Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 19:41)

3.5 °C

Vlhkost

44.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 17.3.2004

Prodej Pošty Kouty, Změny rozpočtu

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ ND DESNOU, KONANÉHO DNE 17.3.2004 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOČNÉ NAD DESNOU


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
počet zúčastněných zastupitelů : 7
omluveni : 3
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : p. Tříska, p. Opršál
zapisovatelka : pí. Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Smlouva o poskytování knih. služeb
Systém varování
Obnova místní vodoteče
Valná hromada svazku obcí údolí Desné
Příspěvek MŠ
Zámek – uveřejnění výsledku trestního oznámení
Bývalá skládka, likvidace, žádost o dotaci
Vítání občánků
Posudek na stav alejí ve středu obce
Finanční příspěvky na činnost – dary
Publikace o Loučné – smlouva
Právní ochrana starostovi obce, zaměstnancům OÚ
Obnova ZŠ – smlouvy
Změna nájemní smlouvy na byt
Prodeje pozemků, obecního majetku
Prominutí poplatků z OZV6/2004
Záštita nad pochodem „Stezkou vlka „
Parkové úpravy u Želez. Desná
Kronikář obce
Rozpočtová změna
Na vědomí ( petice občanů k dopravní obslužnosti )
Ostatní
Aktuální podněty zastupitelů, občanů
Závěr, poděkování za účast

Program VZ schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse


Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 17.3.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje

361. Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování knihovnických , informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny
362. Žádost o poskytnutí dotace na realizaci rozšíření systému varování v Obci Loučná nad Desnou
363. Příspěvek na konání valné hromady Svazku obcí údolí Desné ve výši 5 tis. Kč s místem konání – rybářská bašta
364. Příspěvek MŠ na zavedení HACCP dle žádosti ze dne 25.2.2004
365. Uveřejnění usnesení Policie ČR – SKPV Brno ČTS : PJM-219-2003 v obecním zpravodaji
366. Smlouvu o dílo mezi AZ GEO, s.r.o. a Obcí Loučná nad Desnou, týkající se průzkumu skládky pod zámkem
367. Žádost o dotaci na SF živ. prostředí ČR ve věci likvidace skládky pod zámkem
368. Provedení výb. řízení na dodavatele díla – likvidace skládky pod zámkem a výběrovou komisi v tomto složení :
Ing. Pavel Martínek, Ing. Jan Turek, p. Petr Richter, p. Bohumil Tkadlec, p. Jan Fišnar
369. Smlouvu o dílo č. 109/04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ s.r.o.,
týkající se obnovy základní školy
370. Investiční záměr na obnovu ZŠ Loučná nad Desnou , zpracovaný Ing. Miroslavem Svobodou – INREA Pro s.r.o.
371. Znovuzavedení vítání nově narozených občánků obce, vždy 1x ročně v lednu následujícího roku s tím, že rodině bude předán dar ve výši 2.000,-Kč
372. Provedení posudku na stromové aleje Lubošem Úřadníčkem
373. Finanční dar Přátelům Jeseníků – Sojka na jejich činnost ve výši 5 tis Kč
374. Smlouvu o zhotovení publikace o historii Loučné nad Desnou mezi Obcí Loučná nad Desnou a zhotovitelem TAOPRESS.CZ – Jiří Mareček
375. Realizaci právní ochrany – právní ochrana rodiny Rodina Standart starostovi obce
376. Prodej nemovitosti č.p. 1 ( bývalá pošta ) v Koutech nad Desnou a p.č.144, p.č.112, p.č.111 v kú Kouty nad Desnou
377. Rozdělení a prodej p.č.1652/3 o výměře 346 m2 v kú Rejhotice p. Jaroslavu Strnadovi , bytem Rejhotice 159, Loučná nad Desnou dle dříve schválených podmínek
378. Rozdělení pozemku 610/1 a následný odprodej části pozemku 610/1 v kú Filipová Ing. Bc. Pavlu Kolářovi , bytem Lermontova 19, 772 00 Olomouc dle dříve schválených podmínek
379. Záštitu Obce Loučná nad Desnou nad konáním pochodu se psy – Stezkou vlka
380. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak o poskytnutí finanční podpory
381. Prominutí poplatku dle OZV 6/2003 p. Miroslavu Šmídovi bytem Rejhotice 94 na základě jeho žádosti
382. Jako kronikáře obce Ing. Pavla Martínka , starostu obce do doby zajištění nového kronikáře
383.Rozpočtovou změnu, týkající se 320 tis Kč se z provozu dopravy 2221 převádí na ostatní činnost 6409 z důvodu změny schváleného rozpočtu Svazku obcí údolí Desné
384.Převod nájemní smlouvy na byt č.9 v domě č.p. 78 z pí.Jany Malé na pana Petra Plška trv. bydliště Loučná nad Desnou 78 a dále změny dle rozpisu
385. Uplatňovat zvýšení poplatku z kapacity za lůžko dle OZV 6/2004 od 1.července 2004 a do této doby poplatek vybírat 2 Kč /lůžko z důvodu uzavřených smluv ubytovatelů
386.Souhlasné prohlášení mezi Lesy ČR s.p. a Obcí Loučná nad Desnou za účelem provedení záznamu v katastru nemovitostí pro převedení vlastnického vztahu z České republiky (LČR) na Obec Loučná nad Desnou u parcely č. st.č.81 v kú Kouty n.Des, zast. plocha 46 m2
387. Realizaci vodního kola na rybník Kocián p. Růžičkou a umístění figuríny vodníka pro zvýšení atraktivnosti a zájmu návštěvníků hlavně s ohledem na děti
388. 1 ks sběrné nádoby na odpady ( plastové láhve ) 1100 L pro potřeby ZŠ a dále 4 ks sběrných nádob s objemem 220 L na skleněný odpad pro rozmístění do sídliště a k ZŠ poté, kdy z důvodu opravy školy bude odstaven velký kontejner od SITA a.s.
389. Mandátní smlouvu č.01-2004/TDI mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pavlem Hoškem , mandantářem , týkající se stavebně – techn. dozoru nad prováděním obnovy a dostavby ZŠ Loučná nad Desnou
390.Zrušení zástavního práva na parcele č.47/2 v kú Rejhotice ( nové č. 1656/51 vůči Radkovi a Renatě Muchovým ve prospěch Obce Loučná nad Desnou z důvodu odprodeje části pozemku 33 m2 Povodí Moravy s.p.
391. Realizovat jako obec obnovu kostela v Loučné nad Desnou včetně střechy
392.U příležitosti svátku reje čarodějnic předat MŠ dar na nákup nových hraček ve výši 5 tis Kč
393.Okamžitě realizovat obnovu zatrubněné kanalizace v úseku od silnice I/44 směrem k domu p. Dofky z důvodu poruchy potrubí v tomto místě ( průraz z důvodu netěsnosti )


