Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 20:11)

2.5 °C

Vlhkost

36.1%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 11.2.2016

Výběrové řízení -refinancování úvěrů obce, žádosti o dotace  z rozpočtu obce

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE11. 2. 2016V 18:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           10                   
Omluveni:                                                      1                                                                    
Neomluveni:                                                   0        
Ověřovatelé zápisu: p. Petr Richter, p. Pavel Tříska
Zapisovatel: pí.Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)                  Zahájení
2)                  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)                  Schválení programu
4)                  Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného investičního majetku
5)                  Obecně závazné vyhlášky – aktualizace dle nových pr. předpisů – staženo z jednání
6)                  Zvýšení odměn zastupitelům obce dle aktuální právní úpravy
7)                  Výběrové řízení – VZMR „Refinancování úvěrů obce Loučná nad Desnou“
8)                  Rekonstrukce NN a veřejného osvětlení v zastavěném území v obci – preferování ukládání do země
9)                  Systém náležité péče obce Loučná nad Desnou
10)              Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a městem Šumperk – výkon činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
11)              Servisní smlouva na poskytování servisních služeb na zařízení VOX (obecní rozhlas) – staženo z jednání
12)              Smlouva o dílo na zhotovení „Plánu připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace“
13)              Aktualizace povodňového plánu obce Loučná nad Desnou
14)              Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2008003/S – chodník Filipová – zpracování DSP a žádost o st. povolení
15)              Dohoda o narovnání a splátkový kalendář – dlužné nájemné
16)              Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
-           TJ Spartak - 320.000,- Kč
-               J. P. volejbalový turnaj 2016 – 6.000,- Kč
-               J. P. materiálové zabezpečení volejbal. družstva – 8.000,- Kč
-               Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
-               Základní a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o. – lyžařský kurz, plavání - 15.000,- Kč
-               H.K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
-               Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 220.000,- Kč
-               Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 25.000,- Kč
-               P. L. – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 110.000,- Kč
-               Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
-               AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
-               AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou – 5. ročník – 15.000,- Kč
-               Armáda spásy, centrum sociálních služeb – 5.000,- Kč
-               MAS Šumperský venkov – 7. ročník florbalového turnaje pro žáky základních škol obcí MAS Šumperský venkov – 500,- Kč – 2.000,- Kč
-               Pontis Šumperk o. p. s. – příspěvek na sociální službu
-               Florbalová škola Teiwaz- florbalový turnaj 2015 - 15.000,-Kč
-               SONS ČR, oblastní odbočka Šumperk – činnost a služby ve prospěch osob se zrakovým postižením – 3.500,- Kč
-               Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk – 9.000,- Kč
-               Charita Šumperk – poskytování sociálních služeb – 6.000,- Kč
-               Centrum české historie, o. p. s. – výroba pamětní desky
17)              Nakládání s nemovitých majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, zřízení věcného břemene služebnosti, prodej, pronájem a pacht pozemku
18)              Záměr projekčního zpracování na opravu a následné majetkové vypořádání komunikace č. 17c dle pasportu místních komunikací (F. – LA K.)
19)              Záměr provést skutečné zaměření chodníku podél I/44 od penzionu Biografu po most přes řeku Desnou – Rejhotice (Jespil s. r. o., Spona s. r. o.) a majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem
20)              Záměr pořízení pracovního stroje
21)              Platby za vývoz jímek a septiků na obecní ČOV
22)              Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
23)              Ostatní
24)              Informace na vědomí
25)              Diskuse
26)              Závěr                             
        
