Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 13:43)

6 °C

Vlhkost

47.6%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 2.10.2018

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 116/2017 na akci "Chodník podél I/44- Rejhotice"

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 2. 10. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9                   

Omluveni: p. Svedek Radek                                                

Neomluveni:  0                                                         

Ověřovatelé zápisu: p. Steiner Petr, p. Tříska Pavel 

Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana

 

Program veřejného zasedání:

 

1.    Zahájení

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.         Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o. – žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ

5.         Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 116/2017 na akci „Chodník podél I/44 – Rejhotice“

6.         Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava místních komunikací – Loučná nad Desnou – II. etapa“

7.         Nakládání s nemovitým majetkem  prodej pozemků, pronájem a pacht pozemků, dodatky k nájemním smlouvám, záměr odkupu pozemků a budov, zřízení práva stavby a budoucí věcná břemena, zřízení věcného břemene

8.         Ostatní – realizace vodovodu v místní části Kociánov – lokalita A a lokalita B a podání žádosti o dotaci na MZE

9.       Informace na vědomí

10.                          Diskuse

11.                          Závěr

 

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

838. Ověřovatele zápisu a zapisovatele

839. Schválení programu

840. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o  povolení výjimky

        z počtu žáků v základní škole

841. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 116/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a fa EKOZIS

        s. r. o. na akci „Chodník podél I/44 – Rejhotice“ – týká se snížení ceny z důvodu změny

        trasy chodníku a zrušení autobusové zastávky

842. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a fa Roadmedic s. r. o.,

        Šumperk, na realizaci stavby „Oprava místních komunikací – Loučná nad Desnou –

        II. etapa“ – týká se rozšíření předmětu díla o opravu místní komunikace „U křížku“

843. Záměr odkoupení budovy v areálu bývalé Velamos – část průmyslového objektu na st.

        p. č. 96/1 v k. ú. Rejhotice pro využití obcí jako sběrný dvůr – sběr a třídění odpadu

844. Majetkoprávní vypořádání pozemku části komunikace – účelová komunikace mezi RD

        Rejhotice čp 49 a čp 42 na p.č. 1537, k.ú. Rejhotice, v místní části Rejhotice

        – Jmenovitě odkup části pozemku pč KN 305, výměra 2118 m2, trvalý travní porost,

        odkupovaná část cca 110 m2 na níž se nachází část účelové komunikace, v katastrálním

        území Rejhotice z majetku SJM T. D. a T. V., Rejhotice 187, Loučná nad Desnou za cenu

        10.000,- Kč. Výměru upřesní geometrický plán.

        Náklady odkupu (zaměření, geometrický plán, vytyčení, smlouvy a vklad do katastru)

        ponese kupující – obec Loučná nad Desnou. 

845. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést

        stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: P. J., Loučná nad Desnou

         čp 68, Loučná nad Desnou, pro stavbu:  Kanalizační přípojka k objektu na p.č st.145, v

         k.ú. Kociánov, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:

         - KN 823 v k.ú. Kociánov

         - KN 631/1 v k.ú. Kociánov

846. Zřízení práva provést stavbu a budoucí služebnosti pro stavebníka stavby „Přípojka           

        splaškové kanalizace – Rekreační středisko STRABAG a.s.“  v k.ú. Rejhotice, uzavřením  

        smlouvy o právu provést stavbu a budoucí služebnosti „stavby“, dotčené pozemky:

  - KN 1565 v k.ú. Rejhotice, ostatní plocha – ostatní komunikace

  - KN 1479/19 v k.ú. Rejhotice, zahrada

  - KN 1479/9 v k.ú. Rejhotice, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha

847. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění

        stavby č. IV-12-8015681/SOBS VB/2, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro:

        ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, zastoupenou dle plné moci ENCO

        group, s.r.o., IČ 26828570 se sídlem Olomouc, pro stavbu  Zařízení distribuční soustavy –

        podzemní vedení NN- zemní kabel NN (Loučná nad Desnou, Kociánov, d.č. 63, NNk, v

        k.ú. Kociánov, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:

