Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 15:13)

4.6 °C

Vlhkost

40.7%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

VZ 21.7.2004

Finanční dar K3 Sport, s.r.o., převod hasič. auta od Min. obrany ČR, změna ÚP smlouva

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KTERÉ SE KONÁ 21.7.2004 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 6
omluveni : 5
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : pí. Vystavělová, p. Tkadlec
zapisovatelka : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Změna územního plánu – smlouva
Finanční dar K 3 Sport, s.r.o.
Převod hasičského auta od Ministerstva obrany ČR
Žádosti o dotace , granty
Finanční podpora Svazku obcí údolí Desné
Malování DPS, změna cen za služby v tomto zařízení
Fin. kompenzace rodiny Šmaterových
Písemná sdělení k žádostem o byt
prodej a pronájem obecního majetku
Na vědomí
Ostatní
Podněty a náměty občanů
Závěr


Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.7.2007Zastupitelstvo obce schvaluje :

266. Smlouvu o dílo 04/2004 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Malým na 1.
změnu územního plánu Obce Loučná nad Desnou
267. Finanční dar od firmy K3 Sport s.r.o. vy výši 40 tis Kč
268. Bezúplatný převod majetku ( hasičské techniky ) cisterny automat. stř. – CAS 32 od
Ministerstva obrany ČR , odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem
269. Podání žádosti o grant na Společný fond malých projektů Regionu Glacensis na
pořádání noční hasičské soutěže v roce 2005 a realizaci projektu Ing. Skálou
270. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Svazkem obcí údolí Desn, určené
na úhradu nákladů spojených s realizací projektu SO 35 – žst. Kouty nad Des.a dále doporučuje Svazku obcí údolí Desné využít překlenovacího úvěru a současně schvaluje její realizaci v roce 2005
271. Vymalování DPS s tím, že ubytovaní se budou podílet na úhradě za vymalování a to
z jedné poloviny

272. Žádost o dotaci z Programu na obnovu venkova na akce- dle úvahy starosty obce
273. Finanční kompenzaci rod. Šmaterových za poškozenou zahradu při opravě
kanalizace a zatrubnění místní vodoteče 7,5 tis Kč
275. Písemné sdělení ve věci žádosti o byt pí. Kutové a pí. Kolínkové
276. Nákup 3 kusů baterek ( 1 pro ÓÚ, 2 pro JSDH v ceně 1990 Kč bez DPH za kus )
277. Smlouvu na měsíční odměnu jednateli společnosti Kociánov s.r.o.,p. Opršálovi s tím, že 6 tis bude pevná částka a zbývající částka bude závislá na odvedeném nájmu, čímž se mění bod usnesení č.716 ze dne 21.10.2002 ( odměna určená na rozjezd zařízení )
278. Starostovi provedení veškerých opatření ve spolupráci s jednatelem s.r.o. Kociánov, týkající se úsporných opatření s důrazem na režijní pracovníky ( redukce )
279. Smlouvu o převodu nemovitostí mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport , s.r.o., týkající se pozemku p.č. 531/17 v kú Kouty nad Desnou a p.č. 158 v kú Kouty nad Desnou
279. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport , s.r.o, týkající se budovy č.p.1 v kú Kouty nad Desnou
280. Smlouvu o zřízení předkupního práva k nemovitosti formou věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport, s.r.o. na pozemek p.č. 531/17 a p.č. 158 v kú Kouty nad Desnou
281. Smlouvu o zřízení předkupního práva k nemovitosti formou věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport, s.r.o., týkající se pozemků p.č. 531/17 a p.č. 158 v kú Kouty nad Desnou
282. Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport, s.r.o., týkající se pozemku p.č. 531/17 a p.č. 158 v kú Kouty nad Desnou
283. Realizaci úpravy ČOV za účelem zlepšení parametrů
284. Realizaci dalšího účtu u České spořitelny a.s. za účelem žádosti o dotace
285. Finanční dar , tj. smlouvu o poskytnutí fin. daru mezi Obcí Loučná nad Desnou a
katolickou farností Velké Losiny na částku 550tis Kč
286.Rozdělení p.č. 1163/1 v kú Rejhotice a odprodej pozemku p.č. 1163/7 v kú Rejhotice
p. L. Korbelovi, Rejhotice 76, 788 11 Loučná nad Desnou
287. Návrh na vklad práva z kupní smlouvy do kat. nemovitostí, týkající se parcel 531/17 a 158 v kú Kouty nad Des.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Cenu realizace opravy kanalizace v okolí MŠ a na zahradě rodiny Šmaterových
Stav ve věci obnovy zámecké kaple, problémy s dříve položenou nekvalitní krytinou
Hotové projekty na revitalizační opatření
- výsadba meze v kú Přemyslov
- výsadba aleje u komunikace k „ Vodárně „
- liniové výsadby podél polní komunikace
Konání oslav k 100. výročí zahájení provozu trati Petrov nad Desnou – Kouty nad
Desnou dne 11. září 2004 ve Velkých Losinách
Návrh nového jízdního řádu – změny od 12.12-2004
Stav ve věci žádosti o dotace ze struktur. fondů EU, kde se podle našich poznatků z posledních jednání liší proklamace politiků od reality
Vyjádření obyvatel domu č.p. 81 s tím, že zastupitelstvo proti podnikatelským
aktivitám nic nemá s tím, že hlavní, kdo by měl schválení ovlivnit, je majitel nemovitosti
Hasičská noční soutěž, návštěva družební obce Sosnicowice


v Loučné nad Desnou 22.7.2004starosta obce Ing .Pavel Martínek ------------------------------------------------

ověřovatelé zápisu : Bohumil Tkadlec ------------------------------------------------

Marie Vystavělová -----------------------------------------------

zapisovatelka : Helena Tkadlecová -----------------------------------------------

Zveřejněno: 26. 7. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 21.7.2004

Zpět nahoru