Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 01. 2020
a svátek má Běla

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(21. 1. 2020 23:22)

-7.6 °C

Vlhkost

25.5%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 28.4.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015, záměr prodeje nebo pronájmu obecního bytu Rejhotice č.p.  22

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 28. 4. 2016 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           9                     
Omluveni:                                          p. Švec, p. Ing. Pavel Martínek                                
Neomluveni:                                                 0                     
Ověřovatelé zápisu:    p. Kovařík, p. Richter, p. Tkadlec
Zapisovatel: pí.Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2015 s výhradou
5)      Přijatá nápravná opatření
6)      Obecně závazné vyhlášky obce
7)      Dohoda o užívání obecní komunikace k odvozu dříví vozidly nad 3 t celkové hmotnosti – staženo z jednání
8)      Nakládání s nemovitých majetkem – zřízení věcného břemene služebnosti, zřízení budoucího věcného břemene služebnosti, zřízení práva stavby, prodej a směna pozemku, pronájem nebytových prostor a sportovišť,
- záměr prodeje nebo pronájmu bytové jednotky v domě č. p. 22 Rejhotice
9)      Ostatní
-   ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou – žádost o povolení výjimky z počtu žáků v základní škole
-   Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou – lávka na ČHS
-   Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 323 09 mezi obcí Loučná nad Desnou a HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. – lávka na ČHS
-   Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost – AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
-   Žádost o prominutí nájmu z nebyt. prostor
-   Žádost o pronájem obecního bytu č. 2 v domě č. p. 22 Rejhotice
10) Informace na vědomí
11) Diskuse
12) Závěr
 
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.4.2016
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
378.     Ověřovatele zápisu a zapisovatele
379.     Schválení programu
380.     Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2015 s výhradou
381.     Přijaté nápravné opatření: neoprávněně vyplacené cestovné bylo vráceno do pokladny obce dne 13. 4. 2016
382.    Přijaté nápravné opatření: nesprávná výše odměny byla opravena usnesením  č. 365 a č. 366.
383.     Přijaté nápravné opatření: opravné položky byly zrušeny dne 18. 3. 2016 v plné výši na základě dohody o narovnání se splátkovým kalendářem.
384.    Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou OZV 1/2016 o zrušení OZV 1/2001 a OZV 4/2011 
385.    Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou - OZV 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
386.    Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou - OZV 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
387.    Rámcové znění smlouvy „Dohoda o využití systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu“ pro „původce“ odpadu dle čl.1 bodu c) OZV 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
388.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro H. B. Loučná nad Desnou, pro stavbu Přípojka vody z veřejného vodovodu pro RD na pozemku st. p. č. 82 v k. ú. Kociánov
            - dotčené pozemky obce – p. č. 822 v k. ú. Kociánov
389.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro D.L., Loučná nad Desnou, pro stavbu Přípojka splaškové kanalizace pro RD na pozemku st. p. č. 151 v k. ú. Kociánov
            - dotčené pozemky – p. č. 667/10 v k. ú. Kociánov
390.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro RELAX RESORT DESNÁ s. r. o.,Blanická 19, 77900 Olomouc, pro stavbu Splašková kanalizace pro „novostavba welness hotelu **** Rejhotice“ na pozemcích 1050/1, 1054/1, 1620/2, 1620/3, 492/1, 496, 1669/1 v k. ú. Rejhotice
               - dotčené pozemky obce – p. č. 496 v k. ú. Rejhotice
391.     Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. BVB-S/123/01/2016  mezi Obcí Loučná nad Desnou (budoucí oprávněný) a Lesy České republiky, s.p. (budoucí obtížený), pro stavbu – zřízení a provozování splaškové kanalizace Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka.
            - dotčené pozemky – p. č.619 v k. ú. Filipová
392.    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. BVB-S/123/02/2016  mezi Obcí Loučná nad Desnou (budoucí oprávněný) a Lesy České republiky, s.p. a MUDr. H. T. (budoucí obtížený), pro stavbu – zřízení a provozování splaškové kanalizace Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka.
            - dotčené pozemky – p. č.620 a p.č. 627/1 v k. ú. Filipová
393.    Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a Svazkem obcí údolí Desné IČ65497074 (povinný) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení – v místě železniční přejezd u Velosteel Trading a.s.
           - dotčené pozemky – p. č. 796/1 v k. ú. Filipová
394.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a KARETA s.r.o. Bruntál IČ 62360213 (povinný) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení – v místě železniční přejezd u Velosteel Trading a.s.
           - dotčené pozemky – p. č. 756/8, 756/14 v k. ú. Filipová
395.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a AGRO – Měřín, a. s. IČ 49434179 (povinný) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení - v místě železniční přejezd u Velosteel Trading a.s.
            - dotčené pozemky – p. č. 1688/1 v k. ú. Rejhotice
396.     Smlouva  o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a B. M. a B. ., Ústí nad Orlicí (povinní) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 109.
            - dotčené pozemky – p. č. st. 201/2, p. č. 613, p. č. 621/2, vše v k. ú. Rejhotice
397.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a Svazkem obcí údolí Desné, IČ65497074 (povinný) týkající se zřízení umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 109.
            - dotčené pozemky – p. č. 1578/3, p. č. 1666 vše v k. ú. Rejhotice
398.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a Svazkem obcí údolí Desné, IČ65497074 (povinný) týkající se zřízení umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 4 – Penzion OAZA.
               - dotčené pozemky – p. č. 1661, p. č. 1515/2, p. č. 1676, vše v k. ú. Rejhotice
399.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a K. L.,  Loučná nad Desnou (povinný) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 4 – Penzion OAZA.
               - dotčené pozemky – p. č. 53/1 v k. ú. Rejhotice
400.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, IČ00032433 (povinný) týkající se zřízení umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 4 – penzion OAZA.
            - dotčené pozemky – p. č. 1515/1 v k. ú. Rejhotice
401.     Záměr obce provozování minigolfového hřiště včetně občerstvení, klubovny asociálního zařízení v nové hasičské zbrojnici č. p. 91 na pozemku st. p. č. 66 v    k. ú. Kociánov, v části obce Loučná nad Desnou, v obci Loučná nad Desnou, obcí založenou a vlastněnou společností Kociánov s.r.o.
            - Provést opatření k zahájení provozu
402.     Provedení aktualizace a doplnění kupní smlouvy mezi obcí Loučná nad Desnou a manžely V. M. a D. M., bytem Loučná nad Desnou, na prodej části p.č. 249/1, dle GP 426-169/2006 – parcela 1535/4, výměra 43 m2, v k.ú. Rejhotice, z majetku manželů M. , schválené 11.4.2006 usnesením č. 791, která nebyla provedena.
Znění doplněného předmětu prodeje: Obec Loučná nad Desnou odkupuje p.č. 1535/4 o výměře 43 m2, trvalý travní porost, a p.č. 249/4 o výměře 2 m2, trvalý travní porost v k.ú. Rejhotice. Cena za m2 a ostatní podmínky prodeje zůstávají stejné.
403.     Prodej pozemku p. č. 249/5, trvalý travní porost, výměra 4 m2, k.ú. Rejhotice
           Kupující V. M. a D. M., Loučná nad Desnou
            Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2
            Náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí prodávající, daň z nabytí uhradí kupující.
 
