Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 00:32)

-8.3 °C

Vlhkost

31.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2009

zřízení pracovního místa - správce zámeckého parku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 21.9.2009 V 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  7

Omluveni:                                                 4

Neomluveni:                                           0

Ověřovatelé zápisu:  p. Tkadlec, pí. Vystavělová

Zapisovatel: pí. Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Oprava MK metodou IthR

5.      Nákup žacího stroje

6.      Kulturní akce – televarieté

7.      Vybavení kultur. domu – nákup

8.      Odměna  za přípravu a organizaci mezinárodního tábora

9.      Setkání spřátelených měst

10.  Smlouva na autorský dozor – park

11.  Smlouva revitalizace střed

12.  Finanční podpora MŠ

13.  Dar Městu Sosnicowice

14.  Rozpočtové změny

15.  Zřízení pracovního místa a výběr zaměstnance

16.  Smlouva o půjčce – překlenovací úvěr

17.  Přísedící Okres. soudu

18.  Pravidla na úhradu škody – zám. kaple

19.  Pronájem lyžařského vleku

20.  Podání žádosti o dotaci na MAS

21.  Výsledek výběrového řízení, smlouva CZECH POINT

22.  Finanční podpora na cvičení

23.  Přijímání finančních darů ZŠ

24.Návrh na vyřazení hmotného investičního majetku v roce 2009

25.  Ostatní

26.  Zastupitelstvo bere na vědomí

27.  Podněty a náměty občanů

28.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

963. Smlouvu o dílo – oprava místních komunikací metodou IthR mezi Obcí Loučná nad Desnou a Autokredit, s.r.o.

964. Nákup žacího stroje – rideru, typ : Castelgarden XF 130HD/ F 72 v ceně do 50 tis Kč s určením na údržbu prostor minigolfu a ostatních určených pozemků nacházejících se v okolí tohoto zařízení

965. Konání a úhradu akce  - Televarieté v novém kulturním domě – skleníku v únoru 2010

966. Nákup vybavení, tj výzdoby a vybavení nového kulturního domu skleníku a pověřuje starostu obce nákupem v hodnotě do 300 tis Kč

967. Odměnu ředitelce základní školy Mgr. Věře Turkové 7,5 tis Kč a Mgr. Petru Lukášovi ve výši 2,5 tis Kč za organizaci a realizaci  Mezinárodního tábora spřátelených měst v Loučné nad Desnou

968. Účast na setkání spřátelených měst a obcí  v Sosnicowicích v počtu 2 účastníků ve dnech  9.10. – 11.10.2009

969. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Zahrada – Park – krajina s.r.o. na akci autorského dozoru  na realizaci Projektu : zámeckého parku v Loučné nad Desnou

970.Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Zahrada – Park – krajina s.r.o. na vypracování projektové dokumentace  „ Revitalizace  středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa.“.

971. Finanční podporu MŠ určenou na úhradu dopravy na předplavecký výcvik dětí ve výši 11 tis Kč a na jazykový kroužek angličtiny ve výši 8 tis Kč dle žádosti ředitelky MŠ

972.Předání daru do družebního města Sosnicowice  v podobě 2 soch vyrobených při dřevosochání – kašpárka a stydlivého mnicha

973.Rozpočtové změny obce dle seznamu

974.Zřízení pracovního místa  - správce parku

975.Pravidla t.j. bodovou váhu na každého zastupitele  pro provedení výběru správce parku – každý zastupitel 1 bod, místostarosta 5 bodů

976. Výběr zaměstnance – správce parku v pořadí :

      1. Jiří Fuchs

                     2. Jiří Charvát

                     3. Martin Matocha

 

977. Smlouvu o půjčce  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. ve výši 1 864 193,- kč s úrokem  ve výši 7% ročně z dlužné částky s určením na financování akce „ Rekonstrukce  kulturního domu v Loučné nad Desnou „

978.Paní E. O., bytem Loučná nad Desnou  jako přísedící Okresního soudu v Šumperku

979. Pravidlo pro úhradu škody na zámeckou kapli formou odpracování s vymezením dané škody a postupným uvolňováním  za odpracované hodiny ( sazba 60,- Kč/hod )

980. Pronájem lyž. vleku vč. pozemku p.č. 763/1 v kú Kociánov + soutěž

981.Podání žádosti o dotaci na MAS Šumperský venkov na realizaci projektu „ Obnova vnitřního oplocení a údržba „ kuchyňské zahrady „ v zámeckém parku v Loučné nad Desnou „ sestávající z realizace oplocení záhonů kolem kašen a 2 ks branek  a zakoupení zahradního traktoru a plotostřihu

982. Výsledek výběrového řízení na zřízení nového pracoviště CZECH POINT

      Vítěz  1. ASI informační technologie s.r.o.,  Mohelnice

           2.IMPROMAT CZ spol.s. r.o.

