Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 01:03)

-8.1 °C

Vlhkost

32.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 30. 8. 2004

Oprava budovy zdrav. střediska, úprava rozpočtu, výběr. řízení a nákup rolby na běžecké trasy

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU , KTERÉ SE KONÁ 30.8.2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 8
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec, p. Opršál
zapisovatelka : Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Údržba veřejných ploch
Návštěva druž. měst, účast v městě Sosnicowice
Hasičský automobil – generální oprava
Den brannosti
Oprava budovy zdravotního střediska
Fin. dar – závody do vrchu
Úprava rozpočtu
Obnova veřejného rozhlasu
Žádost na příspěvek na otop
Pronájem hrob. místa
Dodatek smlouvy mezi obcí a firmou Invest CZ , s.r.o.
Úprava veř. zeleně v blízkosti komunikací, kácení stromů
Sportovní areál Kocián
Organizační změny v Kocián s.r.o.
Výběr. řízení a nákup údržbářské techniky – rolby na běžecké trasy
Fin. dar na obnovu tribuny
Žádost o dotaci na fin podporu z MMR na realizaci projektu
Mandátní smlouva na zpracování veřejné zakázky
Odměny členům komisí a výborů
Zaměření dalšího úseku chodníku Filipová
Lyžařský areál Kouty nad Des. – provedení EIA, atd.
Poděkování za práci
Na vědomí
Diskuse
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 30.8.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje :

289. Nákup 3 ks křovinořezů,které budou zapůjčeny občanům k údržbě stanovených ploch
– okolí domečku v zámeckém parku , příkopa ke starému hřbitovu, břeh nad starým hřbitovem, hrobka rodiny Kleinů včetně přístupové aleje
-mateřská škola, dopravní hřiště, příkopa od I/44 k těmto zařízením
- od domu č.p. 22 Rejhotice po most, plocha mezi garážemi a rod Lidˇákových, plocha mezi kinem a rodinou Lidˇákových
- plocha u parkoviště ( naproti obchodu p. Korbela), plocha u parkoviště obchodu pí. Hetmánkové
s tím, že sekání se bude provádět každých 14 dní a odměna bude stanovena starostou obce dle počtu hodin nutných k provedení s cenou 50-60 Kč za hodinu
290.Návštěvu družeb. města Sosnicowice 19.9.2004 v rámci oslavy os. automobilem ve
složení : Ing. Turek, Ing. Martínek, p. Strnka, pí. Vystavělová, p. Tkadlec
291.Smlouvu č. 041805726 o bezúplatném převodu mezi Obcí Loučná nad Desnou a
Ministerstvem obrany ČR
292. Generální opravu darovaného hasičského vozidla T 148 dle nabídky Olomoucký
VOP, s.r.o. v ceně do 200 tis Kč
293. Realizaci dne brannosti s ukázkami techniky ITS Ol. kraje , armády ČR a dalších
s tím,že jedn. členům ukázkových týmů bude zajištěno pohoštění, resp. oběd ze strany obce
294. Výsledek výběrového řízení na obnovu zdravotního střediska a realizaci této akce
295.Smlouvu o dílo č.01 2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Fagus JMS s.r.o., týkající
se obnovy zdrav. střediska
296. smlouvu č. 002/2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Cyklo Senior Club , týkající
se daru 1.000 Kč na cyklistický závod do vrchu
297. Navýšení rozpočtu v kapitole příjmy výdaje k 31.8.2004
298. Provedení zaměření signálu pro obnovu místního rozhlasu v rámci IZS
299. Zorganizování návštěvy druž. města Lindenu a dalších měst v měsíci září a uhrazení
pohoštění v rámci této návštěvy
300. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č.109/04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ
s.r.o.
301. Žádost o fin dotaci na obnovu pískovcové kašny vedle budovy OÚ
302. Provedení vyřezání porostů, zasahujících do místních komunikací, pokud si tak
neučiní sami majitelé do 1 měsíce od výzvy k tomuto zásahu
303. Provedení posouzení buku , nacházejícího se naproti rybářské bašty s tím, že pokud
bude stav havarijní, schvaluje jeho pokácení a prodej dřeva dle dříve schválených podmínek
304. Realizaci sport. areálu ( kulturního a technického zázemí) u rybníka Kocián a žádost
o fin podporu na tuto realizaci
305. Na základě provedení organizačních změn v Kociánov s.r.o. odměnu jednateli s.r.o.
ve výši 5 tis Kč měs s tím, že další odměna bude realizována formou dohody o provedení práce do 8 hodin měsíčně, čímž se ruší předchozí schválení zastupitelstva obce , s platností od 1.9.2004
306. Provedení výběrového řízení na dodavatele stroje pro údržbu běž. tras a komisi ve
složení : Ing. P Martínek, Ing. J. Turek, p. B.Tkadlec, p.P.Tříska, p. J.Strnka a p.J.Fišnar
307. Zvýšení finanční podpory TJ Spartak o 30 tis Kč a dodatek č.2 ke smlouvě o
poskytnutí fin. daru
308. Žádost o dotaci na přípravu projektů ze SROP „ rozvoj infrastruktury pro
cykloturistiku v údolí Desné „
309. Dodatek nájemní smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o. , týkající
se pronájmu majetku
310. Mandátní smlouvu XXX 2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a AP Investing, s.r.o.
na zpracování veřejné zakázky
311. Kvartální odměnu členům komisí a výborů a odměnu ředitelce základní školy
312. Provedení zaměření spodního úseku místní části Filipová z důvodu realizace projektu
chodníku
313. Finanční dar od firmy K3 Sport s.r.o ve výši 60 tis Kč
314. Provedení EIA sjezdového areálu v Koutech nad Desnou Geo hydroconsult Ing. Aleš
Calabek v ceně 59.500,-Kč


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

315. Příspěvek na nákup uhlí pro p. Pukýše


316. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Žádost o pozemek ze strany ZO-ART-MSKS – 20 905 Loučná nad Desnou
Žádost o finanční podporu na rok 2005
Změnu organizace Kociánov s.r.o. sestávající :
1 Snížení počtu zaměstnanců o 1
2. Provedení úspor ve mzdách
3.Realizace více kulturních akcí ve spolupráci s obcí
4.Další úpravy vzhledem k lyž. vleku a turist. ubytovně budou provedeny až na základě změn DPH
Vydání stav. povolení na kulturní a technické zázemí u rybníka Kocián
Podnět k prošetření, zda nebyl spáchán trestný čin na Okresní státní zastupitelství
Družební tábor dětí – výsledky
Sdělení ve věci úhynu zvěře v náhonu malé vodní elektrárny v Loučné nad Desnou
Sdělení p. Berčákovi ve věci rozvodu vody
Školní jídelna zahájí provoz 6.9.2004

317. Zastupitelstvo obce ukládá :

Starostovi obce vypracovat seznam náhrobků , resp. hrobových míst , které by měly zůstat na hřbitově zachovány , tzn., že by neměly být nikdy odprodány

starosta obce Ing. Pavel Martínek …………………………………

ověřovatelé zápisu p . Bohumil Tkadlec …………………………………

p. Jindřich Opršál ………………………………….

zapisovatelka pí.Helena Tkadlecová …………………………………

Zveřejněno: 31. 8. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 30. 8. 2004

Zpět nahoru