Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 23. 01. 2020
a svátek má Zdeněk

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(23. 1. 2020 03:35)

-2.4 °C

Vlhkost

34%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 21.9.2017

Kooptace neuvolněného zastupitele Petra Steinera

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 21. 9. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8, od 18:15 hod. 9 (přišel p. Kovařík Mojmír)        
Omluveni:       pí. Švestková Petra, p. Pokorný Luboš                                                       
Neomluveni:   Ing. Martínek Pavel                          
Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, Ing. Pospíšil Miroslav
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 

Program veřejného zasedání :

 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Rezignace zastupitele Ing. Pavla Martínka, kooptace Petra Steinera za člena zastupitelstva obce
5)      Knihovna Loučná nad Desnou – návrh na vyřazení knihovních fondů
6)      Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
          - Petra Dennan - úhrada tělocvičny ZŠ pro hodiny jógy pro veřejnost
7)      Schválení technického auditu provozní společnosti ŠPVS, a. s.
8)      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00109 – „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I-44 – Filipová“
9)      Nakládání s nemovitým majetkem – prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí, pacht nemovitostí, poskytnutí práva stavby, zřízení věcného břemene služebnosti.
10) Ostatní
11) Informace na vědomí
12) Diskuse
13) Závěr
 
 
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 9. 2017
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
643. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
644. Schválení programu
645. Kooptaci Petra Steinera za neuvolněného člena zastupitelstva, odměna ode dne kooptace ve výši 576,- Kč hr.mzdy měsíčně.
646. Návrh na vyřazení knihovních fondů z Místní knihovny Loučná nad Desnou
648. Pověření starosty obce Jaroslava Sembdnera k jednání s ředitelem ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou p.o., Mgr. Petrem Lukášem o možnosti využití tělocvičny k cvičení jógy pro veřejnost do konce roku 2017 bezplatně.
649.  Pověření zastupitele obce pana Jaroslava Sembdnera, aby ve spolupráci s ostatními obcemi, (akcionáři VHZ), podal žádost o zahájení technického auditu provozní společnosti ŠPVS, a. s. ve smyslu ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu, a poměrnou úhradu nákladů na technický audit. Hodnota podílu se bude odvíjet od počtu obcí, které se k zadání technického auditu připojí (předpoklad max. 30.000,- Kč na obec).
650. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MS/2016/00109 mezi Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Obcí Loučná nad Desnou – „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I-44“.
651. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: T. S. a G. S. Šumperk, pro stavbu Přípojka splaškové kanalizace a sjezd pro budoucí objekt na p.č. 458/3, v k.ú. Rejhotice, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 1514/1 v k.ú. Rejhotice
652.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: H. Z. a Š. J., Loučná nad Desnou, pro stavbu Vodovodní přípojka k objektu na parcele č. st. 131 v k.ú. Kociánov“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 667/10 v k.ú. Kociánov
653. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: K. M. a K. R., Loučná nad Desnou, pro stavbu Vodovodní přípojka k objektu na parcele č. st. 132 v k.ú. Kociánov“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 667/10 v k.ú. Kociánov
654. Pacht pozemku p. č. 631/2 (trvalý travní porost, výměra 2971 m2, v k. ú. Kociánov (prostor pro zahrádkářské účely) Pronajímaná část 382 m2. Pachtýř pozemku: J. S., bytem Loučná nad Desnou Cena: 2,- Kč/1m2/rok
Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení) při respektování ochranných pásem sítí, není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
655. Prodej pozemku p. č. 610/6 v k. ú. Filipová, ostatní plocha, o výměře 119 m2, Kupující: B. M., a B. L., Olomouc, Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 - (v k.ú. Filipová bez přirážek) za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
656. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti „IV-12-8012492/1, Loučná nad Desnou – Kociánov, p.č. 145/2, Straková, NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, úhrada 2640 Kč, dotčené pozemky: - KN 859/20 v k.ú. Kociánov
657. Aktualizaci č. 1/2017 „Systému náležité péče obce Loučná nad Desnou“.
658. Pověření starosty obce Jaroslava Sembdnera k jednání s ŘSD ČR ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby „Loučná nad Desnou – kanalizace splašková – část III.“ s cílem dojednání jednorázové náhrady za věcné břemeno v cenách z roku 2014 (kolaudace stavby).
 
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
647.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost  - Petra Dennan – úhrada tělocvičny ZŠ pro hodiny jógy pro veřejnost – 10.000,- Kč
 
 
659. Informace na vědomí:
 
  1. Rezignaci člena zastupitelstva obce pana Ing. Pavla Martínka, bytem Filipová 88, Loučná nad Desnou
  2. Složení slibu člena zastupitelstva obce pana Petra Steinera
  3. Rozpočtové opatření č. 4/2017
  4. Rozpočtové opatření č. 5/2017
  5. Obdržení dotace ve výši 300.000,- Kč z programu „Oranžové hřiště“ Nadace ČEZ na obnovu dětského hřiště v panelovém sídlišti.
  6. Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji - dotační program bude vyhlášen od 19. 9. 2017, příjem žádostí od 24. 10. 2017 od 10:00 hodin do 30.11.2017 do 12:00 hodin.
  7. Jmenování Mgr. Petra Lukáše na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. s účinností ode dne 28.8.2017 a přijetí do pracovního poměru zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou p.o. - Mgr. Jitky Čulíkové.
  8. Ukončení činnosti dětské praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Jaromíry Doležalové ve Velkých Losinách a v Loučné nad Desnou ke dni 31.12.2017. Ordinaci převezme od 1. 1. 2018 dětská lékařka MUDr. Berková.
  9. Loučenské hody ve středu 27. září 2017 v Kavárně – Tančírna od 15:00 hodin.
  10. Čokoládové lázně 2017 – Vystoupení s dravci Zayferus v pátek dne 29.9.2017 v 17:00 hodin na hřišti TJ Spartak v Loučné nad Desnou.
 
 
starosta obce                                      p. Sembdner Jaroslav
 
 
ověřovatel zápisu                               p. Richter Petr
 
 
                                                           Ing. Pospíšil Miroslav
 
 
zapisovatelka                                     pí. Bližňáková Hana
 
 
 
Zapsáno dne: 21. 9. 2017

Zveřejněno: 27. 9. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 21.9.2017

Zpět nahoru