Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 20:01)

2.5 °C

Vlhkost

43.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.1.2010

OZV 1/2010, Prodej vleku,

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 22.1.2010 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6

Omluveni:                                   5                                                         

Neomluveni:                                           0                                                       

Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel:  pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      OZV č.1/2010

5.      Servisní smlouva  na výpočetní kancelářskou techniku

6.      Dohoda o ukončení platnosti Dodatku č.2  mezi Obcí a pivovarem Staropramen

7.      Finanční podpora o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné

8.      Finanční příspěvek  na rok 2010  Domovu pokojného stáří sv. Hedviky

9.      Dodatek č. 3 mezi Obcí a Martech Holding. a.s.

10.  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

11.  Finanční příspěvek  v roce 2010 Pontis  Šumperk o.p.s.

12.  Finanční příspěvek  Charita Šumperk

13.  Vyúčtování poskytnutí finanční podpory

14.  Podání žádosti o dotaci v rámci POV

15.  Podání žádosti  o dotaci – význ. projekty Olomouckého kraje

16.   Podání žádosti  o dotaci na SFDI ČR

17.  Prohlášení obce

18.   Podání žádosti  o dotaci na Ol.kraj 

19.  Provedení označení dokončených budov

20.   Realizace kalendáře 2011

21.  Podání žádosti o dotaci – dovybavení JSDH

22.  Kácení náletových a havarijních dřevin zámecký park

23.  Darovací smlouva K3 Sport , s.r.o.

24.   Smlouva o půjčce mezi obcí a Invest CZ, a.s.

25.  Návštěvní řád zámeckého parku

26.  Dluhová služba – komentář

27.  Podání žádosti  o dotaci na Olomoucký kraj  - obnova  a výstavba  vodohosp. infrastruktury

28.  Prodej majetku  parcela č. 241/1

29.  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Martinem Kociánem

30.  Revokace bodu č.1035 VZ 16.11.2009 – pronájem lyžařského vleku

31.  Prodej  lyž. vleku  k demontáži

32.  Věcná břemena

33.  Provedení prací na veřejné zeleni

34.   Rozsah změny  ÚPD č. 4 obce

35.  Dar obci – převedení pozemku – cesty

36.  Odkoupení pozemku převod ke zřízení přístupové cesty

37.  Zápisy z kontrol

38.  Slavnostní otevření zámeckého parku

39.  Ostatní

40.  Zastupitelstvo bere na vědomí

41.  Podněty a náměty občanů

42.  Poděkování za účast, závěr

K jednotlivým bodům probíhala  průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSDTVA OBCE ZE DNE  22.1.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1056.   OZV č.1/2010 týkající  se změny  výše poplatku z ubytovací kapacity , který se tímto zvyšuje  na 6,- Kč

1057.      Servisní smlouvu  SLA  „ Partner Plus „  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Design cis, s.r.o , týkající se  servisu na výpočetní a kancelářskou techniku

1058.      Dohodu  o ukončení  platnosti Dodatku  č. 2 ke smlouvě o dodávkách výrobků   a zboží mezi  Obcí Loučná nad Desnou a Pivovary  Staropramen a.s.

1059.      Neinvestiční příspěvek  na rok 2010 Domovu pokojného stáří  sv. Hedviky Vidnava  dle žádosti  ředitele Charity  Javorník  Roberta Neugebauera , DiS ve výši 10 tis Kč

1060.      Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo  č. 2008002 mezi Obcí  Loučná nad Desnou a Martech  Holding a.s týkající se víceprací na dodávku stavby :Projekt horní části zámeckého parku  v Loučné nad Desnou.

1061.      Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce  Loučná nad Desnou za rok 2009 a opatření k odstranění nedostatků.

1062.      Vyúčtování poskytnuté finanční podpory  ze strany:

-        TJ Spartak Loučná nad Desnou

-        MNS ZO č. 20905 kynologický klub - ART Loučná nad Desnou

-        Klub seniorů

1063. Podání žádosti  o finanční podporu – dotaci na Olomoucký v rámci Programu obnovy venkova  s určením  na obnovu  VO Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou  - Anín   a prohlášení, že Obec  má vlastní podíl  na realizaci této akce.

1064. Podání žádosti  o finanční podporu – dotaci na Olomoucký kraj v rámci významných projektů Olomouckého kraje  na realizaci Lávky Červenohorské sedlo.

