Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 01. 2020
a svátek má Běla

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(21. 1. 2020 23:22)

-7.6 °C

Vlhkost

25.5%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z 15.12.2016

OZV obce , zřízení příspěvkové organizace

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 15. 12. 2016 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7                   
Omluveni:       p.Švec, Ing.Martínek, p.Pokorný, p.Svedek                                               
Neomluveni:                                                      0                 
Ověřovatelé zápisu:    ing. Miroslav Pospíšil, p.Pavel Tříska
Zapisovatel: pí.Helena Tkadlecová
 
 
Program veřejného zasedání :
1)    Zahájení
2)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)    Schválení programu
4)    Schválení pravidel rozpočtového provizoria
5)    Zabezpečení inventarizace za rok 2016
6)    Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou – čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ
     - vyřazení drobného dlouhodobého majetku
7)    Volba do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
8)    Obecně závazné vyhlášky obce
9)    Zřízení příspěvkové organizace
Kociánov s. r. o. – pověření starosty k účasti na valné hromadě
10)    Vodné, stočné 2017
11)    Smlouvy o dodávkách plynu a elektrické energie na období 2017-2018 pro obec     Loučná nad Desnou
12)      Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 08/2011 mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing.         arch. Vladimírem Dujkou – územní plán obce
13)     Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2008003/S mezi obcí Loučná nad Desnou a    PROJEKCE s. r. o. – chodník podél silnice I/44 Filipová
14)      Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace mezi obcí    Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. – „Přechody pro pěší přes silnici I/44 v Loučné nad Desnou – zpracování projektu s vydáním příslušných rozhodnutí“
15)      Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00109 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I/44“
16)  Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Loučná nad Desnou a ČR –    Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje týkající se převodu vlastnického práva k dýchacím přístrojům a tlakovým lahvím do vlastnictví obce
17)      Nakládání s nemovitým majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí     služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, zřízení věcného břemene služebnosti, pronájem a pacht pozemků, odkup pozemků
18)    Ostatní
19)    Informace na vědomí
20)    Diskuse
21)    Závěr
 
