Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 19:21)

2.5 °C

Vlhkost

37.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 21.9.2004

Darovací smlouva - duhová energie, úprava lipových alejí

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE , KONANÉHO DNE 20. 9. 2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů :8
omluveni : 2
neomluveni : 1
ověřovatelé zápisu : pí. Vystavělová, p. Tkadlec
zapisovatel : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Žádost p. Kareše
Darovací smlouva – duhová energie
Návštěva Machernu
Úprava lipových alejí
Smlouva o prodeji dřeva z obecního lesa
Výběrové řízení – hodnotící komise
Prodej a pronájem obecního majetku
Na vědomí
Ostatní
Náměty, podněty občanů

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.9.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje :


318. Darovací smlouvu č.GK 112/04 mezi Nadací Duhová energie a Obcí Loučná nad Desnou
319. Úpravu lipových alejí ve středu obce dle znaleckého posudku č.61/2004 . Zpracovatel :
Ing. Luboš Úradníček, Csc, tj.seřezání alejí – stromů na původní stav – na hlavu tak,aby byl odstraněn havarijní stav stromů a stromy v aleji byly sladěny
320. Smlouvu o prodeji dříví nastojato mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou – Sdružení
Hapeři , zastoupená Karlem Havlíčkem
321. Provedení výběrového řízení na „Sportovní a kulturní zázemí rybníka Kocián a
hodnotící komisi ve složení : Ing. Pavel Martínek, Ing. Jan Turek, Ing. Jan Neuer, Ing. Dimitri Kirjakovský, Ing. Jiří Doleček a náhradníky : p.Petr Richter, p.Pavel Tříska, p. Josef Strnka, p. Petr Strnad, p. Martin Kopecký
322. Souhlasí s organizací a realizací ochrany živ. prostředí , tj. péče o park , veřejnou zeleň
atd. ze strany obecního úřadu , resp. obce . Bez spolupráce s veřejností tato práce dělat nelze ( to je tedy k připomínce p. Křenka ), s jeho názorem zastupitelstvo obce absolutně nesouhlasí
323. Vrácení krátkodobé půjčky firmě MAR-TECH spol. s.r.o., 1 mil Kč z částky, kterou bylo
zaplaceno parkoviště ČHS, vyrovnání, resp. kladného přiznání a vyhodnocení dotace SF ŽP ČR bude 1 mil Kč vrácen na účet určený na podporu projektů většího rozsahu
324. Založení společenství vlastníků byt. jednotek , resp. účast obce v tomto společenství
s tím, že správu byt. fondu bude dělat jiná firma a nikoli obec.
325. Realizaci občerstvení pro cestující parním vlakem a návštěvníky nádraží v Koutech nad
Desnou v rámci 100 letých oslav zprovoznění tratě Petrov n. Des. – Kouty n. Des. , p. Leošem Klabanem – hotel Oáza
326. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Alešem Calábkem , GEO-
HYDRO-CONSULT
327. Vymezení plochy pro ART - Loučná nad Desnou a pomoc při hrubém srovnání pozemku
v prostoru mezi benzinovou pumpou a starým hřbitovem
328. Realizaci zábran k zabránění vývozu odpadů za rybník Kocián ( černé ukládání odpadů )
329. Odprodej nepoužitého ( staršího ) materiálu při rekonstrukci ZŠ a to jak vnitřního
vybavení , tak stavebních prvků formou rozprodeje nejvyšší nabídce , která bude učiněna na jednotlivé předměty do 20dnů od zveřejnění na úřední desce. Pokud nebude do této doby materiál rozprodán, schvaluje jeho likvidaci jako odpadu – šrot, spálení dřeva atd.
330. Oslovit firmu na realizaci osvětlení obce se záměrem realizovat osvětlení podél I/44 v zeleném pruhu od obecního úřadu směrem k obchodu p. Korbela ( přesun vedení do země ze střešních nosičů .
331. Převzetí bytu dle dopisu Českých drah a.s. k jeho obsazení s tím, že oznámení o obsazení bytu bude na dobu 30 dní zveřejněno na úřední desce s následujícími podmínkami :
1. Zaplacení nájmu na 1 rok předem včetně služeb, což činí – nájem 11 tis Kč, služby na 1 osobu asi 10 tis Kč
2. Občan obce Loučná nad Desnou
3. Nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok a výběr budoucích nájemníků provede zastupitelstvo obce
332. Prodej pozemku parcela č. 152/2 v kú Kouty n.Des. panu Zdeňku Novákovi , bytem Temenická 25, Šumperk dle dříve schválených podmínek
333. Prodej pozemku parcely č.81 v kú Kouty nad Des. panu a paní Květoslavu a Marii Novákovým , bytem Staškova 38, Mohelnice , dle dříve schválených podmínek
334. Schvaluje umístění zákazové značky s omezením vjezdu pro automobily s celk. hmotností do 9 t na místní komunikaci 13 c v Rejhoticích p.č.1536/1
335. Účast na aukci pohlednic od p.Petra Válka s max cenou 250 Kč za kus

