Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 03. 04. 2020
a svátek má Richard

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(3. 4. 2020 08:57)

3.7 °C

Vlhkost

59.1%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Nařízení KVS pro Olom kraj - varroaza včel jaro 2006

 

Nařízení

Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2006

ze dne 22.3.2006

o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze – varroaze včel

 

Krajská veterinární správa pro Olomoucký jako věcně a místně příslušný  orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47, odst. 1, písm. b) a §  49, odst.1, písm.g)  rozhodla na základě zmocnění, vyplývajícího z § 49, odst. 1, písm. c) a s použitím ustanovení § 54, odst. 1, písm. b),d),j), odst. 2, písm. a) a odst. 3 a § 76, odst. 3 zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon )  ve znění pozdějších předpisů o nařízení   mimořádných veterinárních opatření.

Čl. 1.

Mimořádná veterinární opatření se nařizují ve snaze zabránit šíření nebezpečné nákazy – varroazy v chovech včel v Olomouckém kraji  z důvodu snížení výskytu roztočů Varroa destructor u včel a současně  omezení tvorby resistence na používaná léčiva.

Čl.2.

Na základě posouzení nákazové situace v chovech včel, chovaných na území Olomouckého kraje, zjištěné vyšetřením směsných vzorků  zimní měli ze včelstev v r. 2006 je nákazová situace v Olomouckém kraji posouzena jako jednotná.

 Nařizuje se ošetření plodu nátěrem vodní emulze přípravku  M – 1 AER, spojené s fumigací Varidolem FUM těm  chovatelům včel :

a)       kteří nesplnili rozsah mimořádných veterinárních opatření, nařízených pro období podzim - zima  2005-2006.

b)       kterým vyšetřením  zimní měli prokázalo nálezy nad 3 samičky roztoče v průměru na 1 včelstvo

Zajištění ošetření svých včelstev je povinností chovatele včel. Ošetření včelstev se nařizuje  provést buď osobou  odborně způsobilou k potřebnému výkonu nebo veterinárním lékařem za přítomnosti chovatele,  následujícím postupem :

Včelstva se rozeberou, vyjmou se plásty se zavíčkovaným plodem  a včely se smetou. Víčka plodu se natřou vodní emulzí  přípravku M - 1 = 5 kapek na 50 ml vody. Potře se plocha nejvýše 10  dm² u jednoho včelstva a to jen víčka plodových buněk. Pokud má včelstvo více plodu, musí se plod nad  tuto hranici odstranit a spálit, popř. roztavit na vosk.Včelstva, u

kterých se rozrušil zimní chumáč při ošetření plodu se  následně ošetří fumigacíVaridolem FUM podle návodu. U včel, spojených  v zimním chumáči nelze fumigaci použít.

 

Čl.3.

Vzhledem k životnímu  cyklu včel a ročnímu období se uvedené ošetření nařizuje provést  bezodkladně, nejpozději však do 15.4.2006.  Do ukončení odběru medu je další použití chemických přípravků k ošetření včelstev zakázáno. Připouští se pouze tepelné metody a odstraňování trubčího plodu nebo je možno použít Formidol ( kyselina mravenčí ) podle návodu VÚVč,  zejména tam, kde se vyskytuje zvápenatění plodu nebo nosematoza.  Pásky GABON PA 92 lze použít pouze k letnímu ošetření, ale výhradně jen v období po ukončení odběru medu. Pro jarní ošetření včelstev se použití přípravků GABON PA 92 a GABON PF 90 zakazuje.

Čl.4.

Letní ošetření přípravky GABON PA 92 nebo GABON PF 90 se nařizuje těm chovatelům včel, u kterých byl :

-          průměrný přirozený letní spad roztočů větší, než 5 samiček denně,

-          diagnostikován vysoce invadovaný trubčí plod,

a dále v  těch ZO ČSV, ve kterých bylo více než 30% stanovišť s nálezem více jak 3 roztočů na jedno včelstvo v průměru.

