Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 13:33)

5.7 °C

Vlhkost

47.6%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 13.6.2005

Obnova NN, veřejného osvětlení a rozhlasu, fin. dar města Lindenu, prodej pozemků

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 13.6.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 10
omluveni : 1
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu : p. Josef Strnka, p. Jindřich Opršál
zapisovatel : pí. Helena. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Zasněžování lyž. vleku
Projekt na kapli na Vřesové studánce
Obnova NN , veřejného osvětlení a rozhlasu
Has. zbrojnice
Ubytování sportovců – středoškolský pětiboj
Finanční odměna pí. Menšíkové
Fin. dar. občan. sdružení Rodiče dětem
Rozpočtový výhled – 2015
Kulturní léto
Finanční dar města Lindenu
Umístění do DPS – žádost pí. Žihové
I. změna ÚPD obce – živ. prostředí
Prodej pozemků
Ostatní
Na vědomí
Podněty a náměty občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivý bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 13.6.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje :

447. Smlouvu č. 01/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a p. Ivanem Vrzgulou , týkající se technického zasněžování lyž. vleku
448. Smlouvu o dílo č. 02/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Václavem Jurgou , týkající se projektu na kapli na Vřesové studánce
449. Smlouvu o dílo č. 9/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. , týkající se výměny světel v panelovém sídlišti. ( I. etapa )
450. Smlouvu o dílo č. 25011/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. , týkající se projektu obnovy veř. osvětlení v obci
451. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Vítem Janků na stavbu hasič. zbrojnice.
452. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským na stavbu hasič. zbrojnice
453. Ubytování sportovců v turistické ubytovně domeček zdarma jako sponzorský dar v rámci konání akce „ Středoškolský pětiboj aneb adrenalin trochu jinak „ dle žádosti p. Martina Kociána
454. Finanční odměnu pí. Menšíkové Marii bytem Filipová 9, Loučná nad Desnou ve výši 1.500,- Kč za zpracování daň. přiznání společnosti – zkráceně Moravia
455. Finanční dar Občanskému sdružení Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou ve výši 5 tis. Kč na Den dětí
456. Rozpočtový výhled – plán akcí do roku 2015
457. Realizaci kulturního léta , tj. financování kulturních akcí v zařízení penzionu Oáza ve výši 30 tis Kč a Petr Strnad , Kociánov 70, ( Penzion Gól) ve výši 32 tis Kč a Hostinci u Tygra ve výši 32,5 tis Kč
458. Přijetí finančního daru ve výši 1.000 Eur od partnerského města Linden a současně poděkování za tuto nezbytnou finanční podporu bez níž by nebylo možné obdržet finanční podporu od Česko – německého fondu budoucnosti
459.Umístění pí. Žihové v DPS obce Loučná nad Desnou čímž ruší své dřívější zamítavé stanovisko
460. Smlouvu o dílo č. 2005-05-24 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Alešem Calábkem , Tř. Kosmonautů 8, Olomouc ve věci 1. změny ÚP Obce Loučná nad Desnou
461. Realizaci přístupové cesty k pozemku č. 70/1 v kú Kociánov a ukládá starostovi obce projednat další náležitosti - rozměry pozemků k cestě atd
462. Rozpočtové změny dle seznamu
463. Pokácení buku na parcele č. 665 ( naproti ryb. bašty ) a úpravu skupiny lip u hřiště TJ Spartak v souladu s odborným posudkem Ing. Kubeši na podzim roku 2005
464. Finanční příspěvek na konání závodu horských kol v Koutech nad Desnou ve výši 2000,- Kč dle žádosti Ing. J. Podzimka TC Sport Desná
465. Předání pozemku parcela č. 1656/83, výměra 126 m², vodní plocha v kú Rejhotice dle žádosti Povodí Moravy s.p. Brno
466. Předání pozemků parcela č. (ZE) PK1514/1, výměra 2297 m² pod silnicí I/44 a (ZE) PK1514/3 výměra 3651 m² , pod silnicí I/44 v kú Rejhotice dle žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha , správa Olomouc
467. Prodej pozemku p.č. (ZE) EN86/102, o výměře 256 m² ostatní plocha, v kú Kouty nad Des. panu Zdeňku Novákovi , bytem Temenická 11, Šumperk dle dříve schválených podmínek
468.Prodej pozemku p.č. 508/1, o výměře 350 m², ostatní plocha , v kú Kouty nad Des. panu Ing. Ivo Švédovi , bytem Šumavská 41, Šumperk dle dříve schválených podmínek
469.Prodej pozemku p.č. 146/7, o výměře 109 m², ostatní plocha – ostatní komunikace a 1601/1 část výměry 3657 m² ( část ohraničenou komunikací ) , trvalý travní porost, v kú Kociánov manželů Opršálovým , bytem Loučná nad Desnou 74, dle dříve schválených podmínek
470. Rozdělení pozemku p.č.160/1 v kú Kociánov
471. Prodej pozemku p.č. st. 262 o výměře 1348 m² ( podíl 3177/10000), zastavěná plocha a nádvoří, majetkové vypořádání k bytům č.p. 78 v kú Rejhotice tj. majitelům domu č.p. 78 dle dříve schválených podmínek
472. Pronájem pozemku p.č. 1689, o výměře 1034 m² ( pronajímaná část 150 m²), orná půda, v kú Rejhotice dle žádosti manželů Zdeňka a Libuše Kubíčkových z Loučné nad Desnou v dříve schválených cenových podmínkách za pronájem pozemku a schvaluje výstavbu zahradní pergoly na dobu pronájmu na pronajaté části parcely 1689
473. Odprodej cihel z odběrných míst v chatové oblasti v Koutech nad Desnou p. Švábovi v ceně 5,- Kč/ cihla s tím, že provede úklid po těchto stavbách


