Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 00:22)

-8.2 °C

Vlhkost

30.6%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 30.7.2003

Prodej byt.fondu, kanalizace obce, kniha o historii obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 30. ČERVENCE 2003 V 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ


Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů : 8
Omluveni : 3
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec
Zapisovatel : Tkadlecová


Program:

1. Uvítání přítomných
2. Prodej byt. fondu obce
3. Stavy ohrožení – nákup příručky
4. Umístění doprav. značky – zákaz vjezdu
5. Kanalizace obce
6. Odkoupení pozemků u řeky Desná, kompenzace, odkoupení pozemků od PFČR
7. Obnova ZŠ pro rok 2003, výběr. řízení atd.
8. Oznámení – anonym
9. Umístění dopr. značky – zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t
10. Žádost o dotaci na realizaci knihy o historii obce
11. Ostatní
12. Na vědomí
13. Závěr


ZO schválilo program jednohlasně a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 30.7.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje

273. Prodej bytu v domě čp. 20 Kociánov pí Zdeňce Pokorné, dat. nar. 21.09.1952 za cenu dle původního odhadu dle dopisu ze dne 14. července 2003.
274. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01730211 o poskytnutí podpory mezi obcí Loučná nad Desnou a SFŽP ČR.
275. Odkoupení parcel č. st. 28, p. č. 110/1, 110/2 v kú Rejhotice za 80 tis. Kč s tím, že tímto byl vyrovnán závazek obce vůči manželům Kotsopoulosovým k parcele č. 196 v kú Rejhotice.
276. Zrušení obchodní soutěže na Rekonstrukci a dostavbu objektu Základní školy Loučná nad Desnou a tímto definitivně schvaluje vypovězení smlouvy o dílo č. OLO – 1830/607 včetně veškerých dodatků, neboť tato v současné fin. situaci ČR ztratila opodstatnění (čerpat bude možné jen postupně).
277. Ve věci anonymního dopisu jménem obce Loučná nad Desnou podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu a současně i žaloby dle uvážení starosty obce a po poradě s právním zástupcem s tím, že se již nejedná o 1. případ (1. případ v den voleb do ZO – anonymní dopisy, resp. oznámení jsou si do jisté míry podobné), s úvahou o částce až 500 tis. Kč jako vzniklé újmy s tím, že částka bude použita na dobročinné účely (podpora sportu, kultury atd.). Psaní těchto oznámení vyvolává negativní dopad na jméno obce ve vztahu k investorům – nesolidní partner (nedůvěryhodný).
278. Starostovi obce plnou důvěru a schvaluje jej ve funkci starosty obce.
279. Provedení výběr. řízení na rekonstrukci a dostavbu Základní školy Loučná nad Desnou a výběr. komisí ve složení: předseda - Ing. Pavel Martínek, členové – Ing. Jan Turek, Petr Richter, Bohumil Tkadlec, Josef Strnka.
280. Odkoupení od PF ČR parcela č. 587/1 a č. 588/1 v kú Rejhotice dle žádosti p. Jůvy Zdeňka ze dne 17. července 2003. .
281. Žádost o dotaci na realizaci knihy o historii obce Loučná nad Desnou.
282. Vstoupit do jednání s p. Kleinem a předložit návrh na celkové vyrovnání mezi obcí a rodinou Kleinů ve výši 4 mil. Kč.
283. Nedání souhlasu k udělení výjimky z důvodu, že na Sporthotelu Kurzovní žádné ubytování občanů neprobíhá, jinak by byly řádně odváděny poplatky dle OZV1/1998, což nejsou.
284. Nový ceník za půjčování zařízení obce, provádění služeb, prodej dřeva atd. s tím, že došlo k vyřazení půjčování el. zařízení vyjma vysoušeče zdiva.
285. Finanční dar na horskou časovku jednotlivců na ceny ve výši Kč 1.000,--.
286. Ve věci prodeje buňky revokaci bodu z minulého zasedání č. 203 snížení ceny dle rozhodnutí starosty obce – tzn., že prodejní cenu buňky určí starosta obce.
287.S-N Odkoupení buňky za max. cenu 6 tis. Kč od p. Strnada.
288. Žádost na Svazek obcí údolí Desné o rekonstrukci přejezdu v km 12545 z důvodu, že tento je důležitý pro místní obyvatele v rámci místních komunikací.