K snížení rizika tvorby reziduí se GABON PF 90 aplikuje maximálně ve dvou letech po sobě. Potom musí následovat nejméně jednoletá přestávka nebo záměna za GABON PA 92. Pro GABON PA 92 nejsou z hlediska tvorby reziduí žádná omezení. Přípravky GABON PA 92 i GABON PF 90 se aplikují co nejdříve po posledním odběru medu. Při nižších intenzitách varroázy je vhodné doporučit včelařům použití FORMIDOLU.

 

Čl.5.

 Přesuny včelstev k trvalému přemístění při změně majitele a přesuny včelstev kočováním mimo územní obvod Olomouckého kraje lze  uskutečnit jen na základě vystaveného veterinárního osvědčení pro přemístění, po předchozím souhlasu Krajské veterinární správy toho kraje, kam mají být včelstva přemísťována a předchozím informování příslušné ZO ČSV místa přemístění. Přesuny včelstev kočováním a přesuny včelstev k trvalému přemístění při změně majitele v rámci územního obvodu kraje  Olomouckého se mohou uskutečnit, jedná li se o přemístění do stejné nákazové situace. Kočující včelstva musí mít řádně vyplněný kočovný průkaz a  neprodleně po každém návratu z kočovného  stanoviště po 1.6.2006 být preventivně přeléčena Formidolem, pokud se návrat uskuteční  před posledním vytočením medu, nebo Gabonem PA 92 či PF 90, pokud se  návrat uskuteční po posledním vytočení medu.

Přesuny včelstev, včetně kočování nejsou povoleny těm chovatelům včel, kteří :

-          nesplnili rozsah nařízených mimořádných veterinárních opatření pro období podzim - zima  2005-2006, zejména těm, kteří neodebrali vzorky zimní měli nebo je nemají vyšetřeny,

-          kterým byl zjištěn vyšetřením větší nález než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo,

-          na které se vztahují omezení, vyplývající z mimořádných veterinárních opatření proti moru včelího plodu na území Olomouckého kraje,

-          hodlají kočovat se včelstvy do oblastí s prokázaným výskytem rezistentních roztočů.

 

Čl.6.

U chovatelů včel s masivním nálezem  roztočů se nařizuje provést v chovech včel prohlídku  úředním veterinárním  lékařem.

 

 

 

Čl.7.

Kontrolu dodržování povinností, stanovených touto vyhláškou  budou provádět orgány veterinární správy.

Za porušení  povinností nařízených touto vyhláškou fyzickou osobou,  právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání bude uložena pokuta podle ustanovení § 711)  nebo § 72 2)  zák. č. 166/1999 Sb. ( veterinární zákon ).

Čl.8.

 

Tento právní předpis Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na

úřední desce Krajského úřadu v Olomouci. Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení mimořádných veterinárních opatření.

Čl.9.

 

Tímto právním předpisem pozbývá platnost Právní předpis KVS pro Olomoucký kraj č. 3/2005 ze dne 22.3.2005 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze – varroaze včel a mimořádná veterinární opatření v něm obsažená se ruší.

 

Příloha : Seznam  obcí v Olomouckém kraji a počtů stanovišť včelstev v nich s nálezem nad 3 roztoče v průměru na jedno včelstvo a počtů včelstev s nálezem nad 3 roztoče.

                                                             

                                                         

 

                                                                MVDr. Zdeněk Králík

                              ředitel

  Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

 

 

[1] § 71 odst. 1 písm. c)  zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

2 § 72 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

 

Příloha k Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2006 ze dne 22.3.2006

o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze včel – varroaze včel

Obec - počet stanovišť s nálezem nad 3 roztoče v průměru na jedno včelstvo / počet včelstevs nálezem nad 3 roztoče v ohnisku

 okr. Jeseník

Adolfovice

1/19

Javorník

2/22

Supíkovice

3/28

Bernartice

2/2

Jeseník 

6/44

Vápenná

2/14

Bělá p. Prad

3/28

Mikulovice

1/6

Vlčice u Jeseníku

1/2

Černá Voda

1/5

Ondřejovice

1/10

Velké Kunětice

1/4

Dětřichov

1/4

Písečná

1/13

Zlaté Hory

1/15

Heřmanovice       

1/8

Skorošice

2/12

 

 

 

okres Olomouc

Babice

1/9

Ondrášov

2/22

Veselíčko

3/27

Bohuňovice

1/2

Pateřín

1/6

 

