Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 13:43)

6 °C

Vlhkost

47.6%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 31.3.2005

Obnova kašny, žádosti o dotace, noční hasičská soutěž, veřejný rozhlas

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU , KONANÉHO DNE 31.3.2005 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU .

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 9
omluveni : 1
neomluveni : 1
ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec Bohumil, p. Opršál Jindřich
zapisovatel : pí. Tkadlecová Helena

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Obnova kašny – pomníku padlým v I. sv. válce
Hasičská zbrojnice
Žádosti o dotace
Propagační materiál o obci
Smlouva o knihovnických službách
Nákup výpočetní techniky
Kniha o historii obce
Udělení čestného občanství
Noční hasičská soutěž, program
Pronájem nemovitostí
Nákup nemovitostí
Služby – výjezd JSDH
Veřejný rozhlas
Rozpočtové změny
Ostatní
Na vědomí
Podněty občanů, zastupitelů obce
Poděkování za účast, závěr veř. zasedání

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.3.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje

481. Podání žádosti o finanční podporu na opravu pomníku padlým v I. sv. válce na Fond Česko – Německé budoucnosti s tím, že kromě opravy kamenických děl se žádá i na obnovu přívodu vody
482. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Pavok s.r.o. na obnovu přívodu vody k pomníku padlým v I. sv.v.
483. Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice a dovybavení JSDH o automobil T 815- CAS 32
484. Podání žádosti o dotaci na realizaci propagačního materiálu o obci zahrnující veškeré aktivity na území obce včetně propagačních materiálů na soukromé subjekty
485. Dodatek č.4 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny k smlouvě o poskytování knihovnických , informačních a metodických služeb Střediskové knihovny Velké Losiny Místní knihovně v Loučné nad Desnou
486. Nákup nového počítače včetně dalšího vybavení v ceně do 40 tis Kč
487. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Ivanem Kyselým na částku 2804 600,- Kč v rámci ukončení, resp. úhrady nákladů na Likvidaci skládky TKO Loučná nad Des.
488. Provedení křtu knihy o Historii obce Loučná nad Desnou a rámci něhož bude proveden společenský raut v zasedací místnosti obecního úřadu a dále slavnostní večeře u příležitosti této významné události s tím, že k pozvání hostů je zplnomocněn starosta obce
489. Udělení čestného občanství p. Alfrédovi Brendelovi za jeho dosavadní celoživotní dílo a reprezentaci své rodné obce svojí osobou po světě a schvaluje doporučení spojit akci křtu knihy s udělením občanství
490. Realizaci noční hasičské soutěže , úhradu ubytování ,pobytu a dalšího programu pro polskou a rakouskou delegaci
491. Realizaci vodního kola firmou Lidˇák – Kaláb
492. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Petrem Richterem na údržbu budovy Ubytovna Domeček
493. Odměny členům komisí a výborů za 1. kv. 2005 ve výši 500,- Kč
494. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2004 s výhradou a schvaluje následující nápravná opatření :
- provádění průběžného schvalování rozpočtových změn a jejich řádné následné zaúčtování ,
což bude doloženo při 1. kontrolním přezkoumání hospodaření obce
- pozastavení vyplacení odměny zastupitelům obce u nichž došlo k přeplatku
495. Doplnění , resp. změnu textu schválení rozpočtu obce na rok 2005 ve znění :
Schvaluje rozpočet jako schodkový ve výši příjmů 21 252 tis Kč, ve výši výdajů 23 352 tis Kč a ve výši financování 2100 tis Kč.
496. Závěrečný účet obce a hospodaření obce za rok 2004
v příjmech : 49 285 016,21 Kč
ve výdajích : 43 877 265,57 Kč
v přijatých dotacích : 29 129 978,- Kč
financování 5 407 750,64 Kč
497. Vypovězení zprostředkovatelské smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Petr Dlabaja , Masarykova 11 , Olomouc, týkající se prodeje has. zbrojnice v Koutech nad Desnou z důvodu koncepce záměru s touto budovou ( garážování has. techniky )
498. Souhlasné prohlášení Obce Loučná nad Desnou a Lesy ČR s.p. Hradec Králové, týkající se převodů lesních pozemků na obec Loučná nad Desnou.
499. Pronájem pozemku p.č. 10(část ) o výměře 1098 m² pronajímaná plocha 50m² p. Františku Badalovi, bytem Kociánov 20, Loučná nad Desnou dle dříve schválených podmínek
500. Pronájem pozemku p.č.610/1 části o výměře cca 100m² kú Filipová panu Ing. M. Bártkovi, bytem Kašparova 27, Olomouc dle dříve schválených podmínek
501. Žádost o odkoupení pozemků od Lesy ČR, s.p.
parcelní číslo 87 výměra 839m² kú Přemyslov
-„- 137 -„- 1962 m² -„-
-„- 161/2 -„- 568 m² -„-
-„- 100/2 -„- 918m² -„-
-„- 88/2 -„- 727 m² -„-
v rámci snahy revitalizovat tuto dříve stavebně zlikvidovanou obec.
502. V případě výjezdu JSDH v rámci poskytovaných služeb cenu 1.000,- Kč za výjezd a dále cenu 500,- Kč za každou započatou hodinu
503. Žádost o finanční podporu – dotaci na realizaci dálkového veřejného rozhlasu.
504. Realizaci bezdrátového rozhlasu a výběr dodavatele na tuto akci
505. Rozpočtové změny dle seznamu
506. Realizaci zaměření stavu komunikace 217/2 v kú Rejhotice v terénu na základě písemného sdělení rodiny Majkusovy.
507. Doplnění č. usnesení 472ze dne 21.2.2005 o text s určením času : od 1.3.2005
508. Smlouvu o dílo č.103/05 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. na rekonstrukci a dostavbu školského zařízení - Loučná nad Desnou ( rok 2005 )
509. Závěrečný účet MŠ Loučná nad Desnou za rok 2004 a převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 93. 460,35 Kč do rezervního fondu MŠ
410. Závěrečný účet ZŠ Loučná nad Desnou a převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 58. 469,55 Kč do rezervního fondu ZŠ
411. Úhradu platových nákladů v Mateřské škole Loučná nad Desnou ve výši 55 tis Kč tak, aby mohly být zachovány celé pracovní úvazky – dle žádosti pí. ředitelky I. Sporkové ze dne 30.3.2005
412. Příspěvek na úhradu režijních nákladů na obědy zaměstnancům mateřské školy a základní školy do výše 50% ceny oběda s účinností od 1.4.2005
413. Souhlas s rozdělením parcely č.202/1 v kú Kouty nad Desnou dle žádosti manželů Windových , Kouty nad Desnou 36
414. Provádění stavebního dozoru na výstavbě chodníků p.Snášelem Jiřím formou odměny za vykonanou práci v ceně do 25 tis Kč ( 12.500,- Kč měsíčně )
415. Odkoupení parcely č.329 v kú Rejhotice od Pozemk. fondu ČR dl ežádosti p. Františka Vaňatky a p. Milana Jurečky ze dne 1.3.2005
416. Úpravu porostů na hřbitově dle úvahy starosty obce ve spolupráci s p. Hanákem