404.     Výjimku z počtu žáků v základní škole v rozsahu 115 žáků základní školy pro školní rok 2016/17 pod stanovený limit 153 žáků (- 38 žáků) a zavazuje se k povinnosti uhradit  zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost základní školy na 38 žáků pro školní rok 2016/17.
405.     Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou o poskytnutí dotace ve výši 8.100.000,- Kč na realizaci akce „Lávka nad silnicí I/44 na Červenohorském sedle“.   
406.     Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 323 09 mezi obcí Loučná nad Desnou a HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., se sídlem Tovární 41A, 772 00 Olomouc,             IČ: 451 95 706
407.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 17/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – příspěvek na náklady spojené s opravami a provozem rybníka Kocián – 15.000,- Kč
408.     Žádost o prominutí nájmu nebytových prostor (společenská místnost, zařízení občerstvení vč. sociálního zařízení) v objektu nové hasičské zbrojnice č. p. 91 v části obce Loučná nad Desnou na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 69 mezi obcí Loučná nad Desnou a M. V. a B. R. – za období od 1. 1. 2016 do 15. 4. 2016, a to z důvodu nevyužívání objektu v tomto období, výše prominutého nájmu činí 2.625,- Kč.
409.     Záměr prodeje bytové jednotky č. 2 v domě č. p. 22 na pozemku st. p. č. 34,  v  k. ú. Rejhotice, v části obce Rejhotice, v obci Loučná nad Desnou
- vyvolávací cena: 100.000,- Kč
            - výběr kupujícího bude proveden obálkovou metodou
            - záměr k výběru kupujícího bude zveřejněn do 31.7.2016 po majetkovém vypořádání stávajících vlastníků domu a dokončení vkladu prohlášení vlastníků domu do evidence katastru nemovitostí.
              
 
 
 410. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření 1/2016
  2. Rozpočtové opatření 2/2016
  3. Probíhající jednání o zpoplatnění užívání obecních komunikací k odvozu dříví vozidly nad 3 t celkové hmotnosti
  4. Veřejné projednání územního plánu obce se bude konat dne 23. 5. 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Loučná nad Desnou
  5. Sdělení Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve věci posílení autobusové dopravy do Koutů nad Desnou v době uzavírky silnice I/44 na ČHS
  6. Sdělení ve věci rekonstrukce silnice III. třídy na Přemyslov
  7. Dne 25. 5. – 29. 5. 2016 se bude v obci Loučná nad Desnou konat 20. ročník Rallye Rejvíz 2016.
  8. Dne 4. 6. 2016 se přes obec Loučná nad Desnou pojede světový pohár v silniční cyklistice – 2. etapa Závodu Míru.
 
 
 
 
Starosta obce                                           Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                                  p. Mojmír Kovařík
 
 
                                                                       p. Petr Richter
 
 
                                                                       p. Bohumil Tkadlec
 
 
 
zapisovatel                                              pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno: 28.4.2016

Zveřejněno: 29. 4. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 28.4.2016

Zpět nahoru