Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 00:12)

-7.9 °C

Vlhkost

29.3%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 26.11.2014

Volba neuvolněného místostarosty, volba předsedy finančního výboru

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 26.11.2014 V 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           10                   
Omluveni:                                                      1                                                                    
Neomluveni:                                                  0                     
Ověřovatelé zápisu :p. Bohumil Tkadlec, p. Luboš Pokorný, p. Mojmír Kovařík 
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová                                                                                              
 
           
Program veřejného zasedání
 
1)         Zahájení
2)         Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)         Schválení programu
4)         Volba místostarosty
5)         Volba předsedy finančního výboru
6)         Zřízení finančního a kontrolního výboru 
            a) volba členů finančního výboru
            b) volba členů kontrolního výboru
7)         Základní škola – žádost o vyřazení neupotřebitelného majetku.
8)         VHZ Šumperk a.s. – určení osoby zástupce – akcionář - za obec Loučná nad       Desnou - staženo z jednání
9)         VHZ Šumperk a.s. – zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, vzdání se            přednostního práva  úpisu akcií )- staženo z jednání
10)       Kociánov s.r.o. a) schválení uzávěrky za rok 2013
                                    b) změna jednatele (předseda dozorčí rady)-  staženo z jednání
                                    c) vodovod – platby
                                    d) penzion pro důchodce
                                    e) právní pomoc
                                    f) smluvní sjednání vztahu s daňovým poradcem
                                    g) převod vodovodu do majetku s.r.o.
11)       Pozemky –      - pacht – schválení výběru pachtýře na 763/1 k.u. Kociánov, část                                      1689 k.ú. Rejhotice
                                   - právo stavby a smlouva o budoucí služebnosti
                                               k.ú. Rejhotice 1515/3, 1517/2, 29, 1227/4, 1228
                                               k.ú. Kociánov 19/2, 20/2, 810, 719/1, 747, 748, 749, 755/2,                                               809/5, 809/6, 831/1 
                                               k.ú. Kouty nad Desnou 381/2, ZE 543/1 PK, ZE 548/102EN
                                   - bezúplatný převod p.p.č. 631/4, 631/6, 631/8 v k.ú. Kociánov z                                      majetku ČR-UZSVM, schválení znění omezujících                                                podmínek do převodní smlouvy, které se týkají                                                                 bezúplatného převodu pozemku
12)       Výkup pozemku 613/28 k.ú. Filipová - Revokace bodu usnesení - důvod změna osoby prodávající pozemek.
13)       Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
14)       Rozpočtové změny
15)       Dodatek smlouvy č.2 – Zhotovení územního plánu obce Loučná nad Desnou
16)       Ostatní – Žádost o   finanční podporu na „Rekonstruování kamenného kříže na Přemyslovském sedle „ , Ukončení další administrace   a realizace Projektu obnovy Starého hřbitova, Organizace OÚ , Užívání mobilních telefonů, Redakční rada Loučenského zpravodaje ,Zadání projekt. přípravy na zhotovení kanalizační přípojky od objektu KD Skleník č.p. 2 souběžně s přípojkou Zámku č.p. 1.
17)       Diskuse a informace na vědomí
18)       Závěr
 
