Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 00:42)

-8.1 °C

Vlhkost

31.6%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 26.9.2007

Prodej pozemků, žádosti o dotace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 26.9.2007 V 19 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
počet zúčastněných zastupitelů obce: 10
omluveni: 1
neomluveni: 0
ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová


Program veřejného zasedání:
Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Sdělení Povodí Moravy s.p.
ÚPD obce – určení zástupce
Finanční odměna – kontrolní komise
Dotace na obnovu ZŠ
Obnova komunikace Filipová – smlouva
Smlouva o výpůjčce mezi Obcí a ČMFS o.s.
Dodatek smlouvy mezi Obcí a Invest CZ a.s.
Zaměření budovy OÚ – smlouva
Projekty na budovu OÚ a MŠ
Energetický audit - smlouva
Žádosti o dotace , projekty – smlouvy
Obnova vodovodu v korytě Desné
Změna cen za pronájem hřiště a dalších u nové hasičské zbrojnice
Darovací smlouvy
Žádosti o finanční podporu ze strany obce
Smlouva mezi Obcí a Charitou Šumperk
Prominutí poplatku manželům Pupíkovým
Úvěr SOÚD na obnovu voz. parku
Ručitelský závazek obce k úvěru
Žádost o dotaci na III . etapu tančírny
Žádost o dotaci na MAS na stavbu minigolfu
Smlouva o dílo na realizaci minigolfu
Revokace usnesení č. 243 týkající se budovy č.p. 31 Loučná nad Desnou
Změna využití budov č.p. 31 a č.p. 63 Loučná nad Desnou, změna projektů
Realizace nových a oprava starých stávajících chodníků v souvislosti s opravou I/44
Revokace usnesení č.147 týkající se prodeje pozemku p.č. 329
Pronájem , prodej majetku obce
Nákup pozemků
Věcná břemena
Kácení stromů
Rozpočtové změny
Na vědomí
Podněty a návrhy občanů
Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou ze dne 26.9.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :
252. Zaslání dopisu na Povodí Moravy s.p. týkající se povodňového stavu, vyhlašování SPA a a škod vzniklých zvýšeným průtokem vody
253. Určení zástupce na realizaci územních plánů obce nebo jejich změn po celé funkční období (2007 – 2010 ) starostu obce Ing. Pavla Martínka, bytem Rejhotice 182 ;788 11 Loučná nad Desnou
254. Finanční odměnu pí. Vlastě Tomečkové ve výši 3 tis Kč a pí. Marii Pipekové ve výši 3 tis Kč
255. Měsíční odměnu členům komisí v souladu se zákonem ve výši 350,- Kč měsíčně od 1.9.2007
256. Zaslání dodatku k žádosti na akci „Rekonstrukce a dostavba školského zařízení Loučná nad Desnou „
257. Smlouvu o dílo č. 841/SAXZ/71/07 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou STRABAG a.s. týkající se obnovy komunikace ve Filipové ( úsek od mostu k rod.domu Sokolových )
258. Smlouva o výpůjčce mezi Českomoravským fotbalovým svazem a.s. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se umělého trávníku 3. generace
259. Dodatek č.3 smlouvy o dílo č.212/06 ze dne 8.6.2006 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se stavby universální haly – tančírny u rybníka Kocián
260. Smlouvu o dílo č. 2007 01 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Radkou Mikešovou týkající se zaměření objektu budovy obecního úřadu
261. Smlouvu o dílo č. D 307 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Arch Ivo Skoumalem týkající se budovy OÚ
262. Smlouvu o dílo č. 2007 04 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským týkající se budovy MŠ
263. Smlouvu o dílo č. 25/2007 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Energotis s.r.o. týkající se zpracování energetických auditů na budovy MŠ a obecního úřadu
264. Podání žádosti o dotaci – finanční podporu na úspory energie v budovách OÚ a MŠ ( zateplení obvodního pláště, výměna otvor. výplní ) v rámci Operačního programu Životního prostředí Ing. Vítem Skálou dle jeho nabídky a prohlášení , že obec má vlastní prostředky na úhradu vlastního podílu k obdržené dotaci
265. Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové ČOV a dalšího stokového systému v rámci Operačního programu Životního prostředí a prohlášení , že obec má vlastní prostředky na úhradu vlastního podílu k obdržené dotaci
266. Smlouvu na podání žádosti o dotaci mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Ascend s.r.o.,týkající se realizace nové ČOV a dalšího stokového systému ( podání žádosti o dotaci )
267. Opravu vodovodu v korytě řeky Desné – havarijní stav firmou Pavok – spol. s r.o. dle nabídky ze dne 13.9.2007
268. Cenovou změnu využití zázemí k fotbal. hřišti za hasič. zbrojnicí
- pronájem hřiště se šatnou včetně osvětlení 150,- Kč/hod i započatou
- pronájem hřiště s osvětlením 50,- Kč/hod i započatou
- pronájem šatny 100,- Kč /hod i započatou
269. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vladimírem Zouharem a darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Wachal Moravia s.r.o.
270. Prodloužení nájemní smlouvy na část budovy zámku č.p. 1 s tím, že výpovědní doba se nemění
271. Smlouvu O přidělení finančních prostředků z rozpočtu Obce Loučná nad Desnou na rok 2007 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Charitou Šumperk, Žerotínova 12 Šumperk
272. Prominutí poplatku majitelům parcely č. 91 v kú Filipová dle žádosti Anežky a Pavla Pupíkových
273. Přijetí úvěru Svazku obcí údolí Desné , Družstevní 125, Rapotín, IČ 65497074 ve výši 18,058.000,- Kč k akci „ Modernizace a rekonstrukce železničních kolejových vozidel řady 810 a 010 „ a po obdržení dotace z Ministerstva dopravy zaplacení mimořádné splátky ve výši 8,216.000,- Kč