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.2.2016
 
                          
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
300.     Ověřovatele zápisu a zapisovatele
301.     Schválení programu
302.     Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného investičního majetku dle předloženého seznamu.
303.     Zvýšení odměn zastupitelům obce dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb, v platném znění od 1.3.2016.
 304.    Revokace usnesení č. 272 ze dne 25.11.2015 týkající se smlouvy o úvěru mezi obcí Loučná nad Desnou a Komerční bankou, a. s.
305.     Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Refinancování úvěrů obce Loučná nad Desnou“ dle rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč: Československá obchodní banka, a. s.,                IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka Šumperk.
306.     Smlouva o úvěru č. 0131/16/5633 o poskytnutí účelového úvěru ve výši 24.567.044,60 Kč mezi obcí Loučná nad Desnou a Československou obchodní bankou, a. s. za účelem refinancování úvěrů: Smlouva o úvěru č. 064118 ze dne   20. 4. 2007, Smlouva o úvěru č. KA0807166 ze dne 7. 8. 2008, Smlouva o úvěru   č. KA0807167 ze dne 7. 8. 2008, Smlouva o úvěru č. KA1007939 ze dne 3. 11.2010, Smlouva o úvěru č. KA1313267 ze dne 18.12.2013, Smlouva o úvěru č. KA1503161 ze dne 23.7.2015, všechny mezi obcí Loučná nad Desnou a Sberbank CZ, a. s.
307.     Dohodu o vyplňovacím právu směnečném č. 0132/16/5633 k blankosměnce                    č. 032/5633/16 mezi obcí Loučná nad Desnou a Československou obchodní bankou , a. s. k zajištění úvěru na základě Smlouvy o úvěru č. 0131/16/5633.
308.     Aby při rekonstrukci el. vedení NN v zastavěném území v obci bylo toto el. vedení ukládáno do země.
309.     Systém náležité péče obce Loučná nad Desnou včetně přílohy č. 1-4
310.     Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a městem Šumperk pro výkon činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací.
311.     Smlouvu o dílo na zhotovení „Plánu připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace“ mezi obcí Loučná nad Desnou a APRO Silesia, s. r. o., IČ: 294 45 434, se sídlem Družstevní 311/15, 747 05 Opava-Malé Hoštice.
312.     Aktualizaci povodňového plánu obce Loučná nad Desnou dle nabídky Envipartner s. r. o., IČ: 283 58 589, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno-Štýřice.
313.     Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2008003/S – chodník Filipová mezi obcí Loučná nad Desnou a Projekce s. r. o. týkající se prodloužení doby plnění.
314.     Dohodu o narovnání se splátkovým kalendářem mezi obcí Loučná nad Desnou a J. K., Loučná nad Desnou .
315.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak     
               -  TJ Spartak - 320.000,- Kč
316.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a J. P., bytem Loučná nad Desnou
              - J. P. volejbalový turnaj 2016 – 6.000,- Kč
317.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a J. P. bytem Loučná nad Desnou
             - J. P. materiálové zabezpečení volejbalového  družstva – 8.000,- Kč
318.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou, o. s.
             - Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
319.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o.
             - Základní a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o. – lyžařský kurz, kurz plavání - 15.000,- Kč
320.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a H. K., bytem Loučná nad Desnou
 - H. K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
321.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Sdružení dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou
             - Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 90.000,- Kč
322.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Kynologickým klubem ART Loučná nad Desnou
             - Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 20.000,- Kč
323.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a P. L., bytem Loučná nad Desnou
            - P. L. – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a Tap Týda – 110.000,- Kč
324.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Klubem seniorů Loučná nad Desnou
 - Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
325.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 11/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
 - AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
326.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
- AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou –  5. ročník – 10.000,- Kč
327.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 13/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Armádou spásy ČR, z. s.,
- Armáda spásy, centrum sociálních služeb – 2.000,- Kč
328.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 14/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a MAS Šumperský venkov
- MAS Šumperský venkov – 7. ročník florbalového turnaje pro žáky základních škol obcí MAS Šumperský venkov – 1.000,- Kč
331.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 15/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a SONS ČR, z. s.
- SONS ČR, oblastní odbočka Šumperk – činnost a služby ve prospěch osob se zrakovým postižením – 3.500,- Kč
332.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 16/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk – 3.000,- Kč
335.     Nájemní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti č. PM063862/2015-ZHMMaj/717/1676-15/N/Ká mezi obcí Loučná nad Desnou a Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, k pozemku p. č. 791/1 v k. ú. Filipová – budoucí stavba „Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka splašková kanalizace a ČOV“.
336.     Nájemní smlouvu č. 18N16/63 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad (Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov) a obcí Loučná nad Desnou k pozemkům: p. č. 756/19 (část o výměře 150 m²), p. č. 756/20 (o výměře 891 m²), p. č. 756/23 ( část o výměře 450 m²), p. č.  756/24 (o výměře 251 m²)- budoucí stavba „ČOV – Loučná nad Desnou – Filipová“.
337.     Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právu provést stavbu „Obecní splašková kanalizace a ČOV Loučná nad Desnou, část Filipová a Kolonka“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Svazkem obcí údolí Desné, Šumperská 775, 788 14 Rapotín.