 K jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse
 
 Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 11. 2014
 Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
22. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
23Schválení programu
24. Volbu neuvolněného místostarosty pana Ing. Miroslava Pospíšila bytem Kouty nad Desnou 45; 788 11 Loučná nad Desnou
25.  Volbu předsedy finančního výboru pana Petra Švece bytem Loučná nad Desnou 86; 788 11.
26. Členy finančního výboru
Pan Bohumil Tkadlec Loučná nad Desnou 72
Pan Josef Strnka Rejhotice 140; Loučná nad Desnou
27. Členy kontrolního výboru:
Paní Marie Pipeková Loučná nad Desnou 75
Paní Vlasta Tomečková Rejhotice 195; Loučná nad Desnou
28. Žádost o vyřazení neupotřebitelného majetku z evidence základní školy a mateřské školy dle přiloženého seznamu. Jednotlivé přístroje jsou nefunkční a neopravitelné.
29.  Schválení roční závěrky Kociánov s.r.o. za rok 2013.
30.    Vklad vodovodu do společnosti Kociánov s.r.o.
31.    Opravu nájemních smluv s nájemníky DPS a s Kociánov s.r.o.
32.    Sjednání smluvního vztahu s daňovým poradcem.  
33.    Spolupráci s právním poradcem pracujícím pro obec Loučná nad Desnou.
34.    Výsledek soutěže na pronájem - pacht – provedení výběru nájemce, pachtýře - pozemku parcela KN 763/1, výměra 54127 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov dle směrnice 1/2014, provedené 16.10. 2014 s pořadím:
         1. L. R. Loučná nad Desnou, nabídka 6502,- Kč/ha/rok
         2. J. S. st., Loučná nad Desnou, nabídka 5200,- Kč/ha/rok
         3. J. S.ml., Loučná nad Desnou, nabídka 3200,- Kč/ha/rok
         2. H. S., Loučná nad Desnou, nabídka 2200,- Kč/ha/rok
35. Pacht pozemku – parcela KN 763/1, výměra 54127 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov.
         Pachtýř pozemku: L. R., 78811 Loučná nad Desnou
         Pacht (pronájem) od 1.1.2015 do 31.12.2019 za  6502 Kč/ha/rok, uzavření smlouvy dle směrnice 1/2014.
36.  Pacht pozemku – parcela KN 1689, výměra 1034 m², pronajímaná část 185 m² orná půda, v katastrálním území Rejhotice (zahrádka k bytu 4. v bytovém domě 78 Rejhotice)
         Pachtýř pozemku: S. L., 78811 Loučná nad Desnou
         Pacht (pronájem) za účelem provozování zahrádky se souhlasem k drobné stavbě za cenu 2 Kč/m2
37.    Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Kouty nad Desnou-č.e. 26 pí. Š, přípojka NNk, IP-12-8015027/2 (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti- a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky NN, dotčený pozemek:
         - KN 381/2, ZE 541/1 PK v k.ú. Kouty nad Desnou
38.    Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Loučná nad Desnou-Kociánov, 12RD, par.č.18/1, NNk, IV-12-8009616/1 (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti -  a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky NN, dotčený pozemek:
         - KN 19/2, 20/2, 810 v k.ú. Kociánov
         - KN 1515/3, 1517/2, 29 v k.ú. Rejhotice
39.    Smlouvu o právu provést stavbu pro GEORGIUS DENATOR s.r.o. Olomouc, IČ 25389505, pro stavbu Vybudování zámeckého hotelu Chateau Wiessenberg na zámku Loučná nad Desnou (smlouvou o právu provést stavbu na cizím pozemku) - souhlas s umístěním přípojky NTL plynu a splaškové kanalizace, dotčený pozemek:
         - KN 719/1, 747, 748, 749, 755/2, 809/5, 809/6, 831/1 v k.ú. Kociánov.
40.   Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro RWE GasNet, s.r.o. pro stavbu „REKO VTL Šumperk-ČH Sedlo, shybka  b.501“, (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním plynárenského zařízení – VTL řadu, souhlas vlastníka lesního pozemku a komunikace - dotčený pozemek:
         - KN 1227/4, 1228 v k.ú. Rejhotice
         - ZE 548/102 v k.ú. Kouty nad Desnou
41.   Znění omezujících podmínek pro smlouvu (příloha zápisu) ze strany převádějícího – ČR-správa UZSVM, které se týkají bezúplatného převodu pozemku p.č.631/4, v k.ú. Kociánov do majetku obce (záměr a žádost schválen bodem usnesení 1016. dne 18.9. 2014).
42.    Znění omezujících podmínek pro smlouvu (příloha zápisu) ze strany převádějícího – ČR-správa UZSVM, které se týkají bezúplatného převodu pozemku p.č.631/6, v k.ú. Kociánov do majetku obce (záměr a žádost schválen bodem usnesení 1016. dne 18.9.2014).
43.   Znění omezujících podmínek pro smlouvu (příloha zápisu) ze strany převádějícího – ČR-správa UZSVM, které se týkají bezúplatného převodu pozemku p.č.631/8, v k.ú. Kociánov do majetku obce (záměr a žádost schválen bodem usnesení 1016. dne 18.9.2014).
44.    Revokaci bodu usnesení č. 641 ze dne 9. 7. 2012 znějícího: „Odkoupení pozemku – část parcely KN 613/1 (nezapsaná na listu vlastnictví), ostatní plocha – silnice, výměra celkem 20630 m², odkupovaná část - parcela ZE 184 GP, výměra 275 m² v katastrálním území Filipová, vlastník K. F., Horní Němčice, 378 53. Účel – odkup pozemku pod stavbou budoucího chodníku Filipová. Odkup za cenu : 70,- Kč/m2“, týkajícího se majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených dle PD budoucí stavbou chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová z důvodu změny parcelních čísel po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pro k.ú. Filipová a změnou osoby vlastníka z důvodu přechodu majetku po úmrtí původního vlastníka.
45.    Nové znění revokovaného bodu:
         Odkoupení pozemku – parcela KN 613/28, ostatní plocha – silnice, výměra 275 m², v katastrálním území Filipová, vlastník dle LV 400 pro k.ú. Filipová je S. M.,  Horní Němčice, 378 53. Účel – odkup pozemku pod stavbou budoucího chodníku Filipová. Odkup za cenu : 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná nad Desnou.
46.    Smlouvu o poskytnutí příspěvku obce na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem dle předloženého návrhu z 24.9.2014  v celkové výši příspěvku 116 550 Kč/rok .
47.    Rozpočtové změny dle seznamu .
48.    Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. 08/2011 (ve znění dodatku č.1)  mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Vladimírem Dujkou – na zhotovení územního plánu obce Loučná nad Desnou – upřesňující: předmět plnění, termín plnění, spolupůsobení – podklady, cena prací, platební podmínky a zvláštní ustanovení z 14.11.2014 .
49.    Podání žádosti o finanční podporu na „Restaurování kamenného kříže na Přemyslovském sedle“ v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015, resp. programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“. Poskytovatelem  podpory je Olomoucký kraj.
50.    Ukončení další administrace a realizace projektu „CZ.1.02/6.5.00/13.21392 Projekt obnovy starého hřbitova v Loučné nad Desnou“, odmítnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, a to z důvodu rozsahu a ekonomické náročnosti projektu, s ohledem i na další udržitelnost projektu. (Pozn.: fyzická realizace projektu doposud nebyla zahájena.)
51.    Organizaci OÚ nezměněnou.
52.   Užívání přidělených mobilních telefonů s číslem724 192 480 starostovi obce, s číslem 724 192 481 místostarostovi obce, s číslem 724 192 482 veliteli, 724 192 483 II. veliteli JSDH a další dle dříve schválených pravidel.
53.    Redakční radu Loučenského zpravodaje ve složení starosta a místostarosta.
54.     Povodňový plán obce - aktualizace osob v povodňové komisi dle nově zastávaných funkcí a úprava směrnice .
55.   Zadání projektové přípravy na zhotovení kanalizační  přípojky od objektu KD Skleník č.p. 2 souběžně s přípojkou Zámku č.p. 1.
 
