Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 18:51)

2.9 °C

Vlhkost

39.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 30.3.2016

Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2016

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE30. 3. 2016V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           9                     
Omluveni:                                                       0                                                                    
Neomluveni:                                                  2         
Ověřovatelé zápisu: pí, Petra Švestková, p. Petr Richter     
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2016
5)      Účetní závěrka hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2015
6)      ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o.
 - Účetní závěrka Základní a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o. za rok 2015
         - Návrh rozpočtu na rok 2016
         - Rozpis čerpání nákladů a výnosů za rok 2015
         - Zpráva o hospodaření za rok 2015
         - Žádost o schválení převodu hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o. za rok 2015 do rezervního fondu
         - Žádost o schválení účetní uzávěrky za rok 2015
     - Žádost o zajištění opravy okapů
         7)   Zvýšení odměn zastupitelům obce dle aktuální právní úpravy- doschválení
         8) Nakládání s nemovitým majetkem – zřízení věcného břemene služebnosti, prodej,    pronájem a pacht pozemku                     
         9) Ostatní
         10) Informace na vědomí
         11) Diskuse
         12) Závěr                                                                 
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2016
 
354.     Ověřovatele zápisu a zapisovatele
355.     Schválení programu
356.     Závazné ukazatele rozpočtu obce Loučná nad Desnou na rok 2016
            Příjmy:            31.481.600,- Kč
            Výdaje:           35.481.600,- Kč
            Financování:    4.000.000,- Kč
            Rozpočet je schvalován jako schodkový. Schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let.
357.     Účetní závěrku obce Loučná nad Desnou za rok 2015
358.     Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Loučná nad Desnou za rok 2015
359.     Návrh rozpočtu na rok 2016 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou. Výše příspěvku činí 4.000.000,- Kč z rozpočtu obce.
360.     Rozpis čerpání nákladů a výnosů za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou.
361.     Zprávu o hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou.
362.     Hospodářský výsledek za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou ve výši 67.043,06 Kč.
363.     Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o. za rok 2015 ve výši 67.043,06 Kč do rezervního fondu.
364.     Žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,  o zajištění opravy okapů u budovy základní školy.
365.     Doschválení výše odměny zastupitele a člena finančního výboru Bohumila Tkadlece od 1. 7. 2015 k bodu usnesení č. 167 z veřejného zasedání zastupitelstva obce z 3. 6. 2015 dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění viz přiložená tabulka.
366.     Doplnění bodu usnesení č. 303 z veřejného zasedání ze dne 11. 2. 2016 o text: viz přiložená tabulka.
367.     Smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. OULO 377/2016 „IV-12-8009866VB1 Loučná nad Desnou – p.č. 700/4, Salaj, NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,           IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, dotčené pozemky:
            - KN 697/1, 700/5, 823/3 v k.ú. Kociánov
368.     Smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. OULO 259/2016 „IV-12-8010386/001 Loučná nad Desnou – p.č. 54(Zámek), GEORGIUS DENATOR s.r.o., VN, DTS, NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, dotčené pozemky:
            - KN 631/2, 659/2, 665, 749, 747, 809/6, 755/2, 831/1 v k.ú. Kociánov
369.     Pacht pozemku p. č. 146/1,(ostatní plocha, výměra 180 m2, část o výměře 70 m2 v k. ú. Kociánov (prostor v zahradě u domu č.p. 66 Kociánov)
            Pachtýř pozemku: R. F. bytem Loučná nad Desnou
            Cena: 2,- Kč/1m²/rok
            Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
            Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných          staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení),       není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího  souhlasu pronajímatele.
370.     Pacht pozemku:
- p. č. 160/5 (trvalý travní porost, výměra 158 m2, část o výměře 14 m2 v k. ú. Kociánov (prostor v zahradě u domu č.p. 63 Kociánov)
- p.č. 146/1 (ostatní plocha, , výměra 180 m2, část o výměře 180 m2 v k. ú. Kociánov (prostor v zahradě u domu č.p. 63 Kociánov)