1065. Podání žádosti  o finanční podporu – dotaci na SFDI ČR  na realizaci Lávky Červenohorské sedlo a prohlášení , že obec má vlastní podíl  k poskytnuté finanční podpoře tak, aby tato akce  byla realizována

1066. Prohlášení, že obec má vlastní prostředky  15 mil v poskytnuté dotaci  na realizaci  kanalizace  obce II. etapa  včetně stavby ČOV

1067. Podání žádosti o dotaci  - finanční podporu na Ol. kraj na kulturní akci II.ročník Dřevosochání

1068. Provedení označení v současnosti  stavebně opravených budov – MŠ, kulturní dům

1069. Realizace  kalendáře obce  2011, který bude  obsahovat fotografie  z kat. území  obce – příroda , památky , významné budovy atd. v nákladu 1 000 kusů .

1070. Podání  žádosti o finanční podporu na Olomoucký kraj  s účelem na dovybavení JSDH obce

1071. Provedení kácení náletových  a havarijních dřevin  ze spodní části zámeckého parku       z důvodu  přípravy  na další obnovu této části kulturní památky  azaměření spodní části zámeckého parku

1072.Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a K 3 SPORT , s.r.o na poskytnutí daru ve výši  1,5 mil Kč

1073. Smlouvu o půjčce  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest  CZ a.s. ve výši  1 705 698 Kč s úrokem ve výši 7 %  se splatností  do 15.4.2010 s určením  na financování akce – revitalizace  středu obce  Loučná nad Desnou

1074. Návštěvní řád zámeckého parku

1075. Komentář k dosažené výši ukazatele dluhové služby

1076. Podání žádosti o finanční podporu  dotaci na Olomoucký kraj  v rámci programu  na podporu výstavby  a obnovy vodohospodářské  infrastruktury určené na úhradu  části vlastního podílu  k poskytnuté dotaci  ze SFŽP ČR na akci „ Snížení znečištění vod  v Obci Loučná nad Desnou „

1077. Prodej pozemku parcela číslo 241/1, výměra 608 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v katastrálním území Kouty nad Desnou, zájemcům : ½ SJM Ing. M a Ing. L.B., Tlumačov a ½ SJM Ing. M. a L. M., . Tlumačov za cenu 500,- Kč/m2 , dle dříve schválených podmínek.

1078. Uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě č.59 mezi obcí Loučná nad Desnou a M. K., o nájmu Restaurace RYBÁŘSKÁ BAŠTA, který řeší úpravu nájemného jeho prominutím na období únor 2010 až březen 2010 v celkové výši   7083 Kč, rozpočítáno na měsíční splátky jako kompenzace spoluúhrady za provozní náklady objektů obce – hasičská zbrojnice a stavba tančírny.

1079. Revokaci usnesení č.1035 s tím , že odstupuje  od uzavřené nájemní smlouvy  a to z technických a finančních  důvodů

1080.Prodej lyžařského vleku TATRAPOMA na svahu za hasičskou zbrojnicí (na pozemcích p. č. 763/1, 824, 649, 647, 560/2, 559, 546, 545/2, 545/1 v k. ú. Kociánov) v tomto pořadí:

         1.    Za 300 001,- Kč panu M. K., bytem 788 11 Loučná nad Desnou       se splatností do 31. 3. 2010.

         2.    Za 300 000,- Kč panu T. K., bytem  788 15 Velké Losiny, se splatností do 2 měsíců od podpisu smlouvy. 

1081. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelové přípojky NN pro pozemek 448/1, na pozemku parcela ZE 144, ZE 142/1, ZE 142/2, ZE 448/102EN k.ú. Rejhotice – okraje komunikace I/44 - dle žádosti pana P. M., Projekce EZ Šumperk, pro RD pana P., Rapotín.

1082. Budoucí zřízení věcného břemene (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ) - umístění stavebního objektu na části pozemku se zatrubněným vodním náhonem, na  parcele 839 k.ú. Kociánov – vodní plocha - dle žádosti S. R.

1083. Provedení prací na veřejné zeleni na pozemcích ve vlastnictví obce- vyřezání 2 ks smrků  bránících ve výhledu v křižovatce v sídlišti u č.p. 76

Na jednotlivé případy bude provedeno správní řízení o kácení dřevin mimo les.