- dotčené pozemky p. č. 756/56 o výměře 630 m², v k. ú. Filipová
                                 p. č. 756/1 o výměře 170 m², v k. ú. Filipová
                                 p. č. 627/4 o výměře 343 m², v k. ú. Filipová
                                 p. č. 796/1 o výměře 12703 m², v k. ú. Filipová   
338.       Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8, pro stavbu „IE-12-8004296, Filipová-obnova SU_9231 a NNv, DTS, NNv“ v k.ú. Rejhotice a Filipová,
              Číslo smlouvy IE-12-8004296/VB3
              dotčené pozemky obce:
              - KN 685, KN 1687 v k.ú. Rejhotice
              - KN 763, KN 755 v k.ú. Filipová
339.       Smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. OULO 1168/2015 „Podzemní potrubní přivaděč k MVE a kabel NN – p.č. 443/4“, pro NATUR ENERGO s.r.o., Olomouc, IČ: 26827174 pro zřízení a vymezení věcného břemene.
              dotčené pozemky:
               - KN 443/4 k.ú. Rejhotice
340.       Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby „Loučná nad Desnou – Filipová vodovod“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o., Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
- dotčené pozemky p. č. 613/1, p. č. 613/6 a p.č . 613/3, vše v k. ú. Filipová
341.       Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby „Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka splašková kanalizace a ČOV“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Ředitelství silnic a dálnic ČR
- dotčené pozemky p. č. 613/1, p. č. 614/3 a p.č . 613/37, vše v k. ú. Filipová
342.       Pacht pozemku p. č. 631/11 (orná půda, část o výměře 280 m2)v k. ú. Kociánov (prostor pro zahrádku vedle regulační stanice plynu)
              Pachtýř pozemku: J. S., bytem Loučná nad Desnou
              Cena: 2,- Kč/1m²/rok
              Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
              Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení), není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
343.       Prodej části p. č. 509 v k. ú. Kouty nad Desnou, nově označené dle GP č.633-10/2016 jako p. č. 509/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 423 m² kupujícímu: Ing. I. Š., bytem 787 01 Šumperk za cenu 60,- Kč za 1 m², za účelem prodeje pozemku dle žádosti. Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
344.       Prodej nebytové jednotky číslo 78/12 v domě č.p. 78 Loučná nad Desnou, sestávající z nebytových prostor po bývalé domovní plynové kotelně (celkem 86,02 m²a spoluvlastnický podíl 1147/10000 na společných částech domu č.p. 78 a pozemku p.č. st. 210 v k.ú. Kociánov).
Kupující:
               P. D., Loučná nad Desnou
               T. D., Loučná nad Desnou
               L. D., Loučná nad Desnou
               R. F., Loučná nad Desnou
               V. J. a M. J. (SJM), Bruntál
               E. K., Loučná nad Desnou
               E. P., Loučná nad Desnou
               S. R. a V. R. (SJM), Loučná nad Desnou
               M. Š., Loučná nad Desnou
               M. V.l a D.V. (SJM), Loučná nad Desnou
               P. Z., Bratislava
za cenu 1,- Kč celkem (pro obec nevyužitelné prostory, samostatně neprodejné), za účelem prodeje – převodu nepotřebného majetku. Náklady kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z nabytí uhradí kupující.
345.        Revokaci usnesení č. 187 ze dne 3. 6. 2015 týkajícího se bezúplatného převodu pozemku p. č. 859/16 v k. ú. Kociánov do vlastnictví obce – po geodetickém zaměření pozemku bylo zjištěno, že se pozemek nenachází pod místní komunikací. – převodce p. H. V., Loučná nad Desnou
346.       Záměr projekčního zpracování na opravu a následné majetkové vypořádání        komunikace č. 17c dle pasportu místních komunikací (F. – LA K.)
347.        Záměr provést skutečné zaměření chodníku podél I/44 od penzionu Biografu po most přes řeku Desnou – Rejhotice (Jespil s. r. o., Spona s. r. o.) a majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem
348.       Záměr pořízení pracovního stroje
349.       Zvýšení sazby poplatku za vývoz jímek a septiků na obecní ČOV na 70,- Kč za 1 m³ (bez dopravy).
351.       Zvýšení poplatku za upomínky – Knihovna Loučná nad Desnou
1.    upomínka - 20,- Kč
2.      upomínka - 30,- Kč
3.      upomínka - 40,- Kč
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
329.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Pontis Šumperk o. p. s. – příspěvek na sociální službu
330.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Florbalová škola Teiwaz- florbalový turnaj 2015 - 15.000,-Kč
333.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Charita Šumperk – poskytování sociálních služeb – 6.000,- Kč
334.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Centrum české historie, o. p. s. – výroba pamětní desky
350.     Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
352.     Vstup do  spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“, a to s ohledem na nedostatek dosud předaných a získaných informací  prokazujících  výhodnost  tohoto řešení.
 
 
 
353. Informace na vědomí:
 
1. Soupis nedokončených a plánovaných investic
2. Elektrizace Železnice Desná - porovnání dopravní obslužnosti obce Loučná nad     Desnou
3. Prohlášení VHZ Šumperk a.s.
4. Rozpočtové opatření č. 11/2015
5. Rozpočtové opatření č. 12/2015
6. Usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci - pí L.
7. Výsledek Tříkrálové sbírky 2016
8. Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci územního dluhu ČR vůči Polské republice – stanovisko k navrhovaným kompenzačních plochám
9. Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné, včetně Zprávy nezávislého auditora, Ing. Václav Vokatý, se sídlem Počernická 58/512, Praha, číslo osvědčení 568 KA ČR 7 o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2014 a to bez výhrad.
10. Informace o způsobu úhrady poplatků a o distribuci variabilních symbolů pro bezhotovostní platby
 
 
 
Starosta                                              p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                            p. Petr Richter
 
                                                           p. Pavel Tříska
 
 
zapisovatel                                         pí.Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno 11.2.2016

Zveřejněno: 15. 2. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 11.2.2016

Zpět nahoru