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

289. Nákup příručky „Pro případ ohrožení“.
290. Znovu umístění značky „Zákaz vjezdu“ a dalších omezení na místní komunikaci za mostem (býv. podnik Subterra) a ukládá s. o. jednat s p. Karešem o parkování pod cestou.
291. Umístění značky - Zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t s výjimkou resp. dodat. tabulkou – na povolení OÚ (dovoz uhlí atd.) - na zadní komunikaci v Rejhoticích od p. Steinera k p. Dolanskému

292.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Provádění poptávek v rámci žádosti o dotaci na obnovu oplocení zám. parku:
- inform. systém (mapy, cedule, propag. mat. obce) – fa Jena
- kovářské práce na branách, oplocení a nosičích cedulí - p. Macek (Maršíkov)
- dřevěná část oplocení - p. Liďák, Kaláb
2. Cenovou nabídku na dodávku a montáž čerpacího systému umělého zasněžování od f. Aqua industrial s tím, že dle fin. možností obce bude uvažováno o realizaci tohoto projektu souběžně s možností získání dotací na tuto akci.
3. Zápis z jednání a místního šetření ve věci kolaudace stavby „Loučná nad Desnou, kanalizace splašková za obecním úřadem“.
4. Rozhodnutí o přerušení řízení o výjimce podle zák. č. 71/1967 Sb., č. j. 16894/03 – 620/3584 a 103 ve věci Sporthotelu Kurzovní.
5. Pozvání na kongres SPLV 2003.
6. Žádost o začlenění staveb územního plánu obce ze strany p. Tomáše Kareše a ukládá starostovi s p. Karešem jednat, neboť žádost lze řešit pouze změnou územního plánu o fin. podílu žadatele.
7. Možnost provádění exkurzí na PVE Dlouhé Stráně a ukládá p. Opršálovi k této možnosti připravit v rámci s. r. o. případný projekt.
8. Možnost provádění resp. provozování parkoviště ze strany obce a ukládá starostovi se tímto dále zabývat (podmínky atd.).
9. Sdělení Sdružení Země děda Praděda s tím, že další podmínky např. spolufinancování jsou nejasné a tímto k této nabídce zatím nepřistupuje.
10. Pozvání na veletrh Winterspost – Messe Berlin.
11. Poskytnutí dotace v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2003 – výsadba meze (pod statkem).
12. Zápis z řádné valné hromady společnosti SKI CENTRUM DESNÁ s. r. o. konané v sídle dne 25. června 2003.
13. Dopis Ing. Jana Březiny, hejtmana OL kraje ze dne 30. června 2003.
14. Informace k stav. pracím
- oprava chodníků
- opěr. zeď
15. Oznámení ze dne 13. července 2003 s tím, že starostovi obce je dána plná důvěra a pracuje k plné spokojenosti obce, tj. zastupitelů obce s tím, že plně vyhovět nelze nikdy všem.
16. Otevřený dopis Ligy na ochranu zvířat v Šumperku.
17. Další nutná opatření ve věci personál. změny – úklid ubyt. zařízení Domeček.
18. Výsledek noční hasičské soutěže a hodnocení této akce jako velmi úspěšné.
19. Výsledek hospodářské činnosti obce za červenec 2003.
20. Národní program PHARE 2003 – část II.
21. Informace k plnění rozpočtu obce k 06/2003.
22. Pozastavuje prodej objektu p. Vymlátilové na základě sdělení resp. dopisu p. Garguláka k dané problematice.
23. Iniciativu starosty Velkých Losin týkající se realizace společného zařízení, resp. společnosti provozující rozvody vody, plynu, provoz ČOV a dále tech. služeb majících na starosti opravu veř. osvětlení a úklid komunikací (zimní údržbu) s nabídkou služeb i dalším podnikům např. Velosteel, PVE Dlouhé Stráně atd. K uvedené iniciativě proběhnou dále jednání.


v Loučné n.Desnou 6.8.2003

starosta : Ing. Pavel Martínek .........................................................................

ověřovatel zápisu : pí. Marie Vystavělová .....................................................

-„- p. Bohumil Tkadlec ..........................................................

zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová ...........................................................

Zveřejněno: 6. 8. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 30.7.2003

Zpět nahoru