Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 18:41)

3.1 °C

Vlhkost

39.9%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 12.3.2008

Prodej a pronájem obecního majetku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 12.3.2008 V 19 00 HOD V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
počet zúčastněných zastupitelů obce: 8
omluveni: 3
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu: p. Jindřich Opršál, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová


Program veřejného zasedání:
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Kronika obce
Kouty nad Desnou – lyžařský areál, podpora a realizace investic
Odměna zastupitelům obce
Rozpočtové změny
Nákup žacího stroje – panel. dům č.p. 74
Základní škola – zpráva o hospodaření, převod hospod. výsledku, dofinancování platů zaměstnanců
Mateřská škola – zpráva o hospodaření, převod hospodářského výsledku
Žádosti o dotace (SFDI , významné projekty kraje atd. )
Dopis na ČEZ, a.s. – exkurze, oprava horní nádrže
Propust u rybníka Kocián
Nákup hnětacího stroje pro ZŠ
Sponzorská smlouva – král
Projekt ČOV
Prodej a pronájem obecního majetku
Nákup pozemků, žádosti o převod
Zprostředkovatelské smlouvy s Real Aliace s.r.o.
Ostatní
21. Na vědomí
Podněty a návrhy občanů
Závěr, poděkování za účast

Ověřovatelé zápisu a Zapisovatelka byli schváleni jednohlasně
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
468.Revokaci bodu usnesení č. 338 ze dne 5.12.2007
469.Kronikářem obce Ing. Pavla Martínka, bytem Rejhotice 182 ; 788 11 Loučná nad Des.
470.Podporu řešení dopravy zamýšleného areálu v Koutech nad Desnou / Rejhotice sestávající z vybudování :
- Přístupů ( dopravních komunikací )
- Přemostění řeky Divoké Desné, železniční tratě a silnice I/44 ( obchvatu ) – lávky
- Vlakových a autobusových zastávek
- Inženýrských sítí
471. Zvýšení měsíční odměny
místostarostovi obce p. Bohumilu Tkadlecovi na 7.420,- Kč
předsedovi kontrolního výboru Marii Vystavělové na 1.750,- Kč
předsedovi finančního výboru Josefu Strnkovi na 1.750,- Kč
předsedovi komise pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu Jindřichu Opršálovi na 1.750,- Kč
předsedovi školského výboru Petru Novákovi n a1.750,- Kč
zastupitelům : Petru Richterovi, Petru Strnadovi, Gustavu Přidalíkovi, Janu Fišnarovi, Pavlu Třískovi ve výši na 510,- Kč
členů výborů a komisí ve výši 1010,- Kč s platností od 1.1.2008
472. Rozpočtové změny dle seznamu
473.Příspěvek ve výši 100% na nákup stroje určeného na údržbu veřejných ploch – sekání trávníku v okolí domu č.p. 74 Loučná nad Desnou
474.Dofinancování nákladů na platy pro zaměstnance školy vzhledem k snížení počtu žáků dle sdělení ředitelky školy ze dne 5.3.2008
475.Převod kladného hospodářského výsledku hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou v částce 20.390,73 Kč do rezervního fondu základní školy
476.Zprávu o hospodaření základní školy Loučná nad Desnou za rok 2007
477.Zprávu o hospodaření Mateřské školy Loučná nad Desnou za rok 2007
478.Převod kladného hospodářského výsledku hospodaření Mateřské školy Loučná nad Desnou v částce 115.868,23 Kč do rezervního fondu mateřské školy
479.Podání žádosti o finanční podporu týkající se obnovy stávajících chodníků vedle I/44 na SFDI ČR a prohlášení , že má finanční prostředky na krytí vlastního podílu ve výši do 1,6 mil Kč
480.Podání žádosti o finanční podporu – dotaci týkající se dovybavení MŠ Loučná nad Desnou na MMR ČR a prohlášení, že má finanční prostředky na krytí vlastního podílu ve výši do 100 tis Kč
481.Text dopisu na ČEZ, a.s. ve věci obnovy PVE Dlouhé Stráně a provozu exkurzí
482.Podání žádosti o finanční podporu – dotaci na realizaci lávky přes silnici I/44 na ČHS na Olomoucký kraj v rámci významných projektů Olomouckého kraje a prohlášení, že má finanční prostředky na krytí vlastního podílu ve výši do 1 mil Kč
483.Podání žádosti o finanční podporu – dotaci na výzvu vyhlášenou Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava v aktivitě – 1. Sociální infrastruktura, oblast základního vzdělávání ( základní školy ) na rekonstrukce a stavební úpravy s cílem odstranění bariéry omezující pohyb - výtah základní škola Loučná nad Desnou a prohlášení, že má finanční prostředky na krytí vlastního podílu ve výši do 200 tis Kč
484.Realizaci propustu na rybníku Kocián v ceně do 260 tis Kč
485.Nákup nového hnětacího stroje pro školní jídelnu základní školy dle žádosti ředitelky ZŠ v ceně do 140 tis Kč
486.Sponzorskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ a.s. ve věci použití na kulturní účely – úhradu sochy krále
487.Revokaci bodu č. 457 s realizací projektu na ČOV s kapacitou pro 2000 EQ
488.Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci st. p. č. 93 GP o výměře 685 m2 v k.ú. Rejhotice panu Václavu Foučkovi , bytem Rejhotice 60, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 500,- Kč/m²
489.Prodej pozemků p.č. 251/3 o výměře 106 m2, trvalý travní porost, a p.č. 1535/8 o výměře 43 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Rejhotice paní Haně Rychlé, bytem Rejhotice 195, 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50,- Kč/m²
