Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Územní plán celek 03/2017. Návrh územního plánu - Dokumentace k OPAKOVANÉMU veřejnému projednání

Zde je dokumentace návrhu Územního plánu obce Loučná nad Desnou z 03/2017 k nahlédnutí nebo ke stažení ve formátu *.pdf. Předložená dokumentace je podkladem pro opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Loučná nad Desnou s datem konání 27.4.2017 - viz. Veřejná vyhláška . Dokumentace v tištěné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadu, případné informace  je možno si  vyžádat na e-mailové adrese: podatelna@loucna-nad-desnou.cz . Náhled na výkresy se  může podle nastavení prohlížeče otvírat v levém horním rohu výkresu - bílá plocha není prázdný soubor - posunutím se zobrazí mapa.

 

1. Textová část

A1 Územní plán

 

 

A1 Územní plán Text    46 stran

B1 Odůvodnění

 

 

B1 Kartogram 1 
B1 Kartogram 2 
B1 Kartogram 3 
B1 Odůvodněni-Text     296 stran

 

2. Grafická část

Celkové výkresy

 

Měřítko

A2_Územní plán

 

 

 

A.2.1  Výkres základního členění území

1:5 000

 

A.2.2  Hlavní výkres

1:5 000

 

A.2.3  Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje

1:5 000

 

A.2.4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství

1:5 000

 

A.2.5  Koncepce uspořádání krajiny

1:5 000

 

A.2.6  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:5 000

B2_Odůvodnění

 

 

 

B.2.1  Výkres širších vztahů

1:50 000

 

B.2.2  Koordinační výkres

1:5 000

 

B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5 000

 

B.2.4 Výkres Krajina - schéma

1:25000

Posouzení vlivu na

 

 

 

URU – udržitelný rozvoj

 

 

SEA – životní prostředí

 

 

Natura – evropsky významné lokality a ptačí oblasti

 

 

 

 

Zveřejněno: 21. 3. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Zpracování územního plánu  >  Územní plán celek 03/2017. Návrh územního plánu - Dokumentace k OPAKOVANÉMU veřejnému projednání

Zpět nahoru