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

336. Odstranění značek zákazu vjezdu na místní komunikace k areálu p. Kareše dle žádosti ze dne 11.8.2004 , pokud zde nebude realizováno odpovídající parkoviště a stav komunikace ( povrch ) bude také odpovídat tomuto záměru.
337. Návštěvu Machernu v Sasku ve dnech 22.10. až 24.10.2004 dle dopisu ze dne 1.9.2004
z města Lindenu


338.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Výsledek 100 letého výročí oslavy zahájení provozu železnice Petrov n.Des. – Kouty n.Des. ( pohoštění v Koutech nad Des. )
Pomoc firmě Ptenex Reality s.r.o. ve věci dražby nemovitostí firmy Paywood a.s.
Oznámení na Policii ČR ve věci neoprávněného zásahu do místní komunikace
Zaslání reklamace na stav komunikaci ( sesedání ) po realizované kanalizaci firmou Stav – Martech s.r.o.
Kladné rozhodnutí Nadace duhová energie ve věci finanční podpory nákupu dýchacích přístrojů pro naši JSDH.
Problémy ve věci nákupu rolby , kdy předseda sdružení cestovního ruchu Jeseníky neměl řádně zjištěnou nabídkovou cenu , kdy tato nebyla nabídnuta včetně DPH , čímž byla podhodnocena žádost na Ol. kraj ( o finanční podporu ) o cca 19%
Žádost p. Tomáše Kareše ze dne 11.8.2004 ve věci zrušení zákazových značek na vjezd k areálu lyž. vleku a minikár.
Konání soudu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Komerční bankou a.s ve věci ručitelského závazku obce za p. Zugara ml. dne 22. září ve 13 hodin u Vrchního soudu v Olomouci
Konání 2. ročníku Stezkou vlka v termínu 8.- 10. října 2004
Výsledek dne brannosti konaný dne17.9.2004
Výroční zprávu o činnosti základní školy a mateřské školy za školní rok 2003/2004
Organizování kulturních akcí pro prázdniny příští rok pod patronací obce ve spolupráci s místními podnikateli
Informace k družební návštěvě města Lindenu , konání společného setkání v 18 00 hod na rybářské baště dne 22.9.2004 ( ve středu )
Hasičský automobil – vyřízená technická, přihlášeno, přiděleny SPZ
Stížnost občanů Rejhotic na návoz materiálu do firmy bývalý Paywood těžkými kamiony

339.Zastupitelstvo obce ukládá :

Starostovi obce prověřit provádění terénních prací v chat. oblasti ze strany p. Rašky vzhledem k místní komunikaci a prověřit veškerá povolení , která se týkají stav. aktivit v této oblasti za strany p. Rašky.
Ve věci stížnosti občanů věc řešit s provozovatelem závodu Ptenex ( Paywood ) a pokud do lhůty 1 měsíce nesjedná nápravu, schvaluje umístění zákazové. značky s omezením vjezdu pro automobily s celk. hmotností do 9 t
Oáza , motorky – požádat Policii ČR o měření
Překop- p.Čech
Pes v kotci OÚ – pí. Volencová
Osvětlení


starosta : Ing. Pavel Martínek ……………………………

ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová …………………………….

p. Bohumil Tkadlec …………………………….

zapisovatel pí. Helena Tkadlecová …………………………….

Zveřejněno: 22. 9. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 21.9.2004

Zpět nahoru