Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 15:03)

4.7 °C

Vlhkost

41.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2009

Žádosti o dotaci v rámci POV Kraj, MMR

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 23.2.2009 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  6

Omluveni: 5

Neomluveni:  0

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavel Martínek, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel:  pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Schválení programu veřejného zasedání

3.      Volba ověřovatelů zápisu

4.      Darovací smlouva mezi Obcí a K3 sport , s.r.o.

5.      Finanční dar na fotbal. turnaj  O pohár ředitelky ZŠ

6.      Stavba kulturního domu TDI, výběrové řízení

7.      Likvidace odpadů – dodatek ke smlouvě

8.      Dodatek k veřejn. práv. smlouvě – přestupky

9.      Podpora kroužku mladých hasičů, rybářů

10.  Dodatek ke smlouvě – servis výtahů

11.  Hospodaření ZŠ – výsledek

12.  Zvýšení ceny paliv. dřeva

13.  Žádosti o dotaci v rámci POV Kraj, MMR

14.  Obnova dopravního hřiště

15.  Místostarosta obce – uvolněná funkce

16.  Odměny zastupitelům obce, předsedům výborů a místostarostovi

17.  Stanovisko obce ve věci výběrového řízení

18.  Žádost o vrácení sochy ženy s harfou na Obec Úsov

19.  Ostatní

20.  Na vědomí

21.  Podněty a náměty občanů

22.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

777. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 SPORT, s.r.o. týkající se poskytnutí finančního daru ve výši 45 220,- Kč .

778. Finanční dar ve formě proplacení obědů pro účastníky halového turnaje přípravek v kopané“ O pohár ředitelky školy“ dle žádosti TJ Spartak Loučná nad Desnou ze dne 8.2.2009 .

779. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem týkající se technického dozoru investora na stavbu „ Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad  Desnou -TDI „

780. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcemi dne 9.4.2003 podle § 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění uzavřený mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků

781. Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č.50890048 – sl.č.2 změna č.4 týkající se přílohy č.2 – Cenová ujednání a podmínky poskytování služby ( Služba č.2 – odběr odpadů   a druhotných surovin )

782. Podporu kroužku mladých hasičů v rámci sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska  ve výši 54 tis Kč dle dříve schválených podmínek

783. Dodatek k servisní smlouvě o dílo V047/66/01 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Schindler Moravia ,s.r.o. týkající se servisu výtahů

784. Výsledek hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou, okres Šumperk za rok 2008

785. Převod kladného výsledku hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk v částce 8741,27 Kč do rezervního fondu Základní školy Loučná nad Desnou okres Šumperk

786. Změnu  prodejní ceny palivového dřeva na 700,- Kč  za ložený metr kubický(m³) bukového  dřeva  a  400,- Kč za ložený metr kubický (m³) ostatního  dřeva

787. Podání žádosti o dotaci v rámci POV na Olomoucký kraj na obnovu veřejného osvětlení v místní části Kouty nad Desnou a prohlášení ,že má vlastní podíl na realizaci této akce

788. Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na rozšíření kanalizace  obce a stavbu nové ČOV a prohlášení, že na uvedenou akci má vlastní podíl

789. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Kubešou týkající se obnovy zeleně na dopravním hřišti u MŠ

790. Revokaci bodu č. usnesení 8/2006 ze dne 1.11.2006 a schvaluje místostrarostu obce p. Bohumila Tkadlece, bytem Loučná nad Des. 25 ; 788 11 jako uvolněného s platností od 1.4.2009

791. Odměnu zastupitelům obce ve výši dle rozdělení předseda výboru 1.840,- Kč, zastupitel obce 540,- Kč, místostarosta obce 8.420,- Kč s platností od 1.1.2009

792. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem týkající se provedení výběrového řízení a rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou

793. Podání žádosti o dotaci POV na MMR  týkající se ÚPD obce a prohlášení, že má vlastní podíl na realizaci této akce

794. Stanovisko Obce Loučná nad Desnou ve věci výběrového řízení na akce Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou a Revitalizace území ve východní  části obce

795. Zaslání žádosti o vrácení sochy ženy s harfou na Obec Úsov

796. Prominutí poplatku z ubytovací kapacity panu J. za manžele P. dle žádosti pí. B. P. ze dne 17.2.2009

797.      Prominutí poplatku za lázeňský a  a rekreační pobyt manželům P.  na základě žádosti pí. B. P. ze dne 17.2.2009

798.    Na základě předložených kontrolních zápisů kontrolního výboru zastupitelstvo obce konečné přiznání finanční podpory  na rok 2008

-     SKS –ART Loučná nad Desnou ( kynologický klub )

-     pěveckým sborům při ZŠ

-         TJ Spartak

-         Klubu důchodců

-         Kroužku mladých hasičů

-         Kroužek mladých rybářů

799.     Sdělení OÚ Sobotín  ve věci porovnávání a uvádění naší obce v místně vydávaných tiskovinách

800.    Opravu kašny z budovy bývalé zámecké oranžerie a její opětovné vrácení do interiéru obnovené stavby kulturního domu, pokud to bude technicky a esteticky možné

801.    Účast  na „swiatkach miasta“ ve dnech 23. a 24.5.2009  v městě Sosnicowice delegace obce s možnou reprezentací obce ( tanečním souborem, pěv.  skupinou) dle určení starostou obce

802.    Smlouvu o výpůjčce č.OS 2008 200 00842 s EKO-KOM a.s. Praha na 2 ks kontejnerů na sběr tříděného odpadu – plastů do užívání Obce Loučná nad Desnou

803.    Revokaci bodu č. 693 s tím, že část prodejní cenu lyž. vleku Tatrapoma včetně pozemků snižuje  na 2 mil Kč. tzn. že výsledná cena je 5,2 mil Kč

804.    Opravu tiskové chyby v usnesení  č. 645 ze dne 17.9.2008 pronájem části pozemku p.č. 124/1 v kú Kociánov za účelem zřízení reklamního poutače dle žádosti EUROPLAKAT , spol. s.r.o. ( chybně bylo uvedeno VESNA Liberec s.r.o. )

805.    Opravu tiskové chyby v  usnesení  č. 646 ze dne 17.9.2008 pronájem části p.č.1695 v kú Rejhotice za účelem zřízení reklamního poutače dle žádosti VESNA Liberec s.r.o. ( chybně bylo uvedeno EUROPLAKAT spol. s.r.o.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

806.    Prominutí  3 měsíčního nájemného za pronájem restaurace rybářské bašty a turistické ubytovny domeček p. M. V. dle jeho žádosti ze dne 6.1.2009

807.    Prominutí částky  495 ,- Kč dle žádosti pí. Z. V. . dle jehí žádosti ze dne 22.1.2009

 

808. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Zaslání výběrového řízení na Úřad pro ochranu hosp. soutěže  a stanovisko Obce Loučná nad Desnou

2. Nález kašny  pod rozebraným podiem v zámecké oranžerii

3. Rozpočty t.j. náklady na obnovu VO Kouty nad Des. a Filipová

4. Zápis o provedené kontrole – interním auditu Obce Loučná nad Desnou

5. Zápisy  provedené namátkové  veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola

6. Zápisy o provedené kontrole  právnických osob Jokma s.r.o. , Kociánov s,r.o.

7. Zprávy o provedených kontrolách u organizací a spolků které obdržely  finanční podporu na rok 2008

 

 

starosta obce                            Ing. Pavel Martínek   ................................

 

ověřovatelé zápisu                    Ing. Pavel Martínek   ................................

 

                                                pí.Marie Vystavělová   .................................

 

zapisovatelka                             Helena Tkadlecová   ................................

Zveřejněno: 24. 2. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2009

Zpět nahoru