Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 01. 2020
a svátek má Běla

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(21. 1. 2020 23:22)

-7.6 °C

Vlhkost

25.5%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 14.9.2016

Dohoda o ukončení  smlouvy  o dílo č.002/2012 s firmou EKOZIS spol. s r.o.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 14. 9. 2016 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8         
Omluveni:                                           3                                                                    
Neomluveni:                                            0               
Ověřovatelé zápisu:    p. Mojmír Kovařík, p. Petr Richter
Zapisovatel:                 pí.Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)            Zahájení
2)            Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)            Schválení programu
4)            Obecně závazné vyhlášky
- za účelem uvedení do souladu se zákony ČR - zrušení OZV č. 3/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
- vydání OZV 6/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
5)            Projektový záměr MŠ a ZŠ Loučná nad Desnou – podání žádosti o dotaci v rámci IROP, zajištění vlastního podílu obce
6)            Výběr dodavatele elektrické energie a plynu pro období 1.1.2017 – 31.12.2018 společným postupem v rámci MAS Šumperský venkov – „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov – centrální dodávka elektrické energie a plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2017 do 31.12.2018“.staženo z jednání
7)            Ukončení Smlouvy o dílo č. 002/12 mezi obcí Loučná nad Desnou a EKOZIS spol. s r. o. na akci „Rodinné domy Loučná nad Desnou – infrastruktura“ ze dne 3. 1. 2012
8)            Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/11 mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Jarmilou Filipovou (koordinace činnosti zpracovatele územního plánu, veřejnosti a dotčených orgánů).
9)            Vytvoření jednosměrné komunikace v chatové oblasti Kouty nad Desnou – Annín – z důvodu bezpečnosti
10)       Nakládání s nemovitým majetkem – zřízení věcného břemene služebnosti, zřízení práva stavby a budoucího věcného břemene (služebnosti), prodej pozemku, záměr prodeje pozemků a stavby, záměr prodeje pozemku, záměr prodeje bytu, záměr směny pozemků
11)         Zásady pro stanovení náhrady za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrských sítí
12)         Výstavba trafostanice u hřbitova v k. ú. Rejhotice – napojení budoucích stavebních objektů, využití pro osvětlení hřbitova
13)         Podmínky pro umísťování reklamy politických stran na pozemcích a plochách ve vlastnictví obce
14)         Ostatní
15)         Informace na vědomí
16)         Diskuse
17)         Závěr
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstav obce ze dne 14.9.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
436. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
437. Schválení programu
438. Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou – OZV č. 5/2016, o nočním klidu
439. Projektové záměry ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou na období 2016 – 2024 
- škola pro všechny
- zateplení budovy ZŠ – dokončení
- bezbariérovost ZŠ
- bezbariérovost MŠ
- rekonstrukce odborné učebny – cvičná kuchyně
- vnitřní vybavení učebny přírodních věd
- přebudování dvora na přírodní amfiteátr se zázemím pro ŠD
- konektivita – datové sítě
- práce s digitálními technologiemi v MŠ
- hrací koutky v MŠ (kuchyňka, technická dílna, přírodní laboratoř)
- rekonstrukce a dovybavení keramické dílny
- vybavení tříd interaktivními technologiemi
- venkovní přírodní učebna
- rekonstrukce dopravního hřiště
 
