Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 00:12)

-7.9 °C

Vlhkost

29.3%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 1.2.2017

Dotace z rozpočtu obce  subjektům na jejich činnost, vyhláška 1/2017

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 1. 2. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           9         
Omluveni:                   p.Ing.Pavel Martínek. p.Luboš Pokorný                                          
Neomluveni:                                                      0                 
Ověřovatelé zápisu:   p.Petr Richter, p.Mojmír Kovařík      
Zapisovatel:               pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)    Zahájení
2)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)    Schválení programu
4)    Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- TJ Spartak - 320.000,- Kč
-          J. P.volejbalový turnaj 2016 – 6.000,- Kč
-          Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
-          H. K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
-          Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 120.000,- Kč
-          Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 30.000,- Kč
-          P. L. – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 110.000,- Kč
-          Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
-          AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
-          AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou – 5. ročník – 15.000,- Kč
-          G. J.r – Rybářský kroužek – 25.500,- Kč
5)    Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6)    Podání žádosti o dotaci na realizaci přechodu pro chodce na Olomoucký kraj, program „Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce“
7)    Podání žádosti o dotaci na obnovu kříže v Koutech nad Desnou na Olomoucký kraj, program „Obnova staveb drobné architektury místního významu“
8)    Nakládání s nemovitým majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, zřízení věcného břemene služebnosti, pronájem a pacht pozemků, záměr pronájmu bytu, odkup a prodej pozemků
9)    Ostatní
-          Smlouva o výpůjčce č. 5/2017 – motocykl SACHS A:G, FICHTEL-SACHS-AGON
-          volba přísedící u Okresního soudu v Šumperku
-          připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
-          podmínky pro provoz na komunikacích v majetku obce Loučná nad Desnou
-          kácení dřevin
10)              Informace na vědomí
11)              Diskuse
12)              Závěr
 
 
Závěr a usnesení zastupitelstva obce konaného dne 1.2.2017
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
516.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele
517.  Schválení programu
518. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak    
          - TJ Spartak - 320.000,- Kč
519.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní   smlouvu č. 2/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a J. P., , bytem Loučná nad Desnou
         - J. P. volejbalový turnaj Loučná Cup 2017 – 6.000,- Kč
520.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou, o. s.
          - Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
521. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a H. K., bytem Loučná nad Desnou
- H. K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
522.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a Sdružení dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou
          - Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 90.000,- Kč
523.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a Kynologickým klubem ART Loučná nad Desnou
          - Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 20.000,- Kč
524. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a P. L., bytem Loučná nad Desnou
          - P. L. – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 110.000,- Kč
525. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a Klubem seniorů Loučná nad Desnou
- Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
526. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
   - AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
527. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní   smlouvu č. 10/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
- AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou –    6. ročník – 10.000,- Kč
528. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 11/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a G. J. – Rybářský kroužek – 25.500,-Kč
- G.J. – Rybářský kroužek – 25.500,-Kč
529. Vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
530. Podání žádosti o dotaci na realizaci přechodu pro chodce z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci programu „Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce“. Požadovaná výše dotace dle pravidel programu a položkového rozpočtu na akci.
531. Podání žádosti o dotaci na obnovu kříže v Koutech nad Desnou z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“. Celkové náklady na akci činí 52.635,- Kč (z toho požadovaná výše dotace max. 50 % z celkový uznatelných výdajů – 26.317,50 Kč).
 
Nakládání s nemovitým majetkem
 
532. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IP-12-8019675/2_ Loučná nad Desnou – Kociánov p.č. 28, D., příp. NNk pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro budoucí objekt na p.č. 28, k.ú. Kociánov, Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 810 v k.ú. Kociánov
533. Záměr prodeje části pozemku – parcela KN 37/2, výměra 758 m2, zahrada v k.ú. Rejhoticerozdělení a vypořádání dotčené části stavbou elektrizace železniční trati (releový domek s přístupem) pro Svazek obcí údolí Desné.
         Po zpracování podkladů záměru bude schvalována smlouva o prodeji oddělené části pozemku a zároveň revokován a znovu schválen dříve schválený prodej této parcely panu L. K. ve zmenšené výměře.
534. Žádost o bezúplatný převod, případně odkup do majetku obce
         p.č. 1514/62, ostatní plocha , silnice, výměra 21 m2,
         p.č. 1514/39, ostatní plocha , silnice, výměra 15 m2,
         p.č. 1626/2 , ostatní plocha , ostatní komunikace, výměra 245 m2, od vlastníka Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, Praha, za účelem zřízení účelové komunikace pro přístup k pozemkům pro výstavbu a s obytnými domy – p.č. st. 154, st. 551 a p.č. 470/3 v k.ú. Rejhotice  
535. Záměr výkupu pozemků do majetku obce pro stavební řízení pro úpravu přechodů přes silnici I/44 (u obchodu), nacházejících se pod chodníkem v místě úpravy, od majitelů Ja. G. a M. G., Loučná nad Desnou, cena pro jednání o výkupu 70 Kč/m2, s úhradou nákladů prodeje a daně z převodu kupujícím.
         Týká se části pozemku 
         p.č. st. 36, k.ú. Kociánov, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 747m2, dotčená část 29 m2,
536. Záměr provedení stavebních úprav bytové jednotky č. 2 v domě č. p. 22 na pozemku st. p. č. 34, v  k. ú. Rejhotice, v části obce Rejhotice, v obci Loučná nad Desnou
          - po provedení úprav dlouhodobě pronajmout občanovi obce
         (výběr nájemce bytu provede dle předem stanovených podmínek zastupitelstvem obce – sociální komise obce)
537. Smlouva o výpůjčce č. 5/2017 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Správou silnic Olomouckého kraj, p. o. - Motocykl SACHS AG, FICHTEL _ SACHS_AGON
538. Volbu paní Z. M., , bytem Loučná nad Desnou do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
540. Podmínky pro provoz na obecních komunikacích a přílohu č. 1 a příloha č. 2 těchto podmínek
541. Kácení smrku na pozemku p. č. 631/5 v k. ú. Kociánov u panelového domu   č. p. 81 Loučná nad Desnou. Smrk se nachází v těsné blízkosti panelového domu.
        - kácení provede Obec Loučná nad Desnou na vlastní náklady
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
539. Připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
 
       
542. Informace na vědomí:
 
1.      Rozpočtové opatření č. 11/2016
2.      Realizace dovozu užitkové vody trvale žijícím občanům Loučné nad Desnou za použití vozidla JSDH Loučná nad Desnou, cena: 42,- Kč/1m³ vody + dovoz 35,- Kč/1 km
3.      Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 – v obci Loučná nad Desnou bylo vybráno 31.322,- Kč.
4.      Pořádání Maškarního plesu dne 25. 2. 2017 v KD Skleník obcí Loučná nad Desnou ve spolupráci s rybáři
 
 
Starosta obce                                           p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                                  p. Petr Richter
 
 
                                                                 p. Mojmír Kovařík
 
 
zapisovatel                                               pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
zapsáno dne 1.2.2017
 

Zveřejněno: 2. 2. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 1.2.2017

Zpět nahoru