274. Přijetí ručení formou prohlášení ručitelů k úvěru pro Svazek obcí údolí Desné, Družstevní 125, Rapotín IČ 65497074 k akci „Modernizace a rekonstrukce železničních kolejových vozidel řady 810 a010 „ u peněžního ústavu, do výše 18,058.000,- Kč – ve výši podílu 1/5 z celkové částky tj. 3,611.600,- Kč včetně příslušenství úvěru
275. Podání žádosti o dotaci na III. Etapu stavby universální haly – tančírny u rybníka Kocián
276. Žádost o dotaci na MAS v rámci programu LEADER ČR na stavbu minigolfu
277. Smlouvu o dílo č. 07/2007/VI mezi Obcí Loučná nad Desnou a SV GOLF s.r.o. na realizaci minigolfu v prostoru za hasič. zbrojnicí
278. Revokaci usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 243 ze dne 8.8.2007 s tím, že Loučná nad Desnou č.p. 31 zatím odprodána nebude
279. Změnu využití budov :
- v č.p. 31 Loučná nad Desnou (družina ) v přízemí realizovat muzeum v I. patře zachovat byty s jejich rekonstrukcí a budovu dále rekonstruovat ( fasáda, okna, dveře, střecha atd. )
- v č.p. 63 Loučná nad Desnou realizovat v přizemí ordinaci dětského lékaře a lékárnu v I. Patře zachovat byt s jeho rekonstrukcí a budovu dále rekonstruovat ( fasáda, okna, dveře, střecha atd. )
280. Ukládá starostovi obcepostupně přepracovat dle výše uvedených záměrů projekty
281. Realizaci chodníků vedle I/44 – opravu stávajících a realizaci nových dle proj. Dokumentace Ing. Cekra společně s pokládkou nové asfaltové vrstvy na I/44 v §seku 30. km až 32,2 km silničního staničení
282. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 06-16-003/02 ze dne 11.4.2002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a SHP Net, s.r.o.
283. Revokaci usnesení č. 147 ze dne 21.3.2007 a č. 148 ze dne 21.3.2007, tzn. že tato schválení ruší. Důvodem je , že pozemky manželů Čapkových p.č. ZE 333/102, p.č. ZE EN 334/102 v kú Rejhotice na něž se odvolali v žádosti přímo nesousedí s částí p.č. 329, která jim měla být odprodána.Mezi těmito pozemky se ještě nachází p.č. ZE EN 333/101 ve vlastnictví Jaroslava Strnada a pozemky ve vlastnictví obce st.p. č. ZE PK 84/1 , st.p. ZE PK 84/2
284. Odročení prodeje pozemku p.č. 329 v kú Rejhotice do jeho dalšího projednání se žadateli
285. Prodej pozemků p.č.10 o výměře 1098 m² ostatní plocha
- p.č. 11 o výměře 1096 m² zahrada
- a část p.č. 12 ( o stávající výměře 380 m² ) vše v kú Kociánov vyjma plochy trvalých legálních staveb jednotlivých vlastníků na těchto parcelách se nacházejících , vlastníkům domu č.p. 20 Kociánov v ceně 50,- Kč /m²
286. S rozdělením pozemků p.č.11 a p.č.12 v kú Kociánov
287. prodej parcely č. 41/1 ( její část ) v kú Kociánov Ing. Evě Černé , bytem Evaldova 20 787 01 Šumperk v ceně 500,- Kč/1m²
288. Rozdělení parcely 41/1 v kú Kociánov
289. Prodej pozemku p.č. 149 v kú Kociánov p. Jaroslavu Luksovi , bytem Loučná nad Desnou 27; 788 11 Loučná nad Desnou v ceně za jakou Obec Loučná nad Desnou zaplatila za pozemek PF ČR zvýšené o 1.000,- Kč
290. Prodej pozemku p.č. 598 v kú Kociánov p. Jaroslavu Luksovi, bytem Loučná nad Desnou27 , 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50,- /1m²
291. Prodej pozemku p.č. 581/1 v kú Kociánov p. Jaroslavu Luksovi, bytem Loučná nad Desnou27 , 788 11 Loučná nad Desnou v ceně 50,- /1m²
292. Prodej části pozemku p.č.680 v kú Kociánov firmě : STUDIO –BYDLENÍ s.r.o. se sídlem : Dalimilova 18/92 , Olomouc – 783 35 Chomoutov v ceně 1.000,- Kč/1m²
293. Rozdělení parcely č. 680 v kú Kociánov
294. Nákup části pozemku p.č.163 o výměře 4m² v kú Kociánov od Andrey a Mariany Fojtíkových v ceně 300,- Kč/1m²
295. Souhlas s odkoupením pozemku ZE EN 697 přídělový plán nebo jiný podklad z majetku ČR – v hospodaření úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro vypořádání pozemku pod budovou ČOV
296. Zřízení věcného břemene STL plynové přípojky a vstupu na pozemek parcela č. 1231/4 v kú Rejhotice ve prospěch Svazku obcí údolí Desné, se sídlem Družstevní 125, Rapotín
297. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Obcí Bělá pod Pradědem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se pozemku p.č. 6963/5 v kú Domašov u Jeseníka ( lávka ČHS )
298. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Lesy ČR, s.p. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se pozemku p.č. 6922/10 v kú Domašov u Jeseníka (lávka ČHS )
299. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi SKI Klub Šumperk a Obcí Loučná nad Desnou týkající se pozemku p.č.6922/2 v kú Domašov u Jeseníka (lávka ČHS )
300. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Majetkovou, správní a deliminační unií odborových svazů a Obcí Loučná nad Desnou týkající se p.č 6922/3 v kú Domašov u Jeseníka
301. Pasport místních komunikací ze dne 30.8.1999 zpracovaný Ing. Romanem Králem a ukládá starostovi obce jeho aktualizaci na současný stav
302. Změnu rozpočtu obce dle příloh
303. Požádat o odkoupení a odkoupit pozemek p.č. ZE 275 GP v kú Kouty n. Des. Od PFČR za účelem zřízení parkoviště pro lyžařský areál Kouty nad Des.
304. Požádat o odkoupení a odkoupit pozemky p.č.579/1 a 580/1 v kú Rejhotice od PFČR za účelem zřízení stavebního místa dle žádosti p. Stejskala
305. Pokácení části lip na hřišti TJ Spartak na náklady obce