490.Zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 164/6 o výměře 286 m2, ostatní plocha, jiná plocha, a p. č. 1529 o výměře 1621 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Rejhotice dle žádosti ČEZ Distribuce, a. s. – přípojka NN pro RD p. Kříž
491.Provedení výběrového řízení na pronájem objektu občanské vybavenosti č. p. 51 „Turistická ubytovna Domeček v zámeckém parku“ na pozemku st. p. č. 63 v k. ú. Kociánov a dále objektu občanské vybavenosti č. p. 84 „Restaurace Rybářská Bašta“ na pozemku st. p. č. 346 v k. ú. Kociánov za následujících podmínek:
- nájemné stanoveno pevnou měsíční částkou
- provozní náklady na energii, plyn, vodné, stočné, odpady, telekomunikační sítě, běžnou údržbu a revize hradí nájemce
- doba pronájmu 5 let se sankcí za předčasné ukončení ze strany nájemce ve výši tří měsíčních nájmů
- smluvní podmínka: při neplnění smluvních podmínek, např. neplacení nájmu okamžité odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele
- v průběhu nájmu bude nájemci pronajata v případě dokončení v rámci již uzavřené nájemní smlouvy pronajata i část budovy tančírny (sál s příslušenstvím)
- pronájem se sjednává s vědomím probíhajících dokončovacích prací na okolních součástech areálu (tančírna, komunikace, dětské hřiště)
formou tajného hlasování
492. Pronájem objektu občanské vybavenosti č. p. 51 „Turistická ubytovna Domeček v zámeckém parku“ na pozemku st. p. č. 63 v k. ú. Kociánov a dále objektu občanské vybavenosti č. p. 84 „Restaurace Rybářská Bašta“ na pozemku st. p. č. 346 v k. ú. Kociánov za následujících podmínek:
- nájemné stanoveno pevnou měsíční částkou
- provozní náklady na energii, plyn, vodné, stočné, odpady, telekomunikační sítě, běžnou údržbu a revize hradí nájemce
- doba pronájmu 5 let se sankcí za předčasné ukončení ze strany nájemce ve výši tří měsíčních nájmů
- smluvní podmínka: při neplnění smluvních podmínek, např. neplacení nájmu okamžité odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele
- v průběhu nájmu bude nájemci pronajata v případě dokončení v rámci již uzavřené nájemní smlouvy i část budovy tančírny (sál s příslušenstvím)
- pronájem se sjednává s vědomím probíhajících dokončovacích prací na okolních součástech areálu (tančírna, komunikace, dětské hřiště)
manželům Petře a Alexeji Ivanovým
bytem Šumperská 296 ; 788 13 Vikýřovice
v ceně 15 000 ,- Kč za měsíc
v souladu s předloženým projektem – záměrem na využití pronajímaného majetku
493. Prodej budovy č. p. 31 (adresa Kociánov 31) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st. p. č. 41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov
Vyvolávací cena 3100 000,- Kč
Dle podání žádosti
Horstav Olomouc spol. s r.o., se sídlem Tovární 41 A, 772 00Olomouc, předané prostřednictvím Real Aliance s.r.o.
494.Prodej budovy č. p. 31 (adresa Kociánov 31) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st. p. č. 41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov Horstavu Olomouc spol. s r.o., se sídlem Tovární 41 A, 772 00Olomouc Zastoupenou Ing. Stanislavem Horákem
495.Rozdělení pozemku p. č. 72/1 v k. ú. Kociánov
496.Zřízení věcného břemene práva uložení, ochranného pásma a přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu kanalizačního řadu veřejné splaškové kanalizace k pozemkům p. č. 72/1 a st. p. č. 41 v k. ú. Kociánov pro oprávněného Obec Loučná nad Desnou.
497.Žádost o bezúplatný převod části pozemku p. č. 700/1 v k. ú. Kociánov na TJ Spartak Loučná nad Desnou.
498.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene strpění stavby chodníku, právo vstupu a vjezdu k částem pozemků p. č. 829/5, p. č. 829/6 v k. ú. Kociánov ve vlastnictví Energotis s. r. o. pro oprávněného Obec Loučná nad Desnou
499.Žádost na Pozemkový fond ČR o bezúplatný nebo úplatný převod a případně pronájem do doby převodu pozemku p. č. 755/4 o výměře 81 m², zahrada v k. ú. Kociánov z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod chodníkem vedle silnice I/44 u benzínové pumpy a zahrádek.
500.Oprava tiskové chyby v usnesení č. 467 ze dne 13. 6. 2005, kdy bylo chybně uvedeno parcelní číslo pozemku p. č. (ZE) EN 86/102, správně mělo být uvedeno p. č. (ZE) EN 86/101
501.Žádost na Lesy ČR s. p., o odprodej pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 1231/23 díl „d“ o výměře 204 m² v k.ú. Rejhotice dle GP č. 433-128/2006 za účelem dokončení odprodeje pozemku část ZE p. č. 1231/35 GP v k. ú. Rejhotice manželům Halouzkovým.
502.Žádost na Mgr. Ivana Vavříka o odprodej pozemků ve zjednodušené evidenci p. č. 1231/2 GP díl „a“ o výměře 44 m², p. č. 1231/16 GP díl „b“ o výměře 15 m², p. č. 1231/22 GP díl „c“ o výměře 269 m² , vše v k. ú. Rejhotice dle GP č. 433-128/2006 za účelem dokončení odprodeje pozemku část ZE p. č. 1231/35 GP v k. ú. Rejhotice manželům Halouzkovým.
503.Souhlas s kácením stromů na pozemcích p. č. 232/3, p. č. 232/5, p. č. 232/6, vše v k. ú. Kouty nad Desnou dle žádosti K3 SPORT, s. r. o. Jedná se o 3 ks břízy bradavičnaté a 5 ks javoru mléč. Důvodem kácení stromů je realizace první etapy výstavby lyžařského areálu v Koutech nad Desnou.
504.Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o. týkající se prodeje budovy Kociánov 31, Loučná nad Desnou
505.Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Kubešou týkající se autorského a stavebního dozoru na obnově zámeckého parku