           3. SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.

      a smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a ASI informační technologie s.r.o., Mohelnice na vybavení pracoviště  CZECH POINT FULL

983.Finanční příspěvek  resp. podporu na cvičení žen  v obci v hodinové sazbě 250,- Kč/hod dle žádosti pí. M. T.

984.Na základě žádosti Základní školy Loučná nad Desnou  přijímání peněžitých darů, účelově neurčených  ve smyslu odst. 1§39b zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, pokud výše peněžitého daru v jednotlivých případech nepřesáhne  částku 20.000,- Kč .Pro přijímání  věcných darů je vždy zapotřebí individuální souhlas zřizovatele  pro každý dar.

985.Návrh na vyřazení hmotného investičního majetku v roce 2009 schválený dne 31.9.2009  dle seznamu

986.Uložení zeminy nad zahrádkami u rybníka Kocián v rámci přípravy na stavbu sport. Areálu a dokončení zámeckého parku

987.Podání žádosti o dotaci na Euroregion Glacensis na česko polské setkání družebních měst a obcí v rámci otevření kulturního domu a dalších akcí s tím ,že má vlastní prostředky na  doložení vlastního podílu

 

 

 

 988.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 1. Konání dne brannosti dne 11.9.2009, poděkování organizátorům akce SDH a další

 2.Konání slavnostní akce- 10. výročí znovuobnovení žel. Tratě Šumperk – Kouty nad Desnou po povodni v roce       1997 v Koutech nad Desnou

 3.Vyúčtování finančního  příspěvku  na rok 2009 ze strany Charita Javorník

 4.Konání akce „Dřevosochání“ s finančním výsledkem akce

5.Nabídka na získání dotace  týkající se :

1.            finanční podpora lesní infrastruktury

2.            finanční podpora na lesní techniku

6.Jednání se zástupci PVE a firmy K3 Sport , s.r.o.

7.Pozvání na konferenci  ke 40. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky

8.Pozvání na setkání partnerských měst ve dnech 9.10. až 11.10.2009 do polských Sosnicowic

9.Možnost realizovat v nádražní budově nádraží Kouty nad Desnou v prostorách současného bufetu ( pokud tento skončí ) info středisko se zaměřením na CHKO Jeseníky obdobně jako je tomu na Šumavě viz Boubínský prales  a ukládá starostovi obce jednat o této budoucí možnosti s SOÚD, CHKO Jeseníky a ČEZ, a.s. jako možným sponzorem expozice

10.Upozornění občanů na dodržování silničních pravidel  při užívání účel komunikace  k PVE Dlouhé stráně a ukládá starostovi obce na toto bezpečnostní hledisko upozornit ( jízda cyklistů po levé straně atd. )

11. Konání kurzu výp. techniky pro seniory v zasedací místnosti OÚ

12.  Nabídku na vypracování projektu Rekonstrukce zámeckého parku v Loučné nad Desnou

13.  Seznam akcí pro rozpočet obce na rok 2010

14.  Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2008 a Zprávu  o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2008 nezávislým auditorem – nebyly zjištěny chyby  ani nedostatky

15.Žádost o pronájem prostor v budově OÚ ze strany paní J. D. ze dne 6.9.2009

16.Přerušení dodávky el. energie dne 5.10.2009 na celý den

17. Konání V. sjezdu odborového sdružení železničářů a slavnostní uvítání starostou obce

18. Jednání k Národnímu parku Jeseníky – setkání s ministrem ŽP ČR v Karlové Studánce

19. Petici na podporu vzniku Národního parku Jeseníky

20. Požadavek – koberec do MŠ

 

 

starosta obce         Ing. Pavel Martínek                     ...........................................

 

ověřovatelé podpisu         p.Bohumil Tkadlec              ...........................................

 

                                 pí.Marie Vystavělová                ...........................................

 

zapisovatelka           Helena Tkadlecová                  .......................................... 

Zveřejněno: 23. 9. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2009

Zpět nahoru