440.Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 002/2012 ze dne 3. 1. 2012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a EKOZIS spol. s r. o. (stavba „Rodinné domy Loučná nad Desnou – infrastruktura).
441. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/11 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Jarmilou Filipovou.
442. Vytvoření jednosměrné komunikace v chatové oblasti Kouty nad Desnou – Annín (z důvodu bezpečnosti) a ukládá starostovi obce provést odpovídající úkony a zajistit posouzení ze strany dotčených orgánů.
443. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti „IV-12-8010938/VB2, Loučná nad Desnou – p.č. 140/6, B., přípojka NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, úhrada 1000 Kč,
dotčené pozemky: - KN 859/20 v k.ú. Kociánov
444.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: Ing. J. D., Ruda nad Moravou, pro stavbu Přípojka zemního plynu a vodovodu pro objekt RD č.p. 32 Loučná nad Desnou, na p.č. st. 102/1, v k.ú. Kociánov,
        dotčené pozemky: - KN 821 v k.ú. Kociánov
445. Prodej pozemku p. č. 636/3 v k. ú. Kociánov, zahrada, o výměře 38 m2,
Kupující: M. Š., a J. Š.,  oba bytem Loučná nad Desnou ,  
Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 60 Kč/m2 (50 Kč/m2 + 20 % přirážka) -  za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
446. Prodej pozemku p. č. 1590/1 v k. ú. Rejhotice, ostatní plocha, o výměře 25 m2, Kupující: Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, 
Prodejní cena:  celkem 4740,- Kč dle znaleckého posudku č. 3779-88/16 z 20.7.2016,
- za účelem prodeje pozemku k vypořádání pozemků dotčených stavbou Elektrizace dráhy, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
447. Záměr prodeje pozemku 463/2 v k.ú. Kouty nad Desnou
        - KN 463/2, ostatní plocha, výměra 575 m2
        Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.20105 – 60 Kč/m2(50 Kč/m2 + 20% přirážka)
        Postup úkonů prodeje po schválení záměru:
               - provedení vytýčení pozemku
               - zpracování návrhu smlouvy prodeje
               - projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
                Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí   uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
448. Záměr prodeje podílu na vlastnictví pozemku p. č. 446 v k.ú. Rejhotice
       - KN 446, zahrada, výměra 635 m2, podíl 1/2
       Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.20105 – 50 Kč/m2,
       Postup úkonů prodeje po schválení záměru:
       - nabídka podílu stávajícím spoluvlastníkům, v případě nezájmu další nabídka
       - provedení vytýčení pozemku
       - zpracování návrhu smlouvy prodeje
       - projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
       Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
449.Zásady pro stanovení náhrady za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrské sítě
450.Výstavba trafostaniceu hřbitova v k. ú. Rejhotice – napojení budoucích stavebních objektů, využití pro osvětlení hřbitova
451.Podmínky pro umísťování reklamy politických stran na pozemcích a plochách ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou pro Krajskévolby 2016
452. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 18/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o., pracoviště Šumperk - 2.000,- Kč
453. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 19/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Hospic na Svatém Kopečku – 5.000,- Kč
 
 
454. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 5/2016
  2. Rozpočtové opatření č. 6/2016
  3. Rozpočtové opatření č. 7/2016
  4. Znalecký posudek o ceně nemovitosti – objektu bez č. p. s příslušenstvím včetně pozemku st. p. č. 231 v k. ú. Rejhotice – stará hasičská zbrojnice Rejhotice.
  5. Výzva paní M. A. k odstranění kamerového systému z obytného domu na adrese Loučná nad Desnou
  6. Zápis z valné hromady VHZ Šumperk a. s.
  7. Stížnost p. G. na hluk na trati železnice Desná
  8. Sdělení panu H. ve věci místní komunikace 17 c v části obce Rejhotice  u LA Kareš a  dopravního značení na této komunikaci.
  1. Žádost p. K. o odkoupení bytové jednotky v domě č. p. 22 Rejhotice
  2. Zahájení rekonstrukce a úplnou uzavírku komunikace III/3696 Přemyslov v období od 10. 10. 2016 - 30. 11. 2016.
 
 
 
Starosta obce                                                Jaroslav Sembdner
 
Ověřovatelé zápisu                                        Mojmír Kovařík
 
                                                                       Petr Richter
 
 
 
Zapisovatelka                                                 Helena Tkadlecová
 
 
 
 
Zapsáno dne 14.9.2016

Zveřejněno: 15. 9. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 14.9.2016

Zpět nahoru