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
417. Pronájem dřevěné garáže vedle budovy zdravotního střediska z důvodu nemožnosti skladování materiálu

418.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Sdělení Ministerstva financí ČR – ukončení závěrečného vyhodnocení Základní školy Loučná nad Desnou – Rekonstrukce a dostavba
Rozpočet Svazku obcí údolí Desné – výdaje a příjmy na rok 2005
Zápis z řádné valné hromady společnosti SKI CENTRUM DESNÁ s.r.o.
Přerušení dodávky elektřiny dle sdělení SME, a.s. Ostrava
Výměnu současných mobilních souprav za nové ze strany společnosti Eurotel Praha , spol. s.r.o.
Zaevidování žádosti Obce Loučná nad Desnou o Duhové hřiště
Nedoručitelnost oznámení , resp.výzvy k odstranění stavu rozestavěné nemovitosti bývalého nákupního střediska v Koutech nad Desnou
Nabídka firmy Sharp centrum Olomouc, ale zatím z finančních důvodů tuto nerealizovat
Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Velké Losiny za dobu od 1.1. do 31.12.2004
Zápis z valné hromady Sdružení Cestovního ruchu Jeseníky, konané dne 1.3.2005 Lipová Lázně
Sdělení Ing. Ivo Havla , ředitele H&D, a.s. ve věci komunikačních přestupů na ČHS
Přijetí zákona č.238/1992 Sb., ( zákon o střetu zájmů )
Žádost o povolení reproduktorů veřejného rozhlasu na sloupy NN
Návštěva města Lindenu – Marienmarkt
Nabídka RNDr. Řezníčka na hydrolog. práce ( z fi. důvodů zatím nerealizovat )
Stav ve věci jednání o zprůchodnění obory
Zápis z valné hromady cest. ruchu
Stav ve věci průjezdu nákl. automobilů nad 9t zadní cestou v Rejhoticích přes zákaz. značku
Seznam občanů – neplatiči za svoz a likvidaci PDO za roky 2002, 2003
Sdělení p. Chytila ze dne 30.3.2005

Zveřejněno: 4. 4. 2005

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 31.3.2005

Zpět nahoru