Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 00:42)

-8.1 °C

Vlhkost

31.6%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou konaného 19.7.2010

kanalizace vícenáklady, prodej bytové jednotky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 19.7. 2010 V 18 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8

Omluveni:                                              2

Neomluveni:                                          1

Ověřovatelé zápisu:                               p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel:                                           pí. Jelínková

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Půjčka od Horstav s.r.o.
 4. Partnerská smlouva s městem Šumperk
 5. Vedení VO – TDI
 6. Projekt spodní části zámeckého parku
 7. Dodatek ke smlouvě na realizaci VO
 8. Prodej domu č. 63 – smluvní pokuta
 9. Přijetí daru od Olomouckého kraje
 10. Pojištění majetku obce – smlouva
 11. Pronájem kulturního domu
 12. Dřevosochání 2010
 13. Socha Tři zlaté vlasy – dar
 14. Kanalizace –vícenáklady
 15. Odpadové hospodářství – kontroly
 16. Finanční dary obci
 17. Kulturní léto – finanční podpora
 18.  Rozpočtové změny dle seznamu
 19. Stanovy SOÚD
 20. Likvidace společnosti JOKMA s.r.o.
 21. Prodej a pronájem majetku
 22. Ostatní
 23. Na vědomí
 24. Podněty a náměty občanů
 25. Závěr

Program  veřejného zasedání byl jednohlasně schválen , k jednotlivým bodům veřejného zasedání probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.7.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1224. smlouvu o půjčce mezi obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc týkající se financování akce „MVR – 1090018A – VYBUDOVÁNÍ MOSTKU V KOUTECH NAD DESNOU“.

1225.  partnerskou smlouvu pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou.

1226.  mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem týkající se technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce vedení VO Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou – Annín“.

1227.  smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. František Kordas a Projekce na 50. rovnoběžce týkající se rekonstrukce dolní části zámeckého parku – II. etapa

část SO – 05 Opěrná zeď s rampou včetně studie bývalého objektu mléčnice.

1228.  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 27/2009 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se termínu dokončení stavby obnova VO Annín.

1229. snížení smluvní pokuty vyplývající z kupní smlouvy na prodej budovy č.p. 63 na 50% z celkové částky.

1230. přijetí daru dle přílohy č.1 (vzduchová tlaková kompozitní láhev – 2 ks) a dále znění darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se převzetí výše uvedeného daru.

1231. pojistnou smlouvu č. 7720488586 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kooperativa pojišťovna, a.s. týkající se pojištění majetku obce.

1232. realizaci akce „Dřevosochání“ s tématem: Pohádkový svět – užitkové předměty, pozvání hostů a realizaci doprovodného programu dle určení starostou obce.

1233. předání daru – sochy Tři zlaté vlasy děda Vševěda p. J. S. bytem 788 11, Loučná nad Desnou za jeho bezúplatný převod pozemků.

1234. ve věci vícenákladů spolupodíl obce do 50% výše těchto vícenákladů vzniklých při stavbě kanalizace a ČOV maximálně však 3,5 mil Kč včetně DPH.

1235. provedení kontroly placení za likvidaci a zneškodnění odpadů soukromých subjektů a majitelů chat a rekreačních subjektů a tyto důsledně vymáhat v souladu s OZV.

1236. přijetí finančního daru

p. Robert Braun               6,5 tis Kč

Martech Holding a.s.              20 tis Kč

K3 Sport s.r.o.               1500 tis Kč

p.Radoslav Kováč              25 tis Kč

p.Bc.Marek Diviš                1 tis Kč

p.Tomáš Bartel                        15 tis Kč

p. Jan Salaj(ZVPL)               20 tis Kč

K3 Sport s.r.o                             484 935,- Kč

1237. finanční podpory v rámci kulturního léta – na realizaci kulturních akcí Biograf – restaurace a hudebně-divadelní klub, ve výší 30 tis Kč (dle seznamu).

1238. rozpočtové změny dle seznamu.

1239. stanovy Svazku obcí údolí Desné.

1240. likvidaci společnosti JOKMA s.r.o. a odměnu likvidátorovi společnosti dle určení starostou obce.

1241. zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance  s.r.o. , týkající se prodeje části parcely č. 18    případně celé

1242. budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení NN pro pozemek:

- 429/3, 1202/2, 1230/2, 1231/4, 1231/59, 1231/98, 1636/2, 1514/5, 1514/6,  1514/7, 1636/1 v  k.ú. Rejhotice

- 547/1 a GP 112 v k.ú. Kouty nad Desnou

-         dle žádosti Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, 790 70 Javorník.

1243. souhlas se stavbou:  pro stavbu zařízení distribuční soustavy :

- Loučná nad Desnou – Kouty, rekonstrukce NNv, NNk z DTS SU_0365

- číslo stavby:IE – 12 – 8002328

na výše uvedených pozemcích

-         dle žádosti Energorozvody s.r.o. Partyzánská 278, 790 70 Javorník.

