. Nabídka na projekt pro stav. povolení pozemek p.č.18 kú Kociánov)
 9. Pozvánku na řádnou valnou hromadu Vodohospodářských zařízení Šumperk , a.s
 10. Žádost p. Jiřího Hamáčka ve věci místního toku
 11. Žádost zastupitelů obce na revokaci bodu usnesení č.529,530 týkající se prodeje parcely firmě KSS Seidl , s.r.o.
 12. Možnost realizace otevřeného ohniště v blízkosti rybníka Kocián
 13. Žádost ředitelky Základní škola Loučná nad Desnou okr. Šumperk o povolení výjimky z počtu žáků
 14. Inspekční zprávu čj. ČŠIM-164/12-M a Protokol čj. ČŠIM-256/12-M týkající se Základní školy Loučná nad Desnou , okr. Šumperk
 15. Záměr realizovat stavební parcely v místní části Filipová
        nízká cena
        blokace předkupním právem obce
        lhůta výstavby atd.
 1. Jednání o obnově VO – příprava na dotaci
 2. Předpokládané úspory za energie ( plyn , elektřina ) dosažené společným výběrovým řízením dodavatele prostřednictvím MAS Šumperský venkov
 3. Plnění rozpočtu obce - příjmy do konce dubna 2012
 
615. Zastupitelstvo obce ukládá :
 1. Starostovi obce
-         Jednat s firmou KSS Seidl s.r.o. a rod. L. ve věci prodeje pozemku ve věci nalezení oboustranné shody bez negativních dopadů na obec ( snížení ceny – poškození obce )
-         Předání žádosti p. J. H. majetkově příslušnému správci toku a realizovat k této věci odpovídající jednání
 1. Místostarostovi obce, zastupiteli p. M .Kovaříkovi
        nalézt vhodnou lokalitu pro umístění veřejného ohniště v blízkosti rybníka Kocián a návrh předložit zastupitelstvu obce
 
 
 
starosta                              Ing.Pavel Martínek                  ............................................   
 
ověřovatelé zápisu             p.Bohumil Tkadlec                  .............................................
 
                                          p. Pavel Tříska             ..............................................
 
zapisovatelka                    pí. Jana Jelínková                      .............................................              

Zveřejněno: 14. 5. 2012

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 11.5.2012

Zpět nahoru