Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 18:41)

3.1 °C

Vlhkost

39.9%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 4.12.2008

pronájem Rybářské bašty

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 4.12.2008 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  9

Omluveni: 2

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, pí.Marie Vystavělová

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.Uvítání přítomných

2.Volba ověřovatelů zápisu

3.Schválení programu veřejného  zasedání 

4.Pronájem majetku obce – rybářská bašta

5.Ceny vodného,stočného pro rok 2009

6.Výše nájemného v objektu DPS

7.Odpady – zvýšení ceny za svoz a likvidaci

8.Rozpočtové změny

9.Ostatní

10.Bere na vědomí

11.Podněty a názory občanů

12. Poděkování za účast, závěr

 

            Program veřejného zasedání byl jedbohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

            USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

            LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 4.12.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

732. Provedení soutěže na pronájem Objektu občanské vybavenosti č.p. 84 Loučná nad Desnou ; 788 11  „ Restaurace Rybářská bašta „ na pozemku parcela číslo  st. 346, výměra 159 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Kociánov.

Podmínky pronájmu :

-         nájemné stanoveno pevnou měsíční splátkou

-         provozní náklady na energii, plyn, vodné ,stočné, odpady, telekomunikační sítě, běžnou údržbu a revize hradí nájemce

-         doba pronájmu minimálně 3 roky se sankcí za předběžné ukončení ze strany nájemce ve výši tří měsíčních nájmů

-         smluvní podmínka: při neplnění smluvních podmínek, např. neplacení nájmu okamžité odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele

-         v průběhu nájmu bude nájemci pronajata  v případě dokončení i část budovy Tančírny ( sál s příslušenstvím )

-         pronájem se sjednává s vědomím probíhajících dokončovacích prací na okolních součástech areálu ( tančírna, komunikace , dětské hřiště )

733. Výběr nájemce Objektu občanské vybavenosti  „Restaurace Rybářské bašty“ č.p. 84 ; Loučná nad Desnou ; 788 11 na  pozemku parcela číslo  st. 346, výměra 159 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Kociánov tajným hlasováním.

734. Pronájem Objektu občanské vybavenosti „Restaurace Rybářské bašty „ Loučná nad Desnou č.p. 84; 788 11 na pozemku parcela číslo  st. 346, výměra 159 m², zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Kociánov   na základě tajného hlasování  p. M. K.

Bytem Loučná nad Desnou  ; 788 11

Na dobu 3 let

735. Výši vodného pro místní část Rejhotice  16,- Kč/m³ vody od začátku roku 2009

736. Výši vodného pro místní část Kolonka 16,-Kč/m³ vody od začátku roku 2009

737.Zvýšení nájmu v objektu DPS Rejhotice č.p. 152 o 200,- Kč za měsíc od 1.1.2009.

738.Zřízení břemene k pozemkům 165/2 a 14 v kú Rejhotice  ve prospěch : Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, po provedení stavby „ Obnova železniční tratě č.293 v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou, část IV, provozní soubor PS 241 PZS v km 9,870. „

739.Zřízení věcného břemene (smlouvou o smlouvě budoucí ) k pozemku KN 232/3 v kú Kouty nad Desnou dle žádosti ČEZ a.s. – zemní přípojka NN pro lyžařský areál Kouty nad Desnou .

740.Servisní smlouvu SLA „PARTNER PLUS „ na výpočetní a kancelářskou techniku mezi Obcí Loučná nad Desnou a Design cis Šumperk

741.Umístění informační tabule , na pozemku p.č.496 v kú Rejhotice , Loučná nad Desnou  pro firmu  HSS – stavební servis s.r.o. Olomouc dle žádosti p. Ing. Jiřího Hovorky  v souladu s OZV obce , týkající se poplatku za umístění reklamních zařízení na veřejných prostranstvích obce  za 1 rok.

742. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a SPF Group v.o.s. , týkající se vyřizování dotace na kanalizaci obce

743.Dodatek č. 3 k obecně závazné vyhlášce  Obce Loučná nad Desnou č.2/2001, týkající se sazby poplatku  za svoz a likvidaci odpadů s účinností od 1.1.2009

744. Rozpočtové změny  dle seznamu

745.Podání žádosti  o dotaci v rámci Programu obnovy venkova na obnovu dětského hřiště u mateřské školy  sestávající

a.      obnovy ploch cest ( přeasfaltování )

b.      obnovy vodorovného značení

c.      obnovy výsadby zeleně

d.      obnovy oplocení

e.      doplnění dopravních prvků ( kola, tříkolky atd. )

746.Podání žádosti  o dotaci v rámci Programu obnovy venkova na rekonstrukci kříže od domu Jeglových

747.Smlouvu o sdružení mzdových prostředků a souvisejících  odvodů z mzdových prostředků mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Základní školou Loučná nad Desnou, okres Šumperk

748.Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2009

749.Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Cekr  CZ s.r.o. týkající se revitalizace chodníku k hřbitovu Loučná nad Desnou

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 

 Inzerci na mapách vydávaných firmou JENA a dalších podobných materiálech

 

 

Bere na vědomí :

1.      Den svozu odpadů 27.12.2008  ( místo 24.12.2008 )

2.      Výstava „ Zelené perly „ ( historické zahrady a parky Ol. Kraje ). Možnost zapůjčení expozice do Loučné nad Desnou

3.      Uzavření OÚ pro veřejnost na dobu od 22.12.2008 do 1.1.2009 ( včetně )

4.      Přezkum hospodaření a závěrečný účet SOÚD za rok 2007

 

 

Starosta obce                            Ing. Pavel Martínek             .........................

 

Ověřovatelé zápisu                     p.Bohumil Tkadlec                  .........................

 

                                                   pí.Marie Vystavělová              ........................

 

Zapisovatelka                             Helena Tkadlecová                  ........................

Zveřejněno: 5. 12. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 4.12.2008

Zpět nahoru