Závěr a usnesení zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2016
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
481. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
482. Schválení programu
483. Schválení pravidel rozpočtového provizoria
484. Zabezpečení inventarizace za rok 2016
485. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou za účelem vybavení odborné učebny přírodovědných předmětů
486.   Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o  vyřazení drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč dle zaslaného seznamu ze dne 5. 12. 2016
487.  Dohodu o smlouvě budoucí o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků mezi obcí Loučná nad Desnou a Základní školou a Mateřskou školou Loučná nad Desnou, p. o.
489. Obecně závaznou vyhlášku obce Loučná nad Desnou - OZV 7/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
490. Obecně závaznou vyhlášku obce Loučná nad Desnou - OZV 8/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
491. Obecně závaznou vyhlášku obce Loučná nad Desnou - OZV 9/2016 o místních poplatcích
492. Zřízení příspěvkové organizace a Zřizovací listinu o vzniku příspěvkové organizace Obce Loučná nad Desnou s názvem „Loučná lidem, příspěvková organizace
493. Pověření starosty obce k účasti na valné hromadě Kociánov s. r. o. za účelem uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Kociánov s. r. o.
494. Cenu vodného a stočného od 1. 1. 2017
             - cenu vodného – 36,13 Kč/1 m3 bez DPH (41,55 Kč vč. DPH)
             - cenu stočného – 39,53 Kč/1 m3 bez DPH (45,46 Kč vč. DPH)
495.  Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi ze sítě NN mezi obcí Loučná nad Desnou a ENWOX ENERGY s.r.o. Ostrava,      IČ: 02639564, na období 1.1.2017- 31.12.2018.
496. Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu oprávněnému zákazníkovi ze sítě NN mezi obcí Loučná nad Desnou a Pražská plynárenská, a.s. Praha, IČ 60193492 na období 1.1.2017- 31.12.2018.
497. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 08/2011 (ve znění dodatku č.2) mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Vladimírem Dujkou – na zhotovení územního plánu obce Loučná nad Desnou – upřesňující články:3. předmět plnění, 4. termín plnění, 6. cena prací, 7. platební podmínky a 8. zvláštní ustanovení z 10.11.2016
498. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 2008003/S mezi Obcí Loučná nad Desnou a PROJEKCE s. r. o. týkající se přepracování projektové dokumentace – chodník Filipová
499. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16166607 (ve znění dodatku č.1) mezi obcí Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. – Zhotovení projektu na přechody pro pěší přes silnici I/44 v Loučné nad Desnou – upřesňující článek:V. Doba plnění z 30.11.2016
500.  Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  č. VPI/MS/2016/00109 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I/44“
501. Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. HSOL-193-67/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje týkající se převodu vlastnického práva k dýchacím přístrojům a tlakovým lahvím do vlastnictví obce
502. Nákup pozemku p.č. ZE st. 39(GP) o výměře 9 m2 – dle nového číslování po obnově katastrálního operátu část parcely č. 1530/3, o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku ZE 218 (GP), o výměře 136 m2, dle nového číslování po obnově katastrálního operátu část parcely č. 1530/3, o výměře 116 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v ceně 70 Kč/m2 (pod stavby není-li ujednáno jinak se vykupovalo za 70 Kč/m2)od K. D., bytem 56169 Králíky za účelem vypořádání pozemků pod komunikací. Náklady prodeje (smlouvu, vklad, znalecký posudek a daň z převodu) hradí kupující. 
         Tímto se revokuje bod 217. z 13.4.2011, kdy bylo schváleno vypořádání za nabídkovou cenu 10 Kč/m² po provedení zaměření komunikace a geometrického plánu.
505. Smlouvu o právu provést stavbu „ Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou, kabelové vedení, pro Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, pro zřízení kabelového vedení pro prováděnou stavbu,
         dotčené pozemky:
         - KN 14 a 1651/1 v k.ú. Rejhotice
506. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV-12-8012492/1_ Loučná nad Desnou – Kociánov p.č. 145/2, S., NNk pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro budoucí objekt na p.č. 145/2, k.ú. Kociánov, Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 859/20 v k.ú. Kociánov
507. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV-12-8012752-2, Kouty nad Desnou – p.č. 236/2, S., nové NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení součásti distribuční soustavy pro objekt na p.č. 236/2 k.ú. Kouty nad Desnou, obec Loučná nad Desnou,
         dotčený pozemek:
         - KN 543/44 v k.ú. Kouty nad Desnou
508. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV-12-8019100, Rejhotice, p.č. st. 357, NNk pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro objekt na p.č. st.357 v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - ZE 1536 (PK) v k.ú. Rejhotice (dle nového číslování po obnově katastrálního operátu je číslo parcely KN 1536/3)
509.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro: M. D., Loučná nad Desnou, 78811, pro stavbu Kanalizační přípojka k objektu na parc. č. 28 v k.ú. Kociánov, v rámci stavby „Výstavba RD a garáže v obci Loučná nad Desnou, na p.č. 28, v k.ú. Kociánov“, dotčené pozemky:
         - KN 810 v k.ú. Kociánov
510. Pokácení 1 ks jasanu na pozemku p. č. 1669/2 v k. ú. Rejhotice ve vlastnictví obce – jasan u vlakové zastávky v Rejhoticích, kácení provede obec Loučná nad Desnou, dřevo bude nabídnuto k odprodeji občanům jako palivové dříví
511. Pokácení 3 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 806 v k. ú. Kociánov ve vlastnictví obce podél místní komunikace – z důvodu realizace výstavby RD, oplocení a brány u RD
512. Zřízení sociální komise a delegování členů v tomto složení:
          - Petra Harazímová
          - Petr Richter
          - Mojmír Kovařík
513. Jako členy sociální komise od 1. 1. 2017
         - Petra Harazímová
         - Petr Richter
         - Mojmír Kovařík
514. Odměnu pro člena sociální komise od 1. 1. 2017 ve výši 200,- Kč hr.m. za jedno uskutečněné zasedání komise.
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
 
488. Volbu paní Z. M.,  bytem Loučná nad Desnou do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
503. Revokace bodu 421. usnesení ZO z 29.6.2016 – změna rozměru a využití pronajaté plochy - část pozemku p.č. 685 v k.ú. Rejhotice – B. P. a B. J.
504. Revokace bodu 422. usnesení ZO z 29.6.2016 – změna rozměru a využití pronajaté plochy - část pozemku p.č. 685 v k.ú. Rejhotice – S. L.
 
 
515. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 10/2016
  2. Uzavření obecního úřadu od 22. 12. 2016 do 1. 1. 2017
  3. Dotisk knihy o obci Loučná nad Desnou
  4. Vánoční koncert dětských pěveckých sborů při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, který se bude konat v kulturním domě „Skleník“ dne 16. 12. 2016
  5. Konání obecního maškarního plesu v kulturním domě „Skleník“ dne 25. 2. 2017
 
 
 
Starosta obce                                           p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                                  Ing. Pospíšil
 
 
                                                                  p. Pavel Tříska
 
 
zapisovatel                                               pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
zapsáno dne 15.12.2016

Zveřejněno: 16. 12. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z 15.12.2016

Zpět nahoru