Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 15:03)

4.7 °C

Vlhkost

41.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

VZ 17.6.2004

Skládka Loučná - dodatek smlouvy, poskytnutí příspěvku JSDH ze strany Ol. kraje

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KTERÉ SE KONÁ 17.6.2004 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 7
omluveni : 2
neomluveni : 2
ověřovatelé zápisu : píVystavělová, p. Kopecký
zapisovatelka : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Poskytnutí příspěvku JSDH ze strany Ol. kraje
Pronájem hrobových míst cizincům
Skládka Loučná – dodatek ke smlouvě, smlouva o dílo
Obnova základní školy – obnova tělocvičny při ZŠ
Navýšení fin. daru pro TJ Spartak Loučná nad Desnou
Místní komunikace- zařazení do pasportu MK obce
Zaplocení parcely 836/1 v kú Kociánov ( omezení vstupu )
Na vědomí
Ostatní
Náměty, připomínky občanů
Závěr

Program VZ byl schválen jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.6.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje :

446. Smlouvu o poskytnutí příspěvku, uzavřenou mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem ve věci poskytnutí neinvestičního příspěvku na vybavení JSDH Loučná nad Desnou
447. Postup ve věci pronájmu hrobových míst v souladu s dopisem Dr. Karlu Röttelovi, tzn. vůči cizincům
448. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě, uzavřené dne 28.4.2004 ve věci koupě zeminy mezi Obcí Loučná nad Desnou a společností BPS – Prastav, s.r.o
449. Rozpočtovou změnu , týkající se TJ Spartak , ale takovou , že původně určených 100 tis Kč na rekonstrukci tribuny se převede do rozpočtu obce ( TJ dostala na obnovu tribuny dotaci ) s tím, že o 50 tis se navýší rozpočet , resp. finanční dotace TJ Spartak
450. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí fin. daru mezi Obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak Loučná nad Desnou
451. Smlouvu o dílo č11/07 mezi Obcí Loučná nad Desnou a AG Atelier s.r.o. na zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „ Rekonstrukce a přístavba areálu základní školy Loučná nad Desnou – tělocvična „
452. Výběrové řízení na dodavatele rekultivace skládky TKO Loučná nad Desnou a schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a BSP – Prastav , s.r.o.

453. Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce a dostavba školského zařízení Loučná nad Desnou a schvaluje smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest cz s.r.o, týkající se dostavby ZŠ
454. Změnu organizace školního roku ,týkající se jeho ukončení v pátek 25.6.2004 z důvodu rekonstrukce ZŠ
455. Zařazení do pasportu MK Obce Loučná nad Desnou komunikací 1532 v kú Rejhotice ,72/6 v kú Kociánov a 611/1 v kú Filipová s tím, že budou splňovat podmínky pro toto zařazení – vzdálenost oplocení a dalších překážek od kraje místní komunikace , odpovídající povrch – zpevněná bez nerovností neumožňujících jízdu . V případě, že nebudou tyto parametry splněny, bude zařazení provedeno až po splnění těchto podmínek
456. Odměnu starostovi obce ve výši 40% měsíčního platu za podmínek , že tento má odpracováno min. 80 dní a dále místostarostovi obce, předsedům výborů a komisí a zastupitelům obce v souladu se zákonem a také 40% z měsíční odměny
457. Převzetí do majetku stávající stavby – kapličky nad pramenem v prostoru Vřesové Studánky a provedení nutných oprav na této stavbě
458. Zaplacení ubytování a pohoštění delegacím spřátelených měst , které by se měly zúčastnit hasičské soutěže a návštěvy naší obce a požádat o dotaci z fondu příhr. spol.
459.Kvartální odměny členům výborů a komisí – finančnímu výboru a stavebnímu výboru ve výši 500,- Kč
460. Odprodej pozemku parcely st č. 474 a 51/3 v kú Rejhotice p. Antonínu Macenauerovi , bytem Loučná nad Desnou 80/11 na základě žádosti p. Jiřího Snášela dle podmínek schválených pro prodej p. Jiřímu Snášelovi
461. Zpracování změny UPD Obce Loučná nad Desnou ve věci zanesení do UPD obce realizaci lyž. areálu v kú Kouty nad Desnou a kú Rejhotice
462. Provedení ořezání dalších stromů – buku naproti ryb. baště ( suchých a havarijních větví ) a dalších dle úvahy starosty obce v rámci prořezání, resp. redukce lípy u zámku
463. Stavbu na p.č.459 v kú Rejhotice dle žádosti o povolení stavby ze dne 15.5.2004 pod podmínkou že toto bude v souladu se schváleným UPD obce , tzn. stavbu rod domů a nikoli rekreačních chat pro individuální rekreaci

464.Zastupitelstvo obce ukládá starostovi :

Ořezat stromy v chatové oblasti Kouty nad Des. a u dalších místních komunikací

465. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Plnění rozpočtu obce – příjmy a výdaje
Zahájení stavby čekárny na vlak nádraží v Loučné nad Desnou
Sdělení byt. družstvu Kociánov ve věci pískoviště
Stav ve věci zdravotního střediska
Sdělení Ministerstva kultury ČR k žádosti o zrušení památek – kašny a vstupní brány
Sdělení pí. Marii Nápravníkové – své předchozí schválení nebude měnit
Info systém – Prezentace národní přírodní rezervace Praděd návštěvníkům
Sdělení Ol. kraje ve věci Euronástěnek
Úspěch dětského pěveckého sboru Loučňáček na celostátní přehlídce školních pěveckých sborů- Český Krumlov
Stav ve věci připravenosti hasičské soutěže – návštěva polské delegace
Výběrové řízení na obnovu nádraží v Koutech nad Desnou ( cena 6 - 9,1 mil Kč )
Stav ve věci Vřesové Studánky – obnova
K 31.8.2004 jsem předal výpověd‘ pí. Vlastě Krůželové z důvodu organizačních ( uzavírání starého DPS – postupné )
Ve věci zkoušek předsedy staveb. výboru
Zprávu o chování p. Komínka na spodním rybníku a trvá na tom, že tento rybník byl jednoznačně pronajat , p. Komínek zde nemá co pohledávat a nájemce si zde může v intencích nájemní smlouvy dělat co chce . Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podat na p. Komínka ve věci neoprávněného vnikání a zbraňování v užívání majetku podat trestní oznámení
Poslední úspěchy JSDH

starosta obce Ing.Pavel Martínek …………………………………………….


ověřovatelé zápisu pí. Marie Vystavělová ………………………………………….


p. Martin Kopecký …………………………………………..


zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………………………

Zveřejněno: 22. 6. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 17.6.2004

Zpět nahoru