1084. Rozsah změny územního plánu č.4 dle přílohy pro obnovení řízení o této změně. Příloha s jednotlivými pozemky a lokalitami bude připravena k nahlédnutí před zasedáním

1085. Převzetí daru, pozemku s cestou  č.p. 1620/1 dle oddělení geometrickým plánem, v k.ú. Rejhotice od pana S. J. (v případě odkupu cenu 1,- Kč/m2)

1086. Odkoupení, případně převod, pozemku s cestou  č.p. 1626/2 o výměře 1083 m2 v k.ú. Rejhotice od PFČR, k zajištění pozemku ke zřízení přístupové komunikace k RD paní F. a manželů K. v místní části Rejhotice.

1087. Zápis z provedené veřejnoprávní  kontroly   příspěvkové organizace

-              mateřská škola

-              Základní škola v Loučné nad Desnou

1088. Zápis o provedené kontrole – interním auditu Obce Loučná nad Desnou

1089. Slavnostní otevření zámeckého parku dne 27.5.2010  a zplnomocňuje  starostu obce  k pozvání hostů  a úhradě nákladů s touto akcí souvisejících

1090. Výrobu kovaných stojanů pro umístění cedulí – Návštěvní řád zámeckého parku

1091. Realizaci aktualizace informačních cedulí v zámeckém parku po provedené obnově horní části

1092. Pronájem části pozemku p.č . 763/1 v k. ú. Kociánov (část užívaná pro lyžařský vlek dle zákresu v územním plánu obce, orientačním vyměřením v katastrální mapě) včetně veřejného osvětlení lyžařského vleku, 2 ks dřevěných obslužných budov na pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Kociánov, elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky, za účelem provozování lyžařského vleku za cenu 5 Kč za 1 m2 na dobu 20 let. Nájemné bude hrazeno na celý kalendářní rok dopředu se splatností do 30. 6. příslušného kalendářního roku. První nájemné bude uhrazeno v odpovídající výši - poměrná část za období červenec 2010 – prosinec 2010

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje  :

1093. Finanční podporu občanskému sdružení  Obnova kulturního dědictví údolí Desné z důvodu  vysokých finančních objemů, které nese naše obec v rámci obnovy  vlastních památek – kulturní dům  ( zám. oranžerie ) a zámeckého parku.

1094. Finanční příspěvek na  poskytování  sociálních služeb  v roce 2010 Pontis Šumperk a.p.s. z důvodu  finančního krytí  námi provozovaných služeb  - DPS a dále uvolnění části peněz pro zdravotnictví   - očkování dívek  7 – 9. třída  ZŠ proti rakovině děložního čípku.

1095.Finanční příspěvek  na pokrytí části   nákladů  spojených  s poskytováním sociálních služeb v roce 2010 dle žádosti Charita Šumperk z důvodu finančního krytí  námi provozovaných služeb  - DPS a dále uvolnění části peněz pro zdravotnictví   - očkování dívek  7 – 9. třída  ZŠ proti rakovině děložního čípku.

 

 

1096. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Předání zámku a zámecké kaple  novému majiteli

2.      Počet přespaných nocí v kú obce za rok 2009

3.      Odeslání návrhu p. Alfréda Brendela na cenu  za celoživotní přínos v oblasti kultury

4.      Pozvání na Marienmarket do družebního města  Lindenu s tím, že se v letošním roce nezúčastníme  z důvodu  časové zaneprázdněnosti

5.      Výsledky sbírky „ Bílá pastelka „

6.      Přehled o činnosti MŠ Loučná nad Desnou ve školním roce 2008 – 2009

7.      Jednání a podklady  ve věci záplav. území Obce Loučná nad Desnou , předloženou dokumentaci ze strany Pöyry Enviroment a.s.

8.      Vysílání o zámku Loučná nad Desnou v pořadu Památky na prodej  dne 30.1.2010 v 18 00 hod ČT

9.      Konání výroční  členské schůze  Klubu seniorů

10.  Výsledky  Tříkrálové sbírky v naší obci

11.  Výdaje a příjmy obce za rok 2009

12.  Výši  ukazatele  dluhové služby

13.  Provádění inventarizace domů s ohledem  na rekreační objekty ve vztahu k placení poplatků za likvidaci a svoz odpadů 

14.  Jsou vyfoceny téměř všechny nemovitosti

 

 

Starosta obce                           Ing. Pavel Martínek             -----------------------------------------

 

Ověřovatelé zápisu               p.Bohumil Tkadlec                  -----------------------------------------

 

                                                pí. Marie Vystavělová            ------------------------------------------

 

Zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová            -----------------------------------------

Zveřejněno: 25. 1. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.1.2010

Zpět nahoru