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

394.Finanční příspěvek asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených z důvodu realizace projektu sport. zařízení a dětského hřiště, který představuje vysokou finanční náročnost
395.Provádění parkových úprav u nádraží v Rapotíně, přesto, že tyto se pravděpodobně nacházejí na pozemcích Svazku obcí údolí Desné, neboťˇse vysloveně jedná o náklady související s upraveností obce , které jsou pravděpodobně nadstandartní dle výše ceny za projekt těchto úprav a pokud má Obec Rapotín zájem tyto upravovat, může k tomuto účelu zvolit jinou cestu( např. odkoupení pozemků za symbolickou částku ). Schválení projektu a jeho úhradu Svazkem považujeme za nedobré řešení pro budoucí spolupráci, neboťˇtoto v žádném případě nesouvisí s provozem železnice

396.Žádost o dotaci na realizaci II.etapy kanalizace obce včetně stavby ČOV pokud nebude realizován odprodej parkoviště na ČHS a dalších pozemků z důvodu nezadlužování se.


397. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1. Nedobrý stav ve věci údržby lyž. běžeckých tras s tím, že bude ze strany obce promyšlena organizace
Poděkování p. J. Opršálovi , jednateli s.r.o Kociánov ze strany Mateřská škola „Veselá školka“ Šumperk
Konání okružní jízdy partnerskými obcemi
Žádost o pracovní místo ze strany p. Stanislava Krahuly s tím, že obec by v této záležitosti velmi ráda vyhověla, ale bohužel prac. místa v současnosti nemáme
Konání orientačního pochodu se psy v kú Kouty nad Desnou – Stezkou vlka Hrubý Jeseník v termínu od 8.- 10.10. 2004
Schválený rozpočet TJ Spartak na rok 2004
Petici občanů, týkající se změn v dopravní obslužnosti obce, které vyplynuly z provedené integrace dopravy a ukládá starostovi obce v této záležitosti dále jednat o dojezdových a odjezdových časech z koncových stanic dle následujících priorit pro tvorbu nového jízdního řádu v pořadí
a) dostupnost do zaměstnání (Šumperk , Kouty nad Desnou )
b) dostupnost do škol
c) návaznost na další spoje
Provedení umístění reklam v prostoru ČHS, nákup nového fotoaparátu a dalekohledu
Podání žádosti o zaslání fotodokum. materiálu k zámku od Památkového úřadu Praha
Dopis pí. Libuše Šmerdové a trvá na vymáhání pohledávky cestou exekuce
Zprávu o veř. pořádku v obvodě OOP Velké Losiny v roce2003
Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2004
Zaslaný dopis majitelům psů , týkající se dodržování OZV obce
Dne 17.4.2004 bude proveden svoz nebezpečných odpadů. Rozvrh zastávek bude na vývěskách . Odpady budou přebírány od konkrétních osob. Skládkování v místě svozu předem je zakázáno, pokud k němu dojde, bude toto po předešlých zkušenostech považováno za vytváření černých skládek
Stav ve věci prodeje parkoviště ČHS
Poděkování p. Josefu Janotovi za vzornou vědomostní reprezentaci naší obce

Zveřejněno: 19. 3. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 17.3.2004

Zpět nahoru