 
56.    Diskuse a informace na vědomí

 
1.      Vyúčtování finanční podpory 5.000,- Kč - provozní náklady lidé Azylového domu - Centrum sociálních služeb Šumperk.
2.      Poděkování za dar obce 3.958,- Kč na sbírku „ Bílá pastelka „ 2014.
3.      Návrh na posílení autobusové dopravy v době rekonstrukce silnice I/44 Červenohorské sedlo v době duben – listopad 2015,2016.
4.      A) Odpověď p. Ing. Martínkovi - JUDr. Nešpor a)b).
     B) Odpověď p. Seidlovi - Vyklizení místnosti č. 19 v Tančírně.
5.      Oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2014 , termín 8. – 9.12.2014.
6.      Zápis z kontrolního dne stavby opěrné zdi Rejhotice – Zálesí , dohoda o provedení rekonstrukce celého mostu.
7.      Informace z valné hromady svazku obcí údolí Desné ze dne 14.11.2014 v Rapotíně
            Předseda Ing. Pavel Žerníček
            1. Místopředseda – Ing. Miroslav Kopřiva
            2. Místopředseda Iveta Fojtíková
8. Konání koncertu pro děti z onkologického centra Olomouc dne 6.12.2014. Příspěvek obce - sál zdarma a 3.000,- Kč na koncert.
9. Vydání loučenského stolního kalendáře na začátku prosince nákladem 600 ks .
 
 
 
 
 
Starosta                           p.Jaroslav Sembdner ………………………………………
 
 
Ověřovatelé zápisu         p .Bohumil Tkadlec    ……………………………………..
 
 
                                        p. Luboš Pokorný       ……………………………………..
 
 
                                        p. Mojmír Kovařík      …………………………………….
 
 
 
Zapisovatel                     pí. Helena Tkadlecová           ……………………………………
 
 
 
 
 
Zapsáno dne 26.11.2014
 
 
 
 
                                                

Zveřejněno: 3. 12. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 26.11.2014

Zpět nahoru