 

Nouzov

2/96

Přáslavice

1/2

 

 

Hynkov

1/9

Řídeč

2/33

 

 

Cholina

1/7

Sedm Dvorů

1/7

 

 

Komárov

1/4

Střeň

1/3

 

 

Moravský Beroun

2/13

Štarnov

1/8

 

 

Mezice

1/6

Šternberk-město

8/40

 

 

Mladějovice

1/12

Šumvald

1/3

 

 

Moravská Huzová

1/3

Topolany

1/3

 

 

Náklo

1/7

Toveř

1/4

 

 

Nové Zámky

1/5

Tučapy

1/3

 

 

Nové Dvory

1/7

Uničov

1/12

 

 

Olejnice

1/18

Velký Újezd

2/11

 

 

 

okr. Šumperk

Bludov

1/5

Mostkov

1/3

Štíty

1/4

Dolní Studénky

1/8

Ostružná

1/3

Šumperk

6/46

Hanušovice

2/9

Palonín

2/13

Úsov

1/4

Hrabenov

2/3

Písařov

1/5

Velké Losiny

1/6

Hrabová

1/3

Podolí

1/10

Vernířovice

2/5

Hančina

2/24

Potůčník

2/45

Vlčice

1/4

Chromeč

1/5

Petrov

3/21

Vysoká

1/5

Javoří

1/9

Postřelmov

1/5

Vys. Žibřidovice

1/7

Jedlí

1/2

Postřelmůvek

1/7

Žárová

1/6

Kamenná

1/2

Sobotín

2/21

Skalička

 1/3

Kolšov

2/8

Staré Město

1/6

Rájec

1/3

Komnatka

1/14

Stříbrnice

1/4

                    

 

Lesnice

2/13

Studená Loučka

1/1

 

 

Libina

1/12

Sudkov

1/3

 

 

Naletím

1/6

Svébohov

2/9

 

 

Moravičany

1/2

Šléglov

1/1

 

 

 

okres Prostějov

Brodek u Konice

1/5

Hruška

1/7

Slatinky

1/13

Brodek u Prostějova

1/7

Telčice

1/3

Smržice

2/9

Budětsko

2/53

Kladky

1/35

Určice

2/15

Čechovice

2/9

Konice

1/19

Vícov

1/17

Čechy pod Kosířem

1/3

Lutotín

1/8

Vrchoslavice

2/10

Dětkovice

1/40

Němčice nad Hanou

1/6

Vřesovice

1/2

Zbel

1/3

Niva

1/25

Zdětín

4/13

Hluchov

2/8

Ohrozim

2/26

Želeč

1/11

Horní Štěpánov

1/4

Prostějov

2/17

 

 

Hrubčice

1/10

Protivanov

2/7

 

 

 

 

okres Přerov

Bělotín

Bohuslávky

Brodek u Přerova

Citov

Černotín

Dluhonice

Dolní Újezd

Drahouše

Dřevohostice

Hluzov

Horní Moštěnice

Hranice

Jindřichov

Kojetín

Vysoká

 

 

5/15

3/17

1/5

1/1

2/24

1/2

1/5

2/5

2/9

1/6

1/2

4/11

1/4

2/18

1/10

 

 

Kokory

Kovářov

Křtomil

Kunčice

Lazníčky

Lhotka

Lipník nad B.

Loučka

Milenov

Nahošovice

Opatovice

Osek n.B.

Pavlovice

Podhoří

Zámrsky

1/3

1/5

1/7

2/10

1/3

1/3

1/11

5/15

1/4

2/11

1/8

4/25

1/6

3/24

1/5

Podolí

Potštát

Rokytnice

Skalička

Soběchleby

Středoletí

Střítež n.L.

Sušice

Troubky

Týn nad Bečvou

Uhřinov

Ústí

Vežky

Všechovice

 

1/7

2/13

1/1

1/8

2/30

1/3

5/25

1/9

1/28

3/14

1/6

1/5

2/7

2/4

 

Zveřejněno: 28. 3. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Zde pokračujte na Úřední deska - všechny zveřejněné dokumenty  >  Nařízení KVS pro Olom kraj - varroaza včel jaro 2006

Zpět nahoru