Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 17:20)

3.2 °C

Vlhkost

45.3%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

zápis z VZ 3.5.2017

výsledek výběrového řízení  - Přechody pro chodce  přes I/44

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE  3. 5. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10                 
Omluveni:       Ing.Martínek                                                       
Neomluveni:   0                                   
Ověřovatelé zápisu:    pí. Švestková, p. Richter
Zapisovatel: pí. Bližňáková
 
Program veřejného zasedání :
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Loučná lidem p.o.
a.       Schválení odpisového plánu Loučná lidem, příspěvkové organizace pro rok 2017
b.      Schválení dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Loučná lidem, příspěvková organizace
5)      Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava mostu – Rejhotice, Zálesí“ a smlouva o dílo
6)      Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení – Filipová, Kolonka“ a smlouva o dílo – staženo z jednání
7)      Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Přechody pro chodce přes silnici I/44 – Loučná nad Desnou“ a smlouva o dílo
8)      Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s. r. o. – zakázka „ PD – veřejné osvětlení v k.ú. Filipová“
9)      Nakládání s nemovitým majetkem – záměr prodeje, záměr pronájmu-pachtu, poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, záměr odkupu.
10) Nakládání s movitým majetkem – bezúplatný nabytí sirén výstražného systému z majetku HZS do majetku a správy obce Loučná nad Desnou (siréna na budově Kouty nad Desnou č.p. 3 a Loučná nad Desnou č.p. 57), záměr prodeje traktoru Zetor z majetku obce do obecní společnosti Kociánov s. r. o.
11) Ostatní
12) Informace na vědomí
13) Diskuse
14) Závěr
 
Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. 5. 2017
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
577. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
578. Schválení programu
579. Odpisový plán Loučná lidem, příspěvkové organizace pro rok 2017
580.  Stažení z programu - Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Loučná lidem, příspěvková organizace
581. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava mostu – Rejhotice,
         Zálesí“
         Vítězná nabídka: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.,  
        Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
582. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou IDS – Inženýrské a dopravní
        stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc na realizaci zakázky „Oprava
        mostu – Rejhotice, Zálesí“
583. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Přechody pro chodce přes silnici
         I/44 – Loučná nad Desnou                                                                                                                               
         Vítězná nabídka: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21,
         779 00 Olomouc
584.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou IDS – Inženýrské a dopravní
         stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc na realizaci zakázky
         „Přechody pro chodce přes silnici I/44 – Loučná nad Desnou
585. Smlouvu o dílo č. 201704 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s. r. o. na
        realizaci veřejné zakázky„ PD – veřejné osvětlení v k.ú. Filipová
586. Revokace bodu č. 567 usnesení z 16.3.2017 
         Důvod revokace – rozšíření počtu pozemků dotčených stavbou o KN 613/49 a 613/61 na LV 10001 v k.ú. Filipová
         Původní znění bodu č. 567
         Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IE-12-8004650/2 Loučná nad Desnou – Filipová, obnova DTS, NNv, NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro obnovu distribuční soustavy elektrické energie v místní části Filipová, k.ú. Filipová, obci Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 611/1, 613/44, 613/47, 613/46, 613/62, 229/3, 219/5 na LV 10001 v k.ú. Filipová
587. Nové znění revokovaného bodu  
        Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
        smlouvu o právu provést stavbu – č. IE-12-8004650/2 Loučná nad Desnou – Filipová,
        obnova DTS, NNv, NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro obnovu distribuční soustavy
        elektrické energie v místní části Filipová, k.ú. Filipová, obci Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 611/1, 613/44, 613/47, 613/46, 613/49, 613/61, 613/62, 229/3, 219/5 na LV 10001 v k.ú. Filipová
588. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – pro zakázku č. „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I-44“, pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, IČ 04084063, pro přeložku metalických sdělovacích kabelů akce „Veřejná síť elektronických komunikací CETIN“ v místní části Filipová, k.ú. Filipová, obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:
         - KN 229/3, 219/5, 613/49, 613/62, 613/61, 613/47, 613/46, na LV 10001 v k.ú. Filipová
589. Smlouvu o právu provést stavbu a smlouva o výpůjčce, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, IČ 42196451, pro stavbu LC Okružní – napojení na MK na parc. č. 543/1 v k.ú. Kouty nad Desnou, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:
         - KN 543/1 v k.ú. Kouty nad Desnou
590. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést
        stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: D.P. Loučná nad
        Desnou, O.Z. Loučná nad Desnou, pro stavbu „Kanalizační přípojka
        k objektu na parc. č. st. 47/1 v k.ú. Kociánov“, dotčené pozemky:
         - KN 700/2 v k.ú. Kociánov
591. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: R. a P.M. Loučná nad Desnou, pro stavbu
         1. Oplocení v délce 13,5 m na p.č. 11/1 v k.ú. Kociánov,
         2. Oplocení v délce 18,5 m na p.č. 11/3 v k.ú. Kociánov
         3. Dřevěná kolna 4,6 x 2,9 m na p.č. 10
         dotčené pozemky:
         - KN 11/1, 11/3, 10, 808/1 v k.ú. Kociánov
592. Prodej pozemku p. č. 1352/4 v k. ú. Rejhotice, zahrada, o výměře 477 m2,
Kupující: L.K. a L.L. bytem Loučná nad Desnou, 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 - (v k.ú. Rejhotice bez přirážek) za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
593.  Prodej pozemku p. č. st. 173 v k. ú. Kouty nad Desnou, zastavěná plocha a nádvoří, o
         výměře 39 m2, (pozemek pod stavbou objektu č.ev. 5)
Kupující: A.V. Zlín 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 480 Kč/m2 - (400 základ + 80 Kč/m2 k.ú. Kouty nad Desnou) za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
595. Pro následný prodej pozemku p. č. 836/1 v k. ú. Kociánov, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 468 m2, provést zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání současné parcely č. 836/1 pro odprodej dílů jednotlivým sousedním vlastníkům a uživatelům za současného zajištění přístupu k pozemkům všech sousedících vlastníků bez použití stávající parcely č 836/1.
         Postup:  - stanovení ceny budoucího odprodávaného pozemku a podmínek prodeje
                        - souhlas všech sousedících vlastníků s odkupem
                        - zpracování geometrického plánu
                        - projednání a provedení prodeje s vkladem pozemků do KN
596. Záměr pachtu zemědělsky využitelných pozemků a Soutěž na pronájem - pacht –
         schválení záměru a provedení výběru nájemce, pachtýře - pozemku parcela KN 763/1,
         výměra 53210 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov dle směrnice
         1/2014.
         Způsob výběru nájemníka - pachtýře: obálkovou metodou    
         Doba pronájmu (pachtu) od 1.1.2018 do 31.12.2022 
         Nejnižší přípustná nabídka ceny pronájmu za 1 rok a ha 1500,- Kč
         Zveřejnění záměru: do 30.5.2017 nejpozději
         Termín předložení nabídek: do 30.6.2017 nejpozději
         Povinná jistina: 3000 Kč
         Splatnost jistiny: při předložení obálky s nabídkou
597. Záměr pachtu zemědělsky využitelných pozemků a Soutěž na pronájem - pacht –
         schválení záměru a provedení výběru nájemce, pachtýře - pozemku parcela KN 761/10,
         výměra 7291 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov dle směrnice 1/2014.
         Způsob výběru nájemníka - pachtýře: obálkovou metodou    
         Doba pronájmu (pachtu) od 1.1.2018 do 31.12.2022 
         Nejnižší přípustná nabídka ceny pronájmu za 1 rok a ha 1500,-  Kč
         Zveřejnění záměru: do 30.5.2017 nejpozději
         Termín předložení nabídek: do 30.6.2017 nejpozději
         Povinná jistina: 3000 Kč
         Splatnost jistiny: při předložení obálky s nabídkou
598. Pacht pozemku p. č. 310 (trvalý travní porost, výměra 757 m2, v k. ú. Kouty nad Desnou
         (prostor kolem objektu č.ev. 5)
         Pachtýř pozemku: V.A. Zlín
         Cena: 4,- Kč/1m2/rok
         Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
 Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných       
 staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení) při respektování ochranných pásem sítí, není povolen chov drobného zvířectva, chov a    pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
600.   Záměr prodeje traktoru Zetor SU 67 – 87, rok výroby 1988 z majetku obce do obecní
          společnosti Kociánov s. r. o. za zůstatkovou účetní hodnotu vyčíslenou ke dni podpisu
          kupní smlouvy
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
594. Prodej pozemku p. č. 836/1 v k. ú. Kociánov, ostatní plocha – ostatní komunikace, o
         výměře 468 m2,
Žadatel o odkup: B.P. Praha 1 
         Pozemek je v současné době nemožné prodat, vzhledem k tomu že je parcelou zajišťující přístup k okolním pozemkům jednotlivých fyzických osob. 
599.   Bezúplatné nabytí sirén výstražného systému z majetku HZS do majetku a správy obce
          Loučná nad Desnou (siréna na budově Kouty nad Desnou č.p. 3 a Loučná nad Desnou
          č.p. 57)
 
 
601.  Informace na vědomí:
 
1.      Rozpočtové opatření č. 1 / 2017
2.      Uzavírka silnice I/44 Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo
3.      Uzavírka silnice III/3696 Přemyslov
 
 
starosta obce                               p. Jaroslav Sembdner
 
ověřovatel zápisu                        p. Petr Richter
           
pí. Petra Švestková
 
 zapisovatelka                             pí. Hana Bližňáková
 
 
Zapsáno dne: 3. 5. 2017
 
 

Zveřejněno: 15. 5. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  zápis z VZ 3.5.2017

Zpět nahoru