Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 14:13)

5.4 °C

Vlhkost

49.3%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 2.5.2005

INTERREG IIIA, Kříž Rejhotice, Územní plán obce - I. změna

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 2.5.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčastněných zastupitelů : 9
omluveni :2
ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
zapisovatel : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :


Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Výsadby a údržba stromů
Výstavba tělocvičny
Žádost o dotaci – INTERREG IIIA
Veřejný rozhlas
Siréna Rejhotice
Zámecká kaple + kříž – žádosti o dotace
Vodní kolo
Svátky města Sosnicowice
Dopravní značka pro invalidy
Kronika obce
Komunikace 13 c Rejhotice – přístup do firmy
Kříž Rejhotice – obnova
Žádost INTERREG IIIA , překlenovací úvěr
Rozpočtové změny
Územní plán obce I.změna
Dohody o výpůjčce
Nákup sněh. frézy + mulčovače
Ostatní
Na vědomí
Vřesová studánka – projekt
Podněty a připomínky občanů
Poděkování za účast, závěr veřej. zasedání

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou

Zastupitelstvo obce schvaluje :

419. Provedení výsadeb stromů na ploše bývalé skládky a to podél komunikace a
schvaluje podání žádosti o dotaci na tuto akci
420. Mandátní smlouvu č.01-2005/TDI mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Hoškem
na provádění technického dozoru na stavbu tělocvičny při ZŠ Loučná nad Desnou
421.Smlouvu o poradenství mezi Obcí Loučná nad Desnou a Cross Czech a.s. na poradenské služby a projekt ( žádost o dotaci ) na INTERREG IIIA a zastupování obcí Rapotín a Bělá pod Pradědem při žádosti o projekt, tzn. podání žádosti a přípravu na tyto akce
422.Výběrové řízení na realizaci rozhlasového a varovného systému Obce Loučná nad Desnou, smlouva o dílo č. 116/2/2005 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavel Kuběja – EMPEMONT a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto zařízení
423. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 11/04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a AG Ateliér s.r.o. na zajištění autorského dozoru na akci Rekonstrukce a přístavba areálu Základní školy Loučná nad Desnou , - tělocvična
424. Výsledek výběrového řízení na dodavatele sirény Rejhotice , smlouvu č. 752/05 –D mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Haricom , spol. s.r.o. a převod sirény zdarma na IZS ( HZS Ol. kraje )
425. Žádost o dotaci na Ol. kraj za účelem obnovy zámecké kaple a dále na obnovu jednoho z křížů dle výběru starostou obce
426.Změnu bodu č. usnesení 491 z veř. zasedání ze dne 31.3.2005 a schvaluje realizaci vodního kola na rybník Kocián tesařskou firmou Juráň dle předložené cenové nabídky
427. Účast 4 zastupitelů obce + řidiče na svátcích města Sosnicowice ve dnech 21.- 22.5.2005
428.Umístění dopravní značky - stání pro invalidy u panel. sídliště dle žádosti p. Ladislava Doseděla
429.Navýšení finančního dokrytí z původně schválené částky 55 tis Kč na 110 tis Kč dle žádosti ředitelky mateřské školy
430. Text kroniky napsané za rok 2004
431. Změnu nájemní smlouvy na byt č.2/79 Loučná n. Des. z p. Romana Richtera na pí. Ditu Dostálkovou dat. nar.25.8.1970, adresa Loučná nad Desnou 79
432. Provedení tisové výsadby mezi pomníky na hřbitově v Rejhoticích po stávajícím výřezu tují( faxus bacata fastiqiata, faxus média atd . )
433.Text dopisu p. Karlu Havlíčkovi , jeho okamžité odeslání a řešení situace jak je uvedeno
434. Výběrové řízení na restaurování kříže v Rejhoticích a smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Archkaso spol. s.r.o.
435.Podání žádosti o finanční podporu(dotaci ) v programu INTERREG IIIA – Posílení Hasičské infrastruktury na ochranu životního prostředí a pro Prevenci záplav v regionu ( POHIB) současně i za obce Rapotín a Bělou pod Pradědem a zavazuje se uhradit náklady související se spoluúčastí na realizaci projektu ve výši 3 mil Kč překlenovací úvěr na úhradu projektu ( nákupu aut ) od Volksbank CZ , a.s. ve výši 12 mil Kč
436. Rozpočtové změny dle seznamu II.změna rozpočtu z 2.5.2005
437. Návrh zadání I. změny územního plánu Obce Loučná nad Desnou
438. Dohody o budoucí smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Rapotín a Obcí Bělá pod Pradědem v rámci INTERREG IIIA
439. Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Rapotín a Obcí Bělá pod Pradědem v rámci INTERREG IIIA
440. Nákup sněhové frézy + mulčovače od firmy Macháček , s.r.o. prostřednictvím leasingu od S Morava Leasing, a.s.
441.Nákup pozemků p.č. 31/1, p.č. 28, p.č. 40, p.č.50, p.č. 49/1, p.č. 548/3, a část parcely č. 33(cca 0,040 ha ) od Pozemkového fondu ČR dle žádosti paní a pana Miluše a Jiřího Růžičkových
442.Opravu kříže v Annenských horách na parcele č.( 548/2) kú Kouty nad Desnou, který je majetkem obce a žádat o dotaci na opravu této památky místního významu
443. Odkoupení parcely č.159 v kú Rejhotice za účelem realizace stavebního dvora ( sklad stavebního materiálu, posyp. hmot apod. )
444. Příspěvek do 8 tis na pořádání hudební produkce v rámci dětského dne
445.Smlouvu o dílo č.14/05 EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s – propagační materiál o obci


446.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Audit výpočetní a kancelářské techniky Obce Loučná nad Desnou
Neschválení poskytnutí dotace MK ČR na obnovu nemovité kulturní památky zámecké kaple
Stav na účtu cenných papírů – stav odpovídá podepsaným smlouvám na odprodej cenných papírů
Žádost Sdružení cestovního ruchu Jeseníky k vyjádření se k lyžařským běžeckým trasám
Pátek 23.9.2005 – neděle 25.9.2005 sraz zdravotně postižených turistů Olomouckého kraje v Loučné nad Desnou
Protokol ČŠI – Mateřská škola Loučná nad Desnou
Přehled podaných žádostí o dotace na rok 2005
Přehled podaných žádostí o dotace na rok 2006 včetně připravovaných
Seznam akcí realizovaných v roce 2005 s přehledem plnění
Přehled plánovaných příjmů a jejich plnění ke krytí akcí na rok 2005
Sdělení na Lesy ČR , týkající se zprůjezdnění obory
Stav ve věci vymáhání placení poplatků za odpady
Šetření ČSÚ – sdělení o jeho provádění
Ceník poskytovaných služeb v DPS č. 142 z roku 2004 na rok 2005
Zák. č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák č. 120/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů , týkající se dalších platů a odměn .
Zaměstnaní mimo stálý prac. poměr- výkon obecně prospěšných prací 1 odsouzený ( práce zdarma ) , 2 nezaměstnaní a 2 důchodci
Očkování psů proti vzteklině
starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………

ověřovatelé zápisu : p. Bohumil Tkadlec ……………………………

p. Jindřich Opršál ……………………………

zapsala : pí. Helena Tkadlecová ……………………………

Zveřejněno: 2. 5. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 2.5.2005

Zpět nahoru