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
306. Finanční dar Klubu vojenských důchodců při Krajském vojenském velitelství Olomouc
307. Finanční podporu pí. Petře Ivanové – Tradičnímu hostinci U Tygra

308. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
1. Žádost Ol. Kraje v rámci projektu Rodinné pasy , informace na www.rodinnepasy.cz
2. Výroční zprávu Charity Šumperk za rok 2006
3. Hasičský zpravodaj č.1/2007
4. Přehled projektů na rok 2008
5. Přehled možných akcí na rok 2008 a finančních nákladů
6. Nabídku na změnu čepovaného piva v objektu rybářská bašta
7. Sdělení pí. Vymlátilové , tj. nabídku na umístění do DPS
8. Sdělení francouzského velvyslanectví ve věci spolupráce naší obce s franc. Macherenem
9. Zápis č. 9/2007 a usnesení č.9/2007 Svazku obcí údolí Desné
10. Nabídku Berndorf baderbau s.r.o. na realizaci vnitřních prostor krytého bazénu
11. Aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007 – 2008 ( výhled 2010 – 2013 )
12. Závěrečný přehled faktur Kociánov s.r.o.
13. 6. Mistrovství České republiky stopařů ČR SKS TART 2007
14. Konání setkání VW Brouk – Mezinárodní setkání dne 28.9.2007
15. Daňové přiznání Kociánov s.r.o.
16. Sdělení JUDr. Milana Janíčka k dluhu JOKMA s.r.o.
17. Žadatelé o byt
18. Žádost o odkoupení nemovitosti č.p. 31 ze strany Horstav Olomouc , spol s r.o.
19. Oprava silnice I/44 v km silničního označení 30,000 – 32,200
20. Žádost KM Sport na pronájem nemovitosti budovy skleníku s tím, že zatím není možné tuto budovu vzhledem k skladování materiálu – minigolf ( stavba ) pronajmout
21. Zájem o realizaci sanatoria z budovy zámku ze strany plukovníka Ing. Jana Horala , nositele řádu Britského impéria
22. Nabídka ze strany Nier Fine Wines, s.r.o. s tím, že z finančních důvodů tuto zatím nerealizovat
23. Zápis č. 10/2007 a usnesení č. 10/2007 SOÚD
24. Stanovy Svazku obcí údolí Desné a nemá vůči těmto námitek
25. Policie ČR - realizace pravidelných dopravních hlídek v prostorech I/44 s větším pohybem chodců ze strany Policie ČR
26. Slavnostní otevření PVE Dlouhé Stráně dne 20.9.2007
27 Připomínky pana Ing. Čecha viz zápis – Diskuse

starosta Ing. Pavel Martínek

ověřovatelé zápisu pí. Marie Vystavělová

p. Bohumil Tkadlec
zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 27. 9. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 26.9.2007

Zpět nahoru