Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 14:13)

5.4 °C

Vlhkost

49.3%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 30.5.2018

 ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o. - Žádosti o vyřazení majetku, - Investiční záměry

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 30. 5. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9           

Omluveni: p. Steiner Petr                                                                   

Neomluveni: 0                                                            

Ověřovatelé zápisu: p. Tříska Pavel, p. Richter Petr

Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana

 

Program veřejného zasedání:

 

1)      Zahájení

2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3)      Schválení programu

4)      ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o.

                  - Žádosti o vyřazení majetku

                  - Investiční záměry

5)       Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Restaurování památného kamenného kříže v Koutech nad Desnou“

6)      Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů

7)      Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „ Dodávka prosévacího síta pro kompostárnu Loučná nad Desnou“

8)       Nakládání s nemovitým majetkem – prodej pozemků, zřízení práva stavby a budoucí služebnosti na pozemku obce, odkup pozemků

9)      Ostatní

10)  Informace na vědomí

11)  Diskuse

12)  Závěr

 

 

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 5. 2018

 

 

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

           

           787. Ověřovatele zápisu a zapisovatele

           788. Schválení programu

789. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o vyřazení

       majetku dle předloženého soupisu

790. Záměr stavebního dořešení chráněné únikové cesty z objektu základní školy –    

        protipožární přepážky – zařazení do rozpočtu na rok 2019

791.Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 49. 670,- Kč  a Smlouva o

               poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt

             „Restaurování památného kamenného kříže v Koutech nad Desnou“

          792.Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 30. 000,- Kč  a Smlouva o       

       poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt

      „Dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou“

793.Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ Dodávka prosévacího

              síta pro kompostárnu Loučná nad Desnou“ Vítězná nabídka: WASTE SERVICE,

              s. r. o., IČ: 28529154, Hraničné Petrovice č. p. 33, 783 06

794.Kupní smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou WASTE SERVICE, s. r.

       o., IČ: 28529154, Hraničné Petrovice č. p. 33, 783 06, na realizaci veřejné

       zakázky malého rozsahu „Dodávka prosévacího síta pro kompostárnu Loučná nad

       Desnou“

795.Prodej pozemku – parcela KN 90/13, výměra 98 m2, trvalý travní porost, v

       katastrálním území Kouty nad Desnou. Nabyvatel: P.V. bytem Šumperk

              Prodejní cena: dle ceníku prodeje pozemků obce z 29.9.2015 : 50 + 20% = 60,-

              Kč/m2. Prodej dle předložené žádosti o odkup za účelem prodeje pozemku,

              náklady na vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a

              daň z nabytí uhradí kupující.

796.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a

       smlouvu o právu provést stavbu – „Loučná n/D – Rejhotice, u ČOV, NNv, NNk,

       č.IE-12-8005082, v k.ú. Rejhotice“,  pro ČEZ Distribuce a.s., v zastoupení

       ENPRO Energo s.r.o. IČ 28628250, Valašské Meziříčí, pro zřízení předmětu

       smlouvy na pozemcích k.ú. Rejhotice, obci Loučná nad Desnou, náhrada dle

       zásad pro náhrady z 14.9.2016 dle skutečného stavu stavby.

                        Dotčené pozemky:  - KN 1695, 496, 1514/50, 1669/2, 1514/54, 1606/6, 1514/22,

                       1537, 260, 1535/2, 1535/10, 1535/3, 1535/1, 164/6, 1529, 1525/1, st. 184, 550/1,

                       1602, st. 34, 1656/5, 1532, 1530/1, 186/13, 1529, 1514/21, 149/5,  v k.ú. Rejhotice

797.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právo provést

       stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: STUDIO BYDLENÍ

       s.r.o. IČ 25869817, Chomoutov 388, 783 35 Chomoutov, pro stavbu  Vodovodní

       přípojka a přípojka splaškové a dešťové kanalizace k objektu č.p. 63 na parcele č.

       st. 133 a 667/36 v k.ú. Kociánov“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:

       - KN 667/8 v k.ú. Kociánov

         798.       Odkoupení pozemku pro realizaci stavby kanalizace v místní části Filipová –

                       podél I/44  Dotčené pozemky:  p. č. 613/42, o výměře 48 m2, ostatní plocha,

                       silnice p. č. 613/43, o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice

                                              p. č. 613/60, o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice

                       Výkupní cena: 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná

                        nad Desnou, Prodávající dle LV 401 v k. ú. Filipová: V. K. - podíl ½, M. Š. –

                       podíl ½

 

    799.Informace na vědomí:

                       1. Rozpočtové opatření č. 1/2018.

                       2. Rozpočtové opatření č. 2/2018.

                       3. Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2017.

                      4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok

                          2017.

                      5. Zapůjčení motocyklu Agon na dobu konání výstavy (červen 2018)  o firmě

                          Velamos v Okresním archivu v Šumperku.

                      6. Koncert v KD Skleník dne 11. 7. 2018 v 19:30 hodin, v rámci festivalu Klášterní

                          hudební slavnosti 2018.

                      7. Vernisáž výstavy obrázků paní Evy Pavloňové v místní knihovně dne 11. 6.

                          2018 v 15:00 hodin.

 

starosta obce                                       p. Jaroslav Sembdner

 

 

ověřovatel zápisu                                 p. Petr Richter

 

 

 

                                                            p. Pavel Tříska

 

 

                                                        

zapisovatel                                          pí. Hana Bližňáková

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsáno dne 30. 5. 2018

 

 

Zveřejněno: 31. 5. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 30.5.2018

Zpět nahoru