1244. prodej bytové jednotky č. 3 ve II.NP v bytovém domě č.p. 78 Loučná nad Desnou sestávající z 1x předsíň, 2x pokoj, 1x kuchyň, 1x lodžie, 1x šatna, 1x WC a 1x koupelna o celkové ploše 59,48 m2 a podílem na společných částech domu a pozemku p.č. st.210 (zastavěná plocha a nádvoří) ve výši 794/10000.

Nabídková cena: 730 tis Kč

1245. prodej pozemku parcela ZE 457/2 PK, výměra 92 m2, ostatní plocha, v katastrálním území  Kouty nad Desnou dle žádosti A. V. Nová Hradečná,  za účelem přikoupení pozemku u chaty č.e. 61, případně oddělení části nekolidující s pozemkem pod místní komunikací. V případě potřeby dělení pozemku souhlasí s jeho rozdělením (pro řízení o rozdělení pozemku u stavebního úřadu) 

-         za cenu 100,- Kč/m² , s provedením odprodeje dle dříve schválených podmínek.

1246. prodej pozemku parcela č. 59/1 – zahrada,  o výměře 294 m2, v katastrálním území Kociánov, v Loučné nad Desnou dle žádosti uživatele – doplnění usnesení č. 1141 z 31.3.2010. Vytýčením pozemku se ukázalo že zasahuje mimo oplocení žadatele do veřejných prostranství. Vyslovuje se souhlas s rozdělením (dle hranice oplocení) a odprodáním  takto vzniklé části s provedením odprodeje dle dříve schválených podmínek.

1247.darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Česko ruskou společností, o.s.Česká rada  týkající  se  poskytnutí daru 5 tis Kč pro děti  ( zájezd do ČR ) postižených černobylskou  jadernou havárií

1248. prodej dílenských stolů ze ZŠ za novou vyvolávací cenu 1 500 ,- Kč stůl se svěrákem , 100,- Kč stůl bez svěráku

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1249. pronájem budovy kulturního domu v letní sezóně pro kavárenský provoz.

 

 

1250. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

 1. Zaslání sdělení majitelům objektů, které hyzdí obec dle žádosti veřejnosti z minulého veřejného zasedání.
 2. Plnění rozpočtu tj. naplňování příjmů obce.
 3. Konání 30. kongresu IFWP 2010 v termínu 22. – 26.9. 2010 ve Sporthotelu Kurzovní.
 4. Zahájení provozu knihovny v nádražní budově Kouty nad Desnou.
 5. Zápis č. 2/2010 a usnesení č. 2/2010 z jednání valné hromady SOÚD.
 6. Zápis č. 7/2010 a usnesení č. 7/2010 z jednání předsednictva SOÚD.
 7. Žádost Mgr. Toničky Plíškové ve věci přednášky o kruzích v obilí.
 8. Nabídku na odkoupení automobilu pro DPS Loučná nad Desnou ze strany Auto Kubíček.
 9. Pozvání na městské slavnosti v družebním  městě Lindenu a účast nechává na rozhodnutí starosty obce.
 10. Dohledání památek – stávající stav.
 11. Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu SOÚD za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora, společnost HZ Ostrava s.r.o., se sídlem Výstavní 10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IĆ 48396702, o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2009 a to bez výhrad.
 12. Výši nákladů tj. předběžné rozpočty na protipovodňová opatření na řece Desné

      - most pod kouteckým nádražím

      - most u Zálesí

 1. Výroční zprávu Charity Šumperk
 2. Stav ve Sdružení Jeseníky – sdružení cestovního ruchu
 3. Stavební práce v obci
 4. Rozhodnutí č. 10048591 – SFŽP  o přidělení dotace na akci Loučná nad Desnou – Kanalizace splašková III.
 5. Jednání s majiteli MVE.
 6. Stav ve věci přípravy tisku knihy a kalendáře s fotografiemi obce na rok 2011.
 7. Žádost sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou s tím , že sdružení doposud nesplnilo podmínky pro schválení žádosti t.j. transparentnost svého účetnictví – výdaje, příjmy
 8. Jednání zastupitelů p. G. P., který se k výše uvedené žádosti postavil zdrženlivě a prohlásil, že sám s aktivní činností v tomto sdružení  končí resp. ji omezuje
 9. Žádost p. J. A. na využívání  kulturního domu , nejsou námitky  využití realizovat  dle stávajících  podmínek  pro sdružení
 10. Výsledek  očkování dívek proti rakovině děložního čípku – ze 13 dívek  využilo doposud 11
 11. Realizaci údržby aleje  ke hrobce rodiny Kleinů ( cca 62 stromů ) , vybrány  pouze nejnutnější – rozpočet  cca 70 tis Kč s tím, že obec provede úklid větví a označení stromů
 12. Sdělení p. Franze Kleina  k obnově zámeckého parku a kulturního domu

 

 

Starosta obce                                                   Ing. Pavel Martínek            .................................

 

Ověřovatelé zápisu                                      pí.Marie Vystavělová             .................................

 

                                                                        p. Bohumil Tkadlec                      ................................

 

Zapisovatel                                                      pí. Jana Jelínková                     ................................

Zveřejněno: 26. 7. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou konaného 19.7.2010

Zpět nahoru