            Pachtýř pozemku:
K. Z.,  bytem  Loučná nad Desnou
K. M.,  bytem Loučná nad Desnou
            Cena: 2,- Kč/1m²/rok
            Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
            Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných          staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení),       není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího  souhlasu pronajímatele.
371.     Záměr provedení vypořádání a prodeje pozemků nebo jejich částí tvořících zahrady a společné plochy u bytového domu na adrese Kociánov č.p. 20 stojícího na pozemku st.7 v k.ú. Kociánov, vlastníkům bytových jednotek a vlastnických podílů na společných částech domu Kociánov č.p. 20 a pozemku  st. 7.
            Vypořádávané a prodávané pozemky (nebo jejich části) všechny v k.ú. Kociánov:
            - KN 10, ostatní plocha, výměra 1098 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – vypořádání s komunikací na p.č. 808/1
            - KN 11/1, zahrada, výměra 1524 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – vypořádání dle oplocení podél silnice I/44 na p.č. 809/1 a MK na p.č. 808/1
            - KN 11/2, zahrada, výměra 237 m2
            - KN 11/3, zahrada, výměra 210 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – vypořádání dle oplocení podél místní komunikace na p.č. 808/1
            - KN 808/1, ostatní plocha, výměra 378 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – oddělení bývalého přístupu přes zahradu (vypořádání s komunikací na p.č. 808/1)
            - KN 808/2, ostatní plocha, výměra 496 m2, prodávané části dle geometrického plánu – oddělení bývalého přístupu přes zahradu a části parcely za kolnami (vypořádání s komunikací na p.č. 808/1)
            - KN 12, trvalý travní porost, výměra 380 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – oddělení přístupu k objektu na parcele st. 336 ve vlastnictví kupujících (bývalé ČOV), v šíři 10m
            Kupující dle LV 656 pro k.ú. Kociánov
            Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – min. 50 Kč/m2
            Postup úkonů prodeje po schválení:
            - zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků
            - zpracování technického výkresu využití pozemků novými vlastníky pro stanovení jejich podílu na prodejní ceně
            - zpracování návrhu smlouvy prodeje
            - Projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
            Náklady na vyhotovení geometrického plánu, technického výkresu podílů, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
372.     Záměr prodeje nebo směny části pozemku p. č. 12, trvalý travní porost, výměra 380 m2, prodávaná nebo směňovaná část dle geometrického plánu – po oddělení přístupu k objektu na parcele st. 336 ve vlastnictví vlastníků LV 605 (bývalé ČOV), v šíři 10m, v k. ú. Kociánov,
            Kupující Mgr. P. M., pro k.ú. Kociánov
            Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – min. 50 Kč/m2
            Postup úkonů prodeje po schválení:
            - zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků
            - zpracování návrhu smlouvy prodeje
            - Projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
            Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
373.     Vnitřní směrnici obce Loučná nad Desnou č. 1/2016.
374.     Dohodu o narovnání mezi Fandament Architects s. r. o., IČ: 29296205, se sídlem Pěstitelská 162/11, 619 00 Brno, a obcí Loučná nad Desnou ve věci narovnání sporných práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo č. 20120208 ze dne 22. 5. 2012.
375.     Ukládá starostovi obce jako zástupci zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, řešit stížnosti na kvalitu jídla ve školní jídelně.
376.     Dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb mezi obcí Loučná nad Desnou a obcí Velké Losiny o příspěvku obce na nákup knihovních fondů pro rok 2016 ve výši 20.000,- Kč.
 
 
377.     Informace na vědomí:
 
1. Zápis z valné hromady Svazku obcí údolí Desné
2. Výsledky Petice za obnovu poutního místa Vřesová studánka k 18. 2. 2016
3. Výpočet stočného na rok 2016 s ohledem na reálné náklady na provoz kanalizace a ČOV v roce 2015
4. Záměr připojení obecních objektů – Rejhotice č. p. 100 a Rejhotice č. p. 22 na kanalizaci
 
 
 
Starosta                                   p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                 pí. Petra Švestková    
 
 
                                                p. Petr Richter
 
 
zapisovatelka                          pí. Helena Tkadlecová
                                               
 
 
 
 
Zapsáno dne 30.3.2016

Zveřejněno: 31. 3. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 30.3.2016

Zpět nahoru