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

474.Realizaci obnovy NN a veřejného osvětlení v obci vrchním vedením ale pouze v souladu se stavebním zákonem , tj. zemním vedením., tzn. že tímto neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou a Severomoravskou energetikou , a.s. neboť tato je tímto bezpředmětná
475. Dar 1 ks stromu p. Havlíčkovi veteran muzeum
476. Prodej pozemku p.č. (ZE) PK 608, část z výměry 4449 m², ostatní plocha – ostatní komunikace , v kú Filipová dle žádosti paní Barbory Hauškové z Loučné nad Desnou z důvodu zajištění přístupu k pozemkům ostatních vlastníků

477. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Provedenou opravu hlavního svodu vody k rezervoáru nad rybníkem Kocián
Předání čestného občanství p. Alfrédu Brendelovi v Praze
Odpovědˇ p. Havlíčka s tím, že trvá na svém původním dopise s tím, že ukládá starostovi obce realizovat veškeré kroky k zamezení dopravy neodpovídající stavu místní komunikace 13 c – Rejhotice
Výsledek hospodaření Kociánov s.r.o. za I. čtvrtletí
Mezinárodní turnaj seniorů v kopané – Linden – vítězství mužstva Loučná nad Desnou
Dopis pí. Marie Skopalové ve věci stavby kaple na Vřesové studánce
Stížnost p. Jaroslava Sembdnera a ukládá starostovi obce věc dle možností obce řešit
Podání reklamací na realizovanou stavbu chodníků na firmu Horstav Olomouc s.r.o.
Neschválení žádosti obce na stavbu hřiště s umělým povrchem
Zprávu o prozkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2004 a hospodaření SOÚD – hodnocení plnění rozpočtu za rok 2004
Námět k řešení dopravní situace
Pozvání na poutˇ veřejných činitelů , konanou dne 19.6.2005 na sv.Kopečku
Výsledek dětského dne a karnevalu, poděkování obci ze strany SDH za sponzorský dar – úhradu hudby
Obdrželi jsme zprávu o schválení finanční podpory – název akce : Loučná nad Desnou – Brána Jeseníků Tvorba propag. a info. materiálů ( náklady celkem 1,990.053,- Kč vlastní zdroje 199.005,- Kčstarosta obce Ing. Pavel Martínek …………………………………………………..

ověřovatelé zápisu Josef Strnka …………………………………………………..

Jindřich Opršál …………………………………………………..

zapsala : Helena Tkadlecová …………………………………………………..

Zveřejněno: 14. 6. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 13.6.2005

Zpět nahoru