Zastupitelstvo obce neschvaluje:
506. Realizaci soutěže na pronájem rybníka Kocián a trvá na stávající uzavřené nájemní smlouvě


507. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
1. Podané žádosti o finanční podporu – dotace
- realizace středu obce
- obnova komunikace N.V
- kanalizace + výstavba ČOV ( žádost na Ol. Kraj o 5 mil Kč podporu )
2. Nabídky resp. projekty předložené v rámci soutěže na pronájem restaurace rybářské bašty, tančírny a turistické ubytovny domeček v zámeckém parku
3. jednání ve věci elektrifikace železnice Desná včetně prodloužení do Koutů nad Desnou , obchvatu Koutů I/44 a realizace studie tohoto řešení
4.Jednání ve věci možnosti získání dotace na realizované lávky přes I/44 na Červenohorském sedle
5.Příprava podání žádostí o dotace – realizace výtahu ZŠ
6. Vyřazení záměru realizace kamer. systému z žádosti o dotaci revitalizace středu obce
7. Zakoupení žacího traktoru dle dřívějšího schválení
8. Zahajujeme obnovu NN a VO

Zastupitelstvo obce bere na vědomí z diskuse :
1. Trvzení Ing. Miloslava Čecha, že vykupované pozemky k realizaci přístupové cesty cesty k domu, kde bydlí p. Janec a další jsou vykupovány neoprávněně neboťˇpatří obci
2. Předloženou fotodokumentaci stavu části pozemku před mostem nad objektem pily v Rejhoticích – poškozená komunikace, dále stav přístupové komunikace k jejich nemovitosti v jarním období a pro porovnání mnohem lepší stav komunikace od zastávky střed obce ( vedle objektu bývalé družiny ) směrem k nádraží
3. Osočení zastupitelstva obce pro rychlé rozhodování aniž by byli přítomni na poradě zastupitelstva obce
4. Poukazání na špatnou kontrolní činnost zastupitelstva obce v příkladu nedokončené knihovny na nádraží v Koutech nad Desnou
1.
starosta obce: Ing. Pavel Martínek


ověřovatelé zápisu : p. Jindřich Opršál


p.Bohumil Tkadlec


zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 13. 3. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 12.3.2008

Zpět nahoru