        - KN 667/8 v k.ú. Kociánov

        - KN 667/18 v k.ú. Kociánov

848. Pronájem části pozemku - pozemek p. č. 685 (trvalý travní porost, výměra 228 m2, část o

        výměře 25 m2 v k. ú. Rejhotice (prostor severně vedle domu č.p. 78 Rejhotice, blíže

        k silnici III-0447)

        Nájemce pozemku: B. P. a B. J., bytem Němčice - Cena: 2,- Kč/1m2/rok

        Doba: nájem na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba

        Změna účelu nájmu  - nově „Nájem za účelem uložení dřeva nebo jiného materiálu“,          

        místo původního znění „Zřízení odstavné plochy pro motorové vozidlo s přístřeškem,        

        povoleno umístění dočasných drobných staveb za respektování podmínek stavebního        

        zákona“.

849. Pronájem části pozemku - pozemek p. č. 685 (trvalý travní porost, výměra 228 m2, část o

        výměře 25 m2 v k. ú. Rejhotice (prostor severně vedle domu č.p. 78 Rejhotice, dále

        od silnice III-0447)

        Nájemce pozemku: S. L. bytem Loučná nad Desnou: Cena: 2,- Kč/1m2/rok

        Doba: nájem na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba

        Změna účelu nájmu  - nově „Nájem za účelem uložení dřeva nebo jiného materiálu“,          

        místo původního znění „Zřízení odstavné plochy pro motorové vozidlo s přístřeškem,        

        povoleno umístění dočasných drobných staveb za respektování podmínek stavebního        

        zákona“.

850. Upřesnění a doplnění prodeje části pozemku p. č. 1565 v k. ú. Rejhotice – vypořádání

        pozemku pod parkovištěm u domu č. p. 152 v místní části Rejhotice (penzion Biograf)

        v souladu s dříve schváleným usnesením č. 423 ze dne 29. 6. 2016

        - prodej části pozemku p. č. 1565 v k. ú. Rejhotice – dle geodetického zaměření p. č. 1565/2

        o výměře 51 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 1565/3 o výměře 9 m2, ostatní

        plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Rejhotice

        - cena dle usnesení č. 423 ze dne 29. 6. 2016 – 50,- Kč/1 m2

        - kupující: vlastník domu č. p. 152 v části obce Rejhotice – KSS Seidl spol. s. r. o, Ovesná

         289/14, 779 00 Olomouc.

 851. Realizaci vodovodu v místní části Kociánov – lokalita A (od bytového domu č. p. 20

         Kociánov k RD č. p. 201) a lokalita B (od RD č. p. 45 Kociánov k RD č. p. 67

         Kociánov)

         Rozpočet: 2.172.000,- Kč s DPH (ceníková cena)

        realizace z rozpočtu obce na rok 2018 – jsou zde na to plánovány finanční prostředky

        r. 2018 - výběrové řízení na dodavatele a zahájení prací dle klimatických podmínek (jaro roku 2019)

        -      podání žádosti o dotaci Ministerstvo zemědělství (termín podání žádosti do 15. 1. 2019), výše dotace 55 %

       

 

852. Informace na vědomí:

 

1. Rozpočtové opatření č. 6 / 2018

2. Stolní kalendáře na rok 2019 – připraveny k odběru na OÚ zdarma do každé rodiny

3. Nástěnný kalendář pro rok 2019 – k prodeji na pokladně OÚ a v infocentru obce za        

    340,- Kč

 

starosta obce                                      p. Sembdner Jaroslav

 

ověřovatel zápisu                               p. Tříska Pavel

 

                                                           p. Steiner Petr

 

zapisovatel                                         pí. Bližňáková Hana

 

 

 

 

 

zapsáno dne 2. 10. 2018

 

Zveřejněno: 3. 10. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 2.10.2018

Zpět nahoru